PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | 467 | 1 |
Tytuł artykułu

Zawartość niektórych form potasu w glebie płowej wytworzonej z lessu w zależności od wapnowania i nawożenia mineralnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The content of some potassium forms in grey-brown-podzolic soil formed from loess depending on the liming and mineral fertilization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania nad zawartością potasu zapasowego i przyswajalnego przeprowa­dzono na Podgórzu Rzeszowskim w latach 1986-1993 na stałym polu nawozowym założonym na glebie płowej wytworzonej z lessu. Gleba charakteryzowała się dużym zakwaszeniem poziomu Ap i górnej części poziomu Bt, dla których pH (w roztworze KC1 o stężeniu 1 mol·dm⁻³) wynosiła odpowiednio 3,92 i 3,89 i kwaso­wość hydrolityczna 48,7 i 36,0 mmo(+) ·kg⁻¹. Doświadczenie polowe obejmowało uprawę roślin w 4-letnim zmianowaniu: ziemniaki, jęczmień jary, kapusta pastew­na lub słonecznik i pszenica ozima. Zastosowano zróżnicowane nawożenie mine­ralne NPK+Mg constans (A₁) i NPK+Mg+Ca constans. W każdym roku doś­wiadczenia, w poziomie Ap (0-25 cm) i w poziomie Bt (26-50 cm) oznaczano K przyswajalny, metodą Egnera-Riehma. Potas rezerwowy oznaczano w latach 1986, 1989 i 1993 metodą ASA po uprzednim trawieniu gleby w stężonym HC1O₄. Wapnowanie obniżyło zawartość potasu zapasowego w poziomie Ap, a zwiększyło w poziomie Bt. Wapnowanie zwiększyło zawartość potasu przyswajalnego w po­ziomie Ap i Bt. Nawożenie mineralne wpłynęło na wzrost zawartości potasu zapasowego w poziomie Ap, ą obniżyło w poziomie Bt w porównaniu do obiektu NPK. Nawoże­nie mineralne zwiększyło zawartość potasu przyswajalnego w poziomie Ap w obiektach nawożonych potasem w porównaniu do obiektu bez nawożenia NPK. W 8-letnim okresie badań potas zapasowy w poziomie Ap i Bt obniżył się w większości obiektów doświadczenia NPKMg i NPKMgCa. W tym samym czasie zwiększyła się zawartość potasu przyswajalnego w poziomie Ap gleby doświad­czenia NPKMg i NPKMgCa. Wapnowanie zwiększyło udział potasu przyswajal­nego w potasie zapasowym w poziomie Ap i Bt gleby lessowej.
EN
The research pertaining to the reserve K and available K contents in soils was carried out in 1986-1993 on permanent fertilization field in the area of Rzeszów Submontane Region. The grey-brown-podzolic soil formed from loess was characterized by very acid reaction in Ap and Bt horizons, pH in KC1 was - 3.92 and 3.89 respectively. Hydrolytic acidity, also very high, amounted 48.7 and 36.0 mmol(+)·kg⁻¹. The crop rotation was as follows: potatoes, spring barley, fod­der cabbage or fodder sunflower, winter wheat. The differentiated NPK fertiliza­tion was applied on the background of Mg (A₁ - experiment NPKMg) and Mg+Ca (A₂ - experiment NPKMgCa) constant fertilization. In each year of experiment the available content of K was determined in the Ap horizon (0-25 cm) and in the Bt horizon (26-50 cm) by Egner-Riehm method. The reserve po­tassium was estimated by the spectrophotometry of atomic absorption method, after mineralizing soil samples in concentrated HC104 (in years 1986, 1989, 1993). The liming decreased the reserve K content in Ap horizon and increased reserve K in Bt horizon. The liming increased available K content in Ap horizon and Bt horizon. The NPK fertilization increased reserve K content in Ap hori­zon, decreased reserve K content in Bt horizon in comparison to the reserve K content object without NPK. In the 8-year period the decrease of reserve K content in Ap horizon and Bt horizon at experimental NPKMg and NPKMgCa fertilization was observed. In the same time increased available K content in Ap horizon of experiment NPKMg and NPKMgCa fertilization. The liming increased available K participa­tion in the reserve K content in either, Ap horizon and Bt horizon of loessial soil.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
467
Numer
1
Opis fizyczny
s.279-290,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Chemizacji Produkcji Rolniczej, Akademia Rolnicza im.H.Kołłątaja, ul.Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów
autor
 • Zakład Chemizacji Produkcji Rolniczej, Akademia Rolnicza im.H.Kołłątaja, ul.Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów
autor
 • Zakład Chemizacji Produkcji Rolniczej, Akademia Rolnicza im.H.Kołłątaja, ul.Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów
Bibliografia
 • Boguszewski W., Gosek S. 1976. Wyniki doświadczeń z wysokimi dawkami fosforu i potasu w zakładach doświadczalnych IUNG. Cz. III. Pam. Pul. 66: 89-102.
 • Boguszewski W., Gosek S., Zaleski T. 1978. Wyniki doświadczeń z wysokimi dawka­mi fosforu i potasu w zakładach doświadczalnych IUNG. Cz. IV. Doświadczenia w ZD Werbkowice. Pam. Puł. 70: 73-80.
 • Demczuk M., Fotyma M., Mazur Т., Bojarczuk K., Szczurko W. 1982. Wpływ wzrastającego nawożenia mineralnego na plon roślin i zawartość przyswajalnych składników w glebie. Cz. III. Nawożenie potasem. Zesz. Nauk. ART Olsztyn, Rolnictwo 34: 41-54.
 • Fotyma M., Gosek S., Adamus M., Kozłowska H. 1984. Wpływ dużych dawek nawo­zów potasowych na plony roślin oraz bilans i zawartość przyswajalnego potasu w glebie. Pam. Puł. 82: 85-98.
 • Gajek F., Machnicka J. 1981. Współdziałanie z nawożeniem mineralnym w wieloletnich doświadczeniach łanowych. Pam. Puł. 76: 63-76.
 • Kaniuczak J. 1994. The effect of various systems of mineral fertilization on the con­tent of available forms of phosphorus, potassium and magnesium in brown soil for­med from loess. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 413: 179-184.
 • Kaniuczak J. 1996. Bilans azotu, fosforu, potasu i magnezu w glebie lessowej w wa­runkach nawożenia organiczno-mineralnego. Zesz. Nauk. AR Szczecin, Rolnictwo 172(62): 189-195.
 • Kaniuczak J. Turski R. 1985. Wpływ agrotechniki na zasobność w fosfor i potas gleb centralnej części Obniżenia Podkarpackiego. Annales UMCS, sectio E, Vol. XL(23): 221-235.
 • Kaniuczak J., Gąsior J., Hajduk E. 1998. Uproszczony bilans makroelementów w glebie lessowej w zależności od wapnowania i nawożenia mineralnego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roi. 465: 241-249.
 • Kępka M. 1977. Wpływ nawożenia organicznego i mineralnego na zawartość w glebie składników łatwo przyswajalnych przez rośliny. Zesz. Nauk. SGGW-AR Warszawa, Rolnictwo 16: 75-86.
 • Kuszelewski L., Łabętowicz J. 1991. Skutki niezrównoważonego nawożenia mine­ralnego w świetle trwałego doświadczenia polowego. Rocz. Gleb. VLII(3/4): 9-17.
 • Kuś J. 1983. Produkcyjność różnych gleb w doświadczeniach mikropoletkowych. Cz. II. Zawartość składników mineralnych w roślinach i glebach. Pam. Puł. 79: 27-43.
 • Malińska H., Pietrasz-Kęsik G. 1988. Wpływ wapnowania oraz nawożenia potasem i magnezem na plony roślin i właściwości gleby wytworzonej z gliny lekkiej. Pam. Puł.
 • Mercik S., Nowosielski O., Paul M. 1993. Wpływ zróżnicowanego nawożenia i zmia- nowania na zawartość składników pokarmowych w glebie płowej po 35 i 70 latach w statycznych doświadczeniach nawozowych. Zesz. Nauk. AR w Krakowie. Cz. I., Sesja Nauk. 277(37): 85-94.
 • Mercik S., Stępień W. 1993. Działanie potasu przy różnym odczynie i zasobności gleb w magnez w doświadczeniach statycznych. Zesz. Nauk. AR w Krakowie. Cz. I., Sesja Nauk. 277(37): 15-26.
 • Murawska В., Spychaj-Fabisiak E., Andrzejewski J. 1994. Wpływ wieloletniego na­wożenia azotowo-potasowego na zmiany zawartości przyswajalnego potasu i jego bi­lans. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 414: 89-98.
 • Ruszkowska M., Rębowska Z., Kusio М., Mroczkowski W., Sykut S. 1979. Bilans składników pokarmowych w doświadczeniu lizymetrycznym w latach 1975-1977. Pam. Puł. 71: 7-23.
 • Ruszkowska М., Rębowska Z., Sykut S., Kusio M. 1984. Bilans składników pokar­mowych w doświadczeniu lizymetrycznym (1977-1981). Cz. I. Bilans azotu, fosfoni i potasu. Pam. Puł. 82: 7-28.
 • Terelak H., Sandurski W. 1979a. Badania modelowe nad przemianą potasu glebo­wego pod wpływem wapnowania. Praca Komisji Nauk. PTG. Komisja chemii gleby 11/12: 143-152.
 • Terelak H., Sandurski W. 1979b. Wpływ zróżnicowanego poziomu nawożenia pota­sem na statyczne i dynamiczne wskaźniki zawartości tego pierwiastka w glebie. Rocz. Gleb. XXX(1): 125-135.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-def91998-d577-4b01-a6e6-11ab5f384588
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.