PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 2/1 |
Tytuł artykułu

Jednostkowe zużycie wody w gospodarstwie domowym w 8-letnim okresie obserwacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Unit water consumption per household during 8-year period of observations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy poddano analizie ośmioletni (1997–2004) okres badań zużycia wody w wybranym gospodarstwie na terenie osiedla domów jednorodzinnych w Krakowie. Zużycie wody odniesiono do liczby mieszkańców korzystających z wody w badanym gospodarstwie, określając jej jednostkowe zużycie, a następnie nierównomierność dobową jej poboru. Gospodarstwo składało się z 4 stałych mieszkańców. Podstawą do analizy były odnotowane w dzienniku obserwacyjnym codzienne stany wodomierza domowego, przejściowe zmiany liczby mieszkańców oraz występowanie celów zużycia wody poza mieszkaniem, np. podlewanie ogrodu, mycie samochodu itp. Budynek ma pełne wyposażenie w urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne, tzn. woda wodociągowa doprowadzona jest do mieszkania wyposażonego w zlew kuchenny, spłukiwane ustępy i dwie łazienki z urządzeniami kąpielowymi. W początkowym okresie badań, ścieki z budynku były kierowane do zbiornika bezodpływowego, a od listopada 1997 były odprowadzane zbiorowym systemem kanalizacyjnym. Uzyskane wyniki badań wykazały, że jednostkowe dobowe zużycie wody wahało się w latach 1997–2004 od 5,9 do 693,3 dm3∙M-1∙d-1, natomiast średnie jednostkowe dobowe zużycie wody mieściło się w przedziale od 135,5 do 177,5 dm3∙M-1∙d-1 w zależności od roku. Największa różnica między jednostkowymi średnimi dobowymi poborami wody w poszczególnych miesiącach wystąpiła w roku 2000, wynosząc aż 132,8 dm3∙M-1∙d-1, natomiast najmniejsza w roku 1997 (44,6 dm3∙d-1). Maksymalne jednostkowe dobowe zużycie wody występowało najczęściej w okresie letnim, co stwierdzono w sześciu latach na osiem analizowanych. Pobór wody w poszczególnych latach odznaczał się współczynnikiem nierównomierności dobowej wynoszącym od 2,4 do 4,5, a zatem znacznie wyższym od podawanego przez odpowiednie wytyczne (1,6). Wskaźniki jednostkowego zużycia wody oraz ich nierównomierność kształtowane są w znacznym stopniu przez częstość i rodzaj występowania celów dodatkowych, które głównie występują w lecie, stąd jednostkowe zużycie wody w porze letniej wynoszące 171,1 dm3∙M-1∙d-1 było znacznie wyższe od średniej w pozostałych porach roku (149,3 dm3∙ M-1∙d-1).
EN
The work analyses the eight-year (1997–2004) period of research on water consumption by a selected household in a housing estate in Krakow. Water consumption was referred to the number of persons using water in the investigated household, a unit consumption was determined and daily irregularities in the uptake of water. The household numbered four permanent dwellers. The basis for analysis were daily indications of water meter registered in the observation journal, temporary changes of the number of inhabitants and water use outside the flat, e.g. for garden watering or car washing, etc. The investigated building is fully furnished with running water and sewer system, i.e. running water is supplied to the flat furnished with kitchen sink, flushed toilets and two fully equipped bathrooms. In the initial period of investigations, wastewater from the building was directed into a cesspool but since November 1997 it has been drained by common sewer system. Obtained research results revealed that daily unit water use in 1997–2004 ranged between 5.9 and 693.3 dm3∙M-1∙d-1, whereas average unit daily water consumption fell within the 135.5 and 177.5 dm3∙M-1∙d-1 depending on year. The biggest difference between average daily unit water uptakes in individual months was registered in 2000 and reached 132.8 dm3 ∙M-1∙d-1, while the smallest was noted in 1997 (44.6 dm3∙d-1). Maximum daily unit water use was noted in the summer period, which has been found in six out of eight analysed years. Water intake in individual years was characterised by daily irregularity coefficient ranging between 2.4 and 4.5, therefore much higher than stated by the respective guidelines (1.6). Indexes of unitary water consumption and their irregularity are to a greater extend shaped by the frequency of occurrence and kind of additional purposes of water use, which appear mainly in summer, so unit water consumption in the summer season 171.1 dm3∙M-1∙d-1 was much higher than in the other seasons (149.3 dm3∙M-1∙d-1).
Wydawca
-
Rocznik
Numer
2/1
Opis fizyczny
s.159-170,tab.,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Zaopatrzenia Osiedli w Wodę i Kanalizacji, Akademia Rolnicza w Krakowie, Al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
autor
Bibliografia
 • Błażejewski R., Waack A. Zużycie wody wodociągowej w wybranych wsiach woj. poznańskiego. Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Zaopatrzenie w wodę miast i wsi, Tom III. Poznań, 1996, s. 337–347.
 • Borowa M. Rzeczywista i prognozowana wielkość zapotrzebowania na wodę w latach 1996–2030 w Warszawie. GWiTS 4/2003, 2003, s. 121–131.
 • Bugajski P., Kaczor G. Struktura zużycia zimnej i ciepłej wody w gospodarstwie jednorodzinnym. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi. PAN 2/2005, 2005, s. 17–26.
 • Pawełek J., Bergel T. Wzrost zużycia wody wodociągowej po podłączeniu budynków do systemu kanalizacji zbiorowej. Zesz. Nauk AR w Krakowie, Sesja Naukowa, Z. 65. Kraków, 1999, s. 115–121.
 • Pawełek J., Długosz M. Wytyczne do obliczania zapotrzebowania na wodę w osiedlach wiejskich w świetle potrzeby ich nowelizacji. Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Zaopatrzenie w wodę miast i wsi. Tom I, Poznań, 1998, s. 73–79.
 • Pawełek J., Satora S. Zmienność zużycia wody w gospodarstwach wsi Goszcza podłączonych do wodociągu w gminie Kocmyrzów-Luborzyca. Inżynieria Rolnicza, nr 8/2001, PAN, 2001, s. 335–348.
 • Pawełek J., Tylek W. Częstość mycia pojazdów mechanicznych w gospodarstwach wiejskich. GWiTS 6/1989, 1989, s. 133–135.
 • Roman M., Tabernacki J. Ilość pobieranej wody wodociągowej jako podstawa do ustalania opłat za odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych. GWiTS, 4/1995, 1995, s. 118–120.
 • Wytyczne do programowania zapotrzebowania wody i ilości ścieków w miejskich jednostkach osadniczych. Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska - Departament Gospodarki Komunalnej, Warszawa 1978.
 • Zarządzenie nr 1 Ministra Rolnictwa z dn. 05.01.1966 w sprawie wytycznych do obliczeń zapotrzebowania wody w wiejskich jednostkach osadniczych (Dz. Bud. Nr 3 z 11.05.1967).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-de5c7838-89d0-4e35-967c-0e9efe3059e6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.