PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 31 | 2 |
Tytuł artykułu

Structural changes in the industry of Poland against the background of eastern European Union states

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
31
Numer
2
Opis fizyczny
p.83-93,fig.,ref.
Twórcy
 • Institute of Geography, Pedagogical University of Krakow, Podchorazych 2, 30-084 Krakow, Poland
autor
Bibliografia
 • Bieńkowska a., Bojnowska a., Wałecka K. & Zabeocka- Kluczka A., 2007. Bariery wewnętrzne działalności innowacyjnej w podmiotach na Dolnym Śląsku - wyniki badań (Internal barriers to innovation in Lower Silesian economic entities - research results). In: Strategie i doradztwo dla przedsiębiorstw. Teoria i praktyka. Oficyna Wyd.- Reklamowa Hanna Wolska, Wrocław: 31-42.
 • Borowiec M., Dorocki S. & Jenner B., 2009. Wpływ zasobów kapitału ludzkiego na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności struktur przemysłowych (Influence of human capital resources on the creation of information society and the innovativeness of industrial structures). In: Zioło Z. & Rachwał T. (eds), Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 13: 95-109.
 • Chojnicki Z. & Czyż T., 2006. The role of knowledge in the shaping of a knowledge-based economy and economic development of Poland: A regional approach. Quaes- tiones Geographicae, 25: 7-15.
 • Czyż T., 2010. Competitiveness of the Wielkopolska region in terms of a knowledge-based economy. Quaestiones Geo- graphicae, 29(2): 71-84.
 • Domański B., 2001. Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski (Foreign capital in Polish industry). Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Domański B., 2003. Industrial change and foreign direct investment in the post-socialist economy: The case of Poland. European and Regional Studies, 10(2): 99-118.
 • Domański B., 2006. Polski przemysł na tle przemysłu Europy Środkowej i Wschodniej (Polish industry against that of Central and Eastern Europe). In: Zioło Z. & Rachwał T. (eds), Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 8: 27-36.
 • Fic M., 2004. Analiza konkurencyjności sektorów tradycyjnych i sektora high-tech w województwie lubuskim (Analysis of the competitiveness of the traditional and high-tech sectors in Lubuskie voivodeship). In: Fic D. (ed.), Analiza wybranych obszarów konkurencyjności i innowacyjności w województwie lubuskim. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra: 127-171.
 • Gaczek W. & Stryjakiewicz T., 2008. Innowacyjna Wielkopolska. Ocena realizacji celów Regionalnej Strategii Innowacji oraz stanu systemu innowacji w Wielkopolsce (Innovative Wielkopolska. Assessment of the objectives of the Regional Innovation Strategy achieved and of the innovation system in Wielkopolska). PPTN, Poznań.
 • Gierańczyk W., 2003. Wybrane aspekty konkurencyjności polskiego przemysłu w dobie globalnych wyzwań rozwoju (Selected aspects of competitiveness of Polish industry in the age of global development challenges). In: Zioło Z. & Makieła Z. (eds), Przemysł w procesie globalizacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 6: 77-86.
 • Gierańczyk W., 2008. Handel zagraniczny wyrobami zaawansowanej technologii a społeczeństwo informacyjne Europy (Foreign trade in high-tech goods and the information society of Europe). In: Zioło Z. & Borowiec M. (eds), Problematyka XXIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Funkcje przemysłu i usług w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Warszawa-Kraków: 22-23.
 • Gierańczyk W., 2009a. Innowacyjność jako główny filar społeczeństwa informacyjnego Europy (Innovativeness as the main pillar of the information society of Europe). In: Zioło Z. & Rachwał T. (eds), Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 13: 82-94.
 • Gierańczyk W., 2009b. Przemysł zaawansowanej technologii a konkurencyjność przemysłowa krajów UE (High-tech industry and the industrial competitiveness of the EU states). In: Zioło Z. & Borowiec M. (eds), Problematyka XXV Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych. Warszawa-Kraków: 36-37.
 • Gierańczyk W., 2010a. Innovativeness of the European Union against the leading world economies. Problems of Geography, 3-4: 40-47. Bulgarian Academy of Sciences, Sofia.
 • Gierańczyk W., 2010b. Development of high technologies as an indicator of modern industry in the EU. Bulletin of Geography, 14: 23-36.
 • Grudzewski W. & Hejduk I., 2008. Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji (Management of technologies. Advanced technologies and the challenge of their commercialisation). Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa.
 • Gurbała M., 2010. Przemysł high-tech a poziom rozwoju społeczno-gospodarczego krajów (High-tech industry and the socio-economic development of countries). In: Zioło Z. & Rachwał T. (eds), Procesy przemian przemysłu i usług w wybranych krajach/Processes of Transformation of Industry and Services in Selected Countries. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 6: 187-200.
 • Lengyel B. & Cadil V., 2009, Innovation policy challenges in transition countries: Foreign business R&D in the Czech Republic and Hungary. Transition Studies Review, 16(1): 174-188.
 • Nauka i technika 2006 (Science and technology 2006), 2007. GUS, Warszawa.
 • OECD, 1996. The knowledge based economy. Paris.
 • Rachwał T., 2006a, Efekty restrukturyzacji wybranych przedsiębiorstw przemysłowych Polski południowo- wschodniej (Effects of restructuring of selected industrial enterprises in south-east Poland). In: Zioło Z. & Rachwał T. (eds), Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 9: 98-115.
 • Rachwał T., 2006b. Restrukturyzacja technologiczna przedsiębiorstw przemysłowych Polski południowo- wschodniej jako czynnik podnoszenia ich konkurencyjności na rynku międzynarodowym (Technological restructuring of industrial enterprises of south-east Poland as a factor improving their competitiveness on the international market). In: Zioło Z. & Rachwał T. (eds), Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 8: 192-203.
 • Rachwał T., 2008. Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych (Research problems concerning the operation of industrial enterprises). In: Zioło Z. & Rachwał T. (eds), Problematyka badawcza geografii przemysłu. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 11: 53-85.
 • Rachwał T., 2009. Changes of industry in the countries of Central and Eastern Europe under conditions of economic transformation and European integration. In: Kitowski J. (ed.), Countries of Central & Eastern Europe versus global economic crisis. Geopolitical Studies, 15: 133-164.
 • Rachwał T., 2010. Struktura przestrzenna i działowa przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w dwudziestolecie rozpoczęcia procesów transformacji systemowej (Spatial and branch structure of Polish industry as compared with the European Union after twenty years of systemic transformation processes). In: Zioło Z. & Rachwał T. (eds), Procesy przemian przemysłu i usług w wybranych krajach/Processes of Transformation of Industry and Services in Selected Countries. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 16: 105-124.
 • Rachwał T., 2011a. Transformations of the employment structure as an expression of the transformation of the Polish industry against the background of the European Union. Bulletin of Geography, 15: 5-25.
 • Rachwał T., 2011b. Industrial restructuring in Poland and other European Union states in the era of economic globalization. Procedia. Social and Behavioral Sciences, 19: 1-10.
 • Rachwał T. & Wiedermann K., 2008. Multiplier effects in regional development: The case of the motor vehicle industry in Silesian voivodeship (Poland). Quaestiones Geo- graphicae, 27B/1: 67-80.
 • Rachwał T., Wiedermann K. & Kilar W., 2008. Wydajność i koszty pracy jako czynniki konkurencyjności przemysłu regionów Polski w Unii Europejskiej w ujęciu regionalnym (Productivity and labour costs as competitiveness factors of the Polish regions in the European Union in a regional approach). In: Ilnicki D. & Janc K. (eds), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych „Europa bez granic - nowe wyzwania". Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 3: 79-89.
 • Rachwał T., Wiedermann K. & Kilar W., 2009. Rola przemysłu w gospodarce układów regionalnych Unii Europejskiej (The role of industry in the economies of the
 • ropean Union regional systems). In: Zioło Z. & Rachwał T. (eds), Problemy kształtowania się przestrzennych struktur przemysłowych i ich otoczenia. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 14: 31-42.
 • Reinert E.S., Kattel R. & Suurna M., 2009. Industrial restructuring and innovation policy in Central and Eastern Europe since 1990. Working Papers in Technology Governance and Economic Dynamics, 23. The Other Canon Foundation and Tallinn University of Technology, Tallinn.
 • Rot P. & Brodzicki T., 2001. Przemysł wysokich technologii w Polsce (High-tech industry in Poland). Raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Stachowiak K., 2009. Ewolucja przemysłu zaawansowanej technologii i sektora teleinformatycznego (ICT) w Finlandii (Evolution of high-tech industry and the ICT sector in Finland). In: Zioło Z. & Rachwał T. (eds), Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 13: 122-132.
 • Stańczyk A., 2003. Społeczno-gospodarcze aspekty konkurencyjności Polski w warunkach globalizacji (Socio-economic aspects of the competitiveness of Poland in a global environment). In: Zioło Z. & Makieła Z. (eds), Przemysł w procesie globalizacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 6: 87-100.
 • Stryjakiewicz T., 1999. Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji (The spatial adaptation of industry in Poland in the conditions of a transformation). Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Stryjakiewicz T., 2002. Paths of industrial transformation in Poland and the role of knowledge-based industries. In: Hayter R. & Le Heron R. (eds), Knowledge, industry and environment: Institutions and innovation in territorial perspective. Ashgate, Aldershot: 289-311.
 • Stryjakiewicz T. (ed.), 2004. Wpływ inwestorów zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny na przykładzie GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. w Poznaniu (Impact of foreign investors on regional and local development: The case of GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. in Poznań). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Świdurska A., 2009. Kształtowanie się przemysłu wysokiej techniki w Polsce (Development of high-tech industry in Poland). In: Zioło Z. & Rachwał T. (eds), Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 13: 56-67.
 • Świdurska A., 2010. Efektywność rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych wysokiej techniki w Polsce (Efficiency of development of high-tech manufacturers in Poland). In: Zioło Z. & Rachwał T. (eds), Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 15: 197-208.
 • Thurow L.C., 1996. The future of capitalism. How today's economic forces shape tomorrow's world. N. Brealy Publishing, London.
 • Tobolska A., 2006a. Nowy model organizacji i funkcjonowania starych przedsiębiorstw przemysłowych (A new model of the organisation and operation of old industrial enterprises). In: Zioło Z. & Rachwał T. (eds), Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 9: 81-97.
 • Tobolska A., 2006b. Przestrzenne aspekty nowej organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych (Spatial aspects of the new organisation and operation of industrial enterprises). Przegląd Geograficzny, 78(4): 491-551.
 • Tobolska A., 2007. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a internacjonalizacja przemysłu polskiego (Direct foreign investment and the internationalisation of Polish industry). In: Lach J., Borowiec M. & Rachwał T. (eds), Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych. Wydawnictwo Naukowe AP w Krakowie: 242-256.
 • Tobolska A., 2010. Miejsce inwestora zagranicznego w przestrzeni lokalnej i regionalnej na przykładzie Swedwood w Chlastawie (Place of a foreign investor in the local and regional space on the example of Swedwood in Chlastawa). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Turowski K., 2005. Sektor wysokiej techniki jako główne źródło wzrostu we współczesnej gospodarce światowej (High-tech sector as the main source of growth in the contemporary global economy). In: Kopycińska D. (ed.), Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin: 269-278.
 • Wiedermann K., 2007. Regionalne efekty mnożnikowe rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w aktywizacji gospodarczej województwa śląskiego (Regional multiplier effects of growth in the auto industry as an economic activator in Silesian voivodeship). In: Zioło Z. & Rachwał T. (eds), Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej. Przedsiębiorczość-Edukacja, 3: 24-34.
 • Wiśniewska J., 2002. Rola procesów dyfuzji rynkowej innowacji (The role of the processes of market diffusion of innovation). In: Modele, kapitał i miary efektywności przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe, 329, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 40: 45-56.
 • Zalesko E., 2008. Kapitał zagraniczny a innowacyjność przedsiębiorstw (Foreign capital and the innovativeness of enterprises). In: Kopycińska D. (ed.), Konkurencyjność podmiotów rynkowych. Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin: 7-16.
 • Zioło Z., 1972. Próba konstrukcji miernika syntetycznego w zastosowaniu do badań przemysłu (An attempt to design a synthetic measure for use in the study of industry). Komisja Nauk Geograficznych. Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddział w Krakowie, XV/1: 191-194.
 • Zioło Z., 1973. Analiza struktury przestrzennej i form koncentracji przemysłu województwa rzeszowskiego w świetle wybranych mierników (Analysis of the spatial structure of industry and forms of its concentration in Rzeszów voivodeship in the light of selected indicators). Folia Geographica, VI: 95-116.
 • Zioło Z., 2008. Procesy transformacji przemysłowych układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia (Transformation of industrial spatial structures and the changing surroundings). In: Zioło Z. & Rachwał T. (eds), Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 10: 11-22.
 • Zioło Z., 2009. Rola przemysłu w procesie kształtowania społeczeństwa informacyjnego (Role of industry in the formation of an information society). In: Zioło Z. & Rachwał T. (eds), Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 13: 11-20.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-ddba602f-e366-4699-85ef-374f5d65b174
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.