PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 36 | 2 |

Tytuł artykułu

Differences in the rural structure of Slovakia in the context of socio-spatial polarisation

Warianty tytułu

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
This study is devoted to socio-spatial polarisation with regard to the rural environment in Slovakia. In fact, ongoing polarisation processes do not take place only in the rural-urban continuum, but within every single category as well. This is evident especially in the rural environment, which has begun to change significantly in terms of its structure and to diversify to a greater extent. As a result, some parts of the countryside began to stagnate and decline gradually. These parts of the rural environment can thus be referred to as marginal, peripheral. With respect to the proclaimed diversity of the rural environment, this study focuses on selected rural structures, namely mountain areas, the borderland, and the area at the intersection of those two structures. Generally, these parts of the rural environment are often confronted with the phenomenon of marginality and peripherality, and because of the given local predisposition are even more vulnerable to its manifestations. Taking into account the dynamism and multidimensional character of this phenomenon, we can further assume that its manifestation changes in time and space. With the use of ANOVA, we examine a set of selected indicators of socio-spatial polarisation and verify whether and to what extent this dynamism depends on the character of diversified rural structures.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

36

Numer

2

Opis fizyczny

p.125-140,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Human Geography and Demography, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, Ilkovicova 6, Mlynska dolina, 842 15 Bratislava, Slovakia
autor
 • Department of Human Geography and Demography, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, Bratislava, Slovakia

Bibliografia

 • Anderson J., O´Dowd L., 1999. Borders, border regions and territoriality: Contradictory meanings, changing significance. Regional Studies 33(7): 593-604.
 • Andreoli M., 1994. Development and marginalisation in Liguria region. In: Chang Y.D. (ed.), Marginality and development issues in marginal regions. Proceedings of the IGU Study Group. Taipei: 41-60.
 • Appadurai A., 1997. Modernity at large. Cultural dimensions of globalisation. University of Minesota Press, Minneapolis.
 • Atlas rómskych komunít na Slovensku 2004. [online]. [cit. 2016- 01-15]. Available at: http://www.romovia.vlada.gov.sk/20535/atlas-romskych-komunit.php.
 • Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013. [online]. Regionálnecentrum rozvojového programu OSN pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov, Bratislava. [cit. 2016-01-15]. Available at: http://www.minv.sk/?atlas_2013.
 • Bezák P., Mitchley J., 2014. Drivers of change in mountain farming in Slovakia: from socialist collectivisation to the Common Agricultural Policy. Regional Environmental Change 14(4): 1343-1356.
 • Binek J., Svobodová H., 2009. Rozvoj venkova a rozvoj regionů: Společná zemědělská politika a regionální politika na jednom hřišti. Regionální studia 3(1): 12-19.
 • Binek J., Svobodová H., Holeček J., Galvasová I., Chabičovská K., 2010. Synergie ve venskovském prostoru - Přístupy k řešení problémů rozvoje venkovských obcí. GaREP Publishing, Brno.
 • Binek J., Svobodová H., Holeček J., Galvasová I., Chabičovská K., 2011. Synergie ve venkovském prostoru - Paradoxy rozvoje venkova. GaREP Publishing, Brno.
 • Binek J., Toušek V., Galvasová I., Vĕžník A., Kunc J., Seidenglanz D., Halásek D., Řehák S., 2007. Venkovský prostor a jeho oživení. Georgetown, Brno.
 • Buchta S., 2003. Slovenský vidiek na konci dvadsiateho storočia. Sociológia-Slovak Sociological Review 2: 125-140.
 • Cloke P., 1980. New emphases for applied rural geography. Progress in Human Geography 4: 181-217.
 • Cloke P., 2006. Conceptualising rurality. In: Cloke P., Marsden T., Mooney P. (eds), Handbook of Rural Studies. Sage, London: 18-28.
 • Cloke P., Milbourne P., 1992. Deprivation and lifestyles in rural Wales - II. Rurality and the cultural dimension. Journal of Rural Studies 8(4): 359-371.
 • Clout H., 1982. Rural settlements. Progress in Human Geography 6(3): 425-430.
 • Creamer C., Blair N., Keaveney K., O’Keeffe B., Driscoll J., 2009. Rural restructuring: local sustainable solutions to the rural challenge. International Centre for Local and Regional Development (ICLRD).
 • Danglová O., 2005. Vidiek v procese transformácie. Výsledky etnografického výskumu jedného západoslovenského regiónu. Zing Print, Bratislava.
 • Danglová O., 2006. Slovenský vidiek. Bariéry a perspektívy rozvoja. Ústav etnológie SAV, Bratislava.
 • Džupinová E., Halás M., Horňák M., Hurbánek P., Káčerová M., Michniak D., Ondoš S., Rochovská A., 2008. Periférnosť a priestorová polarizácia na území Slovenska. Bratislava, Geo-grafika.
 • Falťan Ľ., Gajdoš P., Pašiak J., 1995. Sociálna marginalita území Slovenska. Social marginality of territories of Slovakia. SPACE Centrum pre analýzu sociálnej politiky, Bratislava.
 • Fáziková M., 2006. Procesy reštrukturalizácie v ekonomickej základni vidieckych regiónov v Slovenskej republike. Acta Regionalia et Environmentalica 3: 1-7.
 • Ferrao J., Lopez R., Ferreiro F., 2003. Rurality, peripherality and rural areas in Europe. In: Labrianidis L. (ed.), The future of Europe’s rural periphery, the role of entrepreneurship in responding to employment problems and social marginalisation. EU Research on Social Sciences and Humanities, European Commision’s final report: 66-94.
 • Gajdoš P., 2000. Transformačné zmeny regionálnych štruktúr vidieckej krajiny Horehronia v 20. storočí. Geografické štúdie 7: 77-82.
 • Gajdoš P., Pašiak J., 2008. Sociálne zdroje lokálneho a regionálneho rozvoja. Sociologický ústav SAV, Bratislava.
 • Giddens A., 1984. The constitution of society. Outline of the theory of structuration. University of California Press, Berkeley and Los Angeles.
 • Goodwin M., Cloke P., Milbourne P., 1995. Regulation theory and rural research: Theorising contemporary rural change. Environment and Planning A 27(8): 1245-1260.
 • Gregory D., Johnston R., Pratt G., Watts M., Whatmore S., 2009. The dictionary of human geography. 5th edition. Wiley-Blackwell.
 • Halás M., 2005. Vidiek v prihraničných regiónoch. In: Spišiak P., Kusendová D., Pavlíčková K., Halás M., Kolény M., Zubriczký G., Švoňavec M., Hurbánek P., Paľuch T., Labuda M. (eds), Agrorurálne štruktúry Slovenska po roku 1989. Geografika, Bratislava: 114-122.
 • Halás M., 2008. Priestorová polarizáca spoločnosti s detailným pohľadom na periférne regióny Slovenska. Sociologický časopis/ Czech Sociological Review 44(2): 349-369.
 • Halfacree K.H., 1993. Locality and social representation: Space, discourse and alternative definitions of the rural. Journal of Rural Studies 9(1): 23-37.
 • Halfacree K.H., 2006. Rural space: Constructing a three-fold architecture. In: Cloke P., Marsden T., Mooney P. (eds), Handbook of rural studies. Sage, London: 44-62.
 • Halseth G., Markley S., Bruce D., 2010. The next rural economies. Constructing rural place in global economies. CABI Publishing.
 • Havlíček T. 2003. Are border regions peripheral regions? In: Kowalczyk A. (ed.), Theoretical and methodological aspects of geographical space at the turn of the century. Warsaw University, Warsaw: 193-197.
 • Havlíček T., Chromý P., Jančák V., Marada M., 2005. Vybrané teoreticko-metodologické aspekty a trendy geografického výzkumu periferních oblastí. In: Novotná M. (ed.), Problémy periferních oblastí. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje: 6-24.
 • Heřmanová E., 1991. Vybrané vícerozměrné statistické metody v geografii. Státní pedagogické nakladatelství, Univerzita Karlova v Praze.
 • Hoggart K., 1988. Not a definiton of rural. Area 20(1): 35-40.
 • Hoggart K., 1990. Let’s do away with rural. Journal of Rural Studies 6(3): 245-257.
 • Hoggart K., Paniagua A., 2001a. What rural restructuring? Journal of Rural Studies 17(1): 41-62.
 • Hoggart K., Paniagua A., 2001b. The restructuring of rural Spain? Journal of Rural Studies 17(1): 63-80.
 • Hrabánková M., Rolínek L., Řehoř P., Čermáková A., Navrátil J., 2009. Identifikace sociálnĕ-ekonomických podmínek rozvoje horských a podhorských oblastí. Jihočeská univerzita v Českých Budĕjovicích.
 • Hruška V., 2014. Proměny přístupů ke konceputalizaci venkovského prostoru v rurálních studiích. Sociologický časopis/ Czech Sociological Review 4: 581-601.
 • Chajdiak J., 2015. Tri poznámky k demografickému vývoju v Slovenskej republike. In: Transformácia slovenskej spoločnosti vo svetle výsledkov posledných troch populačných cenzov. Zborník príspevkov z 15. Slovenskej demografickej konferencie, Trenčianske Teplice, 17-18. septembra 2015, 34-35.
 • Chajdiak J., Rublíková E., Gudába M., 1997. Štatistické metódy v praxi. STATIS, Bratislava.
 • Chambers R., 1983. Rural development: Putting the last first. Routledge.
 • Ilbery B., 1998. The geography of rural change. Peason Education Limited.
 • Informačný servis Vúpop. Pôdny portál Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy. [online]. [cit. 2015-01-15]. Available at: http:// www.podnemapy.sk/portal/prave_menu/lfa/lfa.aspx.
 • Ira V., 2003. Rural space in Slovakia: Changes of spatial structures and spatial behavioural patterns. Acta Universitatis Carolinae-Geographica 38(1): 119-130.
 • Ira V., Huba M., 1999. Changes of rural space in Slovakia from sustainability perspective. Geographica Slovenica 31: 151-161.
 • Jeřábek M., Dokoupil J., Havlíček T., 2004. České pohraničíbariéra nebo prostor zprostředkování? Academia, Prague.
 • Juhaščíková I., Škápik P., Štukovská Z., 2015. Vplyv transformácie spoločnosti na ekonomickú aktivitu podľa výsledkov troch samostatných cenzov. In: Transformácia slovenskej spoločnosti vo svetle výsledkov posledných troch populačných cenzov. Zborník príspevkov z 15. Slovenskej demografickej konferencie, Trenčianske Teplice, 17-18. septembra 2015, 55-62.
 • Jussila H., Leimgruber W., Majoral R., 1998. Perception of marginality: Theoretical issues and regional perceptions of marginality. Ashgate, Aldershot.
 • Klinda J., 2007. Slovenská Krajina. Enviromagazín 1: 3.
 • Kubeš J., 2000. Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budejovice.
 • Labrianidis L. (ed.). 2004. The future of Europe’s rural peripheries. Ashgate, Aldershot.
 • Lauko V., 2003. Transformation of service network in Bratislava’s hinterland region. Acta Universitatis Carolinae. Geographica 38(1): 219-230.
 • Leibert T., 2013. The peripheralisation of rural areas in post-socialist Central Europe: A case of fragmenting development? Lessons from rural Hungary. In: Naumann M., Fischer-Tahir A. (eds), Peripheralisation: The making of spatial dependencies and social injustice. Springer Science and Business Media: 101-120.
 • Leimgruber W., 1994. Marginality and marginal regions: Problems of definition. In: Chang Y.D. (ed.), Marginality and development issues in marginal regions. Proceedings of the IGU Study Group. Taipei: 1-18.
 • Leimgruber W., 2004. Between global and local: Marginality and marginal regions in the context of globalisation and deregulation. Ashgate, Aldershot.
 • Leimgruber W., Zsilincsar W., Nel E., 2011. Mountain regions in transformation. Global processes, regional and local impacts and responses. Proceedings of the 2010 Conference in Graz and Fribourg.
 • Lier H.N., 1996. Sustainable rural systems: Concepts from land use planners perspective. In: Sasaki H., Saito I., Tabayashi A., Morimoto T. (eds), Geographical perspectives on sustainable rural systems. Proceedings of the Tsukuba International Conference on the Sustainability of Rural Systems. Kaisei, Japan: 14-25.
 • Máliková L., 2014. Zmena využitia zeme vo vybraných poľnohospodársky znevýhodnených oblastiach SR. In: Zborník príspevkov študentskej vedeckej konferencie 2014 (Bratislava, 9.4 2014). Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského: 1437-1442.
 • Máliková L., Farrell M., McDonagh J., 2016. Perception of marginality and peripherality within an Irish rural context. Quaestiones Geographicae 35(4): 93-105.
 • Máliková L., Klobučník M., Bačík V., Spišiak P., 2015. Socio- economic changes in the borderlands of the Visegrad Group (V4) countries. Moravian Geographical Reports 23(2): 26-37.
 • Marek T., 2004. Sociální sítě, aktéři a instituce v regionálním rozvoji. Sborník prací z mezinárodní vědecké konference Agrární perspektivy XIII. PEF ČZU, Praha: 831-835.
 • Markechová D., Stehlíková B., Tirpáková A., 2011. Štatistické metódy a ich aplikácie. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra.
 • Marsden T., 1998. New rural territories: Regulating the diversified rural spaces. Journal of Rural Studies 14(1): 107-117.
 • Marsden T., Lowe P., Whatmore S., 1990. Rural restructuring: Global processes and their responses. David Fulton Publishers Ltd.
 • Marsden T., Murdoch J., Lowe P., Munton R. C., Flynn A., 1993. Constructuring the countryside: An approach to rural development. Routledge, London.
 • McDonagh J. 2001. Renegotiating rural development in Ireland. Ashgate, Aldershot.
 • McDonagh J. (ed.), 2002. Economy, society, and peripherality: Experiences from the west of Ireland. Arlen House, Galway.
 • McDonagh J., Nienaber B., Woods M., 2015. Globalisation and Europe’s rural regions. Ashgate, Aldershot.
 • Mehretu A., Pigozzi B.W., Sommers L.M., 2000. Concepts in social and spatial marginality. Geografiska Annaler 82 B (2): 89-101.
 • Meredith D., 2010. Rural areas in transition: Evidence of rural restructuring in the Republic of Ireland. In: Winchell D.D., Ramsey D., Koster R., Robinson G.M., Geographical perspectives on sustainable rural change. Rural Development Institute: 220-242.
 • Michálek A., 2015. Identifikácia a zmeny marginálnych regiónov na Slovensku (z aspektu sociálno-ekonomickej marginality). Ekonomický časopis 63(9): 922-943.
 • Mikuš R., Máliková L., Lauko V., 2016. An introductory study of perceptual marginality in Slovakia. Bulletin of Geography 34: 47-62.
 • Miller J., Haden P., 2006. Statistical analysis with the general linear model. Creative Commons Attribution.
 • Moseley M.J., 2003. Rural development: Principles and practice. SAGE, London.
 • Murdoch J., Marsden T., 1994. Reconstituting rurality. Class, community and power in the development process. University College, London.
 • Murdoch J., Pratt A., 1993. Rural studies: Modernism, postmodernism and the ‘post-rural’. Journal of Rural Studies 9(4): 321-348.
 • Nelles J., Durand F., 2012. Political rescaling and metropolitan governance in cross-border regions: Comparing the cross-border metropolitan areas of Lille and Luxembourg. European Urban and Regional Studies 21(1): 104-122.
 • Newman D., 2006. The lines that continue to separate us: Borders in a ‘borderless’ world. Progress in Human Geography 30(1): 143-161.
 • Novotná M., 2011. Problémy venkovských oblastí. Habilitačná práca. Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze.
 • Novotný L., Hruška V., Egedy T., Mazur M., 2015. Defining rural areas of Visegrad countries. Studia Obszarów Wiejskich 39: 21-34.
 • Novotný L., Mazur M., Egedy T., 2015. Definition and delimitation of peripheries of Visegrad countries. Studia Obszarów Wiejskich 39: 35-48.
 • O’Dowd L., 2001. State borders, border regions band the construction of European identity. In: Kohli M., Novak M. (eds), Will Europe work? Integration, employment and the social order. Routledge: 95-110.
 • Paasi A., 2012. Border studies reanimated: Going beyond the territorial/ relational divide. Environment and Planning A 44(10): 2303-2309.
 • Pacione M., 1984. Rural geography. Harper and Row, London.
 • Pelc S., 2011. Demographic trends and threats. In: Leimgruber W., Zsilincsar W., Nel E. (eds), Mountain regions in transformation. Global processes, regional and local impacts and responses. Proceedings of the 2010 Conference in Graz and Fribourg: 47-66.
 • Pileček J., 2005. Příspěvek k metodice vymezování periferních oblastí: modelové území okresu Prachatice. In: Novotná M. (ed.), Problémy periferních oblastí. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje: 81-91.
 • Podolák P., 1999. Demographic aspects of changes in rural areas. Geographica Slovenica 31: 162-169.
 • Rogerson P., 2001. Statistical methods for geography. Sage Publications, London.
 • Sasaki H., Saito I., Tabayashi A., Morimoto T., 1996. Geographical perspectives on sustainable rural systems. Proceedings of the Tsukuba International Conference on the Sustainability of Rural Systems. Kaisei, Japan.
 • Shucksmith M., 1990. The definition of rural areas and rural deprivation. Scottish Homes, Edinburgh.
 • Schmidt M.H., 1998. An integrated systemic approach to marginal regions: from definition to development policies. In: Jussila H., Leimgruber W., Majoral R. (eds), Perception of marginality: Theoretical issues and regional perceptions of marginality. Ashgate, Aldershot: 45-66.
 • Schmidt M.H., 2007. Some reflections on the definition and delimitation of geographical marginality. In: Jones G., Leimgruber W., Nel E. (eds), Issues in geographical marginality. General and theoretical aspects. International Geographical Union: 34-43.
 • Schmidt M.H., 2011. Local transformations in mountain areas influenced by globalisation. A case in Mendoza, Argentina. In: Leimgruber W., Zsilincsar W., Nel E. (eds), Mountain regions in transformation. Global processes, regional and local impacts and responses. Proceedings of the 2010 Conference in Graz and Fribourg: 153-168.
 • Scott P., 1998. Development issues in marginal regions. In: Jussila H., Leimgruber W., Majoral R. (eds), Perception of marginality: Theoretical issues and regional perceptions of marginality. Ashgate, Aldershot: 1998: 7-26.
 • Sommers L.M., Mehretu A., 1998. International perspectives on socio-spatial marginality. In: Jussila H., Leimgruber W., Majoral R. (eds), Perception of marginality: Theoretical issues and regional perceptions of marginality. Ashgate, Aldershot: 135-145.
 • Spišiak P., 1998. Trvalá udržateľnosť rurálnych systémov. In: Implementácia trvalo udržateľného rozvoja. ÚKE SAV, Bratislava: 286.
 • Spišiak P., 2000. Poľnohospodárstvo v marginálnych oblastiach Slovenska. Životné prostredie 34(1): 15-19.
 • Spišiak P., 2003. Sustainability of rural areas in Slovakia. In: Kowalczyk A. (ed.), Theoretical and methodological aspects of geographical space at the turn of the century. Warsaw University: 277-284.
 • Spišiak P., 2005. Rozvoj vidieka v mikroregionálnych štruktúrach Slovenska. Acta Facultatis Rerum Naturalium, Geographica, Supplementum Nr. 3: 567-573.
 • Spišiak P., Kusendová D., Pavlíčková K., Halás M., Kolény M., Zubriczký G., Švoňavec M., Hurbánek P., Paľuch T., Labuda M. (eds), 2005. Agrorurálne štruktúry Slovenska po roku 1989. Geografika, Bratislava.
 • Tykkyläinen M., 1998. From territorial marginality to marginality in cybersociety. In: Jussila H., Leimgruber W., Majoral R. (eds), Perception of marginality: Theoretical issues and regional perceptions of marginality. Ashgate, Aldershot: 123-134.
 • Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VUPOP). Poľnohospodársky znevýhodnené oblasti SE - LFA. [online]. [cit. 2016-01-15]. Available at: http:// www.podnemapy.sk/portal/prave_menu/lfa/lfa.aspx.
 • Winchell D.D., Ramsey D., Koster R., Robinson G.M., 2010. Geographical perspectives on sustainable rural change. Rural Development Institute.
 • Woods M., 2005. Rural geography: Processes, responses and experiences in rural restructuring. Sage Publications, London.
 • Woods M., 2009. Rural geography: Blurring boundaries and making connections. Progress in Human Geography 33(6): 849-858.
 • Woods M., 2010. The political economies of place in the emergent global countryside: Stories from rural Wales. In: Halseth G., Markley S., Bruce D. (eds), The next rural economies. Constructing rural place in global economies. CA BI Publishing: 166-178.
 • Woods M., 2011. Rural. Routledge, London.
 • Zubriczký G., 2000. Restructuring the rural landscapes in Slovakia. EGEA Magazine 2: 5-10.
 • Zubriczký G., 2002. Analýza rurálneho priestoru Slovenska z hľadiska rozvojových perspektív jeho osídlenia. Regionálnogeografické štúdie 1: 67-120.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-dc41d626-15f9-4615-bcf9-7dfd55e5455e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.