PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 11 | 3 |
Tytuł artykułu

Wpływ poziomu żywienia loch prośnych na ich kondycję i wskaźniki krwi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Effect of the level of feeding of pregnant sows on their body condition and blood parameters
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań było określenie wpływu poziomu żywienia loch w ciąży niskiej (41.-70. dzień) na ich kondycję i wskaźniki biochemiczne oraz hormonalne krwi w okresie ciąży i przy odsadzeniu prosiąt. Obserwacjami objęto 16 loch F1 (pbz x wbp), przydzielonych losowo do grupy kontrolnej (K) lub doświadczalnej (D), żywionych indywidualnie mieszankami pełnoporcjowymi o zalecanej wartości pokarmowej dla loch prośnych i karmiących. Lochy z grupy D od 41. do 70. dnia ciąży otrzymywały o 30% większą dawkę paszy (0,7 kg/szt./dzień) niż lochy z grupy K żywione standardowo. Od wszystkich loch pobrano trzykrotnie krew (v. cava cranialis): przy kryciu, w 70. dniu ciąży i przy odsadzeniu prosiąt (35. dzień), i oznaczono wskaźniki biochemiczne: ALB, TP, ALP, GLU, CHOL, TG, CREA, UREA, hormony – GH i INS oraz Fe. Okresowe, trwające 30 dni żywienie loch prośnych podwyższoną o 30% dawką paszy miało pozytywny wpływ na przyrost masy ciała i zasoby tłuszczu oraz białka w organizmie loch. Samice żywione obficiej w okresie ciąży były w lepszej kondycji hodowlanej po odchowaniu potomstwa niż lochy żywione umiarkowanie. Podwyższona dawka paszy spowodowała wystąpienie wzrostu kompensacyjnego, co świadczy o zasadności stosowania obfitszego żywienia samic w tym okresie fizjologicznym. Zastosowany czynnik badawczy wpłynął na zmiany poziomu hormonu wzrostu i fosfatazy alkalicznej w 70. dniu ciąży, w porównaniu z okresem krycia. Stwierdzono obniżenie stężenia GH (o 20%) oraz ALP u loch z grupy D, w porównaniu do K, przy zachowaniu stabilności różnic między grupami dla pozostałych badanych wskaźników biochemicznych i insuliny. Między grupami nie stwierdzono różnic potwierdzonych statystycznie dla badanych wskaźników biochemicznych, hormonów i Fe, co wskazuje, że zastosowana zmiana poziomu żywienia umożliwiała zachowanie homeostazy organizmu.
EN
The aim of the study was to determine the effect of the level of feeding of sows during pregnancy (days 41-70) on their body condition and biochemical and hormonal blood parameters during gestation and after weaning of the piglets. The observations included 16 F1 sows (PL x PLW), assigned at random to a control group (K) or experimental group (D) and fed individually with complete mixtures with the recommended nutritional value for pregnant and suckling sows. From days 41 to 70 of gestation the sows in group D received a 30% larger feed ration (0.7 kg/head/day) than the animals in group K, which received a standard ration. Blood samples were collected (v. cava cranialis) three times from all sows: at mating, on day 70 of gestation and at weaning of the piglets (day 35). The following biochemical parameters were determined: ALB, TP, ALP, GLU, CHOL, TG, CREA, UREA, the hormones GH and INS, and Fe. The temporary 30-day feeding of pregnant sows with an increased feed ration (by 30%) had a positive effect on body weight gain and fat and protein reserves in the sows. The sows fed more during the gestation period were in better breeding condition after rearing of their progeny than the moderately fed sows. The increased feed ration led to compensatory growth, indicating the expediency of applying a higher level of nutrition for sows during this physiological period. The experimental factor caused changes in the level of growth hormone and alkaline phosphatase on the 70th day of gestation in comparison with the mating period. A decrease in the concentration of GH (by 20%) and ALP was recorded in the sows in group D with respect to group K, while differences remained stable between the groups for the remaining biochemical parameters and insulin. No statistically confirmed differences were found in biochemical parameters, hormones or Fe between the groups, which indicates that the change in the feeding level made it possible to maintain the homeostasis of the organism.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
11
Numer
3
Opis fizyczny
s.33-43,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
autor
 • Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
autor
 • Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
autor
 • Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
 • Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
Bibliografia
 • 1. BEYGA K., REKIEL A., 2009 – Effect of the backfat thickness of sows in late pregnancy on the composition of colostrum and milk. Archiv für Tierzucht 52 (6), 593-602.
 • 2. BUONOMO F.C., BAILE C.A., 1990 – The neurophysiological regulation of growth hormone secretion. Domestic Animal Endocrinology 7, 435-450.
 • 3. BUREK R., GRELA E.R., 2005 – Effect of different lactating sow feeding schedules on performance and some blood indices (in Polish). Medycyna Weterynaryjna 61 (7), 822-825.
 • 4. CZECH A., GRELA E., 2004 – Biochemical and haematological blood parameters of sows during pregnancy and lactation fed the diet with different source and activity of phytase. Animal Feed Science and Technology 116, 221-223.
 • 5. DAZA A., REY A.I., MENOYO D., BAUTISTA J.M., OLIVARES A., LÓPEZ-BOTE C.J., 2007 – Effect of level of feed restriction during growth and/or fattening on fatty acid composition and lipogenic enzyme activity in heavy pigs. Animal Feed Science and Technology 138, 61-74.
 • 6. ECKERT R., ADAMCZYK J., 1993 – Ocena przyżyciowa młodych knurków. Stan hodowli i wyniki oceny świń. Instytut Zootechniki, XI, Kraków.
 • 7. ETIM N.N., OFFIONG E.E.A., WILLIAMS M.E., ASUQUO L.E., 2014 – Influence of Nutrition on Blood Parameters of Pigs. American Journal of Biology and Life Sciences 2 (2), 46-52.
 • 8. FARMER C., PETITCLERC D., SØRENSEN M.T., VIGNOLA M., DOURMAD J.Y., 2004 – Impacts of dietary protein level and feed restriction during prepuberty on mammogenesis in gilts. Journal of Animal Science 82, 2343-2351.
 • 9. FRIENDSHIP R.M., HENRY S.C., 1996 – Cardiovascular system, haematology and clinical chemistry. In: Diseases of swine. (Eds. Leman A.D., Straw B.E., Mengeling W.L., D’Allaire S., Taylor D.J.), Iowa State Univ. Press, USA, 3-11.
 • 10. GAJĘCKI M., PRZAŁA F., ZDUŃCZYK E., BAKUŁA T., ZDUŃCZYK E., MIŁOSZ Z., RODZIEWICZ M., 1988 – Poziom parametrów biochemicznych surowicy krwi loszek remontowych pochodzących ze stada tuczu w fermach przemysłowych. Medycyna Weterynaryjna 44 (2), 107-109.
 • 11. HARAPIN I., BEDRICA L., HAHN V., ŠOŠTARIĆ B., GRAČNER D., 2003 – Haematological and biochemical values in blood of wild boar (Sus scrofa ferus). Veterinarski Arhiv 73 (6), 333-343.
 • 12. HORNICK J.L., VAN EENAEME C., GÉRARD O., DUFRASNE I., ISTASSE L., 2000 – Mechanisms of reduced and compensatory growth. Domestic Animal Endocrinology 19, 121-132.
 • 13. HOVING L.L., SOEDE N.M., FEITSMA H., KEMP B., 2012 – Embryo survival, progesterone profiles and metabolic responses to an increased feeding level during second gestation in sows. Theriogenology 77, 1557-1569.
 • 14. HULL K.L., HARVEY S., 2014 – Growth Hormone and Reproduction: A Review of Endocrine and Autocrine/Paracrine Interactions. International Journal of Endocrinology, Article ID 234014, 24 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2014/234014.
 • 15. KORNIEWICZ D., GRELA E.R., MATRAS J., GAJEWCZYK P., DOBRZAŃSKI Z., KORNIEWICZ A., ANTKOWIAK K., 2012 – The effect of decreased protein levels in sow diets on nitrogen content of faeces and physiological parameters of blood. Annals Animal Science 12 (2), 201-215. DOI: 10.2478/v10220-012-0017-3.
 • 16. KRÓLEWSKA B., REKIEL A., WIĘCEK J., 2014 – Effect of birth body weight of piglets on their rearing up to the age of 10 weeks. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science 53, 21-28.
 • 17. KUDLAČ E., VLČEK Z., HLOUŠEK A., STUDENČIK B., NEDBALKOVA J., 1988 – Zmeny v biochemicke skladbe krve prasnic v puerperiu. Véterinárni Medicina 33, 401-410.
 • 18. MARTINEZ-RAMIREZ H.R., JEAUROND E.A., DE LANGE C.F.M., 2009 – Nutritioninduced differences in body composition, compensatory growth and endocrine status in growing pigs. Animal 3, 228-236.
 • 19. MEIDINGER R.G., AJAKAIYE A., MURRAY D.A., GOLOVAN S.P., FAN M.Z., PHILIPS J.P., ZHANG J., HACKER R.R., KELLY J.M., FORSBERG C.W., 2006 – Hematology and blood biochemistry of enviroping TM. Ontario Swine Research Review. Journal of Animal Science 83, suppl. 1, 69.
 • 20. MUSSER R.E., DAVIS D.L., DRITZ S.S., TOKACH M.D., NELSSEN J.L., MINTON J.E., GOODBAND R.D., 2004 – Conceptus and maternal responses to increased feed intake during early gestation in pigs. Journal of Animal Science 82, 3154-3161.
 • 21. NORMY ŻYWIENIA ŚWIŃ, 1993 – Praca zbiorowa. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk, Jabłonna.
 • 22. NORMY ŻYWIENIA ŚWIŃ, 2014 – Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla świń. Praca zbiorowa (red. E.R. Grela, J. Skomiał). Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk, Jabłonna.
 • 23. OKSBJERG N., NISSEN P.M., THERKILDSEN M., MOLLER H.S., LARSEN L.B., ANDERSEN M., YOUNG J.F., 2013 – In utero nutrition related to fetal development, postnatal performance and meat quality of pork. Journal of Animal Science 91, 1443-1453.
 • 24. PARK M.S., YANG Y.X., CHOI J.Y., YOON S.Y., AHN S.S, LEE S.H., YANG B.K., LEE J.K., CHAE B.J., 2008 – Effects of dietary fat inclusion at two energy levels on reproductive performance, milk compositions and blood profiles in lactating sows. Acta Agriculturae. Scandinavica Section A – Animal Science 58, 121-128.
 • 25. REHFELDT C., KUHN G., 2006 – Consequences of birth weight for postnatal growth performance and carcass quality in pigs as related to myogenesis. Journal of Animal Science 84, E Suppl., 113-123.
 • 26. REKIEL A., BARTOSIK J., WIĘCEK J., BATORSKA M., KUCZYŃSKA B., ŁOJEK A., 2014 – Effect of piglet birth weight on selected characteristics of pork. Annals of Animal Science 14 (4), 967-975. DOI: 10.2478/aoas-2014-0033.
 • 27. REKIEL A., WIĘCEK J., BATORSKA M., BEYGA K., 2011 – Wskaźniki profilu hematologicznego loch przed oproszeniem i w 21 dniu laktacji. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego 7 (1), 79-87.
 • 28. REKIEL A., WIĘCEK J., BATORSKA M., KULISIEWICZ J., TOKARSKA G., 2015 – Comparison of changes in fatness of sows in late pregnancy and at weaning and determination of their association with reproductive and rearing performance. Journal of Central European Agriculture (w druku).
 • 29. REKIEL A., WIĘCEK J., BEYGA K., 2011 – Analysis of the relationship between fatness of late pregnant and lactating sow and selected lipid parameters of blood, colostrum and milk. Annals of Animal Science 11 (4), 487-495.
 • 30. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej. Dz. U. nr 56, poz. 344.
 • 31. THERKILDSEN M., VESTERGAARD M., BUSK H., MOGENS T., JENSEN M.T., RIIS B., KARLSSON A.H., KRISTENSEN L., ERTBJERG P., OKSBJERG N., 2004 – Compensatory growth in slaughter pigs – in vitro muscle protein turnover at slaughter, circulating IGF-I, performance and carcass quality. Livestock Production Science 88, 63-75.
 • 32. TUNG E., ROBERTS C.T., HEINEMANN G.K., DE BLASIO M.J., KIND K.L., VAN WETTERE W.H.E.N., OWENS J.A., GATFORD K.L., 2012 Increased placental nutrient transporter expression at midgestation after maternal growth hormone treatment in pigs: A placental mechanism for increased fetal growth. Biology of Reproduction 87 (5), 126, 1-8.
 • 33. VERHEYEN J.M., MAES D.G.D., MATEUSEN B., DEPREZ P., JANSSENS G.P.J., LANGE L., COUNOTTE G., 2007 – Serum biochemical reference values gestating and lactating sows. The Veterinary Journal 174, 92-98.
 • 34. WINNICKA A., 2008 – Wartości referencyjne podstawowych badań laboratoryjnych w weterynarii. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • 35. ŽVORC Z., MRLJAK V., SUŠIĆ V., POMPE GOTAL J., 2006 – Haematological and biochemical parameters during pregnancy and lactation in sows. Veterinarski Arhiv 76, 245-253.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-dbc4b526-a7e9-4abd-81b7-9a8f0f1440db
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.