PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1972 | 17 | 4 |

Tytuł artykułu

Pleistocene foraminifers of the area of the Lower Vistula River (northern Poland)

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Plejstoceńskie otwornice regionu Dolnej Wisły (Polska)
RU
Plejjstocenovye foraminifery rajjona Nizhnejj Visly (Polsha)

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Descriptions of 49 benthic foraminiferal species (including three new species: Elphidium halickii, E. hyalinum and Protelphidium rozkowskae), belonging to 16 genera found in the Pleistocene of the Lower Vistula River area are given. Neither planktonic nor agglutinated foraminifers are represented here. Three assemblages are distinguished: warm-water foraminifer assemblage with contribution of Lusitanian species, found at Brachlewo and related to the Eemian Interglacial, boreal assemblage with contribution of both Lusitanian and Arctic species, found at Elblag, and Arctic assemblage from Nadbrzeże. Foraminiferal fauna from Nadbrzeże shows cyclic alternation of cold-water and warmer-water assemblages corresponding to changes in pollen-spectra. According to pollen analysis, deposits of the Eemian, Amersfoort and Brørup Interglacials are represented at Nadbrzeże.
PL
Opracowano 49 gatunków otwornic bentonicznych z plejstocenu Dolnej Wisły (Tabela 1). Do badań posłużyły materiały z wiercenia w Brachlewie oraz z odkrywek Elbląga i okolicy (Text-fig. 1, 2). Otwornice potwierdzają i uzupełniają poprzednie badania makrofaunistyczne autorki (Brodniewicz, 1960). Wiekowo najstarsze margle morskie z Brachlewa zawierają zespół 18 gatunków z dużym udziałem ciepłolubnych otwornic luzytańskich (Text-fig. 3). Zespół ten dobrze określa wiek eemski tych osadów i pozwala stwierdzić, że margle morskie z Brachlewa z bogatą mikro- i makro-fauną luzytańską są równowiekowe z marglami z wiercenia w pobliskich Tychnowach. Zespół mikrofauny z profilu w Elblągu (Tabela 2) wykazuje duże podobieństwo zarówno do ciepłowodnego eemskiego z Brachlewa jak i do zimnowodnego z Nadbrzeża. Ma on charakter borealny z elementami mikro- i makrofauny zarówno luzytańskiej z interglacjału eemskiego jak i arktycznej z iłów elbląskich (iły yoldiowe, iły cyprinowe). U dołu profilu w warstwie 4 występują formy luzytańskie, które mogą wskazywać na zimniejszą fazę interglacjału eemskiego. I tutaj analiza otwornic zgodna jest z wynikami badań nad mięczakami (Brodniewicz, 1969). Materiały z Nadbrzeża z tzw. iłów elbląskich, pochodzą z różnych prób (Tabela 1). Iły elbląskie przez różnych autorów były paralelizowane z morską serią Skaerumhede w Danii (Halicki, 1951; i inni). W iłach tych został wykonany profil w Nadbrzeżu. Zespoły fauny w profilu w Nadbrzeżu zmieniają się na przemian (Tabela 3). Wyróżniono trzy strefy, gdzie występują zimnowodne gatunki (Zona 2, 4, 6) i trzy strefy cieplejszych zespołów (Zona 1, 3, 5). Podstawą do określenia wieku profilów w Elblągu i w Nadbrzeżu są badania palynologiczne (Ołtuszewski i Przybylski in: Halicki & Brodniewicz, 1961). Analiza pyłkowa określiła zarówno osady w Elblągu jak i dolną część profilu w Nadbrzeżu (Zona 5) jako interglacjał eemski. Borówko-Dłużakowa (1964) zaliczyła górne ocieplenie w Nadbrzeżu (Zona 1) do interglacjału Brorup (osady morskie serii Skaerumhede niektórzy autorzy odnoszą do Brorup). Szczegółowe badania obecnej autorki wykazały w profilu w Nadbrzeżu (Tabela 3) jeszcze jedno pośrednie małe wachnięcie klimatyczne w Zonie 3. Odznacza się ono tylko małą zmianą zespołu Protelphidium orbiculare - P. niveum. Towarzyszy jej również niewielki wzrost ilości dębu, świerka i olchy. Być może, że zona 3 jest odpowiednikiem wieku Amersfoort. Otwornice z pojedynczych prób z Nadbrzeża, Suchacza i czerwonych iłów z Bogdańca wykazują borealno-arktyczny charakter. Natomiast iły Arctica islandica z Nadbrzeża zawierają również gatunki luzytańskie i tym samym można by je korelować z warstwą 4 z profilu w Elblągu. W pracy scharakteryzowano środowisko sedymentacyjne w badanych profilach i przedyskutowano zagadnienie wieku i korelacji zespołów. W części systematycznej u bogatych w osobniki gatunków badano zmienność osobniczą oraz generacje mikro- i megalosferyczne. Opisano 3 nowe gatunki Elphidium halickii, E. hyalinum, Protelphidium rozkowskae. W badanych materiałach nie stwierdzono form zlepieńcowatych ani planktonicznych.
RU
Автор исследовал 49 видов бентонных фораминифер из плестоцена в районе Нижней Вислы (табл. 1). Материалом для исследований послужили форамини-феры из буровой скважины Брахлево и обнажений окрестностей г. Эльблёнг (фиг. 1, 2). Фораминиферы подтверждают и дополняют предыдущие макрофау-нистические исследования автора (Бродневич, 1960). Самые древние морские мергели в разрезе Брахлево содержат сообщество 18 видов с большим количеством теплолюбивых люзитанских фораминифер (фиг. 3). Это сообщество достоверно датирует ээмский возраст отложений и позволяет констратировать, что морские мергели разреза Брахлево с обильной макрофауной и микрофауной люзитан-ского типа одновозрастны с мергелями в разрезе скважины в близлежащей местности Тыхновы. Микрофаунистическое сообщество в разрезе Эльблёнг (табл. 2) характеризуется сходными чертами как с теплолюбивым сообществом ээмского возраста в разрезе Брахлево, так и с холодолюбивым сообществом из Надбжеже. Оно обладает бореальным характером с элементами микро- и макрофауны как люзитан-ской, из ээмского межледниковья, так и арктической, из эльблёнгских глин (иольдиевые, циприновые глины). В низах разреза, в слое 4, распространены люзитанские формы, которые могут определять фазу похолодания во время ээмского межледниковья. В данном случае результаты анализа фораминифер совпадают с показаниями изучения моллюсков (Бродневич, 1969). Данные по эльблёнгским глинам профиля Надбжеже основываются на разных образцах (табл. 1). Эльблёнгские глины рассматриваются разными авторами в качестве эквивалента морской серии Скёрумхеде в Дании (Галицки, 1951 и др.). В профиле этих глин в местности Надбжеже наблюдается чередование фауни-стических сообществ (табл. 3). Определены три зоны распространения холодолюбивых видов (зоны 2, 4, 6) и три зоны теплолюбивых сообществ (зоны 1, 3, 5). Основой для определения возраста отложений в профилях Эльблёнг и Надбжеже были палинологические исследования (Олтошевски и Пшибыльски в: Галицки, Бродневич, 1961). По данным пыльцевого анализа, отложения профиля Эльблёнг и нижний интервал (зона 5) профиля Надбжеже относится к ээмскому межледниковью. Борувко-Длужакова (1964) зачислила осадки верхнего потепления в профиле Надбжеже (зона 1) к межледниковью брёруп (морские осадки серии Скёрумхеде относятся некоторыми авторами к брёруп). Детальные исследования, проведенные автором настоящей работы, выявили в профиле Надбжеже (табл. 3) еще одно промежточное климатическое колебание в зоне 3. Оно характеризуется небольшим изменением сообщества Protelphidium orbiculare - Р. niveum. Это изменение сопровождается также небольшим увеличением количества дуба, ели и ольхи. Возможно, что зона 3 является эквивалентом межстадии амерсфорт. Фораминиферы из отдельных образцов профиля Надбжеже, профиля Сухач и из красных глин в местности Богданец проявляют бореально-арктический характер. Глины же, содержащие Arctica islandica в профиле Надбжеже, включают также люзитанские виды и, таким образом, их можно коррелировать со слоем 4 в разрезе Эльблёнг. В работе рассматриваются условия седиментационной среды по данным изученных профилей, а также обсуждаются проблемы возраста и корреляции фаунистических сообществ. В систематической части описываются индивидуальные особенности, микросферические и мегасферические генерации у представителей некоторых богатых особями видов. Представлено описание трех новых видов: Elphidium halickii, Е. hyalinum, Protelphidium rozkowskae. В исследованном материале не наблюдались агглютинированные и планктонные формы.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

17

Numer

4

Opis fizyczny

p.423-525,fig.,ref.

Twórcy

 • Branch Poznan, Palaeozoological Institute, Polish Academy of Sciences, ul.Mielzynskiego 27/29, Poznan, Poland

Bibliografia

 • ADAMS, T. D. & HAYNES, J. 1965. Foraminifera in Holocene marsh cycles at Barth, Cardiganshire (Wales). - Palaeontology, 8, 1, 27-38, London.
 • ANDERSEN, A. -L. L. 1971. Foraminifera from the Older Yoldia Clay at Histshaks. In: Feyling-Hanssen R. W. et al., Late Quaternary Foraminifera from Vendsyssal, Denmark and Sandnes, Norway. - Bull. Geol. Soc. Denmark, 21, 2-3, 159-184, Copenhagen.
 • ANDERSEN, H. V. 1952. Buccella, a new genus of the rotalid Foraminifera. - J. Washington Acad. Sci., 42, 143-151, Washington.
 • - & MURRAY, G. E. 1953. Shallow Pleistocene fossils in St. Tammany Parish, Louisiana. - J. Paleont., 27, 6, 845-846, Menasha.
 • AYALA-CASTANARES, A. 1963. Sistematica y distribucion de los Foraminiferos recientes de la Laguna de Terminos, Campeche, Mexico. - Bol. Instit. Geologia, Univ. Nat. Auton. Mexico, 67, 3, 1-130, Mexico.
 • BANDY, O. L. 1950. Some later Cenzoic Foraminifera from Cape Blanco, Oregon. - J. Paleont., 24, 3, 269-281, Menasha.
 • - 1953a. Ecology and Paleoecology of some California Foraminifera. Part I. The frequency distribution of recent Foraminifera of California. - Ibidem, 27, 2, 161-182.
 • - 1953b. Ecology and paleoecology of some California Foraminifera. Part II. Foraminiferal evidence of subsidence rates in the Ventura Basin. - Ibidem, 27, 2, 200-203.
 • - 1954. Distribution of some shallow-water Foraminifera in the Gulf of Mexico. - Geol. Surv. Prof. Paper, 254-F, 125-140, Washington.
 • - 1956. Ecology of Foraminifera in North eastern Gulf of Mexico.-Ibidem, 274-C, 179-204.
 • - & Arnal, R. E. 1960. Concepts of Foraminifera Paleoecology. - Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol., 44, 12, 1921-1932, Illinois, Oklahoma.
 • BARTENSTEIN, R. 1938. Die Foraminiferen-Fauna des Jade-Gebietes. 2. Foraminiferen der meerischen und brackischen Bezirke des Jade-Gebietes. - Senckenbergiana, 20, 326-412, Frankfurt a. Main.
 • BERTHOIS, L., CROSNIER, A. & LE CALVEZ, Y. Contribution à l’étude sédimentologique du Plateau continental dans la Baie de Biafra. - Cah. ORSTOM, sér. Océanogr., 6, 3-4, 55-86, Paris.
 • BIK, W. Th. A. 1964. An aberrant Nonionid from the Miocene of the Mayence basin.- Hessischen Landesamtes für Bodenforsch, 92, 68-74, Wiesbaden.
 • BOGDANOVITCH, A. K. 1947. O rezultatach izučenija foraminifer miocena Krymsko-Kavkaskoj oblasti. Mikrofauna neftjanych mestorożdenij Kavkaza, Zamby i Srednej Azii. - Sbor. statej, Tr. WNIGRI, 5-53.
 • BOLTOVSKOY, E. 1963. The littoral foraminiferal biocenoses of Puerto Deseado (Patagonia, Argentina). - Contr. Cushm. Found. Foram. Res., 14, 2, 58-70, Sharon, Mass.
 • - & LENA, H. 1966. Foraminiferos recientes de la zona littoral de Pernambuco (Brasil). - Rev. Mus. Arg. Cienc. Natur. "Bernardina Rivadavia”1, 8, 269-367, Buenos Aires.
 • BORÓWKO-DŁUŻAKOWA, Z. 1964. Investigations palynologiques des dépôts Aurignaciens (Brørup) du haut plateau de Konin. - Rep. VI. Intern. Congr. Quatern. Warsaw 1961, 2, 369-373, Łódź.
 • BRADY, H. B. 1881. On some Arctic Foraminifera from Soundings obtained on the Austro-Hungarian North-Polar Expedition of 1872-1874. Ann. Mag. Natur. Hist., 8, ser. 5, 393-418, London.
 • BRODNIEWICZ, I. 1960. Eemian marine Molluscs from a boring in Brachlewo (Poland) (Eemskie mięczaki morskie z wiercenia w Brachlewie). - Acta Palaeont. Pol., 5, 2, 235-282, Warszawa.
 • - 1965a. Recent and some Holocene Foraminifera of the Southern Baltic Sea (Otwornice współczesne i niektóre holoceńskie południowego Bałtyku. - Ibidem, 10, 2, 131-248.
 • - 1965b. Fauna eemska z otworu Brachlewo. - Inst. Geol. Biul. 187, 127-129, Warszawa.
 • - 1969a. Die Eem-Foraminiferen der Cardiumbank bei Elbląg (V. R. Polen). - Ber. deutsch. Ges. geol. Wiss., Geol. Paläont., 14, 4, 533-535, Berlin.
 • - 1969b. Molluscs of interglacial clays from Elbląg and Nadbrzeże. (Mięczaki z interglacjalnych iłów elbląskich z Elbląga i Nadbrzeża. - Acta Palaeont. Pol., 14, 2, 253-298, Warszawa.
 • BROTZEN, F. 1943. In: Hessland, I. Marine Schalenablagerungen Nord-Bohusläns. - Bull. Geol. Inst. Uppsala, 31, 267-269, Uppsala.
 • - 1951. Bidrag till de svenska marina kvartäravlagringarnas stratigrafi. - Geol. Förening. Stockh. Förhandling., 73, 1, 57-68, Stockholm.
 • BUCH, A. 1955. De marine interglaciale lag ved inder Bjergum. - Meddelel. Dansk Geol. Foren., 12, 6, 593-652, København.
 • BUTCHER, W. S. 1948. A new species of Nonion (Foraminifera) from the Woods Hole region. - Contrib. Cushm. Labor. Foram. Res., 24, 1, 21-23, Sharon, Mass.
 • BUZAS, M. A. 1965a. Foraminifera from Late Pleistocene clay near Waterville, Maine.- Smith. Misc. Coll. 145, 8, 1-30, Washington.
 • - 1965b. The distribution and abundance of Foraminifera in Long Island Sound.- Ibidem, 149, 1, 1-88.
 • - 1966. The discrimination of morphological groups of Elphidium (Foraminifer) in Long Island Sound through canonical analysis and invariant characters.- J. Paleont., 40, 3, 585-594, Menasha.
 • CITA, M. B. & CHIERICI, M. A. 1962. Crociera talassografica adriatica 1955. V. Ricerche sui foraminiferi contenuti in 18 carote prelevate sul fundo del Mare Adriatico. - Arch. Oceanogr. Limnol., 12, 3, 297-359, Milano.
 • - & PREMOLI SILVA, I. 1966-67. Sui foraminiferi incontrati in un pozzo perforate nella laguna di Venezia. - Mem. Biogeogr. Adriatica, 7, 29-51, Venezia.
 • CUSHMAN, J. A. 1908. Foraminifera of the Woods Hole region. - Proc. Boston Soc. Natur. Hist., 34, 2, 21-34, Boston.
 • - 1915. A monograph of the Foraminifera of the North Pacific Ocean. P. V. -U. S. Nat. Mus. Bull., 71, 1-81, Washington.
 • - 1922. Shallow-water Foraminifera at the Tortugas Region. - Dept. Marine Biol. Carnegie Instit. Washington, 17, 311, 1-85, Washington.
 • - 1929. On Quinqueloculina seminula (Linné). - Contrib. Cushm. Lab. Res., 5, 3, 59-60, Sharon, Mass.
 • - 1930. The Foraminifera of the Atlantic Ocean. P. 7. - Bull. Smith. Instit. U. S. Nat. Mus., 104, 1-55, Washington.
 • - 1933. New arctic Foraminifera collected by Capt. R. A. Barlett from Fox Basin and of the Northeast coast of Greenland. - Smith. Misc. Coll. 89, 9, 1-8, Washington.
 • - 1936a. Some new species of Nonion. - Contrib. Cushm. Foram. Res., 12, 3, 63-69, Sharon, Mass.
 • - 1936b. Some new species of Elphidium and related genera. - Ibidem, 12, 4, 78-89.
 • - 1939. A monograph of the foraminiferal family Nonionidae. - U. S. Geol. Surv., Prof. Paper, 191, 1-100, Washington.
 • - Some fossil Foraminifera from Alaska. - Contrib. Cushm. Lab. Foram. Res., 17, 2, 33-42, Sharon, Mass.
 • - 1944. Foraminifera from the shallow water of the New England Coast. - Ibidem, Spec. Publ., 12, 1-37.
 • - 1948. Arctic Foraminifera. - Ibidem, Spec. Publ., 23, 1-79.
 • - 1949. Recent Belgian Foraminifera. - Instit. Royal Sci. Nat. Belgique Mém., 111, 1-59, Bruxelles.
 • - & Cole, W. S. 1930. Pleistocene Foraminifera from Maryland. - Contrib. Cushm. Lab. Foram. Res., 6, 4, 94-100, Sharon, Mass.
 • - & GRANT, U. S. 1927. Late Tertiary and Quaternary Elphidiums of the West Coast of North America. - Trans. San Diego Soc. Nat. Hist., 5, 6, 69-82, San Diego, Cal.
 • - & OZAWA, Y. 1930. A monograph of the foraminiferal family Polymorhpinidae, Recent and Fossil. - Proc. U. S. Nat. Mus., 77, 6, 1-195, Washington.
 • - & TODD, R. 1947. A foraminiferal fauna from Amchitka Island, Alaska.- Contr. Cushm. Labor. Foram. Res., 23, 3, 60-72, Sharon, Mass.
 • DANIELS, C. H. von, 1970. Quantitative ökologische Analyse der zeitlichen und räumlichen Verteilung rezenter Foraminiferen im Limski Kanal bei Rovini (nördliche Adria). - Göttinger Arb. Geol. Paläont., 8, 1-109, Göttingen.
 • DOLGOPOLSKAJA, M. A. & PAULI, W. L. 1932. Foraminifery Černogo Morja rajona Karadagskoj Biologičeskoj Stancii. - Trudy Karadag. Biol. Stan., 4, 23-43.
 • DUPEUBLE, P. -A., 1964. Contribution à l’étude des sédiments et de la microfaune de la région de Roscoff (Finistère). - Thèse de Micropaléont. Univ. Paris, 1-212, Paris.
 • EGGER, J. G. 1857. Die Foraminiferen der Miocän-Schichten bei Ortenburg in Nieder-Bayern. - Neues Jahrb. Mineral. Geogn. Geol. Petref., 266-311, Heidelberg.
 • ELLIS, F. B. & MESSINA, R. A. 1940-1962. Catalogue of Foraminifera. Amer. Mus. Nat. Hist., New York.
 • FEYLING-HANSSEN, R. W. 1954. Late-Pleistocene Foraminifera from the Oslofjord area, Southeast Norway. - Norsk Geologisk Tidsskrift, 33, 1-2, 109-152, Oslo.
 • - 1958. Stratigrafi og skjaerfasthet et geoteknisk problem geologisk belyst.- Saertrykk Natur, 1, 5-19,
 • - 1964. Foraminifera in Late Quaternary deposits from the Oslo fjord area.- Norges Geol. Undersök., 225, 1-383, Oslo.
 • - 1966. Geologiske observasjoner i Sandnes-omradet. - Ibidem. Arbok (1965), 242, 26-43, Oslo.
 • - 1971. Weichselian interstadial Foraminifera from the Sandnes-Jaeren area. In: Feyling-Hanssen, R. W. et al., Late Quaternary Foraminifera from Vendsyssel, Denmark and Sandnes, Norway. - Bull. Geol. Soc. Denmark, 21, 2-3, 72-116, Copenhagen.
 • - & JØRGENSEN, J. A. & KNUDSEN, K. L. & ANDERSEN, A. -L. L. 1971. - Late Quaternary Foraminifera from Vendsyssel, Denmark and Sandnes, Norway.- Ibidem, 21, 2-3, 1-317, Copenhagen.
 • FISHER, M. J., FUNNEL, B. M. & WEST, R. G. 1969. Foraminifera and Pollen from a marine interglacial deposit in the western North Sea. - Proc. Yorkshire Geol. Soc., 37, 3, 14, 311-320, Wakefield.
 • Foraminiferi Padani. 1957. (Terziaro e Quaternario), Atlante Pl. 52. - AGIP, Mineraria, Milano.
 • GALON, R. 1934. Dolina Dolnej Wisły, jej kształt i rozwój na tle budowy dolnego Powiśla (Die Gestalt und Entwicklung des unteren Weichseltales in Beziehung zum geologischen Aufbau des unteren Weichselgebietes). - Badania Geograf., Prace Inst. Geogr. Uniw. Poznań, 12-13, 1-111, Poznań.
 • - 1952. Stratygrafia Plejstocenu Dolnego Powiśla w świetle nowych prac.- Roczn. Pol. Tow. Geol. 21, 3, (1951), 330-336, Kraków.
 • GIANOTTI, A. 1953. Microfauna del Pliocene superiore di Olimpia (Grecia). - Instit. Geol. Paleont. Geogr. Fisica Univ. Milano, Ser. P. Pubblic. 71, 1-14, Milano.
 • GROSSMAN, S. & BENSON, R. H. 1967. Ecology of Rhizopoda and Ostracoda of Southern Pamlico Sound Region, North Carolina. - Paleont. Contrib. Univ. Kansas, Ecology, 44, 1-90, Kansas.
 • GUDINA, W. I. 1966. Foraminifery i stratigrafja četviertičnych otloženij severo-zapada Sibiři. 1-131, Moskva.
 • - 1969. Morskoj plejstocen Sibirskich ravnin. Foraminifery jenisejskogo severa. - Trudy Inst. Geol. Geofiz., 63, 1-79, Moskva.
 • HAAKE, F. W. 1962. Untersuchungen an der Foraminiferen-Fauna im Wattegebiet zwischen Langeoog und dem Festland. - Meyniana, 12, 25-64, Kiel.
 • - 1967. Zum Jahresgang von Populationen einer Foraminiferen-Art in der westlichen Ostsee. - Ibidem, 17, 13-27.
 • HALICKI, B. 1950. Z zagadnień stratygrafii plejstocenu na Niżu Europejskim (Some problems concerning the stratigraphy of the Pleistocene of the European Lowland).- Acta Geol. Pol., 1, 2, 106-142, Warszawa.
 • - 1951a. Z historii plejstoceńskiego Bałtyku (The Baltic Sea during the Upper Pleistocene). - Ibidem, 2, 595-602.
 • - 1951b. Pozycja stratygraficzna osadów eemskich nad Dolną Wisłą. La position stratigraphique des dépôts eémiens dans la région de la Basse Vistule. - Roczn. Pol. Tow. Geol., 20, 3, (1950), 313-318, Kraków.
 • - & BRODNIEWICZ, I. 1961. La stratigraphie du Pléistocène supérieur dans la région péribaltique méridionale. - Bull. Acad. Pol. Sci., Sér. sci. géol.-géogr., 9, 3, 163-169, Warszawa.
 • HERON-ALLEN, E. & EARLAND, A. 1932. Foraminifera. Part I. The Ice-free area of the Falkland Islands and adjacent seas. - Discovery Rep., 4, 291-460, Cambridge.
 • HESSLAND, I. 1946. Marine Schalenablagerungen Nord-Bohusläns. - Bull. Geol. Inst. Uppsala, 31, 1-348, Uppsala.
 • HOFKER, J. 1951. The Foraminifera of the Siboga Expedition. Part III. Siboga-Exped., Monogr. 4b, 1-513.
 • - 1956. Foraminifera Dentata - Foraminifera of Santa Cruz and Thatch-Island, Virginia Archipelago, West Indies. - Univ. Zool. Mus., 15, 1-327, København.
 • IACCARINO, S. 1967a. Ricerche sui foraminiferi dell’alto Adriatico. - Arch. Oceanogr. Limnol., 15, 1, 11-54, Milano.
 • - 1967b. Ricerche sui foraminiferi contenuti in sei carote prelevate nel Mar Ligure (La Spezia). - Boll. Soc. Geol. It. 86, 59-88, Roma.
 • JENTZSCH, A. 1876. Die geognostische Durchforschung der Provinz Preussen im Jahr 1876. - Sehr. Preuss. Ok. Ges., 17,
 • JØRGENSEN, J. A. 1971. The Quaternary of Vendsyssel. In: Feyling-Hanssen, R. W. et al., Late Quaternary Foraminifera from Vendsyssel, Denmark and Sandnes, Norway. - Bull. Geol. Soc. Denmark, 21, 2-3, 117-129, Copenhagen.
 • KIKUCHI, Y. 1964. Biostratigraphy of the Neogene and Quaternary Deposits based upon the Smaller Foraminifera in the Souther Kanto Region. - Contrib. Inst. Geol. Paleont. Tohoku Univ., 59, 1-36,
 • KNUDSEN, K. L. 1971a. Late Quaternary Foraminifera from the Løkken area, in: Feyling-Hanssen, R. W. et al., Late Quaternary Foraminifera from Vendsyssel, Denmark and Sandnes, Norway. - Bull. Geol. Soc. Denmark, 21, 2-3, 130-158, Copenhagen.
 • - 1971b. Systematic part. Ibidem, 21, 2-3, 185-291.
 • LAFRENZ, H. R. 1963. Foraminiferen aus dem marinen Riss-Würm Interglazial (Eem) in Schleswig-Holstein. - Meyniana, 13, 10-46, Kiel.
 • - & WOSZIDLO, H. 1963. Wichtige Foraminiferen aus dem Holstein- und dem Eem-Interglazial Schleswig-Holsteins und ihre ökologische Auswertung. - Sehr. Naturw. Ver. Schlesw.-Holst., 34, 106-115, Kiel.
 • LANGER, W. 1967. Bemerkungen über Melonis affinis affinis (Reuss, 1851) und das Problem des “Nautilus” umbilicatulus Walker & Jacob, 1798 (Foraminifera).- Geolgie, 16, 6, 718-726, Berlin.
 • LE CALVEZ, J. & LE CALVEZ, Y. 1951. Contribution à l’étude des Foraminifères des eaux saumâtres I. Étange de Canet et de Salses. - Vie et Milieu, Bul. Lab. Arago. Univ. Paris, 2, 2, 237-254, Paris.
 • LE CALVEZ, Y. 1958. Les Foraminifères de la Mer Celtique. - Rev. Inst. Pêches maritimes, 22, 2, 147-209,
 • LÉVY, A. 1966. Contribution à l’étude écologique et micropaléontologique de quelques Elphidium (Foraminifères) du Roussillon. Description d’une nouvelle espèce E. cuvillieri n. sp. - Vie et Milieu, Bull. Lab. Arago. Univ. Paris, 17, IA, 1-8, Paris.
 • - MATHIEU, R., MOMENI, I., POIGNANT, A., ROSSET-MOULINIER, M., ROU-VILLOIS, A. & UBALDO, M. 1969. Les représentants de la famille de Elphidiidae (Foraminifères) dans les sables des plages des environs de Dunkerque. Remarques sur les espèces de Polystomella signalée par O. Terquem. - Rev. Micropaléont., 12, 2, 92-98, Paris.
 • LINNAEUS, C. von. 1758. Systema naturae. 10th Ed. Lipsiae 1, 1-824.
 • LINSTOW, O. v. 1922. Die Verbreitung der tertiären und diluvialen Meere in Deutschland. - Abhandlung. Preuss. Geol. Landesanst. N. F. 87, 1-242, Berlin.
 • LOEBLICH, A. R. & TAPPAN, H. 1953. Studies of Arctic Foraminifera. - Smith. Misc. Coll., 121, 7, 1-150, Washington.
 • - 1964. Sarcodina, chiefly “Thecamoebians” and Foraminiferida. In: Moore, R. C. (ed.) Treaties on Invertebrate Paleontology. Part C., Protista 2, 1-2, - Geol. Soc. Amer, and Univ. Kansas. 1-900, Kansas.
 • LUTZE, G. F. 1965. Zur Foraminiferen-Fauna der Ostsee. - Meyniana, 15, 75-142, Kiel.
 • - 1968. Jahresgang der Foraminiferen-Fauna in der Botsand-Lagune (westliche Ostsee). - Ibidem, 18, 13-30.
 • ŁUCZKOWSKA, E. 1955. O tortońskich otwornicach z warstw chodenickich i grabowieckich okolic Bochni. - Rocz. Pol. Tow. Geol., 23, 78-156, (1953), Kraków.
 • MACFADYEN, W. A. 1932. Foraminifera from some Late-Pliocene and Glacial deposits of East England. - Geol. Mag., 69, 11, 481-498, London.
 • - 1940. Foraminifera in Boulder Clays from the Westford Coast of Ireland (with a note on the generic name Streblus Fischer). - Ibidem, 27, 4, 276-282.
 • MADSEN, V. 1895. Istidens Foraminiferer i Danmark og Holstein og deres Betydning for Studiet af Istidens Aflejringer. - Meddel. Dansk Geol. Foren., 2, 1-229, København.
 • - 1896. Note on German Pleistocene Foraminifera. - Ibidem, 3, 13-16, København.
 • MARGEREL, J. P. 1970. Aubignyna, nouveau genre de Foraminifères du Pliocène du Bosq d’Aubigny (Manche). - Rev. Micropaléont., 13, 1, 58-64, Paris.
 • MARKS, P. 1951. A revision of the miocene of the Vienna Basin. - Contrib. Cushm. Found. Foram. Res., 2, 33-73, Sharon, Mass.
 • MATOBA, Y. 1967. Younger Cenozoic Foraminiferal Assemblages from the Choshi District, Chiba Prefecture. - Scien. Rep. Tohoku. Univ. Geology, 38, 2, 1-263.
 • - 1970. Distribution of Recent shallow water Foraminifera of Matsushima Bay, Miyagi Prefecture, Northeast Japan. - Ibidem, 42, 1, 1-85.
 • MICHELSEN, O. 1967. Foraminifera of the Late-Quaternary deposits of Laesø. - Med. Dansk Geol. Foren., 17, 2, 205-263, Kobenhavn.
 • MILLER, D. N. 1953. Ecological study of the Foraminifera of Mason Inlet, North Carolina. - Contr. Cushm. Found. Res., 4, 2, 41-63, Sharon, Mass.
 • MORDUCHAJ-BOLTOVSKOJ, F. D. (ed). 1968. Opredelitel fauny Černogo i Azovskogo Morej. 1, 9-21, Kiev.
 • MOULINIER, M. 1967. Répartition des foraminifères benthiques dans les sédiments de la Baie de Seinse entre le Cotentin et le Méridien de Ouistreham. - Cah. Océanogr., 19, 6, 477-494,
 • MUNTHE, H. 1898. Studien über ältere Quartärablagerungen im südbaltischen Gebiete.- Bull. Geol. Inst. Univ. Uppsala, 3, (1896-1897), 27-114, Uppsala.
 • MURRAY, J. W. 1965a. On the Foraminiferida of the Plymouth region. - J. Mar. Biol. Ass. U. K., 45, 481-505.
 • - 1965b. Two species of British Recent Foraminiferida. - Contrib. Cushm. Found. Foram. Res., 16, 4, 148-150, Sharon, Mass.
 • - 1968a. The living Foraminiferida of Christchurch Harbour, England. - Micropaleontology, 14, 1, 83-96, New York.
 • - 1968b. Living foraminifers of lagoons and estuaries. - Ibidem, 14, 4, 435-455.
 • - 1970. Foraminifers of the western approaches to the English Channel. - Ibidem, 16, 4, 471-485.
 • - & WRIGHT, C. A. 1970. Surface textures of calcareous foraminiferids.-Paleontology, 13, 2, 184-187, London.
 • NAGY, J. 1965. Foraminifera in some bottom samples from shallow waters in Vestspitsbergen. - Norsk. Polarinst. Arbok 1963, 109-128, Oslo.
 • ORBIGNY, A. d’. 1826. Tableau méthodique de la classe des Céphalopodes. - Ann. Sci. Nat. (1), 7, Paris.
 • - 1839a. Foraminifères. In: M. R. de la Sagra, Hist. Phys. Polit. Natur, de l’île de Cuba, 1-224, Paris.
 • - 1839b. Voyage dans l’Amérique Méridionale - Foraminifères, 5, 5, 1-86, Paris-Strasbourg.
 • - 1846. Foraminifères fossiles du Bassin Tertiaire de Vienna, 1-312, Paris.
 • PARKER, F. L. 1948. Foraminifera of the continental shelf from the Gulf of Maine to Maryland. - Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard Coll. 100, 2, 213-241, Cambridge, Mass.
 • - 1952a. Foraminifera species of Portsmouth New Hampshire. - Ibidem, 106, 9, 391-423.
 • - 1952b. Foraminiferal distribution in the Long Island Sound-Buzzards Bay area. - Ibidem, 106, 10, 427-473.
 • - 1954. Distribution of the Foraminifera in the northeastern Gulf of Mexico. Ibidem, 110, 10, 453-588.
 • - & ATHEARN, W. D. 1959. Ecology of marsh Foraminifera in Poponesset Bay, Massachussets, J. Paleont. 33, 2, 333-343, Menasha.
 • PAZOTKA von LIPIŃSKI, G. P. & WIEGANK, F. 1969. Foraminiferen aus dem Holozän der Doggerbank. - Deutsch. Akad. Wiss. Inst. Meereskun. Beitr. Meereskun., 24-25, 130-174, Berlin.
 • PHLEGER, F. B. 1952a. Foraminifera distribution in some sediment samples from the Canadian and Greenland Arctic. - Contrib. Cushm. Found. Foram. Res., 3, 80-89, Sharon, Mass.
 • - 1952b. Foraminifera ecology of Portsmouth New Hampshire. - Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard Coll., 106, 8, 315-390, Cambridge, Mass.
 • - 1966. Patterns of living marsh Foraminifera in South Texas coastal lagoons. - Bol. Soc. Geol. Mexicana, 28, 1, 1-44, Mexico.
 • - 1967. Marsh foraminiferal patterns, Pacific coast of North America. - An. Inst. Biol. Univ. Nat. Auton. Mexico, 38, Ser. Mar. Limnol., 1, 11-39, Mexico.
 • - & WALTON, W. R. 1950. Ecology of marsh and Bay Foraminifera Barnstable, Mass. - Amer. J. Sci., 248, 4, 274-294, New Haven, Conn.
 • PIOTROWICZ, W. 1961. Niektóre cechy petrograficzne iłów elbląskich z Nadbrzeża. Some petrographic features of the Elbląg clays from Nadbrzeże (Northern Poland). - Roczn. Pol. Tow. Geol., 31, 2-4, 355-377, Kraków.
 • POŻARYSKA, K. 1957. Lagenidae du Crétacé Supérieur de Pologne (Lagenidae z kredy górnej Polski) - Palaeont. Pol., 8, 1-190, Warszawa.
 • POŻARYSKI, W. 1951. Otwornice eemskie z nad Dolnej Wisły. Les Foraminifères eémiens de Tychnowy. - Roczn. Pol. Tow. Geol., 20, 3, (1950), 309-312, Kraków.
 • REUSS, A. E. von. 1850. Neue Foraminiferen aus den Schichten des österreichischen Tertiärbeckens. - K. Akad. Wiss. Wien, mathem. - Naturwiss. Denkschr., 1, 365-390, Wien.
 • RHUMBLER, L. 1938. Foraminiferen aus dem Meeressand von Helgoland gesammelt von A. Remane (Kiel). - Kieler Meeresforsch. 2, 2, 157-222. Kiel.
 • RICHTER, G. 1964a. Zur Ökologie der Foraminiferen I. Die Foraminiferen-Gesellschaft des Jadegebietes. - Natur. Mus., 94, 9, 343-352, Frankfurt a. Main.
 • - 1964b. Zur Ökologie der Foraminiferen II. Lebensraum und Lebensweise von Nonion depressulum, Elphidium excavatum und Elphidium selseyense. - Ibidem, 94, 11, 421-430.
 • ROEMER, F. A. 1838. Die Cephalopoden des norddeutschen tertiären Meeressandes. - Neus Jahrb. Mineral., 381-394.
 • RONAI, P. H. 1955. Brackish-water foraminifera of the New York Bight. - Contrib. Cushm. Found. Foram. Res., 6, 4, 140-149, Sharon, Mass.
 • ROUVILLOIS, A. 1966. Contribution à l’étude micropaléontologique de la Baie du Roi, au Spitsberg. - Rev. Micropaléont., 9, 3, 169-176, Paris.
 • - 1967. Observations morphologique, sédimentologique et écologique sur la plage de la Ville Ger, dans l’estuaire de la Rance. - Cah. Océanograph., 19, 5, 375-389,
 • SAIDOVA, CH. M. 1961. Eologija foraminifer i paleogeografija dalnevostočnych morej SSSR i severo-zapadnoj časti Tichogo Okeana. 1-232, Moskva.
 • SAMSONOWICZ, J. 1951. Interglacjał eemski nad Dolną Wisłą. L’interglaciaire eémien sur la Basse Vistule. - Rocz. Pol. Tow. Geol., 20, 3, (1950), 303-308, Kraków.
 • SHUPACK, B. 1934. Some Foraminifera from western Long Island and New York Harbour. - Amer. Mus. Novitat., 737, 1-12, New York.
 • STSCHEDRINA, Z. G. 1958. Fauna foraminifer (Foraminifera) morskich wod južnogo Sachalina i južnych Kurylskich ostrovov. - Isled. Dalnovost. Morej SSSR, 5, 5-41.
 • SUBBOTINA, H. H., PISZVANOVA, L. S. & IVANOVA, L. V. 1960. Stratigrafija oligocenovych i miocenovych otloženij Predkarpatja po foraminiferam. - Trudy VNIGRI, 153, Mikrofauna SSSR, 11, 5-127, Leningrad.
 • TERQUEM, O. 1875. Essai sur le classement des animaux qui vivent sur la plage et les environs de Dunkerque. 1, Paris.
 • - 1876. Essai sur le classement des animaux qui vivent sur la plage et dans les environs de Dunquerque. - Mém. Soc. Dunkerquoise, 19, Dunkerque.
 • TODD, R. & LOW, D. 1961. Near-shore Foraminifera of Martha’s Vineyard Island, Massachusetts. - Contrib. Cushm. Found. Foram. Res., 12, 1, 5-21, Sharon, Mass.
 • -& -1967. Recent Foraminifera from the Gulf of Alaska and South-eastern Alaska. - U. S. Geol. Surv., Prof. Paper 573-A, 1-46, Washington.
 • - & BRONNIMANN, P. 1957. Recent Foraminifera and Thecamoebina from the eastern Gulf of Paria. - Cushm. Found. Foram. Res., Spec. Publ., 3, 1-43, Sharon, Mass.
 • TROICKAJA, T. S. 1970a. Obščije voprosy izučenija mikrofauny Sibiri, Dalnogo Vostoka i drugich rajonov. - Trudy Inst. Geol. Geofiz., 71, 136-172, Moskva.
 • - 1970b. O dimorfizme nekotorych vidov foraminifer. - Voprosy Mikropaleont. 13, 88-91.
 • TUFESCU, M. 1969. Foraminifera of the zone of Romanian littoral lakes, lagoons and mouths of the Danube-Sulina. - Hidrobiolog., 10, 291-302, Bucuresti.
 • VASILESCU, E. & NEGOITA, E. 1971. Stade actuel de la connaissance du Néogène dans la zone nordique de la Plate-forme Moesienne. - Acta Geol. Acad. Scien. Hungaricae, 15, 309-316, Budapest.
 • VENGLINSKIJ, I. V., 1958. Foraminiferi miocenu Zakarpatija. p. 1-168.
 • VILKS, G. 1969. Recent foraminifera in the Canadian Arctic. - Micropaleontology, 14, 1, 35-60, New York.
 • VOLOSCHINOVA, N. A. 1952. Iskopajemye foraminifery SSSR, Nonionidy. - Trudy VNIGRI, n. ser. 63, 13-57, Leningrad.
 • - 1958. O novoj sistematike nonionid. Ibidem, 115, Mikrofauna SSSR, 117-191.
 • - 1960. Rod Buccella Anderson i jego vidy iz Neogena Sachalina. - Ibidem, 153, Mikrofauna SSSR, 11, 265-288.
 • - & KUZNETZOVA, W. N. 1964. Novye dannye po morfologii i evoljucionnomu razvitju nekotorych představitelej semejstva Elphidiidae. - Vopr. Mikropaleont., 8, 138-153, Moskva.
 • VOORTHUYSEN, J. H. van. 1949. Foraminifera of the Icenian (Oldest marine Pleistocene) of the Netherlands. - Verhandel. Nederl. Geol. Mijnbouwk. Genootsch. Geolog, ser. 15, 63-69, s’Gravenhage.
 • - 1950. The quantitative distribution of the Plio-Pleistocene Foraminifera of a boring at the Hague (Netherlands). Mededeel. Geol. Sticht., N. S. 4, 31-49, Haarlem, Maastricht.
 • - 1951. Recent (and derived upper Cretaceous) Foraminifera of the Netherlands Wadden Sea (Tidal flats). - Ibidem, 5, 23-29.
 • - 1957. Foraminiferen aus dem Eemien (Riss-Würm-Interglazial) in der Bohrung Amersfoort I. (Locus typicus). - Ibidem, 11, 27-39.
 • - 1960. Die Foraminiferen des Dollart-Eems-estuarium. - Bijdrag. tot de Dierkunde, 30, 97-129, Amsterdam.
 • WAGNER, F. J. E. 1968. Illustrated check-list of marine Pleistocene invertebrate fossils of Quebec. - Nat. Can., 95, 1409-1433, Quebec.
 • - 1970. Faunas of the Pleistocene Champlain Sea. - Geol. Surv. Canada Bull. 181, 1-85, Ottava.
 • WALKER, G. & JACOB, E. 1798. In: Adams G. Essays on the Microscope ed. 2, F. Kanmacher, London.
 • WEISS, L. 1954. Foraminifera and origin of the Gardiners Clay (Pleistocene), Eastern Long Island, New York. - Geol. Surv. Prof. Paper, 254-G, 143-162, Washington.
 • WILLIAMSON, W. C., 1858. On the Recent Foraminifera of Great Britain. - Publ. Roy. Soc., 1-107,
 • WOLDSTED, P. 1955. Norddeutschland und angrenzende Gebiete im Eiszeitalter. 1- 467, Stuttgart.
 • WOSZIDLO, H. 1962. Foraminiferen und Ostracoden aus dem marinen Elster-Saale-Interglazial in Schleswig-Holstein. - Meyniana, 12, 65-96, Kiel.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-dacc5cde-2cbf-412f-9fdc-79f4425719fe
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.