PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 4/1 |
Tytuł artykułu

Dotychczasowe doświadczenia związane z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Current experiences in implementation of the Water Framework Directive 2000/60/EC in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Na tle dotychczasowych doświadczeń związanych z wdrażaniem przepisów prawnych Unii Europejskiej, dotyczących gospodarki wodnej, zaprezentowano potencjalne punkty krytyczne wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) 2000/60/WE w Europie i w Polsce. Przy ocenie możliwych zagrożeń uwzględniono organizację procesu wdrażania, jego finansowanie i harmonogram, jak również problematykę danych. Napięty harmonogram wdrażania Dyrektywy opiera się na sześcioletnich cyklach planowania, z ustaloną logiczną sekwencją poszczególnych działań. Terminowe zrealizowanie każdego z działań pozwala przejść do kolejnego punktu harmonogramu. W tym celu przy wdrażaniu przepisów unijnych konieczne jest skoordynowanie prac i współdziałanie wszystkich instytucji zaangażowanych w całym procesie. Jedynie mobilizacja i integracja środowisk związanych z gospodarką wodną pozwolą na opracowywanie najlepszych rozwiązań, które pozwolą na całkowite wdrożenia postanowień RDW. W ramach wykonanych zadań, zawartych w Dyrektywie, w niniejszym artykule skupiono się na doświadczeniach związanych z realizacją: „Oceny zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych dla scalonych części wód”, oraz „Oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych” w pilotażowej zlewni górnej Wisły na obszarze działania Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w Krakowie i Gliwicach. W zadaniu pierwszym, wynikającym z konieczności opracowania zakresu niezbędnych działań dla zlewni, w pierwszej kolejności, zgodnie z ustaloną w tym celu procedurą, przeprowadzono analizę presji i oddziaływań antropogenicznych dla scalonych części wód powierzchniowych. W dalszym etapie określono dla nich cele środowiskowe, które mają doprowadzić do osiągnięcia dobrego stanu wód do roku 2015. W ramach realizacji zadania drugiego dokonano oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych scalonych części wód, opierając się na analizie założeń dotyczących stanu chemicznego i morfologicznego dla każdej scalonej części wód. W ramach zebranych doświadczeń związanych z wdrażaniem RDW, autorzy zwracają uwagę na problemy, tj.: brak danych i trudności związane z dostępem do danych już istniejących, trudności związane z finansowaniem prac i terminowością ukończenia prac w poszczególnych punktach harmonogramu wdrażania RDW, które mogą mieć znaczący wpływ na właściwą kontynuację działań w tym procesie.
EN
In comparison with previous achievements connected with implementation of the European Union legislation related to the water resources management, the potential critical points of the Water Framework Directive implementation in Europe and in Poland are presented. In assessment of potential risk, organization of the implementation process, its financing and schedule, as well as data issues were considered. The demanding schedule of the Directive implementation is based on six-year cycle of planning, with established logical sequence of particular actions. Realization of each action on time, let us to go to the next point of the schedule. In order to implementation European regulations coordination of work and cooperation among all institutions involved in the whole process is necessary. Only mobilization and integration of circles connected with water resources management, allow to work out the best solutions, which allow to fully implement of the WFD resolutions. From among already finished work related to the Directive, in this paper Authors focused on experience connected with realization: “Assessment of the hazard that aggregated water bodies will fail to meet the environmental quality objectives” and “Assessment of the risk that aggregated water bodies will fail to meet the environmental quality objectives” in pilot catchment area of Upper Vistula in the Regional Water Authorities in Cracow and Gliwice activity area. In the first task, which is a result of necessity to prepare programme of measures for the particular catchments, firstly, in harmony with established for this purpose procedure, the analysis of anthropogenic pressures and impacts for aggregated surface water bodies were done. Environmental objectives, which should result in a good status for water bodies by 2015 year, were determined in the next stage. In the second task the assessment of the risk that aggregated water bodies will fail to meet the environmental quality objectives was made for each water body and was based on assumptions related to chemical and morphological status. From among collected experiences connected with implementation of the WFD, Authors are taken up of problems such as: lack of data and difficulties with access to existing data, financial difficulties and the problems with prompt completion of work at each point on the timetable of the WFD implementation, which could have a significant influence on the proper continuation of actions in this process.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
4/1
Opis fizyczny
s.63-76,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Bibliografia
 • Council Directive of 18 June 1978 on the quality of fresh waters needing protection or improvement in order to support fish life. 78/659/EEC. O.J. Nr L 222, 14.08.1978, p.16.
 • Maciejewski M. z zespołem – Implementacja przewodnika metodycznego do Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE pt. „Guidance on analysis of pressures and impacts – identyfikacja znaczących presji i ocena oddziaływań na obszarze dorzecza Odry i Wisły”, Konsorcjum – IMGW, PIG, IOŚ, IM pod kierunkiem M. Maciejewskiego, IMGW, Kraków 2004.
 • Maciejewski M. z zespołem – Projekt Raportu dla Obszaru Dorzecza Odry z realizacji programu wdrażania postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE za rok 2004, IMGW, Kraków 2004.
 • Maciejewski M. z zespołem – Projekt Raportu dla Obszaru Dorzecza Wisły z realizacji programu wdrażania postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE za rok 2004, IMGW, Kraków 2004.
 • Maciejewski M. z zespołem – Ustalenie warunków referencyjnych odpowiednich dla typów wód powierzchniowych zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (I etap). Konsorcjum – IMGW, PIG, IOŚ, IM pod kierunkiem M. Maciejewskiego, Kraków 2004.
 • Maciejewski M. z zespołem – Typologia wód powierzchniowych i wyznaczenie części wód powierzchniowych i podziemnych zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE. Konsorcjum – IMGW, PIG, IOŚ, IM pod kierunkiem M. Maciejewskiego, Kraków 2004.
 • Maciejewski M. i in., Opracowanie programu potencjalnych działań i wariantowa analiza programu oczyszczania ścieków dla obszaru zlewni pilotowej, od źródeł Wisły do ujścia Raby włącznie, opracowanie IMGW, Kraków 2005.
 • Miłaszewski R., Walczykiewicz T. Projekt raportu do komisji Europejskiej w zakresie dotyczącym analizy ekonomicznej gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE wraz z koncepcją działań perspektywicznych, Departament Zasobów Wodnych Ministerstwa Środowiska, Warszawa 2004
 • RDW, 2000 - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Wspólnoty Europejskiej 2000/60/WE ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki wodnej. Official Journal of the European Communities L 237, vol 23, 22 December 2000.
 • Walczykiewicz T z zespołem – Zad. 10 Wielowariantowa analiza modernizacji i rozwoju gospodarki wodnej w Polsce – Projekt PBZ-KBN 061-/T07/2001 IMGW O/Kraków 2004.
 • Walczykiewicz T. z zespołem - Budowa bazy danych wykorzystywanych do wyznaczania jednolitych części wód zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych dla ich finalnego wyznaczania, IMGW, Kraków 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-d351332d-d41a-4c85-8b71-4ce9cd41b832
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.