PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 11 | 3 |
Tytuł artykułu

Ocena zróżnicowania szkód łowieckich powodowanych przez dzika europejskiego (Sus scrofa L.) na terenie dwóch obwodów łowieckich o charakterze leśnym w sezonach 2005/2006 i 2012/2013

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Evaluation of variation in game damage caused by the European wild boar (Sus scrofa L.) in two forested hunting regions during the 2005/2006 and 2012/2013 seasons
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Na obszarze obwodów leśnych dzierżawionych przez Koło Łowieckie A (woj. mazowieckie) i Koło Łowieckie B (woj. zachodniopomorskie) określono w sezonach 2005/2006 i 2012/2013 liczebność populacji dzika, jego zagęszczenie oraz planowane i faktyczne pozyskanie łowieckie, a także poziom i charakter szkód łowieckich. Koła A i B dzierżawiły obwody łowieckie o powierzchni odpowiednio 10 250 ha i 12 000 ha, w których powierzchnia leśna stanowiła 42% i 70%, a wskaźnik fragmentacji 2,82 km/km2 i 0,48 km/km2. W analizowanym okresie stwierdzono wzrost liczby dzików o 192% i 89% oraz ich zagęszczenia o 200% i 91%, odpowiednio w Kole A i B. Niższy niż planowano odstrzał w badanych obwodach pozwala prognozować dalszy wzrost liczebności gatunku oraz progresję szkód łowieckich w uprawach rolnych. W porównywanych sezonach (2012/2013 vs 2005/2006) w rejonie Koła A liczba uszkodzeń zwiększyła się, a w rejonie Koła B zmniejszyła, przy zwiększonej powierzchni uszkodzeń w obu rejonach. Struktura zniszczeń była zróżnicowana w porównywanych sezonach i rejonach. Występowanie szkód łowieckich w poszczególnych rodzajach upraw wiązało się z okresem sezonu wegetacyjnego oraz z siewami. W Kołach A i B wystąpiły różnice w czasie wystąpienia uszkodzeń w uprawach rolnych oraz na łąkach i pastwiskach. Na podstawie dokonanej analizy i kompleksowej oceny badanych wskaźników można przewidywać zwiększenie liczby i skali szkód łowieckich, szczególnie w Kole Łowieckim A ze względu na blisko 6-krotnie większy współczynnik fragmentacji kompleksów leśnych.
EN
The size and density of the boar population, planned and actual harvest, and the level and nature of game damage were determined in the 2005/2006 and 2012/2013 seasons in forested regions leased by Hunting Club A (Mazovian Voivodeship) and Hunting Club B (West-Pomeranian Voivodeship). Clubs A and B leased hunting regions with areas of 10,250 and 12,000 ha, respectively, in which forested area constituted 42% and 70% and the fragmentation index was 2.82 km/km2 and 0.48 km/km2. During the period analysed, the number of wild boars increased by 192% and 89% and their density by 200% and 91% in Club A and B, respectively. As the level of shooting in the regions was lower than planned, we can predict a further increase in the size of the population and progressive game damage to crops. The number of incidents of damage was greater in the 2012/2013 season than in the 2005/2006 in the Club A region, but lower in the Club B region, while the area of damage increased in both regions. The structure of the damage varied between seasons and regions. The occurrence of game damage in particular types of crops was linked to the stage of the growing season and to sowing. Differences were observed in Clubs A and B in the time when damage occurred in crops and in meadows and pastures. On the basis of the analysis and complex assessment of the indicators examined, we can predict an increase in the number and scale of incidents of game damage, particularly in Hunting Club A, in which the index of fragmentation of the forest complexes is nearly 6 times higher.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
11
Numer
3
Opis fizyczny
s.81-93,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
autor
 • Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
Bibliografia
 • 1. BIEBER R.C., RUF T., 2005 – Population dynamics in wild boar Sus scrofa: ecology, elastic of growth rate and implications for the management of pulsed resource consumers. Journal of Applied Ecology 42, 1203-1213.
 • 2. BOMBIK E., WYSOKIŃSKA A., KONDRACKI S., GÓRSKI K., 2007 – The changes in the number and exploitation level of wild boar population (Sus scrofa L.) in the hunting regions of Mazovian province. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego 3, 1, 125-132.
 • 3. DELCROIX I., MAUGET R., SIGNORET J.P., 1990 – Existence of synchronization of reproduction at the level of the social group of the European wild boar (Sus scrofa). Journal of Reproduction Fertility 89, 613-617.
 • 4. DROZD L., 1988 – Wpływ rozdrobnienia kompleksów leśnych na szkody wyrządzane przez dziki w uprawach polowych w makroregionie Środkowowschodniej Polski. Sylwan 11-12, 79-84.
 • 5. DROZD L., 1996 – Biometryczne wskaźniki wzrostu dzików pozyskanych w makroregionie środkowo-wschodniej Polski. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, Sectio EE, 14, 263-267.
 • 6. DUBAS W.J., 1996 – Szkody łowieckie w przyległych uprawach rolnych w północno- -wschodniej Polsce. Sylwan 10, 45-56.
 • 7. FERNANDEZ-LLARIO P., CARRANZA J., MATEOS-QUESADA P., 1999 – Sex allocation in a polygynous mammal with large litters: the wild boar. Animal Behaviour 58, 1079-1084.
 • 8. FERNANDEZ-LLARIO P., MATEOS-QUESADA P., 1998 – Body size and reproductive parameters in the wild boar Sus scrofa. Acta Theriologica 43, 439-444.
 • 9. FLIS M., 2008 – Procedura szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzęta w uprawach rolniczych. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 248, 117-123.
 • 10. FLIS M., 2009 – Wielkość szkód wyrządzanych przez dziki w uprawach rolniczych w obwodzie łowieckim i polnym w latach 1999-2000 i 2008-2009. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 254, 179-187.
 • 11. FLIS M., 2011 – Gospodarowanie populacją dzika w świetle uwarunkowań wyrządzanych szkód w ujęciu ekonomicznym i społecznym. Annals of Warsaw University of Life Sciences –SGGW Animal Science 50, 44-50.
 • 12. FLIS M., 2011 – Profilaktyka w zakresie szkód wyrządzanych przez zwierzęta dzikie w uprawach rolniczych. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 262, 207-214.
 • 13. FLIS M., 2011 – Zróżnicowanie szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta w warunkach obwodu łowieckiego leśnego – 123. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 262, 215-224.
 • 14. FRUZIŃSKI B., WLAZEŁKO M., 1991 – Seasonale Dynamik der vom Schwarzwald im Feldanbau verursachten Schäd im Forschungsgebiet Zielonka. Zeitschrift fur Jagdwissenschaft 37, 250–257.
 • 15. GUS, 2012 – Leśnictwo. Warszawa.
 • 16. GUS, 2013 – Leśnictwo. Warszawa.
 • 17. GUS, 2014 – Leśnictwo. Warszawa.
 • 18. Kniżewska W., 2013 – Sezon na szkody. Farmer 5, 102-105.
 • 19. KNIŻEWSKA W., 2014 – Emigracja z pól i lasów do miast. Trzoda Chlewna 8, 64-67.
 • 20. KNIŻEWSKA W., REKIEL A., 2013 – Changes in the size of population of the European wild boar Sus scrofa L. in the selected voivodeships in Poland during the years 2000-2011. Annals of Warsaw University of Life Science – SGGW. Animal Science 52, 59-66.
 • 21. Koło Łowieckie „A”, 2006 – Protokoły ostatecznego szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych.
 • 22. Koło Łowieckie „A”, 2013 – Protokoły ostatecznego szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych.
 • 23. Koło Łowieckie „B”, 2006 – Protokoły ostatecznego szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych.
 • 24. Koło Łowieckie „B”, 2013 – Protokoły ostatecznego szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych.
 • 25. KOŚCIELNIAK-MARSZAŁ M., 2009 – Problemy prawnej regulacji współdziałania myśliwych i rolników w celu ograniczania szkód łowieckich. W: Zagrożenia biotopów leśnych (red. M. Sporek). Uniwersytet Opolski, Opole, 133-140.
 • 26. KOZDROWSKI R., DUBIEL A., 2004 – Biologia rozrodu dzika. Medycyna Weterynaryjna 60, 1251-1253.
 • 27. ŁABUDZKI L., GÓRECKI G., SKUBIS J., WLAZEŁKO M., 2009 – Changes in the rate of wild boar damage to Zielonka game investigation centre field crops in 2004-2007. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Coleandrum Ratioet industria Lignaria 8 (3), 39-44.
 • 28. MACKIN R., 1970 – Dynamics of damage caused by wild boar to different agricultural crops. Acta Theriologica 15, 447-458
 • 29. NACZELNA RADA ŁOWIECKA, 2005 – Zasady selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasady postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału. Załącznik do Uchwały 57/2005 z dnia 22 lutego 2005.
 • 30. ROOT T.L., PRICE J.T., HALL K.R., SCHNEIDERS S.H., ROSENZEIG C., POUNDS J.A., 2003 – Fingerprints of global warming on wild animals and plants. Nature 421, 57-60.
 • 31. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.
 • 32. SERVANTY S., GAILLARD J.M., TOIGO C., BRANDT S., BAUBET E., 2009 – Pulsed resources and climate-induced variation in the reproductive traits of wild boar under high hunting pressure. Journal of Animal Ecology 78, 1278-1290.
 • 33. SPOREK M., 2014 – Szkody łowieckie w uprawach rolnych. Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (23), 181-188.
 • 34. WAITHMAN J.D., SWEITZER R.A., VAN VUREN D., DREW J.D., BRINKHAUS A.J., GARDNER I.A., BOYCE W.M., 1999 – Range expansion, population sizes, and management of wild pigs in California. Journal of Wildlife Management 63, 298-308.
 • 35. WĘGOREK P., 2002 – Cykl zasiedlania wielkoobszarowych upraw kukurydzy przez subpopulacyjne ugrupowania dzików i dynamika narastania szkód w zależności od fazy rozwoju tych upraw. Progress in Plant Protection 42, 2, 730-735.
 • 36. WĘGOREK P., DUBAS J.W., 2000 – Czy można skutecznie chronić uprawy rolne przed szkodami powodowanymi przez dziki. Łowiec Polski 5, 16-18.
 • 37. ZAWADZKI A., SZUBA-TRZNADEL A., FUSCH B., 2011 – Baza pokarmowa, charakterystyka populacji i sezonowość rozrodu dzików na terenie Gór Kaczawskich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt 63, 363-376.
 • 38. ZAWADZKI A., SZUBA-TRZNADEL A., FUSCH B., 2011 – Skażenie zearalenonem ziarna kukurydzy pobieranej przez dziki (Sus scrofa) na terenie Gór Kaczawskich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt 63, 377-383.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-d1543316-389f-4ce3-841c-eed6fed0a270
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.