PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 08 |
Tytuł artykułu

Problem gospodarki odpadami niebezpiecznymi w kontekście zużytych baterii

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The problem of hazardous waste management in view of used batteries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Baterie galwaniczne i akumulatory elektryczne występujące w postaci wielko i małogabarytowej należą do produktów, które po zużyciu stają się odpadami o charakterze niebezpiecznym dla środowiska i zdrowia ludzi. Zbudowane z materiałów wysoko przetworzonych zawierają substancje szkodliwe takie jak ołów, kadm i rtęć. Gospodarka zużytymi bateriami jest szczególnie trudna ze względu na fakt, występowania ich jako różnorodnych źródeł prądu w bardzo szerokim asortymencie urządzeń, używanych w wielu dziedzinach życia. Pociąga to za sobą szczególnie wysoki poziom rozproszenia miejsc powstawania tych odpadów i ich przetwarzania. Praktyką powszechnie stosowaną jest przenikanie odpadów, jakimi są baterie i akumulatory szczególnie małogabarytowe, do strumienia odpadów komunalnych i w rezultacie deponowanie ich na składowiskach komunalnych. Efektem takiego postępowania jest ekstrakcja wielu substancji niebezpiecznych przez wody opadowe, filtrujące masę gleby do wód podziemnych powodując ich niebezpieczne skażenie. Z drugiej strony odpady te posiadają wartość surowcową. Poddane procesom odzysku stanowią zasoby chroniące naturalne złoża surowcowe. Aktualnie na rynku polskim funkcjonują trzy zasadnicze grupy chemicznych źródeł prądu, znajdujące zastosowanie prawie we wszystkich dziedzinach życia: a) baterie pierwotne i pozostałe baterie wtórne, b) akumulatory niklowo–kadmowe wielko i małogabarytowe, c) akumulatory ołowiowe. Częste dołączanie baterii do zakupywanych urządzeń elektronicznych oraz niski koszt ich nabycia powodują masowe wytwarzanie tych odpadów. Ponadto brak jakichkolwiek restrykcji i korzyści z wymiany baterii małogabarytowych powodują ich masowe wyrzucanie do strumienia odpadów komunalnych. Celem przeprowadzonych badań jest ocena stanu gospodarki odpadami w ujęciu zużytych ogniw energetycznych. Na podstawie analizy przeprowadzonych ankiet wnioskowano o świadomości społeczeństwa dotyczącej zagrożeń nieprawidłowej gospodarki zużytymi bateriami, możliwościami ich wtórnego wykorzystania, miejsc oddawania, możliwości wymiany, stosowania urządzeń zastępczych.
EN
Galvanic batteries and electric batteries which occur in large and smallsize forms are among the products which once run down become hazardous wastes, dangerous for the environment and human health. Constructed of highly processed materials, they contain harmful substances, such as lead, cadmium or mercury. Management of waste batteries is especially difficult due to the fact that they are present as sources of electricity in a variety of appliances used in many spheres of life. It leads to a considerable dispersion of places where wastes are generated and processed. A commonly used practice involves penetration of wastes, such as batteries and vehicle batteries, particularly small-size ones, into the municipal solid waste stream leading to their deposition on municipal landfills. It results in the extraction of hazardous substances by precipitation waters filtrating the soil mass into the underground waters leading to their dangerous contamination. On the other hand these wastes can be valuable secondary materials. Recycled they may provide the resources protecting natural deposits. Currently there are three main groups of chemical sources of electricity, used in almost all spheres of life: a) primary batteries and remaining secondary batteries, b) nickelcadmium, large and small-sized vehicle batteries, c) lead-acid vehicle batteries. The fact that batteries are usually added to purchased electronic devices and their prices are low, causes a mass production of these wastes. Moreover, there are no restrictions or benefits out of the exchange of small-sized batteries, so they are dumped to the municipal solid waste stream in large quantities. The investigations aimed at assessing the state of waste management with respect to used power cells. On the basis of conducted surveys the Authors concluded about the social awareness concerning the hazards of improper management of used batteries, their potential recycling, collection points, possibilities of exchange or use of substitutes.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
08
Opis fizyczny
s.135-141,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Technicznej Infrastruktury Wsi, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul.Balicka 116B, 30-149 Kraków
autor
autor
autor
Bibliografia
  • http://www.baterie.batteries.pl/ – 17.07.2008 r.
  • http://www.bip.krakow.pl/ – 14.07.2008 r.
  • http://reba.pl – 14.07.2008 r.
  • Pająk T. Model zintegrowanego zagospodarowania odpadów – wybrane elementy studium feasibility. III Konferencja Naukowa-Techniczna „Zagospodarowanie odpadów z rejonu Krakowa” Akademia Górniczo-Hutnicza, 1996.
  • Pauli -Wilga J. Selektywna zbiórka odpadów na przykładzie Krakowa. Efekty i koszty zbiórki, plany na przyszłość. II Międzynarodowa Konferencja – Kompleksowa Gospodarka Odpadami. Wisła 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-ccc8e722-c424-43cb-9207-3a5af4ff13f6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.