PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 10 | 2 |
Tytuł artykułu

Previous crop value of post-harvest residues and straw of spring wheat, field pea and their mixtures for winter triticale Part II. Winter triticale yield

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wartość przedplonowa resztek pożniwnych i słomy pszenicy jarej, grochu siewnego oraz ich mieszanek dla pszenżyta ozimego Cz. II. Plon pszenżyta ozimego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The study carried out in 2005-2007 estimated the effect of the kind of previous crop (spring wheat, field pea, spring wheat-field pea mixture) and the method of previous crop biomass application in the field (post-harvest residues, post-harvest residues + straw) on the yield of winter triticale, yield structure elements and total nitrogen content in grain. Grain yield and total nitrogen content in the grain of winter triticale cultivated following field pea and spring wheat-field pea mixtures was significantly higher compared with the previous crop of spring wheat. The higher winter triticale grain yield was a result of a greater number of ears per 1 m2, and of kernels per ear as well as a higher weight of 1000 kernels. An increase in the proportion of field pea in the mixture with spring wheat increased winter triticale grain yield and total nitrogen content. An application of post-harvest residues and straw of the examined previous crops significantly increased winter triticale grain yield, yield components, and total nitrogen content compared with residues alone.
PL
W badaniach przeprowadzonych w latach 2005-2007 określono wpływ rodzaju przedplonu (pszenicy jarej, grochu siewnego, mieszanki pszenicy jarej z grochem siewnym) oraz sposobu pozostawiania masy organicznej przedplonu na polu (resztki pożniwne, resztki pożniwne + słoma) na plon ziarna pszenżyta ozimego, elementy struktury plonu oraz zawartość azotu ogółem w ziarnie. Plon ziarna i zawartość azotu ogółem w ziarnie pszenżyta ozimego uprawianego w stanowiskach po grochu siewnym i mieszankach pszenicy jarej z grochem siewnym były istotnie większe niż w stanowisku po pszenicy jarej. Większy plon ziarna pszenżyta ozimego stwierdzony w wyżej wymienionych stanowiskach wynikał z większej liczby kłosów na 1 m2, liczby ziaren w kłosie i masy 1000 ziaren. W miarę zwiększania w przedplonie udziału grochu siewnego w mieszance z pszenicą jarą zwiększał się plon ziarna i zawartość azotu ogółem w ziarnie pszenżyta ozimego. Zastosowanie pod pszenżyto ozime resztek pożniwnych porównywanych przedplonów łącznie z ich słomą powodowało istotny wzrost plonu ziarna, elementów struktury plonu i zawartości azotu ogółem w ziarnie, w stosunku do resztek pożniwnych.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
10
Numer
2
Opis fizyczny
p.19-32,ref.
Twórcy
 • Department of Plant Cultivation, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, B.Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
autor
 • Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce, Poland
Bibliografia
 • Batalin M., 1960. Działanie nawozów zielonych uprawianych jako plon główny. Cz. III. Mieszanki gruboziarnistych roślin motylkowych jako stanowisko pod żyto ozime na glebiepiaszczystej [Effect of green fertilizers cultivated as the main crops. Part III. Mixtures ofcoarse-grained legumes as a stand under winter triticale in sandy soil]. Rocz. Nauk. Rol.A 83(2), 291-309 [in Polish].
 • Buraczyńska D., Ceglarek F., 2011. Wartość przedplonowa resztek pożniwnych i słomy pszenicy jarej, grochu siewnego oraz ich mieszanek dla pszenżyta ozimego. Cz. I. Masa i skład chemicznyresztek pożniwnych i słomy [Previous crop value of post-harvest residue and straw ofspring wheat, field pea and their mixtures for winter triticale. Part I. Weight and chemicalcomposition of post-harvest residues and straw]. Acta Sci. Pol., Agricultura 10(2), 3-18 [inPolish].
 • Chrzanowska-Drożdż B., 1997. Plonowanie pszenżyta ozimego w zależności od przedplonu i nawożenia azotem [Winter triticale yield depending on the previous crop and nitrogenfertilization]. Zesz. Nauk. AR w Szczecinie, Rolnictwo 65, 67-72 [in Polish].
 • Gorzelny P., 1986. Wpływ uprawy roli i nawożenia słomą na niektóre właściwości fizyczne czarnej ziemi wrocławskiej i plony roślin [Effect of tillage and straw fertilization on somephysical properties of Wrocław black earth and plant yield]. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu,Rolnictwo 44, 187-205 [in Polish].
 • Gutteridge R.J., Hornby D., Hollins T.W., Prew R.D., 1993. Take-all in autumn-sown wheat, barley, triticale and rye grown with high and low inputs. Plant Pathol. 42, 425-431.
 • Izaurralde R., Choudhary M., Juma N., McGill W., Haderlein L., 1995. Crop and nitrogen yie ld in legume-based rotation practiced with zero tillage and low-input methods. Agron. J. 87, 958-964.
 • Kotwica K., 2006. Wartość przedplonowa pszenżyta jarego, łubinów oraz mieszanek pszenżyta z łubinami dla pszenicy ozimej [Previous crop value of spring triticale, lupines and triticalelupinemixtures for winter wheat]. Folia Univ. Agric. Stetin., Agricultura 247(100), 83-88 [inPolish].
 • Kuduk C., 1979. Nawożenie słomą gleb zwięzłych [Fertilization of compact soils with straw]. Rocz. Glebozn. XXX(2), 85-94 [in Polish].
 • Kuduk C., 1981. Wpływ nawożenia słomą na niektóre właściwości chemiczne, fizyczne i biologiczne gleby lekkiej oraz na plony roślin [Effect of fertilization with straw on somechemical, physical and biological properties of light soil and on plant yield]. Zesz. Nauk. ARwe Wrocławiu, Rolnictwo 35, 69-87 [in Polish].
 • Kuś J., Siuta A., 1995. Plonowanie zbóż ozimych w zależności od przedplonu i kompleksu glebowego [Winter cereal yield depending on the previous crop and soil complex]. Fragm. Agron. 3(47), 53-58 [in Polish].
 • Maidl F., Haunz, F., Panse, A., Fischbeck, G., 1996. Transfer of grain legume nitrogen within a crop rotation containing winter wheat and winter barley. J. Agron. Crop. Sci. 176, 47-57.
 • Malicki L., 1997. Znaczenie resztek pożniwnych w płodozmianie [Importance of post-harvest residues in crop rotation]. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura 64, 57-66 [in Polish].
 • Mazurek J., Kuś J., 1992. Porównanie wymagań przedplonowych pszenżyta z innymi gatunkami zbóż [Comparison of previous crop requirements of triticale with other species of cereals].Biul. IHAR 181/182, 93-105 [in Polish].
 • Panse A., Maild F.X., Dennert J., Brunner H., Fischbeck G., 1994. Ertragsbildung von getreidereichen Fruchtfolgen und Getreidemonokulturen in einem extensiven und intensivenAnbausystem. J. Agron. Crop. Sci. 173, 160-171.
 • Paprocki S., Zieliński A., 1966. Wpływ mieszanek strączkowo-zbożowych na plon i jakość resztek pożniwnych oraz ich działanie na żyto [Effect of legume-cereal mixtures on the yieldand quality of post-harvest residues and their impact on rye]. Rocz. Nauk. Rol. A 90(4),611-631 [in Polish].
 • Piekarczyk M., 2007. Wartość przedplonowa łubinu wąskolistnego i jęczmienia jarego dla pszenicy ozimej w zależności od sposobu odchwaszczania łanu [Previous crop quality of blue lupine and spring barley for winter wheat depending the method of stand weeding]. Acta. Sci. Pol., Agricultura 6(3), 59-67 [in Polish].
 • Římovský K., 1987. Resztki pożniwne roślin uprawnych i ich wpływ na bilans masy organicznej w glebie [Post-harvest residues of field crops and its effect on organic matter balance in soil]. Acta Acad. Agric. Tech. Olst., Agricultura 44, 163-170 [in Polish].
 • Rudnicki F., Kotwica K., 1994. Wartość przedplonowa pszenżyta jarego, łubinu żółtego i ich mieszanek dla pszenicy ozimej [Previous crop quality of spring triticale, yellow lupine andtheir mixtures for winter wheat]. Fragm. Agron. 2(42), 19-24 [in Polish].
 • Rudnicki F., Wasilewski P., 2000. Znaczenie mieszanek zbożowych i zbożowo-strączkowych w ograniczaniu ujemnych skutków dużego udziału zbóż w zmianowaniu [Importance ofcereal and cereal-legume mixtures in limiting the negative effects of a large proportion ofcereals in crop rotation]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 470, 127-135 [in Polish].
 • Sadowski T., Krześlak S., 1997. Reakcja pszenżyta ozimego, uprawianego na glebach lekkich, na zróżnicowane systemy następstwa roślin po zakończeniu 18-letnich badań [Response of winter triticale cultivated in light soils to diversified systems of crop sequence after finishing18-year research]. Zesz. Nauk. AR w Szczecinie, Rolnictwo 65, 393-397 [in Polish].
 • Sadowski T., Krześlak S., Zawiślak K., 2000. Regenerujące znaczenie łubinu żółtego w płodozmianach zbożowych na glebie lekkiej [Regenerating role of yellow lupine in cereal croprotations in light soil]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 470, 43-47 [in Polish].
 • Siuta A., 1999. Wpływ nawożenia słomą i biomasą międzyplonu ścierniskowego na plonowanie zbóż i wybrane wskaźniki żyzności gleby [Effect of fertilization with straw and biomass ofstubble intercrop on cereal yield and some soil fertility indexes]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol.467, 245-251 [in Polish].
 • Siuta A., Dworakowski T., Kuźmicki J., 1998. Plony ziarna i wartość przedplonowa mieszanek bożowo-strączkowych dla zbóż w warunkach gospodarstw ekologicznych [Grain yield and previous crop value of cereal-legume mixtures for cereals under conditions of organic farming]. Fragm. Agron. 2(58), 53-62 [in Polish].
 • Smagacz J., 1998. Plonowanie pszenżyta ozimego w zależności od płodozmianu i występowania chorób podstawy źdźbła [Winter triticale yield depending on crop rotation and the occurrenceof culm base diseases]. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura 66, 105-109 [in Polish].
 • Smagacz J., 1999. Znaczenie pszenżyta w warunkach dużego udziału zbóż w strukturze zasiewów [Importance of triticale under conditions of a large proportion of cereals in the croppingsystem]. Pam. Puł. 114, 325-334 [in Polish].
 • Smagacz J., 2005. Wpływ częstotliwości przyorywania słomy na występowanie patogenów podstawy źdźbła i plonowanie odmian jęczmienia jarego [Effect of frequency of plowing instraw on the occurrence of culm base pathogens and the yield of spring barley cultivars]. Biul.IHAR 235, 171-179 [in Polish].
 • Spiak Z., Piszcz U., Kotecki A., 2000. Oddziaływanie nawożenia słomą na plonowanie i pobranie makroskładników przez pszenicę jarą. Cz. I. Plonowanie, zawartość i pobranie azotu przezrośliny [Effect of fertilization with straw on yield and macroelement uptake by spring wheat.Part I. Yield, content and uptake of nitrogen by plants]. Folia Univ. Agric. Stetin., Agricultura84, 447-452 [in Polish].
 • Szempliński W., 1997. Plonowanie zbóż jako kryterium rolniczej oceny wartości przedplonowej różnych form bobiku [Cereal yield as a criterion of the agricultural assessment of previouscrop value of various forms of faba bean]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 446, 231-238 [inPolish].
 • Szurpnicka-Połtarzewska Ł., Koc J., 1997. Wpływ przedplonu i nawożenia azotem na zawartość makroelementów w ziarnie i słomie pszenżyta ozimego. Cz. I. Azot [Effect of the previous crop and nitrogen fertilization on macroelement content in grain and straw of winter triticale. Part I. Nitrogen]. Zesz. Nauk. AR w Szczecinie, Rolnictwo 65, 451-456 [in Polish].
 • Śniady R., Sobkowicz P., Zawieja J., 1997. Wpływ zmiennych właściwości fizycznych i wodnych gleby lekkiej przy zróżnicowanym poziomie nawożenia słomą i nawozami mineralnymi nawłaściwości chemiczne ziarna i słomy owsa [Effect of changeable physical and waterproperties of light soil at diversified level of fertilization with straw and mineral fertilizers onchemical properties of oat grain and straw]. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Rolnictwo 70,167-177 [in Polish].
 • Wanic M., Nowicki J., 2000. Funkcje siewów mieszanych zbóż w płodozmianie [Functions of mixed sowings of cereals in crop rotation]. Post. Nauk Rol. 4, 37-49 [in Polish].
 • Wesołowski M., Gregorczyk K., 1999. Plonowanie pszenżyta ozimego w różnych warunkach następstwa i ochrony roślin [Winter triticale yield under various conditions of plant sequenceand plant protection]. Rocz. Nauk Rol. A 114(1-2), 183-193 [in Polish].
 • Zając T., 1999. Indeks powierzchni liści oraz plonowanie pszenżyta ozimego w zależności od doboru przedplonu [Leaf area index and yield of winter triticale depending on previous cropselection]. Pam. Puł. 114, 375-380 [in Polish].
 • Zając T., Szafrański W., Gierdziewicz M., Pieniek J., 2006. Plonowanie pszenżyta ozimego uprawianego po różnych przedplonach [Yield of winter triticale cultivated after various previous crops]. Fragm. Agron. 2(90), 174-184 [in Polish].
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-cc72866f-b4ee-402b-ba31-615e566511ae
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.