PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 2/I |
Tytuł artykułu

Ocena pojemności krajobazu jako narzędzie wspomagające proces planowania przestrzennego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Landscape capacity assessment as a tool for supporting spatial planning
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł omawia problematykę oceny pojemności krajobrazu - stopnia, w jakim dany krajobraz jest w stanie przyjmować kolejne zmiany w strukturze przestrzennej, bez utraty swoich dotychczasowych walorów wizualnych. Badania przedstawiono na przykładzie miejscowości Sulistrowice, znajdującej się w gminie Sobótka, położonej w granicach Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, ok. 40 km od Wrocławia. Dyskusja dotycząca narzędzi i metod oceny krajobrazu jest szczególnie istotna w odniesieniu do obszarów o dużych walorach krajobrazowych (analizowany obszar znajduje się w granicach Ślężańskiego Parku Krajobrazowego), które należy uznać za priorytetowe w aspekcie określenia zasad zrównoważonego gospodarowania zasobami krajobrazu. Zaproponowano metodę oceny bazującą na analizach materiałów kartograficznych oraz na inwentaryzacji zasobów krajobrazu mających wpływ na możliwość ukrycia zmian w strukturze przestrzennej. Przeprowadzone badania pozwoliły wskazać obszary, gdzie zmiany w strukturze przestrzennej, związane z lokalizacją nowej zabudowy, spo-wodują znaczną utratę walorów widokowych oraz obszary, gdzie utrata tych walorów nastąpi dopiero po znacznym wyróżnieniu formy, gabary-tów czy koloru nowych obiektów. Decyzje planistyczne dotyczące wyznaczenia nowych terenów zabudowa-nych, których powierzchnia jest często nieadekwatna do aktualnego zapotrzebowania społecznego, są podejmowane bez analizy skutków tych decyzji i zmian, jakie spowodują w krajobrazie. Ocena pojemności krajobrazu może być doskonałym narzędziem zrównoważonej gospodarki krajobrazem, wykorzystywanym jeszcze przed przystąpieniem do sporządzenia planu miejscowego lub wyborem lokalizacji inwestycji. Pozwoli określić, które obszary ze względu na ochronę walorów krajo-brazowych powinny zostać wyłączone spod zabudowy, a które mogą zostać zabudowane.
EN
The article discusses the problem of landscape capacity assessment - the degree to which the landscape is able to accept further changes in the spatial structure, without losing their existing visual qualities. The study are presented on example of Sulistrowice village, situated in Sobotka municipality, located within the functional area of Wroclaw, about 40 km from Wroclaw. Discussion of tools and methods to assess the landscape is particularly important in relation to areas of high landscape values (analyzed area is located within Sl􀄊zanski Landscape Park), which should be considered as priority in terms of the rules for sustainable management of the landscape. Proposed method based on the analysis of cartographic materials and inventory of landscape elements that have an impact on ability to hide the changes in the spatial structure. The study allowed to identify areas where changes in the spatial structure, especially the location of new buildings, resulting in a substantial loss of scenic values, and areas where the loss of these qualities will occur after distinguish the form, dimensions or color of new buildings. Planning decisions regarding the designation of new built-up areas which are often inadequate for current demands of society, are made without considering the consequences of those decisions and changes that will result in the landscape. Landscape capacity assessment can be an excellent tool for the sustainable management of the landscape, which can be used even before creating the local plan or choosing location of investment. This will determine which area, due to the protection of the landscape, should be excluded from development and that could be built.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
2/I
Opis fizyczny
17-28,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul.Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław
Bibliografia
  • Anderson L., Mosier J., Chandler G., Visual Absorption Capability, [w:] Elsner G, Smardon R., 1979, Our National Landscape – a conference on applied techniques for analysis and managementof the visual resource, s. 164-172, Incline Village, Nevada.
  • Jacobs P., Way D., 1969, How much development can landscape absorb?, Landscape Architecture, nr 52, s. 70-72.
  • Rozenau – Rybowicz A., Szlenk – Dziubek D., 2007, Metoda okre􀄞lania wytycznych planistycznych na bazie wyznaczania kategorii wra􀄪liwo􀄞ci krajobrazu na przekszta􀃡cenia. Analizakrajobrazu gminy Poronin, Urbanista nr 9/2007, s. 15-18.
  • Rygiel P., 2007, Odporno􀄞􀃼 wizualna krajobrazu – zastosowanie w planowaniu przestrzennym, Czasopismo Techniczne z. 5-A/2007, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, s. 257-258.
  • Swanwick C., 2004, Topic Paper 6: Techniques and criteria for judging capacity and sensitivity, The Countryside Agency and Scottish Natural Heritage.
  • Yeomans W. C., 1979, A proposed biophysical approach to Visual Absorption Capability (VAC), [w:] Elsner G, Smardon R., 1979, Our National Landscape – a conference on applied techniques for analysis and management of the visual resource, s. 172-182, Incline Village, Nevada.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-cc3cd58c-d4c7-49e8-9e6d-6b665b4853c9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.