PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | 457 |
Tytuł artykułu

Modelowa i systemowa koncepcja doradztwa rolniczego w warunkach Pomorza Zachodniego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Model and system conception of agricultural advisory in the Western Pomerania
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W sterowaniu przemianami strukturalnymi i własnościowymi w rol­nictwie w każdym województwie (regionie) niezbędna jest znajomość przestrzennego zróżnicowania czynników produkcji Wraz z diagnozą po­tencjału ekonomicznego. Zmiany rozwoju rolnictwa przebiegają dynami­cznie, szczególnie zaś technologia, otoczenie rolnictwa, finansowanie oraz rynek rolny. Istotnym elementem tego systemu jest organizacja doradztwa rolniczego. Niezbędne jest zatem wyodrębnienie regionalnego modelu do­radztwa, który byłby typowy, specyficzny i dopasowany do realiów ekonomiczno-produkcyjnych oraz strukturalnych każdego z województw lub gru­py województw tworzących region. Powstaje zatem model regionalnego doradztwa, specyficzny dla każdego obszaru kraju. W regionalnym mo­delu doradztwa rolniczego na Pomorzu Zachodnim główne miejsce zaj­muje problem restrukturyzacji gospodarstw państwowych. Otoczenie rolni­ctwa ma tutaj szczególnie duży wpływ na kształt i efektywność tego mode­lu.
EN
In process of steering structural and ownership changes in agricul­ture in each province (region) the knowledge of production factors and their spatial differentiations together with diagnosis of the economic po­tential are necessary. The changes in agricultural development run dynami-cally, especially regarding technology, agricultural environment, financing and agricultural market. Organizing agricultural advisory is a significant element of the system. It is necessary to separate a regional model of advisory which would be typical, specific and fitted to economic- production and structural realities of every province or the group of pro­vinces that build the region. The model of regional agricultural advisory, specific for every area in the country is created. The topic problem for regional agricultural advisory, specific in the Western Pomerania is the restructurization of state farms. The environ­ment of agriculture affects the shape and effectiveness of that model.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
457
Opis fizyczny
s.273-299,rys.,bibliogr.
Twórcy
 • Zakład Doradztwa Rolniczego, Akademia Rolnicza w Szczecinie, ul.Żołnierska 47, 72-210 Szczecin
autor
 • Katedra Doradztwa w Agrobiznesie, Akademia Rolniczo-Techniczna im.Michała Oczapowskiego w Olsztynie, pl.Łódzki 2, 10-957 Olsztyn
 • Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
Bibliografia
 • [1] Brodziński Z., Chyłek E.K., Mickiewicz A. 1995. Doradztwo rolnicze w zakresie dostosowania gospodarstw rodzinnych do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej. W: Przedsiębiorczość a ekologia na obszarach wiejskich. Zesz. Probl. Post. Nauk Roi. 420: 59-66.
 • [2] Chyłek E.K. 1995. Polskie doradztwo rolnicze w okresie przemian. W: Doradztwo rolnicze w Europie Środkowej i Wschodniej. MRiGŻ Warszawa. Materiały konferen. Rynia 28. 11 - 1.12: 203-210.
 • [3] Drygas M. 1995. Cele, funkcje, zadania, struktura organizacyjna oraz miejsce państwowego doradztwa rolniczego w Polsce w Systemie Wiedzy Rolniczej. W: Doradztwo rolnicze w Europie Środkowej i Wscho­dniej. MRiGŻ Warszawa. Materiały konferencyjne. Rynia 28.11.- 1.12:219-232.
 • [4] Duczkowska-Małysz К. 1996a. Doradztwo rolnicze w procesach res­trukturyzacji obszarów wiejskich. W: Regionalne przemiany struktu­ralne rolnictwa w procesie transformacji gospodarczej. AR Szczecin: 7-21.
 • [5] Duczkowska-Małysz K. 1996b. Strategia rozwoju gospodarki w regio­nie. W: Restrukturyzacja regionalnych rynków pracy w rolnictwie i jego otoczeniu. Materiały konf. Gorzów Wlkp., AR Szczecin: 9-13.
 • [6] Gannon A., Nejs M. 1991. The Global Management Approach To Farm Development and Family Living. FAO. Roma.
 • [7] Kobyliński R., Szczygieł Т., Woźny Z. 1993. Doradztwo rolnicze w procesie restrukturyzacji rolnictwa na Pomorzu Zachodnim. W: Regio­nalne modelowanie doradztwa i edukacji rolniczej. Materiały kon­feren. AR Szczecin: 75-80.
 • [8] Kobyliński R. 1996. Doradztwo w procesie przekształceń strukturalnych rolnictwa i wsi Pomorza Zachodniego. W: Regionalne przemiany stru­kturalne rolnictwa w procesie transformacji gospodarczej. Materiały konferen. Barzkowice, AR Szczecin: 459-465.
 • [9] Lewczuk A., Stajszczak M., Brodziński Z. 1995. Procesy adaptacyjnedoradztwa rolniczego do warunków gospodarki rynkowej. W: Przed­siębiorczość a ekologia na obszarach wiejskich. Zesz. Probl. Post. f Nauk Rol. 420: 41-58.
 • [10] Maciołek T. 1993. Wykorzystanie informacji rynkowej w doradztwie rolniczym. W: Regionalne modelowanie doradztwa i edukacji rolni­czej. Materiały konferen. Barzkowice, AR Szczecin: 33-34.
 • [11] Mickiewicz A., Chyłek E.K., Toruński J., 1995. Rola systemu doradz­twa rolniczego w procesie transformacji ustrojowej obszarów wiejskich w Polsce. W: Agrobiznes w aktywizacji przedsiębiorczości i zatrud­nieniu. AR Szczecin: 140-143.
 • [12] Raport nt. „Przygotowanie programu przebudowy systemu intelektual­nego wspierania wsi i rolnictwa w Polsce. Projekt: Koordynacja roz­woju doradztwa rolniczego. FAPA/ASAP. Warszawa 1994: 137 ss.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-cbb62280-c4b4-4f74-9757-13b5bcefd3a8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.