PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 61 | 2 |
Tytuł artykułu

Znajomość żywności gwarantowanej jakości i jej oznakowania wśród młodych konsumentów

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Awareness of food of guaranteed quality and of its marking among young consumers
RU
Znakomstvo s produktami pitanija garantirovannogo kachestva i s ikh markirovkojj sredi molodykh potrebitelejj
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
„Żywność gwarantowanej jakości” to określenie produktów, które zostały wytworzone w systemach gwarantujących ich szczególne cechy (łącznie z procesem produkcyjnym) lub szczególną jakość, posiadające stosowne certyfikaty oraz oznaczenie. Do produktów takich zalicza się m.in. produkty rolnictwa ekologicznego, produkty tradycyjne i regionalne, produkty mięsne posiadające certyfikaty QAFP, PQS, QMT i inne. Cel pracy: określenie poziomu wiedzy młodych konsumentów na temat produktów gwarantowanej jakości oraz ich oznakowania. Metodyka: badania metodą ankietową przeprowadzono wiosną 2014 roku wśród 254 osób w wieku 20-31 lat. Zastosowano autorski kwestionariusz ankietowy zawierający odpowiedzi zamknięte z opcjami jedno- lub wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte. Pytania dotyczyły m.in. znajomości oznakowania oraz produktów gwarantowanej jakości, rodzajów i częstotliwości spożywania takiej żywności oraz motywów, którymi kierują się konsumenci, wybierający tego rodzaju produkty. Wyniki i wnioski: z przeprowadzonych badań wynika, iż większość młodych konsumentów nie zna pojęcia „żywność gwarantowanej jakości”, nie zna także oznakowania tej żywności oraz nie potrafi przypisać produktom stosownego oznakowania. Większość z nich nie kupuje i nie spożywa tego rodzaju produktów, a wynika to głównie z braku znajomości tych produktów oraz wiedzy na temat możliwości ich zakupu. Implikacje społeczne: uzyskane wyniki wskazują na konieczność edukacji młodych konsumentów w zakresie żywności gwarantowanej jakości i jej oznakowania. Kategoria artykułu: badawczy.
EN
“The guaranteed-quality food” is a definition of products that are manufactured in the systems guaranteeing their specific properties (together with the production process) or specific quality, possessing relevant certificates and marking. Such products include, inter alia, products of organic agriculture, traditional and regional products, and meat products possessing the QAFP, PQS, QMT, and other certificates. Aim of the study: to determine the level of young consumers’ awareness of the guaranteed-quality products and their marking. Methodology: the surveys were carried out in the spring 2014 among 254 individuals aged 20-31. There was applied an author’s survey questionnaire including closed-ended questions with the options of one-off and multiple choice and openended questions. The questions concerned, inter alia, the awareness of marking and guaranteed-quality products, types and frequency of consumption of such food as well as the motives guiding the consumers choosing such products. Findings and conclusions: the carried out surveys show that most young consumers are not familiar with the term “guaranteed-quality food”, they are not aware of marking of such food, either, and they cannot assign the products with relevant marking. Most of them do not buy or consume such products, and this stems mainly from lack of awareness of those products and knowledge of opportunities to buy them. Social implications: the obtained results indicate the need to educate young consumers as regards the guaranteed-quality food and marking thereof.
RU
«Продукты питания гарантированного качества» - определение продуктов, которые были произведены в системах, гарантирующих их особые свойства (включая производственный процесс) или особое качество, обладающие соответствующими сертификатами и маркировкой. К таким продуктам относятся, в частности, продукты экологического сельского хозяйства, традиционные и региональные продукты, мясопродукты, имеющие сертификаты QAFP, PQS, QMT и другие. Цель работы: определить уровень знаний молодых потребителей насчет продуктов гарантированного качества и их маркировки. Методика: исследования по методу опроса провели весной 2014 г. среди 254 лиц в возрасте 20-31 лет. Применили авторский анкетный вопросник, содержащий закрытые ответы с опционами разового и многократного выбора, а также открытые вопросы. Вопросы касались, в частности, знакомства с маркировкой, а также с продуктами гарантированного качества, видов и частотности потребления таких продуктов питания, а также мотивов, которыми руководствуются потребители, выбирающие такого рода продукты. Результаты и выводы: из проведенных исследований вытекает, что большинству молодых потребителей неизвестно понятие «продукты питания гарантированного качества», они тоже незнакомы с маркировкой этих продуктов питания и не умеют наделить продукты соответствующей маркировкой. Большинство из них не покупает и не потребляет такого рода продуктов, а это в основном вытекает из отсутствия знакомства с этими продуктами и знаний насчет возможностей их покупки. Социальные импликации: полученные результаты указывают необходимость обучения молодых потребителей в области продуктов питания гарантированного качества и их маркировки. Категория статьи: исследовательская.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
61
Numer
2
Opis fizyczny
s.420-431,rys.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Akademia Morska w Gdyni, ul.Morska 83, 81-225 Gdynia
Bibliografia
 • Batyk I., Smoczyński S. (2011), Determinanty wpływające na zakup żywności tradycyjnej i regionalnej, „Zeszyty Naukowe UEP”, nr 206.
 • Borowska A. (2007), Charakterystyka konsumentów produktów tradycyjnych/regionalnych w Polsce.
 • Raport z badań, grant Fundacji Fundusz Współpracy, http://www.agro-smak.org.pl/files?id_plik=126 [dostęp: 30.03.2014].
 • Chudy S., Gierałtowska U. (2013), Produkty tradycyjne i regionalne z perspektywy szczecińskich studentów, “Journal of Agribusiness and Rural Development”, No. 1(27).
 • Grębowiec M., (2010), Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w podejmowaniu decyzji nabywczych przez konsumentów na rynku dóbr żywnościowych w Polsce, „ZN SGGW Probl. Roln. Świat.”, nr 10(25).
 • Kafel P. (2010), Znaki jakości wyrobów spożywczych, „Zarządzanie Jakością”, nr 1(24).
 • Kafel P. (2013), Wymagania dotyczące etykietowania produktów tradycyjnych i regionalnych jako element ich ochrony przed nieuczciwymi praktykami, „Towaroznawcze Problemy Jakości”, nr 4(37).
 • Kiejlan K. (2011), O systemach jakości żywności. Vademecum funkcjonowania produktów tradycyjnych i funkcjonalnych, ODR w Brwinowie, Oddział w Krakowie, Kraków.
 • Korzeniowska-Ginter R. (2010), Znajomość produktów tradycyjnych wśród mieszkańców Pomorza, „Prace i Mat. Wydz. Zarządzania UG”, nr 2/2.
 • Vanhonacker F., Verbeke W., Guerrero L., Claret A., Sulmont-Rossé C., Raude J., Signe Granli B., Hersleth M. (2010), How European consumers define the concept of traditional food: Evidence from a survey in six countries, “Agribusiness”, No. 26(4).
 • Woźny D. (2012), Uwarunkowania zachowań młodych konsumentów na rynku mebli, rozpr. doktorska, UEP, opublikowano: http://www.wbc.poznan.pl [dostęp: 31.03.2014]
 • Żakowska-Biemans S., Kuc K. (2009) Żywność tradycyjna i regionalna w opinii i zachowanych polskich konsumentów, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, nr 3(64).
 • Żakowska-Biemans S. (2012), Żywność tradycyjna z perspektywy konsumentów, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, nr 3(82).
 • http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci [dostęp: 31.03.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-cb751a15-ef37-48fd-81b7-d60be2bd2078
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.