PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 1/III |
Tytuł artykułu

Wpływ scalenia gruntów na rozwój rolnictwa w terenach górskich

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The impact of land integration for agricultural development in mountain areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Problematyka związana z gospodarką na obszarach rolnych wymaga pilnie opracowań modelowych. Zagrożenia utrudniające i spowalniające ich rozwój prowadzą do widocznej degradacji przestrzeni rolniczej i ubożenia społeczności wiejskiej. Na szczególną uwagę zasługują tereny górskie ze względu na zasoby środowiska przyrodniczego. Występujące w tych rejonach trudne warunki klimatyczne i terenowe zdecydowanie nie sprzyjają rozwojowi rolnictwa. Tereny te wymagają sporządzenia aktualnej koncepcji rozwoju. Jedną z propozycji ukierunkowania rozwoju wsi może być turystyka i rekreacja. Sprzyjają temu odpowiednie warunki klimatyczne i przyrodnicze oraz bogactwo w walory krajobrazowe i kulturowe. W pracy podjęto próbę przedstawienia znaczenia scalenia gruntów rolnych w terenach górskich. Scalenie nie rozwiązuje w pełni istotnych problemów w tym rejonie. Wymagane jest przeprowadzenie uwielofunkcyjnienia obszarów wiejskich. Określone w strategii rozwoju gminy zadania nie są właściwie realizowana na tych terenach. Prognozą efektów scalenia gruntów rolnych przedstawiono na przykładzie wsi górskiej położonej w powiecie nowotarskim województwa małopolskiego. Wieź ta charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem gruntów. Przeciętna wielkość gospodarstwa wynosi średnio 5 ha użytków rolnych i składa się z około 42 działek o średniej powierzchni 11 arów.
EN
The problem with the economy in rural areas requires urgent studies of model. Threats impeding and slowing down their development leading to progressive degradation of agricultural land and the impoverishment of the rural community. Of special interest are mountain areas due to environmental resources. Occurring in these areas difficult climatic conditions and the terrain is definitely not conducive to the development of agriculture. These areas require the preparation of the current development concepts. One of the proposals targeting rural development could be tourism and recreation. Favored by suitable climatic conditions and natural and rich in scenic and cultural values. This paper attempts to present the importance of land integration in mountain areas. Land integration does not address fully the essential problems in this area. Required to perform changes in the function rural areas. Development strategy set out in the community tasks are not properly implemented in these areas. The forecast land integration shown on the example of a mountain village located in the district of Nowy Targ voivodship. The village is characterized by a high fragmentation of land. The average farm size is approximately 5 ha of agricultural land and consists of approximately 42 lots with an average area of 11 acres.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.49-58,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii, Uniwersytet Rolniczy im.H.Kołątaja w Krakowie, ul.Balicka 153a, 30-149 Kraków
Bibliografia
  • Cymerman R., Hopfer A., Nowak A. 1982. Ocena i waloryzacja gruntów wiejskich. PWRiL, Warszawa.
  • Dzikowska T., 2008. Problematyka planowania przestrzennego podgórskich i górskich obszarów wiejskich na przykładzie gmin rejonu wałbrzyskiego. INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH, PAN, Oddział w Krakowie, Nr 8/2008, s. 53–63.
  • Harasimowicz S., Mazur R. 2003. Charakterystyka wielkości i kształtów działek ornych we wsiach górskich o dużym rozdrobnieniu gruntów na przykładzie wsi Łapsze Wyżne. [W:] MiędzynarodowaKonferencja Naukowa ENVIRO 2003. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, ser. InżynieriaŚrodowiska z. 24, s. 203-212.
  • Harasimowicz S., Ostrągowska B. 2001. Influence of field extent on cultivation costs. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Environmental Development, Volume 4, Issue2.
  • Kłodziński M. 1999. Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich. PAN, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Centrum Naukowo-Wdrożeniowe SGGW, Warszawa.
  • Mazur R., Sochacka D. 2005. Zmiany w użytkowaniu gruntów górskich na przykładzie wsi Łapsze Wyżne. Zesz. Nauk. AR w Krakowie nr 417, ser. GEODEZJA z. 21, s. 289-295.
  • Pijanowski Z. 1989. Omówienie wyników badań dotyczących wykonania melioracji kompleksowych w terenach górskich na przykładzie wsi Trybsz. Nowe tendencje w teorii i praktyceurządzania terenów południowo–wschodniej Polski, JUNG, Puławy, 5-31.
  • Pijanowski Z., Pijanowski J. M. 2003. Realizacja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce poprzez wykorzystanie mechanizmów polityki strukturalnej państwa, maszynopis,Kraków.
  • Woch F., 2001: Optymalne parametry rozłogu gruntów gospodarstw rodzinnych dla wyżynnych terenów Polski. Rozprawa Habilitacyjna, Pamiętnik Puławski, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, z. 127, Puławy.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-c9da59b1-17ca-4f23-b244-e5456a2c11f5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.