PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | 489 |
Tytuł artykułu

Skuteczność zabiegów mechanicznych w systemach ielęgnowania ziemniaka

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Efficacy of mechanical treatments in weed control systems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W latach 1996-2001 w ZD IHAR w Jadwisinie prowadzono badania polowe, w których porównywano dwa systemy pielęgnowania ziemniaka. System mechaniczny polegał na stosowaniu 6-8 zabiegów mechanicznych, natomiast w systemie mechaniczno-chemicznym, obok zabiegów mechanicznych stosowanych do wschodów ziemniaka, stosowano herbicyd na chwasty dwuliścienne i jednoliścienne. Skuteczność zniszczenia chwastów za pomocą zabiegów mechanicznych zależała od przebiegu pogody. W warunkach suchej wiosny skuteczność ta prze­kraczała nawet 95%. W lata o mokrej wiośnie skuteczność ta spada do 50%. System mechaniczno-chemiczny zapewniał zniszczenie chwastów w 87,6-96,8%. System mechaniczny powodował niższy przyrost plonu handlowego w porównaniu do systemu mechaniczno-chemicznego o 7,7 t·ha⁻¹, zwiększoną energochłonność i niższą opłacalność.
EN
In the years 1996 to 2001, field experiments were carried out in the Research Section of the Plant Breeding and Acclimatisation Institute at Jadwisin, in which two systems of weed control in potatoes were compared. In mechanical system 6-8 numbers of mechanical treatments were used; in the mechanical-che­mical system mechanical treatments (to potato emergence) and herbicides on dicotyledonous and monocotyledonous weeds were applied. Effectiveness of mechanical treatments depended of the weather condi­tions. Under dry spring conditions the effectiveness was even above 95%. During the years of wet spring the effectiveness decreased to 50%. Effectiveness of weed killing in mechanical-chemical system amounted to 87.6-96.8%. Mechanical treatments caused lower increment of marketable yield in rela­tion to mechanical-chemical treatments by 7.7 t·ha⁻¹, higher energy-consumption and lower profitability.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
489
Opis fizyczny
s.123-135,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Agronomii Ziemniaka, Istytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Jadwisin, 05-140 Serock
Bibliografia
 • Adamczewski K., Banaszak K. 2000. Mechanizm zachowania się herbicydów wgłę­bię. Ochrona Roślin 11: 5-8.
 • Вudoi G.H., Penescu A., Hogea C., Maillet J. 1998. Integrated weed management in potato crop combination between mechanical and chemical weeding. Comptes-rendus 6 eme symposium Mediterraneen EWRS, Montpellier, France: 325-326.
 • Ceglarek F., Bruszewska H. 1995. Skuteczność energooszczędnych sposobów pielęg­nacji ziemniaka. Zesz. Nauk. WSRP Siedlce 37: 45-58.
 • Czerko Z., Gastoł J., Manikowski Z. 1985. Wpływ dwóch metod zbioru na trwałość przechowalniczą ziemniaków ze szczególnym uwzględnieniem uszkodzeń mechanicz­nych. Biul. Inst. Ziemn. 33: 129-136.
 • Dobrzański A. 1998. Znaczenie różnych metod ochrony przed chwastami w integro­wanych programach uprawy warzyw. Mat. konf. „Zagadnienia ochrony roślin w aspekcie rolnictwa integrowanego i ekologicznego". IUNG Puławy, IÓR Poz­nań, Puławy 5-6 marca 1998: 94-99.
 • Dobrzański A., Adamczewski K. 2002. Możliwości ograniczenia chemizacji środo­wiska w integrowanej ochronie roślin przed chwastami. Ochrona Roślin 3: 4-8.
 • Eberlein C.V., Patterson R.E., Guttier M.J., Stark J.C. 1997. Efficacy and econo­mics of cultivation for weed control in potato. Weed-Technology 11. 2: 257-264.
 • Gójski B. 1994. Szacunek strat plonu ziemniaka w skali kraju z powodu zachwasz­czenia plantacji. Mat. konf. „Makroproblemy produkcji ziemniaka w Polsce". Inst. Ziemn. Jadwisin, 6-7 VII 1994: 32-35.
 • Gruczek T. 1980. Wpływ niektórych czynników agrotechnicznych na efektywność działania Afałonu w uprawie ziemniaka. Ziemniak: 79-112.
 • Gruczek T. 2001 a. Efektywne sposoby walki z chwastami i ich wpływ na jakość bulw ziemniaka. Biul. IHAR 217: 221-231.
 • Gruczek T. 2001b. System pielęgnowania ziemniaka a jakość plonu. Fragm. Agro­nom. 2: 37-51.
 • Gruczek Т., Borowiecka A., Kubat A. 1997. Możliwość zastosowania herbicydu Titus 25 WG w programach zwalczania chwastów w ziemniakach. Mat. Konf. „Ochrona ziemniaka". IHAR Bonin, 9-10 IV 1997: 74-81.
 • Gruczek Т., Urbanowicz J. 1998. Skuteczność niszczenia chwastów w ziemniakach za pomocą preparatu Raft 400SC. Mat. konf. „Ochrona ziemniaka." IHAR Bonin, 21-22 IV 1998: 32-38.
 • Gruczek T., Pastusiak a. 1999. System pielęgnacji ziemniaka i jego wpływ na jakość bulw. Mat. konf. „Ochrona ziemniaka." IHAR Bonin, 23-24 III 1999: 13-16.
 • Hoffman S. 1992. Die Bedeutung der Pflegemassnahmen fiir die Unkrautbekampfung und Ertragsbildung im Kartoffelbau. Kartoffelbau 4: 33-35.
 • Jędruszczak m. 1998. Niektóre ekologiczne skutki ochrony przed chwastami. Mat. konf. „Zagadnienia ochrony roślin w aspekcie rolnictwa integrowanego i ekolo­gicznego." IUNG Puławy, IOR Poznań. Puławy 5-6 III 1998: 78-84.
 • Juszczak m. 1998. Rachunek ekonomiczny chemicznej ochrony wybranych upraw polowych. Mat. konf. „Łączne stosowanie agrochemikaliów w uprawach rolni­czych." IOR Poznań 21-22 IX 1998: 90-118.
 • Kołpak R., Byszewska-Wzorek A., Płodowska J. 1987. Wpływ herbicydów na wyso­kość i jakość plonu. Rocz. Nauk. Roi. Ser. A 106(4): 171-183.
 • Kordus R., Praczyk T. 2001. O czym każdy użytkownik herbicydów powinien wie­dzieć. Ochrona Roślin 5/6: 33-36.
 • Kostiw M. 2002. Ekologiczne aspekty ochrony ziemniaka przed agrofagami. Mat. II konf. „Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie". AR Wro­cław. Kom. Techn. i Chem. Żywn. PAN. Polanica Zdr. 13-16 V 2002: 25-32.
 • Łopotkina |A.E. 1988. Rekomendacji po wyraszcziwanju prodowolstwennogo kartofle- la. Riga 1988: 19 ss.
 • Mrówczyński M. 2002. Ekonomiczne aspekty łącznego stosowania agrochemikaliów. Łączne stosowanie agrochemikaliów. Poznań 2002: 8-15.
 • Nowacki W. 1983. Wpływ zachwaszczenia plantacji na wydajność pracy kopaczki elewatorowej i uszkodzenia mechaniczne bulw. Biul. Inst. Ziemn. 29: 93-100.
 • Pawińska M., Urbanowicz J., Gawińska-Urbanowicz H. 2001. Występowanie i zakres zwalczania głównych agrofagów ziemniaka w sezonie wegetacyjnym 2000 na tle lat poprzednich. Mat. konf. „Ochrona ziemniaka". IHAR Bonin 19-20 IV 2001: 29-30.
 • Prośba-Białczyk U. 2002. Uprawa ziemniaka z uwzględnieniem aspektów ekologicz­nych. Mat. II konf. „Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarza­nie". AR Wrocław, Kom. Techn. i Chem. Żywn. PAN, Polanica Zdrój 13-16 V 2002: 19-24.
 • Renner K. A. 1998. Weed control in potato with rimsulfuron and metribuzin. Weed- Technol. 12(2): 406-409.
 • Rola J., Rola H. 1997. Zachwaszczenie wtórne roślin okopowych na Dolnym Śląsku. Mat. konf. „Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce. Wrocław 22-23 IX 1997: 7-14.
 • Roztropowicz S. 1993. Technologiczne i organizacyjne możliwości poprawy jakości ziemniaka. Mat. konf. „Rynek ziemniaka". Inst. Ziemn. Bonin 1-2 VII 1993: 62-66.
 • Rudkiewicz F. 1972. Możliwości uproszczenia pielęgnowania ziemniaka. Ziemniak: 139-171.
 • Sawicka B. 1977. Wpływ zachwaszczenia łanu na plon ogólny i handlowy bulw. Rocz. Nauk Roi. Ser. A 112(1-2): 183-191.
 • Zaremba W. 1985. Energochłonność skumulowana produkcji rolniczej. Ekonomika i organizacja mechanizacji rolnictwa. PWRiL Warszawa 1985: 137-145.
 • Zarzecka K., Gąsiorowska B. 1994. Rzeczywiste plony ziemniaka w woj. siedleckim i możliwość ich wzrostu poprzez prawidłową pielęgnację. Mat. konf. „Makroproblemy produkcji ziemniaka w Polsce. Inst. Ziemn. Jadwisin, 6-7 VII 1994: 39-41.
 • Zarzecka K. 1997. Wpływ pielęgnacji na zachwaszczenie, wysokość i jakość plonu bulw ziemniaka. Rozpr. hab. WSRP Siedlce 1997: 82 ss.
 • Zarzecka K. 2000. Zależność plonowania ziemniaka od zachwaszczenia. Fragm. Agron. 2: 120-134.
 • Zawiślak K., Adamiak J., Janczak-Tabaszewska D. 1986. Chwastobójcza i plonotwórcza efektywność herbicydów doglebowych w uprawie ziemniaka. Zesz. Nauk. ART Olsztyn 43: 77-94.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-c8132a7e-44bd-4ecc-9852-ab6d915e84da
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.