PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2013 | 66 | 4 |

Tytuł artykułu

The effect of tillage system and herbicide application on weed infestation of crops of winter spelt wheat (Triticum aestivum ssp. spelta L.) cultivars

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Wpływ systemu uprawy roli i zastosowania herbicydów na zachwaszczenie łanu ozimych odmian pszenicy orkiszowej (Triticum aestivum ssp. spelta L.)

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Based on a 3-year field experiment conducted on medium heavy mixed rendzina soil, the present study evaluated the effect of chemical plant protection on the species composition, number and air-dry weight of weeds infesting crops of winter spelt wheat cultivars (‘Frankenkorn’, ‘Badengold’, ‘Schwabenspeltz’, and ‘Oberkulmer Rotkorn’) sown under ploughing and ploughless tillage systems. Ploughing tillage involved skimming done after harvest of the previous crop and pre-sowing ploughing, while in the ploughless tillage system ploughing was replaced with cultivating. Chemical weed control included the application of the herbicides Mustang 306 SE and Attribut 70 WG. Plots where the herbicides were not used were the control treatment. On average, from 21 to 30 weed species colonised the winter spelt wheat crops compared. Galium aparine and Apera spica-venti occurred in greatest numbers and their percentage in the total number of weeds was estimated at 26–35% and 17–25%, respectively. The cultivar ‘Frankenkorn’ was the least weed-infested. Both the number of weeds in the crop of this cultivar and their above-ground dry weight were lower compared to the other cultivars. The use of reduced tillage significantly increased the air-dry weight of weeds compared to ploughing tillage. Nevertheless, it should be indicated under ploughless tillage conditions the application of chemical crop protection reduced weed biomass by 59% compared to the control treatments without crop protection.
PL
W 3-letnim doświadczeniu polowym przeprowadzonym na średnio ciężkiej rędzinie mieszanej oceniano wpływ chemicznej ochrony roślin na skład gatunkowy, liczbę i powietrznie suchą masę chwastów zasiedlających łany ozimych odmian pszenicy orkiszowej (‘Frankenkorn’, ‘Badengold’, ‘Schwabenspeltz’ i ‘Oberkulmer Rotkorn’) wysiewanych w warunkach płużnej i bezpłużnej uprawy roli. Uprawa płużna polegała na wykonaniu podorywki po zbiorze przedplonu oraz orki siewnej, zaś w uprawie bezpłużnej orkę zastąpiono kultywatorowaniem. Chemiczne zwalczanie chwastów uwzględniało zastosowanie środków Mustang 306 SE i Attribut 70 WG. Obiekt kontrolny stanowiły poletka, na których nie stosowano herbicydów. Łany porównywanych odmian pszenicy orkisz zasiedlało średnio od 21 do 30 gatunków chwastów. Najliczniej występowały Galium aparine i Apera spica- venti, których udział w ogólnej liczbie chwastów oceniono odpowiednio na 26–35% i 17–25%. Najmniej zachwaszczona była odmiana ‘Frankenkorn’. Zarówno liczba chwastów w łanie tej odmiany, jak i powietrznie sucha masa ich części nadziemnych były mniejsze w porównaniu z pozostałymi odmianami. Wprowadzenie uproszczeń w uprawie roli istotnie zwiększyło powietrznie suchą masę chwastów w porównaniu z płużnym systemem uprawy roli. Należy jednak zaznaczyć, iż w warunkach uprawy bezorkowej zastosowanie chemicznej ochrony zasiewów zmniejszyło masę chwastów o 59% względem obiektów kontrolnych bez ochrony.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

66

Numer

4

Opis fizyczny

p.173-183,fig.,ref.

Twórcy

 • Department of Agricultural Ecology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
autor
 • Department of Agricultural Ecology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
 • Department of Agricultural Ecology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
autor
 • Department of Agricultural Ecology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland

Bibliografia

 • Dzienia S, Zimny L, Weber R. Najnowsze kierunki w uprawie roli i technice siewu. / The newest trends in soil tillage and techniques of sowing. Fragm Agron. 2006; 23 (2): 227–241 (in Polish).
 • Holland JM. The environmental consequences of adopting conservation tillage in Europe: reviewing the evidence. Agric Ecosyst Environ. 2004; 103: 1–25. http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2003.12.018.
 • Blecharczyk A, Małecka I, Sierpowski J. Wpływ wieloletniego oddziaływania systemów uprawy roli na fizyko-chemiczne właściwości gleby. / Long-term effects of tillage systems on physico-chemical soil properties. Fragm Agron. 2007; 24 (1): 7–13 (in Polish).
 • Sekutowski T, Domaradzki K. Bioróżnorodność gatunkowa chwastów w monokulturze pszenicy ozimej w warunkach stosowania uproszczeń w uprawie roli. / Biodiversity of weed species in winter wheat monoculture caused by reduced of tillage. Fragm Agron. 2009; 26(4): 160–169 (in Polish).
 • Moyer JR, Roman ES, Lindwall CW, Blackshaw RE. Weed management in conservation tillage systems for wheat production in North and South America. Crop Prot. 1994; 13: 243–259. http://dx.doi.org/10.1016/0261-2194(94)90012-4.
 • Tuesca D, Puricelli E, Papa JC. A long-term study of weed flora shifts in different tillage systems. Weed Res. 2001; 41: 369–382. http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-3180.2001.00245.x.
 • Jędruszczak M, Antoszek R. Sposoby uprawy roli a bioróżnorodność zbiorowisk chwastów w monokulturze pszenicy ozimej. / Tillage system and biodiversity of weed communities in winter wheat monoculture. Acta Sci Pol Agricultura. 2004; 3(2): 47–59 (in Polish).
 • Małecka I, Blecharczyk A, Dobrzeniecki T. Zachwaszczenie zbóż ozimych w zależności od systemu uprawy roli. / Response of weed community in winter cereals to tillage system. Prog Plant Protection/Post Ochr Roślin 2006; 46(2): 253–255 (in Polish).
 • Weber R, Hryńczuk B. 2005. Wpływ sposobu uprawy roli i przedplonu na zachwaszczenie pszenicy ozimej. / Influence of forecrop and mode of tillage on weed infestation of winter wheat. Ann UMCS Sect. E. 2005; 60: 93–102 (in Polish).
 • Kraska P. Effect of tillage system and catch crop on weed infestation of spring wheat stands (Triticum aestivum L.). Acta Sci Pol Agricultura 2012; 11 (2): 27–43.
 • Trzcińska-Tacik H. Znaczenie różnorodności gatunkowej chwastów segetalnych. / Importance of field weeds species diversity. Pam Puł. 2003; 134: 253–262. (in Polish)
 • Stupnicka-Rodzynkiewicz E, Stępnik K, Lepiarczyk A. Wpływ zmianowania, sposobu uprawy roli i herbicydów na bioróżnorodność zbiorowisk chwastów / Effect of the crop rotation, tillage method and herbicides on the biodiversity of of weed communities. Acta Sci Pol Agricultura 2004; 3(2): 235–245 (in Polish).
 • Lemerle D, Verbeek B, Cousens RD, Coombes NE. The potential for selecting wheat varieties strongly competitive against weeds. Weed Res. 1996; 36: 505–513. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-3180.1996.tb01679.x.
 • Feledyn-Szewczyk B, Duer I. 2005. Konkurencyjność kilku odmian pszenicy ozimej uprawianej w ekologicznym systemie produkcji w stosunku do chwastów. / Weed competitiveness of some winter wheat varieties cultivated in organic crop production system. Prog Plant Protection / Post Ochr Roślin. 2005; 45(1): 126–133 (in Polish).
 • Mason HE, Spaner D. Competitive ability of wheat in conventional and organic management systems: a review of the literature. Can J Plant Sci. 2006; 86: 333–343. http://dx.doi.org/31.131.49.147on11/22/12.
 • Feledyn-Szewczyk B. Porównanie konkurencyjności współczesnych i dawnych odmian pszenicy ozimej w stosunku do chwastów. / Comparison of the competitiveness of modern and old winter wheat varieties in relation to weeds. J Res Appl Agric Eng. 2009; 54(3): 60–67 (in Polish).
 • Andruszczak S, Kraska P, Kwiecińska-Poppe E, Pałys E. Weed infestation of crops of winter spelt wheat (Triticum aestivum ssp. spelta) cultivars grown under different conditions of mineral fertilization and chemical plant protection. Acta Agrobot. 2012; 65(3): 109–118.
 • Andruszczak S, Kraska P, Kwiecińska-Poppe E, Pałys E. Biological diversity of weeds in a winter triticale (Triticum rimpaui Wittm.) crop depending on different doses of herbicides and foliar fertilization. Acta Agrobot. 2011; 64(2): 109–118.
 • Pałys E, Korzeniowski M, Andruszczak S, Kraska P, Krusińska B. Wpływ poziomu nawożenia mineralnego i ochrony chemicznej na zachwaszczenie łanu pszenicy ozimej wysiewanej po sobie na rędzinie. / The influence of mineral fertilization and chemical protection on weed infestation of winter wheat sown after winter wheat on rendzina soil. Zesz Probl Post Nauk Rol. 2011; 559: 141–151 (in Polish).
 • Pałys E, Kuraszkiewicz R. Wpływ terminów siewu odmian orkiszu (Triticum aestivum ssp. spelta) na zachwaszczenie. / The influence of sowing date on the weed infestation of spelt canopy. Zesz Probl Post Nauk Rol. 2003; 490: 179–186 (in Polish).
 • Christensen S. Weed suppression ability of spring barley varieties. Weed Res. 1995; 35: 241–247. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-3180.1995.tb01786.x.
 • Parylak D, Zawieja J, Jędruszczak M, Stupnicka-Rodzynkiewicz E, Dąbkowska T, Snarska K. Wykorzystanie zasiewów mieszanych, właściwości odmian lub zjawiska allelopatii w ograniczaniu zachwaszczenia. / Use of the mixed crops, cultivar properties or allelopathy in weed control. Prog Plant Protection / Post Ochr Roślin. 2006; 46(1): 33–44 (in Polish).
 • Krawczyk R, Sulewska H. Zachwaszczenie ozimych odmian orkiszu pszennego w zależności od nawożenia obornikiem. / Weed infestation of winter spelt varieties depending on manure fertilization. J Res Appl Agric Eng. 2012; 57(3): 216– 221 (in Polish).
 • Korres NE, Froud-Williams RJ. Effect of winter wheat cultivars and seed rate on the biological characteristics of naturally occurring weed flora. Weed Res. 2002; 42: 417–428. http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-3180.2002.00302.x.
 • Feledyn-Szewczyk B, Duer I. Ocena konkurencyjności odmian pszenicy ozimej uprawianej w ekologicznym systemie produkcji w stosunku do chwastów. / Assessment of weed competitiveness in relation to some winter wheat varieties cultivated in organic crop production system. J Res Appl Agric Eng. 2006; 51(2): 30–35 (in Polish).
 • Buhler D, Stoltenberg DE, Becker RL, Gunsolus J.L. Perennial weed populations after 14 years of variable tillage and cropping practices. Weed Sci. 1994; 42: 205–209.
 • Tørresen KS, Skuterud R. Plant protection in spring cereal production with reduced tillage. Changes in the weed flora and weed seedbank. Crop Prot. 2002; 21: 179–193. http://dx.doi.org/10.1016/S0261-2194(01)00081-3.
 • Woźniak A. Zachwaszczenie pszenicy twardej w różnych systemach uprawy roli. / Weed infestation of durum wheat in different tillage systems. Ann UMCS Sect. E. 2010; 65: 56–63. http://dx.doi.org/10.2478/v10081-010-0007-z.
 • Orzech K, Rychcik B, Stępień A. Wpływ sposobów uprawy roli na zachwaszczenie i plonowanie jęczmienia jarego. / The influence of tillage systems on weed infestation and yield of spring barley. Fragm Agron. 2011; 28 (2): 63–70 (in Polish).
 • Kraska P, Pałys E. 2004. The influence of different cultivation technology on winter rye (Secale cereale L.) weed infestation. XII International Conference on Weed Biology, Ann. AFPP, 31.08.–2.09.2007, Dijon France. 2004: 211–218.
 • Frant M, Bujak K. Wpływ uproszczeń w uprawie roli i poziomów nawożenia mineralnego na zachwaszczenie pszenicy jarej. / Influence of reduced tillage and level of fertilisation on spring wheat weed infestation. Acta Agrophys. 2006; 8 (2): 327–336 (in Polish).
 • Rola J, Rola H, Domaradzki K. Przyrodnicza optymalizacja zbiorowisk chwastów w agrocenozach / Environmental optimalisation of weed communities in agro-ecosystems. Prog Plant Protection / Post Ochr Roślin. 2009; 49 (3): 1102–1111 (in Polish).

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-c80c4685-8531-40fc-95d9-a1cf10f4d062
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.