PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | 4 |
Tytuł artykułu

Finansowe wsparcie procesów integracyjnych w rolnictwie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Financial support for processes of integration in agriculture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przybliżono proces organizowania się rolników w latach 2004-2016, regionalne zróżnicowanie integracji grup producentów rolnych oraz grup i organizacji producentów owoców i warzyw. Dokonano analizy przyznanej pomocy finansowej w latach 2004-2015 oraz przybliżono możliwości wsparcia finansowego w zakresie integracji producentów do 2020 roku. Po akcesji Polski do Unii Europejskiej możliwość uzyskania pomocy finansowej w ramach wspólnej polityki rolnej była jedną z kluczowych determinant w procesach integracyjnych w rolnictwie. O rozwoju grup i organizacji producentów i ich sukcesach decydować będzie zakres wsparcia finansowego ze środków krajowych i unijnych, jak również właściwa polityka państwa, wspierająca duże podmioty gospodarcze zdolne do konkurowania na globalnych rynkach. Istotne będzie także promowanie sukcesów grup już działających na rynku, podejmowanie działań na rzecz budowania zaufania do innych podmiotów oraz kształtowanie i promowanie właściwych postaw liderów.
EN
The article elaborates on the process of farmers organizing themselves into groups in the period of 2004-2016, the regional diversity of the integration of agricultural producer groups, as well as of fruit and vegetable producer groups/organizations. The analysis has been conducted of the financial support provided in 2004-2015; furthermore, the possibility of receiving financial support until 2020 within the scope of producer integration has been explained in detail. After Poland’s accession to the European Union, the opportunity to receive financial support as a part of the Common Agricultural Policy has been one of key factors of the processes of integration in agriculture. The development and success of producer groups/organizations will highly depend on the scope of financial support from national and European funds, as well as on the proper national policy to support big business entities able to compete on global markets. It will also be important to highlight the success of groups already existing on the market, to undertake actions aimed at building trust for other entities, as well as to shape and promote appropriate attitudes of the leaders.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
18
Numer
4
Opis fizyczny
s.231-238,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Biuro Analiz i Programowania, Agencja Rynku Rolnego w Warszawie, Warszawa
 • Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Bibliografia
 • ARiMR. 2016. Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2015 r.Warszawa: ARiMR.
 • ARR. 2016. Sprawozdanie z działalności Agencji Rynku Rolnego w 2015 r. Warszawa: ARR.
 • GUS. 2014. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa: GUS.
 • Filipiak Tadeusz. 2013. „Grupy producentów owoców i warzyw w Polsce”. Roczniki Naukowe SERiA XV (6): 69-74.
 • Korczak Iwona, Marcin Tomaszewski. 2016. „Rozwój grup producentów rolnych w Polsce w latach 2000- 2015”. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 2: 11-22.
 • Krzyżanowska Krystyna. 2016: Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania innowacji w zespołowym działaniu w rolnictwie. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Krzyżanowska Krystyna, Marzena Trajer. 2014. „Finansowanie grup producentów rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 106: 58-59.
 • MRiRW. 2013. „Rośnie liczba grup producentów rolnych”. Biuletyn 9: 13.
 • MRiRW. 2016. „Ułatwienia w tworzeniu grup i organizacji producentów”. Biuletyn informacyjny 1-2: 27.
 • MRiRW. 2014. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, z późn. zm.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007. L 347/700, 20.12.2013.
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 302/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia
 • Rady nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw. L 99/21, 5.4.2012.
 • Stępień Sebastian 2015: Cykl świński w świetle zmian na globalnym rynku żywca wieprzowego. Warszawa: PWN. Trajer Marzena. 2016: „Integracja producentów rolnych – działalność Agencji Rynku Rolnego”. Biuletyn Informacyjny ARR 1: 16-24.
 • Trajer Marzena, Trajer Maja Ada. 2015. „Grupy producentów rolnych jako forma przedsiębiorczości zespołowej rolników”. Turystyka i Rozwój Regionalny 4: 138-139.
 • Wasilewski Adam (red.). 2012. Wsparcie finansowe grup producenckich. [W] Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2020. Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej. Program Wieloletni 2011- 2014 nr 41, red. A. Wasilewski,70-73. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • www.arimr.gov.pl, dostęp 11.07.2016.
 • www.arr.gov.pl, dostęp 14.07.2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-c72434af-c37d-4ee5-99ee-0913bbe5a5e9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.