PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 09 |
Tytuł artykułu

Common polypody Polypodium vulgare L. in Central Poland - distribution, threats and conservation

Warianty tytułu
PL
Paprotka zwyczajna Polypodium vulgare L. w Polsce Środkowej - rozmieszczenie, zagrożenia i ochrona
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
09
Opis fizyczny
p.135-150,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Geobotany and Plant Ecology, University of Lodz, Banacha 12/16, 90-237 Lodz, Poland
autor
 • Department of Geobotany and Plant Ecology, University of Lodz, Banacha 12/16, 90-237 Lodz, Poland
Bibliografia
 • CAMPS F., CLAVERIA E., COLL J., MARCO M. P., MESSEGUER J., MELA E. 1990. Ecdysteroid production in tissue cultures of Polypodium vulgare. - Phytochemistry 29(12): 3819. DOI:10.1016/0031-9422(90)85339-H.
 • EMEA (European Medicines Agency). 2008. Community herbal monograph on Polypodium vulgare L. rhizoma. http://www.theodora.com/drugs/eu/ polypodii_rhizoma_herbal.html, 22 pp.
 • FAGASIEWICZ L. 1972. Widłaki i paprocie w Herbarium Universitatis Lodziensis. - Zesz. Nauk. Uniw. Łódzkiego, Ser. 2, 51: 105-126.
 • FAGASIEWICZ L., CZYŻEWSKA K., OLACZEK R. 1986. Flora naczyniowa Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. - Acta Univ. Lodz., Folia sozol. 2: 225-276.
 • FILIPIAK E., SICIŃSKI J. T., SOWA R. 1995-1996. Materiały do flory roślin naczyniowych uroczysk leśnych nad Wartą w okolicach Rossoszycy. - Sieradzki Rocznik Muzealny 10: 19-29.
 • HEREŹNIAK J. 1993. Stosunki geobotaniczno-leśne północnej części Wyżyny Sląsko- Krakowskiej na tle zróżnicowania i przemian środowiska. - Monogr. Bot. 75: 1-368.
 • JAKUBOWSKA-GABARA J. 1978. Materiały do flory Wysoczyzny Rawskiej. - Acta Univ. Lodz., Zesz. Nauk. Uniw. Łódzkiego, Nauki Mat.-Przyr. 20: 257-308.
 • JAKUBOWSKA-GABARA J. 1989a. Nowe stanowiska interesujących gatunków roślin naczyniowych w Bełchatowskim Okręgu Przemysłowym oraz ich zagrożenie pod wpływem oddziaływania inwestycji górniczo-energetycznej. - Fragm. Flor. Geobot. 34(1-2): 53-73.
 • JAKUBOWSKA-GABARA J. 1989b. Szata roślinna uroczyska Radziejowice. - Acta Univ. Lodz., Folia bot. 6: 3-34.
 • JAKUBOWSKA-GABARA J. 1990. Materiały do flory naczyniowej lasów okolic Sieradza i Zduńkiej Woli. - Acta Univ. Lodz., Folia bot. 7: 3-34.
 • JAKUBOWSKA-GABARA J., KUCHARSKI L., WARCHOLIŃSKA A. U. 2003. Vascular plants in the Bolimów Landscape Park. - Monogr. Bot. 92: 5-195.
 • JAKUBOWSKA-GABARA J., KUCHARSKI L., ZIELIŃSKA K., KOŁODZIEJEK J., WITOSŁAWSKI P., POPKIEWICZ P. 2011. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce Środkowej. - Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódź, 283 pp.
 • JIZBA J., DOLEJS L., HEROUT V., SORM F. 1971. The structure of osladin — The sweet principle of the rhizomes of Polypodium vulgare L. - Tetrahedron Lett. 18: 1329-1332. DOI 10.1016/S0040-4039(01)96701-2.
 • KUCHARSKI L., KURZAC M. 2002. Ochrona jałowca pospolitego Juniperus communis L. w rezerwacie „Ciosny” koło Łodzi. - Parki Nar. Rez. Przyr. 21(1): 15-28.
 • KUROWSKI J. K. 1979. Bory i lasy z antropogenicznie wprowadzoną sosną w dorze¬czach środkowej Pilicy i Warty. - Acta Univ. Lodz., Folia bot. 2, 29: 1-158.
 • KUROWSKI J. K. 1981. Materiały do flory Puszczy Pilickiej. - Acta Univ. Lodz., Folia bot. 1: 27-75.
 • ŁUCZAJ Ł. 2008. Zapomniane dzikie rośliny jadalne polskich Karpat: czyściec błotny (Stachys palustris), paprotka zwyczajna (Polypodium vulgare), bluszczyk kurdybanek (Glechoma hederacea) i ostrożeń łąkowy (Cirsium rivulare). - In: ŁUCZAJ Ł. (ed.) Dzikie rośliny jadalne - zapomniany potencjał przyrody. - Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, Bolestraszyce, pp.183-199.
 • ŁUCZAJ Ł. 2011. Dziko rosnące rośliny jadalne użytkowane w Polsce od połowy XIX w. do czasów współczesnych (Wild food plants used in Poland from the mid-19th century to the present). - Etnobiologia Polska 1: 57-125.
 • MOWSZOWICZ J. 1960. Conspectus Florae Lodziensis. Przegląd flory łódzkiej. Część 1. Rośliny naczyniowe. - Łódzkie Tow. Nauk., Łódź, 375 pp.
 • NIEDZIAŁKOWSKI W. 1930. Flora roślin naczyniowych leśnictwa Rogów-Strzelna. - Sprawozd. z Pos. Tow. Nauk. Warszaw. 23: 1-29.
 • OJRZYŃSKA G. 1987. Flora leśna okolic Kolumny pod Łodzią. - Acta Univ. Lodz., Folia bot. 5: 51-77.
 • OLACZEK R. 1968. Roślinność kserotermiczna okolic Działoszyna i doliny środkowej Warty, cz. I. - Zesz. Nauk. Uniw. Łódzkiego, Ser. 2, 28: 83-102.
 • OLACZEK R. 1972a. Roślinność rezerwatu „Góra Chełmo” w powiecie radomszczań¬skim. - Zesz. Nauk. Uniw. Łódzkiego, Ser. 2, 51: 65-92.
 • OLACZEK R. 1972b. Formy antropogenicznej degeneracji leśnych zbiorowisk roślinnych w krajobrazie rolniczym Polski niżowej. - Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódź, 170 pp.
 • PIĘKOŚ-MIRKOWA H. 2006. Pteridophytes of the Polish Tatra Mountains - distribution, threat and conservation. - Botanical Guidebooks 29: 65-88.
 • PIĘKOŚ-MIRKOWA H., MIREK Z. 2003. Atlas roślin chronionych. - Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 584 pp.
 • PODGÓRSKA M. 2007. Chronione, zagrożone oraz rzadkie gatunki flory naczyniowej Garbu Gielniowskiego (Wyżyna Małopolska). - Fragm. Florist. Geobot. Polonica 14(1): 61-74.
 • Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 kwietnia 1983 r. w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony roślin. Dz. U. Nr 27, poz. 134 z dnia 20 maja 1983 r.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków roślin rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów właściwych dla tych gatunków i odstępstw od tych zakazów. Dz. U. Nr 106, poz. 1176 z dnia 29 września 2001 r.
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin, Dz. U. Nr 299, poz. 81 z dnia 20 stycznia 2012 r.
 • RUTOWICZ H., SOWA R. 1971. Stosunki florystyczno-fitosocjologiczne rezerwatu leśnego „Jodły Oleśnickie”. - Zesz. Nauk. Uniw. Łódzkiego, Ser. 2, 41: 63-81.
 • SOWA R., OLACZEK R. 1971. Roślinność lasu jodłowo-bukowego rezerwatu Gałków pod Łodzią. - Ochrona Przyrody 36: 131-169.
 • SOWA R., SZYMAŃSKI J. 1966. Rezerwat jodłowy Jamno. - Zesz. Nauk. Uniw. Łódzkiego, Ser. 2, 22: 105-119.
 • SZWAGRZYK J. 1987. Flora naczyniowa Niecki Nidziańskiej. - Stud. Ośrod. Dokum. Fizjogr. 15: 17-91.
 • WITOSŁAWSKI P. 1988. Tofieldia calyculata (L.) Whlb. i inne interesujące gatunki z okolic Bąkowej Góry na Wzgórzach Radomszczańskich. - Fragm. Florist. Geobot. 33(1-2): 3-6.
 • WITOSŁAWSKI P. 2006. Atlas of distribution of vascular plants in Łódź. - Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódź, 386 pp.
 • WITOSŁAWSKI P., KUROWSKI J. K. 2006. Projektowany zespół przyrodniczo- krajobrazowy w okolicy Bąkowej Góry nad Pilicą. - Chrońmy Przyr. Ojcz. 62(3): 78-98.
 • WITUSIŃSKA B., OLSZEWSKI A., MICHALSKA-HEJDUK D. 2009. Przydrożne wierzby jako element krajobrazu kulturowego oraz siedlisko roślin i zwierząt. - in: MICHALSKA-HEJDUK D., BOMANOWSKA A. (eds) Rola Kampinoskiego Parku Narodowego w zachowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej dawnych obszarów wiejskich. Łódź-izabelin: 121-132.
 • WOJTAL J. 2005. Flora naczyniowa okolic Działoszyna - różnorodność gatunkowa i rozmieszczenie. - Praca magisterska wykonana w Katedrze Geobotaniki i Ekologii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • WOZIWODA B. 2006a. Nowe stanowisko paprotki zwyczajnej Polypodium vulgare L. w Polsce środkowej. Przyroda Polski Środkowej 9: 23-25.
 • WOZIWODA B. 2006b. Distribution of protected ferns in Central Poland. - Botanical Guidebooks 29: 99-109.
 • ZAJĄC A. 1978. Założenia metodyczne „Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce”. - Wiad. Bot. 22(3): 145-155.
 • ZAJĄC A., ZAJĄC M. (eds) 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce (Distribution Atlas of Vascular Plants of Poland). - Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 716 pp.
 • ZAJĄC M., ZAJĄC A. 2009. Elementy geograficzne rodzimej flory Polski (The geographical elements of native flora of Poland). - Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • ZARZYCKI K., TRZCIŃSKA-TACIK H., RÓŻAŃSKI W., SZELĄG Z., WOŁEK J., KORZENIAK U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski). - W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science, Kraków, 183 pp.
 • http://Ecan.govt.nz/weeds; author: weedbusters; published: 21.08.2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-c65da139-d567-4300-87ee-a6df1b5a5fde
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.