PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 62 | 6 |
Tytuł artykułu

Aktywność turystyczno-rekreacyjna studentów szczecińskich uczelni

Warianty tytułu
EN
Tourist and recreation activity of students of Szczecin universities
RU
Turistsko-rekreacionnaja aktivnost' studentov shchecinskikh vuzov
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Aktywność turystyczno-rekreacyjna w dzisiejszych czasach jest bardzo istotnym elementem stylu życia. Jednak wraz z rozwojem cywilizacji, postępu techniki wzrasta odsetek osób preferujących bierny i konsumpcyjny styl życia, który nie tylko nie jest zgodny z ludzką naturą, ale wręcz hamuje prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny. Celem badań było stwierdzenie, czy i w jakim stopniu aktywność rekreacyjno-turystyczna studentów szczecińskich uczelni różni się zarówno w zależności od typu uczelni i płci respondentów. Materiał badawczy stanowili studenci ostatnich lat Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia (WKFiPZ) Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studenci ostatnich lat kierunku Lekarskiego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym (PUM). W badaniu wzięło udział 118 studentów obu płci: 51 z WKFIPZ i 67 z PUM. Jako metodę badawczą wybrano sondaż diagnostyczny − ankietę. Analiza wyników wykazała, że studenci WKFiPZ przeznaczają znacznie więcej czasu na aktywność fizyczną. Badane kobiety i mężczyźni preferują podobne formy aktywności fizycznej. Do podejmowania ruchu skłaniają ich te same powody, jednak dla kobiet główną przeszkodą w prowadzeniu aktywnego stylu życia jest brak czasu, a dla mężczyzn brak chęci. Studenci obu uczelni najczęściej odpoczywają czynnie nad morzem, a wybierając miejsce wypoczynku głównie sugerują się ceną i jakością usług.
EN
Tourist and recreation activity is nowadays a very important element of the lifestyle. However, with the civilizational development, technology progress, there grows percentage of individuals preferring the passive and consumptive lifestyle which not only is inconsistent with the human nature but simply hampers the psychical and physical development. An aim of the research was to ascertain whether and to what extent tourist and recreational activity of students of Szczecin universities differed both depending on the type of school and sex of respondents. The research material was students of the last courses of the Faculty of Physical Education and Health Promotion (FPhEHP) of the Szczecin University as well as students of the last courses of Medicine in the Pomeranian Medical University (PMU). In the research there took part 118 students of both sexes: 51 from FPhEHP and 67 from PMU. The research method was a diagnostic questionnaire-based survey. The analysis of research findings has shown that FPhEHP students assign considerably more time for physical activity. The surveyed women and men prefer similar forms of physical activity. The same reasons prompt to undertake moving activities, though for women the main obstacle to lead an active lifestyle is lack of time, while for men – lack of desire. Students of both universities most often rest in an active way on the sea-side and while choosing the place for rest they are mainly guided by price and quality of services.
RU
Туристско-рекреационная активность сегодня – весьма существенный элемент стиля жизни. Однако наряду с развитием цивилизации, прогресса в технике растет доля лиц, предпочитающих пассивный и потребительский стиль жизни, который не только идет вразрез с природой человека, но попросту тормозит правильное психическое и физическое развитие. Цель изучения – установить, отличается ли и в какой мере рекреационнотуристская активность студентов щецинских вузов как в зависимости от типа вуза, так и пола респондентов. Исследовательский материал представляли студенты последних курсов Факультета физкультуры и поощрения здоровья (WKFiPZ) Щецинского университета и студенты медицинского направления в Поморском медицинском университете (PUM). В обследовании приняли участие 118 студентов обоих полов: 51 из WKFIPZ и 67 из PUM. В качестве исследовательского метода избрали диагностический зондаж – опрос. Анализ результатов показал, что студенты WKFiPZ отводят физической активности намного больше времени. Обследуемые женщины и мужчины предпочитают сходные формы физической активности. К движениям склоняют их те же причины, однако для женщин основным препятствием в проведении активного образа жизни является нехватка времени, для мужчин же– нехватка желания. Студенты обоих вузов чаще всего отдыхают активно на море, выбирая же место для отдыха, они в основном руководствуются ценой и качеством услуг.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
62
Numer
6
Opis fizyczny
s.266-287,wykr.,bibliogr.
Twórcy
 • Zakład Gimnastyki Korekcyjnej, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Uniwersytet Szczeciński, ul.Piastów 40B, blok 6, 71-065 Szczecin
autor
 • Zakład Gimnastyki Korekcyjnej, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Uniwersytet Szczeciński, ul.Piastów 40B, blok 6, 71-065 Szczecin
autor
 • Zakład Gimnastyki Korekcyjnej, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Uniwersytet Szczeciński, ul.Piastów 40B, blok 6, 71-065 Szczecin
Bibliografia
 • Buchta K., Skiert M. (2012), Wzorce aktywności turystycznej studentów turystyki i rekreacji w uczelni wychowania fizycznego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 699, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 84.
 • Cendrowski Z. (1987), Lepiej – wolniej. Tendencje w powszechnej aktywności ruchowej w USA, „Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna”, nr 5.
 • Cendrowski Z. (1993), Dekalog zdrowego stylu życia, Agencja Promo-Lider, Warszawa.
 • Eider J., Sieńko-Awierianów E. (2013), Czynniki warunkujące aktywność turystyczno-rekreacyjną studentek pielęgniarstwa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, „Handel Wewnętrzny”, nr 5, t. I.
 • Kwilecka M., Brożek Z. (2007), Bezpośrednie funkcje rekreacji, Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 • Lipowski M. (2005), Rekreacja ruchowa kobiet: motywy zachowań prozdrowotnych, AWF, Gdańsk.
 • Lubowiecki-Vikuk A.P. (2010), Aspekty turystyki XXI wieku – nowe perspektywy, (w:) Lubowiecki-Vikuk A.P., Paczyńska-Jędrycka M., Współczesne tendencje w rozwoju from rekreacyjnych i turystycznych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Makris M., Lesiakowski P. (2004), Aktywność ruchowa studentów uczących się w Pomorskiej Akademii Medycznej i Politechnice Szczecińskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 404.
 • Markis M. (2009), Zachowania prozdrowotne studentów pierwszego roku szczecińskich uczelni, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 486, „Prace IKF”, nr 24.
 • Mroczyński Z., Ratkowski W. (2008), Wykorzystywanie czasu wolnego dla potrzeb turystycznych i rekreacyjno-sportowych przez studentów gdańskich uczelni, Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, Wydawnictwo WSTiH, Gdańsk.
 • Nowak P.F. (2007), Trening zdrowotny kobiet w kontekście współczesnego stylu życia, PWSZ, Racibórz.
 • Rasińska R. (2010), Analiza wybranych wyznaczników kształtowania postaw prozdrowotnych młodzieży akademickiej, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=169184&from=publication [dostęp: 24.06.2014].
 • Umiastowska D., Pławińska L. (2010), Podejmowanie udziału w różnych formach ruchu przez studentów turystyki i rekreacji, (w:) Umiastowska D. (red.), Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, t. XIV Wydawnictwo Promocyjne „Albatros”, Szczecin.
 • Woynarowska B., Wojciechowska A. (1993), Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży. Kwalifikacja lekarska do wychowania fizycznego w szkole, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa.
 • Woynarowska B. (2011), Edukacja zdrowotna. Poradnik dla nauczyciela wychowania fizycznego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Spółka z.o.o, Kielce.
 • Winiarski R.W. (2011), Rekreacja i czas wolny: studia humanistyczne, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-c50971dc-1076-457c-91ae-8e8351f08f5d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.