PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 14 | 2 |
Tytuł artykułu

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dąbrowy Ceranowskie PLH140024 w świetle gospodarki leśnej

Warianty tytułu
EN
Plan of conservation tasks for Nature 2000 area Dabrowy Ceranowskie PLH140024 against a background of forest economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Praca przedstawia projekt Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dąbrowy Ceranowskie PLH140024, w którym przedmiotami ochrony są siedliska przyrodnicze: 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio- -Carpinetum) i 91I0* Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae). Celem pracy jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony, który to obowiązek wynika z art. 6(1) Dyrektywy Rady 92/43/EWG zwanej Dyrektywą Siedliskową [Dyrektywa… 1992]. Jest to dokument planistyczny sporządzany na okres 10 lat, będący narzędziem ochrony tego obszaru, a ściślej przedmiotów ochrony znajdujących się w jego obrębie. Stan zachowania grądów w obszarze został określony jako zły (U2). Z kolei stan dąbrów świetlistych oceniono jako niezadawalający (U1). W przypadku grądów brak jest odpowiedniej ilości martwego drewna, nie występują wszystkie fazy rozkładu drzew stojących i leżących kłód. Dla dąbrów ciepłolubnych głównymi zagrożeniami są proces sukcesji oraz wzrastające zacienienie runa. Głównym celem Planu Zadań Ochronnych dla siedliska 9170 jest zachowanie dotychczasowej (około 10% w skali obszaru) jego powierzchni oraz poprawa jego struktury i funkcji. W przypadku siedliska przyrodniczego 91I0* celem jest zachowanie dotychczasowej (około 70% w skali obszaru) powierzchni siedliska, poprawa warunków świetlnych, powstrzymanie procesu sukcesji oraz eliminacji gatunków obcych ekologicznie i geograficznie.
EN
The paper includes the Plan of Conservation Tasks of the Nature 2000 area Dąbrowy Ceranowskie PLH140024. Its main subjects of protection are two natural habitats: 9170 mid-European and subcontinental oak-hornbeam forest (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) and 91I0* thermophilous oak forests (Quercetalia pubescenti-petraeae). State of preservation of both natural habitats was discussed as well the existing and potential threats were determined. Analysis of the obtained data allowed to define the main aims of conservation tasks and activities relating to maintenance or modification of forestry methods to be taken in order to improve the conservation status of habitats in the next 10 years. They would include: exclusion from the economic use the best developed and most representative plots of both protected forest phytocenoses, reduction in shrub layer and canopy cover (that would enable the proper development of helio- and thermophilous species in herb layer of termophilous oak forests), elimination of ecologically and geographically alien tree species, and realization of activitiesconcerningexploitation of tree stands after vegetationseason (in order to the protect herb layer vegetation). Implementation of the Plan of Conservation Tasks would allow to use in practice a sustainable, pro-ecological forest management.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
14
Numer
2
Opis fizyczny
s.39-55,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Biuro Badań, Monitoringu i Ochrony Przyrody "EcoFalk", ul.Sokołowska 83/17, 08-110 Siedlce
 • Zakład Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.Prusa 12, 08-110 Siedlce
autor
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, ul.Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
autor
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, ul.Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
Bibliografia
 • Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Dz.U. UE. L 206 z 22.7.1992 ze zm.
 • Dzwonko, Z. (2007). Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Ser. Vademecum Geobotanicum. Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Poznań – Warszawa.
 • Kiedrzyński, M., Jakubowska-Gabara, J., Kurowski, J.K. (2010). 91I0* Ciepłolubne dąbrowy Quercetalia pubescenti-petraeae. [W:] Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Cz. I. Red. W. Mróz. GIOŚ, Warszawa, 255–269.
 • Kondracki, J. (2002). Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Matuszkiewicz, J.M. (1993). Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski. Prace Geograf., 158, 3–106.
 • Matuszkiewicz, W. (2001). Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Vademecum Geobotanicum, 3. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Matuszkiewicz, J.M. (2007). Zespoły leśne Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Matuszkiewicz, J.M., Kozłowska, A. (1991). Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski – ciepłolubne dąbrowy. Fragm. Flor. Geobot., 36, 203–256.
 • Mirek, Z., Piekoś-Mirkowa, H., Zając, A., Zając, M. (2002). Flowering plants and pteridophytes of Poland – a checklist. Biodiversity of Poland. Szafer Institute of Botany. Polish Academy of Sciences, Kraków, 1, 442.
 • Pawlaczyk, P. (2012). 9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum). [W:] Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Cz. III. Red. W. Mróz. GIOŚ, Warszawa, 253–271.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 510.
 • Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.
 • Zarządzenie Nr 31 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 listopada2012 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu „Podjabłońskie”.
 • Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie (2014), http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/25096/Zarzadzenie_RDOS_warsza-wa_32_2014.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-c4e94e28-7145-4c04-b81e-ed41e6026954
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.