PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 24 | 1 |
Tytuł artykułu

Badania procesu mechanicznego odwadniania wycierki ziemniaczanej

Warianty tytułu
EN
The investigation of the mechanical dehydrating process of potato pulp
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań mechanicznego od-wadniania wycierki ziemniaczanej, które posłużą do zapro-jektowania, w przyszłości układu roboczego urządzenia od-wadniającego. Proces odwadniania wycierki ziemniaczanej realizowany był z wykorzystaniem prasy hydraulicznej oraz specjalnie zaprojektowanego układu odwadniającego „ tłok odwadniający - komora - matryca", umieszczonego pomię¬dzy tłokiem górnym i dolnym prasy. Proces odwadniania przeprowadzono przy naciskach: 6,96; 17,40; 26,10; 34,80 i 43,49 MPaprzy trzech masach próbek wycierki 100, 150 i 200 g. Przeprowadzone badania wykazały, że masa próbki przed odwodnieniem oraz wartości nacisków odwadniają¬cych to parametry mające istotny wpływ na stopień odwod¬nienia i wilgotność wycierki po odwodnieniu.
EN
The paper presents the results of investigations of the me¬chanical dehydration of potato pulp, which will be use to designing of the working arrangement of the dehydrating device in the future. The dehydrating process ofpotato pulp was realized by using of the hydraulic press and the dehy¬drating arrangement,, the dehydrating piston - the cham¬ber-the matrix", designed for the investigations especially, witch was placed during the investigations among the upper and bottom piston of the press. The dehydrating process was conducted near dehydrating pressures: 6,96; 17,40; 26,10; 34,80 and 43,49 MPa with the three masses of samples of potato pulp 100, 150 and 200 g. Conducted investigations showed, that the mass of the sample before dehydration and the value of the dehydrating pressures are parameters witch have the significant influence on the dehydration degree and potatopulp moisture after dehydration.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
24
Numer
1
Opis fizyczny
s.77-83,rys.,tab.,fot.,bibliogr.
Twórcy
 • Zakład Inżynierii Rolno-Spożywczej i Leśnej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, Białystok
autor
 • Zakład Inżynierii Rolno-Spożywczej i Leśnej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, Białystok
Bibliografia
 • [1] BIAŁAS L., LESIECKI M., LEJA K, LEWANDOWICZ G. 2010. Ocena przydatności wycierki ziemniaczanej w wytwarzaniu półproduktu do fermen¬tacji etanolowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 557, 467-477.
 • [2] BIEŃ J., KOWALCZYK M., KAMIZELA T. 2009. Wpływ parametrów warstwy filtracyjnej oraz sposo¬bu preparowania osadów ściekowych na efekty ich od¬wadniania, Gospodarka odpadami komunalnymi, Tom V, Wydawnictwo Feniks, Koszalin, 129-138.
 • [3] BIEŃ J. 2011. Badania charakterystyk reologicznych i odwadniania chemicznie preparowanych osadów ściekowych. Inżynieria i Ochrona Środowiska 2011, t. 14, nr 4, 323-332.
 • [4] BOGUCKI M., NEJA W. 2008. Produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego w żywieniu bydła. Ho¬dowca Bydła, 1/2008.
 • [5] CHACHUŁOWA J. (red) 1997. Pasze. Wydawnictwo Fundacja „Rozwój SGGW", Warszawa.
 • [6] CARRUTHERSI. B.,PIRIE N. W. 1976. Mechanical dehydration of potato tubers. Expérimental Agricul¬ture, 12 , pp 329-335 doi:10.1017/S001447970000733X.
 • [7] CHEN K-L., CHANG H-J, YANG C-K, YOU S-H, JENQ H-D., YU B. 2007. Effect of Dietary Inclusion of Dehydrated Food Waste. Products on Taiwan Native Chicken (Taishi No. 13). Asian-Australasian Associa¬tion of Animal Societies 20(5):754-760.
 • [8] CZYŻYK F., STRZELCZYK M., STEINHOFF- WRZEŚNIEWSKA A., GODZWON J., RAJ¬MUND A., KORDŁAS J., KACA E. 2010. Wytycz¬ne w zakresie wykorzystywania produktów ubocz¬nych oraz zalecanego postępowania z odpadami w rol¬nictwie oraz przemyśle rolno-spożywczym. Wydaw¬nictwa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Fa¬lenty - Warszawa.
 • [9] KAWA-RYGIELSKA J., PĘKSA A. 2010. Otrzymy¬wanie etanolu z odpadowego granulatu ziemniaczane¬go. Zesz. Prob. Post. Nauk Roln., 557, 447-453.
 • [10] KOWALCZYK M., KAMIZELA T. 2010. Efektyw¬ność separacji fazy stałej z osadów ściekowych w pro¬cesie odwadniania przy dawkowaniu substancji che¬micznych, Gospodarka odpadami komunalnymi, Tom VI, Wydawnictwo Feniks, Koszalin, 301-308. 
 • [11] KUMIDER J. 1996. Utylizacja odpadów przemysłu rolno-spożywczego. Aspekty towaroznawcze i ekolo¬giczne, Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • [12] LEWICKI P., LENART A., KOWALCZYK R., PAŁACHA Z. 1999. Inżynieria procesowa i apara¬tura przemysłu spożywczego. Wydawnictwo Nauko-wo-Techniczne, Warszawa.
 • [13] MAYER F. 1998. Potato pulp: properties, physical modification and application. Polym. Degrad. Stab. 59:231-235.
 • [14] MAYER F., HILLEBRANDT J.O. 1997. Potato pulp: microbiological characterization, physical modification and application of this agicultural waste product. J. Appl. Microbiol. Biotechnol. 48: 435-440.
 • [15] NOWACKI W. 2006. Ziemniaki - alternatywnym su¬rowcem do produkcji bioetanolu. Chemia przemysło¬wa BMP 4: 23-26.
 • [16] OBIDZIŃSKI S. 2009. Badania procesu zagęszcza¬nia wycierki ziemniaczanej. Acta Agrophysica, 2009, 14(2), 383-392.
 • [17] OBIDZIŃSKI S. 2010. Ocena właściwości energe¬tycznych wycierki ziemniaczanej. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 1, 58-62.
 • [18] OBIDZIŃSKI S. 2012. Analysis of usability of po¬tato pulp as solid fuel. Fuel Processing Technology 94(2012), 67-74.
 • [19] OBIDZIŃSKI S. 2012a. Granulat opałowy i paszowy i technologia jego wytwarzania. Zgłoszenie patentowe P.398399 z dnia 12.03.2012r. Urząd Patentowy Rze¬czypospolitej Polskiej. Warszawa 2012.
 • [20] OLIVIER J., VAXELAIRE J., GINISTY P. 2004. Gravity drainage of activated sludge: from laboratory experiments to industrial process. J. Chem. Technol. Biotechnol., 79, 461.
 • [21] POSKROBKO S., ŁACH J., KRÓL D. 2010. Ba¬danie właściwości kalorycznych wybranych odpa¬dów przemysłowych i paliw formowalnych z odpadów. Energetyka. Nr 3(669), Rocznik 63, Marzec 2010, 663¬640.
 • [22] SKALMOWSKI K (red.), 1999. Poradnik gospoda¬rowania odpadami. T. 1-6. Praca zbiorowa, Warszawa: Verl. Dashófer, 326.
 • [23] SIP A., OLEJNIK-SCHMIDT A., SAWICKA E., KUBIAK M., LEWANDOWICZ G. 2010. Charak¬terystyka autochtonicznej mikroflory wycierki ziem¬niaczanej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 557,455-466.
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-c3b399f6-c1ca-4ea0-b0d6-649aeb81c260
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.