PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 535 |
Tytuł artykułu

Porównanie właściwości fizykochemicznych popiołów po spalaniu biomasy o zróżnicowanym składzie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Comparison of physico-chemical properties of the ashes from incineration of different biomass materials
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy porównano właściwości fizykochemiczne popiołów powstałych ze spalania odpadów tartacznych w zakładzie Kronopol w Żarach, ze spalania słomy zbóż w kotłowniach w Reczu i Suchaniu oraz ze spalania brykietu drzewnego w Suchaniu. Średnio co najmniej 75% masy popiołów przed ich roztarciem stanowiła frakcja o średnicy poniżej 3,0 mm (w tym frakcja poniżej 1,0 mm - 56,0%), po roztarciu frakcja poniżej 3,0 mm często stanowiła 100%. Wszystkie analizowane popioły charakteryzują się zasadowym odczynem, a zawartość w nich CaCO3 waha się od 3,3 do 17,5%. Popioły ze spalania słomy zbóż oraz brykietu drzewnego wykazują znaczne ilości materii organicznej, co wskazuje na niepełne ich spalenie w kotłowniach. Jedynie popioły wytwarzane w zakładzie Kronopol charakteryzują się niskimi wartościami strat na żarzeniu. Zawartość w badanych popiołach przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu jest bardzo zróżnicowana, a najniższe ilości tych form składników posiadają popioły ze spalania odpadów tartacznych. Stwierdzone ilości metali ciężkich (Zn, Cu, Pb, Ni, Co, Cd) zwykle nie przekraczają wartości dopuszczalnych dla gleb użytkowanych rolniczo przedstawionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. Badane popioły można zastosować do rekultywacji terenów zdegradowanych, a w przypadku popiołów ze spalania słomy zbóż, także do nawożenia gruntów ornych.
EN
The aim of study was to compare physico-chemical properties of ashes from the incineration of: sawmill wastes in Kronopol plant, Żary, cereal straw in boiler-rooms at Recz and Suchań and the wood briquettes at Suchań. On average at least 75% ash mass consisted of the fraction below 3.0 mm diameter (including the fraction below 1.0 mm diameter - 56%) before pulverising, and amounted frequently to 100% after pulverising. All analysed ashes were characterized by alkaline reaction and CaCO3 content ranging from 3.3 to 17.5%. The ashes from cereal straw and wood briquettes contain considerable amounts of organic matter, what indicates that they have not been burnt completely in boiler-rooms. Only the ashes from Kronopol shoved low values of losses at ignition. The contents of available phosphorus, potassium and magnesium were diversified and the lowest amounts were found in ashes from the sawmill wastes. Heavy metal contents (Zn, Cu, Pb, Ni, Co, Cd) did not exceed the values permissible for the soils used for agricultural purposes, presented in the decree of Minister of Environment concerning the soil and land quality standards. Examined ashes may be used for reclamation of degraded areas and in the case of ashes from cereal straw, for fertilization of arable land, too.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
535
Opis fizyczny
s.297-303,tab.,bibliogr.
Twórcy
Bibliografia
 • Baum R. 2007. Wykorzystanie biomasy do celów energetycznych na przykładzie USA, w: Biomasa dla elektroenergetyki i ciepłownictwa, szanse i problemy. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa: 64-66.
 • Gibczyńska M., Meller E., Stankowski Sł., Wołoszyk Cz. 2006. Metal content in soil fertilized with brown coal fly ash. Agron. Res. 4(2): 509-516.
 • IUNG 1990. Zalecenia nawozowe. Cz. I. Liczby graniczne do wyceny zawartości w glebach makro- i mikroelementów. Seria P(44), Puławy: 26 ss.
 • Jasiulewicz M. 2007. Rozwój lokalny w oparciu o biomasę z rolnictwa. Roczniki Naukowe SERiA, t. IX, nr 1: 193-197.
 • Jasiulewicz M. 2008. Wykorzystanie upraw energetycznych w strategii konkurencyjności regionów. Roczniki Naukowe SERiA, t. X, nr 2: 98-102.
 • Kabata-Pendias A., Piotrowska M. 1987. Pierwiastki śladowe jako kryterium rolniczej przydatności odpadów. IUNG, Seria P(33), Puławy: 39 ss.
 • Krzyżanowska Z. 2007. Wsparcie dla roślin uprawnych na cele energetyczne, w: Biomasa dla elektroenergetyki i ciepłownictwa - szanse i problemy. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa: 229 ss.
 • Meller E. 1999. Oddziaływanie zróżnicowanych dawek popiołów ze spalania węgla kamiennego w Elektrowni „Dolna Odra" na plon i skład chemiczny roślin uprawnych. Fol. Univ. Agric. Stetin. 201 Agricultura 78: 203-124.
 • Niedźwiecki E., Meller E., Meller J. 1995. Możliwości wykorzystania popiołów ze spalania węgla kamiennego w Elektrowni „Dolna Odra” w rekultywacji wysypisk odpadów komunalnych. Mat. Konf. Nauk.-Tech. „Rekultywacja terenów zdegradowanych w województwie szczecińskim”, 18 IX 1995, Nowe Czarnowo. Rozwój Szczecina i Regionu - Technika i Ekologia: 109-117.
 • Niedźwiecki E., Meller E., Kęsek S., Jakubik A. 2007. Właściwości fizykochemiczne popiołów ze spalania odpadów drzewnych w zakładzie Kronopol w Żarach oraz możliwości i sposoby ich zagospodarowania. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 518: 119-125.
 • Rozporządzenie 2002a. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Dz.U. 2002, nr 134, poz. 1140.
 • Rozporządzenie 2002b. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. Dz.U. 2002, nr 165, poz. 1359.
 • Rybak W. 2003. Technologia współspalania węgla i biomasy w paleniskach kotłowych jako efektywny sposób korzystania z odnawialnych źródeł energii, w: Energia odnawialna na Pomorzu Zachodnim. I Regionalna konferencja i wystawa. Stanisław Flejterski, Piotr Lewandowski, Władysław Nowak (red.). Szczecin, 26 XI 2003. Szczecin: Hogben 2003: 253-261.
 • Wiecheć M., Boryczko J. 2003. Strategia i polityka państwa dotycząca wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz doświadczenia EC Tychy i VKN Polska przy współspalaniu biomasy. Mat. X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji „Popioły z energetyki”. Warszawa, 14-17 X 2003: 343-355.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-bd800101-f2be-4820-93c1-b50f382ad2fd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.