PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 2/1 |
Tytuł artykułu

Wstępna ocena wpływu lasów i zadrzewień na wartość gruntów ornych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Preliminary assessment of forests and tree-plantings influence on the arable lands value
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy dokonano wstępnej oceny wpływu lasów i zadrzewień na wartość nieruchomości rolnych. Na podstawie analizy bogatej literatury przedmiotu oraz obserwacji własnych, autor stwierdza m.in., że: – w bezpośrednim sąsiedztwie granicy rolno-leśnej plonowanie roślin wyraźnie spada, – w miarę oddalania się od ściany drzew plony poprawiają się, przy czym na gruntach o deficycie wilgoci, podlegających intensywnej erozji ogólny bilans jest dodatni, a na pozostałych gruntach raczej ujemny, – negatywne oddziaływanie lasów na plonowanie roślin w strefie ich bezpośredniego kontaktu zależy od wzajemnego usytuowania i zaznacza się do ok. 15-krotnej wysokości drzewostanu. Zaproponowany algorytm obejmujący procentowe wskaźniki korygujące wartości wyjściowe nieruchomości rolnych (grunty orne) w sąsiedztwie lasu odnosi się do terenów o deficycie wilgoci w glebach, z uwzględnieniem wpływu odległości i położenia w stosunku do stron świata – tabela 1 oraz terenów o zróżnicowanej jakości gleb i kontrastowej ekspozycji stoków (S i N) – tabela 2. W terenach o deficycie wilgoci w strefach odległości do 2 h zaznacza się spadek, a w dalszych strefach wzrost wartości nieruchomości, przy czym największy notuje się w strefie 0–10 h (tab. 1). Tabela 2 wskazuje, że ujemne współczynniki obejmują obszar gruntów ornych w strefach od 0–1 h do 0–10 h. Proponowany algorytm wyceny ma charakter wstępny i wymaga prowadzenia dalszych badań terenowych i kameralnych, przy udziale różnych specjalistów.
EN
The paper outlines preliminary assessment of woods and tree plantings influence on the value of arable lands. Basing on the rich bibliography of the problem and own observation, the author states among others, that: – in the close neighbourhood of agricultural – forest border the yields of plants distinctly decrease, – as the distance from the tree wall increases – yields improve, however on the lands with water deficit, with intensive soil erosion the general balance is positive; on the other lands is rather negative, – negative influence of woods on plant yields in the zone of their close contact depends on their mutual location and appears in the distance up to 15-tree heights (15 h). The proposed algorithm comprises correcting coefficients (percentages in relation to the basic value of arable lands) in the neighbourhood of woods relate to the areas with water deficit in soils with regard to distance and geographical orientation – table 1; and to the areas of differentiated soil quality and contrasting aspect of slopes (S and N) – table 2. The decrease of agricultural real estates value is observed in the areas of water deficit in the distance zones up to 2 h, however the highest increase is observed in the zone 0–10 h (table 1). Table 2 shows, that negative coefficients comprise the arable lands in zones from 0–1 h to 0–10 h. The proposed algorithm of valuation is of preliminary character and needs further field and cameral investigations, with the participation of various specialist.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
2/1
Opis fizyczny
s.5-14,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Planowania, Organizacji i Ochrony Terenów Rolniczych, Akademia Rolnicza w Krakowie, Al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
Bibliografia
 • Flemming G. Klimat – środowisko – człowiek. PWRiL. Warszawa 1983.
 • Jakubczak Z. Wpływ zadrzewień na produkcję roślinną. Mat. Sympozjum: Zadrzewienia przydrożne, Puławy 1979, s. 27–38.
 • Jakubczak Z., Wołk A. Wpływ zadrzewień na warunki agroekologiczne oraz plonowanie roślin uprawnych. Mat. Konferencji: Znaczenie zadrzewień w kształtowaniu przyrodniczego środowiska człowieka, Sękocin 1977, cz. 1.
 • Karg J., Karlik B. Zadrzewienia na obszarach wiejskich. Wyd. Zakładu Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań 1993.
 • Koreleski K. Pozaprodukcyjne funkcje terenów leśnych i ich szacowanie. Wydawnictwo AR w Krakowie, 2000.
 • Koreleski K. Zagadnienie wpływu lasów i zadrzewień na agroekosystemy i ich produkcyjność. Zesz. Nauk AR w Krakowie, Geodezja, z. 21, 2005, s. 217–224.
 • Lachert Z., Bobrowska J. Zagadnienie komasacji w niektórych państwach Europy Zachodniej. PPPW. Mat. i Studia Planowania Przestrzennego Wsi, Warszawa 1968.
 • Lekan Sz., Tałałaj Z., Węgorek T. Ocena wpływu zadrzewień klimatyczno- –melioracyjnych na Żuławach Gdańskich na plonowanie roślin rolniczych. Wyd. IUNG. Puławy 1993.
 • Niewiadomski W. (red.) Podstawy agrotechniki, PWRiL, Warszawa 1971.
 • Podolski B. Wyznaczenie zasięgu oddziaływania zadrzewienia śródpolnego na plonowanie pszenicy. Praca doktorska, IUNG Puławy 2002.
 • Ryszkowski L. Przegląd badań wykonanych w Turwi na temat wpływu zakrzewienia na środowisko przyległych pól. Zesz. Post. Nauk Rolniczych, z. 166, Warszawa 1975, s. 25–34.
 • Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych. Wyd. VIII., PFSRM, Warszawa, luty 2002.
 • Tałałaj Z. Wpływ zadrzewień na plonowanie roślin rolniczych. Znaczenie zadrzewień w krajobrazie rolniczym oraz aktualne problemy ich rozwoju w przyrodniczogospodarczych warunkach Polski. Mat. Konferencyjne. Płock 1997, s. 72–90.
 • Tałałaj Z., Węgorek T. Efektywność ekologiczna zadrzewień przeciwerozyjnych oraz zasady ich zakładania i prowadzenia. Puławy 1995.
 • Woch F. Optymalne parametry rozłogu gruntów gospodarstw rodzinnych dla wyżynnych terenów Polski. Rozprawa habilitacyjna. Pamiętnik Puławski, z. 127, 2001
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-bc97eb29-2d74-46ec-ab11-b4185ea83865
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.