PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 2/1 |
Tytuł artykułu

Jednostkowe odpływy ścieków z kanalizacji wiejskiej w gminie Koszyce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Unit sewage outflows from rural sewer system in Koszyce municipality
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Prawidłowa praca systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków w głównej mierze zależy od właściwego ich zaprojektowania, wykonania, a następnie poprawnie prowadzonej eksploatacji. W projektowaniu sieci kanalizacyjnych najważniejszym parametrem wpływającym na ustalenie średnic przewodów jest miarodajna objętość ścieków, określana często w odniesieniu na 1 mieszkańca, jako jednostkowy odpływ ścieków w dm3∙M-1∙d-1. Celem przeprowadzonych badań było określenie jednostkowych odpływów ścieków z kanalizacji wiejskiej w Koszycach w ujęciu roku, miesięcy i dni tygodnia w latach 2002–2005. Objętość ścieków odpływających z kanalizacji sanitarnej w Koszycach określona została na podstawie pomiaru, wykonywanego na kanale dopływowym do oczyszczalni ścieków we Włostowicach. Gmina Koszyce położona jest w województwie małopolskim w powiecie proszowickim. Aktualnie z sieci kanalizacyjnej na terenie gminy korzysta 1673 mieszkańców. Ścieki odprowadzane są z 280 gospodarstw. Średnie jednostkowe odpływy ścieków (przy pogodzie bezdeszczowej) w okresie badawczym wahały się od 58,7 w roku 2005 do 75,1 dm3∙M-1∙d-1 w roku 2003. W całym okresie badań średni odpływ jednostkowy wyniósł 67,1 dm3∙M-1∙d-1, przy odchyleniu standardowym 11,5 dm3∙M-1∙d-1 i współczynniku nierównomierności 1,34. Wielkości średnich jednostkowych odpływów ścieków w poszczególnych latach korespondowały z wielkościami jednostkowego zużycia wody w 7 badanych gospodarstwach we Włostowicach w latach 2002–2003. Najwyższe jednostkowe odpływy ścieków w Koszycach występują w miesiącach zimowych, natomiast najniższe w miesiącach letnich. Analogiczna tendencja występowała w zużyciu wody. Niższe w okresie letnim odpływy ścieków związane są z wykorzystaniem znacznych ilości wody wodociągowej na cele dodatkowe, takie jak podlewanie upraw, mycie pojazdów i chów zwierząt gospodarskich. Analiza odpływów ścieków w układzie tygodniowym wykazała, że najniższe jednostkowe odpływy ścieków z kanalizacji w Koszycach występowały w piątki (66,0 dm3∙M-1∙d-1) i niedziele (66,1 dm3∙M-1∙d-1), natomiast najwyższe w soboty (73,2 dm3∙M-1∙d-1). Jest to rozkład zgodny z najczęściej występującym tygodniowym rozkładem zużycia wody. Badania jednostkowych odpływów ścieków z kanalizacji wiejskiej w Koszycach potwierdziły tezę o obniżeniu się rzeczywistej ilości powstających ścieków w stosunku do Wytycznych z roku 1978. W całym okresie badawczym jednostkowy odpływ ścieków nie przekroczył 100 dm3∙M-1∙d-1.
EN
Correct functioning of sewage disposal and treatment systems depends prevalently on the proper design, construction and subsequent proper operation. In designing sewer systems the most important parameter affecting determination of pipe diameters is a reliable sewage volume, frequently determined per 1 inhabitant as a unit sewage outflow in dm3∙M-1∙d-1. The investigations were conducted to determine unit sewage outflows from rural sewerage system in Koszyce per year, with respect to individual months and days of the week in 2002-2005. The volume of sewage flowing out of sanitary sewer system in Koszyce was determined on the basis of measurement conducted on the supply canal to the sewage treatment plant in Włostowice. Koszyce municipality is situated in the malopolskie province, proszowicki poviat. Currently the sewer system in the municipality area is utilised by 1673 inhabitants. Sewage is discharged by 280 households. Mean daily sewage outflows (at the rainless weather) during the period of research fluctuated between 58.7 in 2005 and 75.1 dm3∙M-1∙d-1 in 2003. During the whole period of investigations mean unit outflow was 67.1 dm3∙M-1∙d-1, with standard deviation 11.5 dm3∙M-1∙d-1. and irregularity coefficient 1.34. The values of average unit sewage outflows in individual years corresponded to unit values of water consumption in 7 investigated households in Włostowice in 2002-2003. The highest unit sewage outflows in Koszyce occurred in the winter months, while the lowest in the summer months. An analogous tendency occurred for water consumption. Sewage effluents, lower in the summer period, were connected with the use of considerable amounts of running water for additional purposes, such as crop watering, washing of vehicles and keeping farm animals. The analysis of sewage outflow per week revealed that the lowest unit sewage outflows from the sewer system in Koszyce occurred on Fridays (66.0 dm3∙M-1∙d-1) and Sundays, whereas the highest were registered on Saturdays (73.2 dm3∙M-1∙d-1). It is the scheme confirming the most frequent weekly water consumption distribution. Investigations of unit sewage outflows from rural sewer system in Koszyce corroborated the thesis on a decrease in the actually produced sewage volume in relation to the Guidelines issued in 1978. Unitary sewage outflow did not exceed 100 dm3∙M-1∙d-1 during the whole period of investigations.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
2/1
Opis fizyczny
s.171-182,tab.,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • (Katedra Zaopatrzenia Osiedli w Wodę i Kanalizacji, Akademia Rolnicza w Krakowie, Al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków)
Bibliografia
 • Błażejewski R., Waack A. Zużycie wody wodociągowej w wybranych wsiach woj. poznańskiego. Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Zaopatrzenie w wodę miast i wsi, Tom III. Poznań 1996, s. 337–347
 • Bergel T. Optymalizacja doboru jednostkowego odpływu ścieków jako warunek prawidłowego funkcjonowania wiejskich systemów kanalizacyjnych. GWiTS 11/2005, 2005, s. 23–26
 • Borowa M. Rzeczywista i prognozowana wielkość zapotrzebowania na wodę w latach 1996–2030 w Warszawie. GWiTS 4/2003, 2003, s. 121–131
 • Bugajski P., Kaczor G. Struktura zużycia zimnej i ciepłej wody w gospodarstwie jednorodzinnym. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi. PAN 2/2005, 2005, s. 17–26
 • Ćwiertnia R. 2004. Prawidłowy wskaźnik jednostkowego zapotrzebowania wodypodstawa optymalnego zaprojektowania sieci wod.-kan. oraz obiektów wodociągowych oraz kanalizacyjnych. Forum Eksploatatora, 18, V, s. 14–17
 • Kaczor G., Satora S. Problem wód przypadkowych w wiejskich systemach kanalizacyjnych województwa małopolskiego. Inżynieria Rolnicza 3 (45) tom 2, Komitet Techniki Rolniczej PAN, 2003, s. 35–46
 • Pawełek J., Bergel T. Wzrost zużycia wody wodociągowej po podłączeniu budynków do systemu kanalizacji zbiorowej. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Sesja Naukowa, Z. 65. Kraków 1999, s. 115–121
 • Pawełek J., Długosz M. Wytyczne do obliczania zapotrzebowania na wodę w osiedlach wiejskich w świetle potrzeby ich nowelizacji. Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Zaopatrzenie w wodę miast i wsi. Tom I, Poznań 1998, s. 73–79.
 • Pawełek J., Kaczor G., Bergel T. Wybrane zagadnienia ilościowo-jakościowe ścieków bytowych odprowadzanych wiejskimi systemami kanalizacyjnymi. Przegląd Komunalny 2/2005. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, Poznań 2005, s. 35–40
 • Pecher R. Wody przypadkowe w sieci kanalizacyjnej – problem gospodarki wodnej. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 10, 1999, s. 1–8
 • Roman M., Tabernacki J. Ilość pobieranej wody wodociągowej jako podstawa do ustalania opłat za odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych. GWiTS, 4/1995, 1995, s. 118–120
 • Wytyczne do programowania zapotrzebowania wody i ilości ścieków w miejskich jednostkach osadniczych. Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska – Departament Gospodarki Komunalnej, Warszawa 1978
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-b962b5f1-d604-42bd-ac49-4762f051cf84
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.