PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 58 | 11-12 |
Tytuł artykułu

Potwierdzanie zgodności opakowań do żywności w łańcuchu dostaw z wymaganiami Unii Europejskiej

Warianty tytułu
EN
Confirmation of compliance for food packaging along supply chain with European Union requirements
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Obowiązek potwierdzania zgodności opakowań do żywności reguluje rozporzą­dzenie (WE) nr 1935/2004. W przypadku opakowań z tworzyw sztucznych dekla­racja powinna potwierdzać zgodność z wymaganiami rozporządzenia (UE) nr 10/2011. W przypadku materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, odno­śnie do których nie ustanowiono jeszcze w Unii Europejskiej przepisów, wysta­wianie deklaracji zgodności nie jest obowiązkowe. Może się odbywać na zasa­dach dobrowolności, co w praktyce stosowane jest bardzo często. W przypadku powłok, farb drukarskich i klejów, które wykorzystywane są w produkcji opako­wań z tworzyw sztucznych, istnieje obowiązek dostarczania odpowiednich infor­macji na temat wchodzących w ich skład substancji, które podlegają ogranicze­niom zgodnie z przepisami prawa. Pomimo tego, że obowiązek wystawiania deklaracji zgodności istnieje od 2006 r, w dalszym ciągu dostawcy produktów i ich odbiorcy mają wątpliwości, co powin­ny one zawierać oraz jakie dokumenty muszą potwierdzać ich zgodność z wyma­ganiami z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego. Dokumentacja potwierdzająca zgodność nie jest przekazywana dalej w łańcuchu dostaw, natomiast powinna być przechowywana i okazywana na każde żądanie odpowiednich władz, w tym organów sprawujących urzędową kontrolę opakowań i żywności zgodnie z roz­porządzeniem (WE) nr 882/2004.
EN
The obligation of compliance of food packaging is regulated by the Regulation (EC) No. 193512004 (the "Framework Regulation"). For plastic food packaging declaration should confirm the compliance with the requirements of EU Regulation No 10/2011 (the "Plastics Regulation"). In the case of materials and articles intended to contact with food, for which not yet been established in the European Union specific regulations, issuing declara­tion of compliance is not mandatory. This can be done on a voluntary basis, which is very often used in practice. In the case of coating, inks and adhesives, which are used in the production and become part of plastic food packaging, there is an obligation to provide adequate information about their constituent substances which are subject to restrictions under the provisions of the Plastics Regulation. Despite the fact that the declarations of compliance shall be issued for a long time, still a suppliers of the products (final packaging, plastic intermediate mate­rials, non-plastic intermediate materials and chemical substances) and their customers have doubts, what they should contain and what documents are required to confirm their compliance with the safety requirements of the health. Documents confirming compliance (called the Supporting Documents) are not passed along the supply chain, but should be kept by the business operator and presented, on request, the relevant authorities, including the official control bodies of food packaging and food under the Regulation (EC) No. 882/2004.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
58
Numer
Opis fizyczny
s.36-38,bibliogr.
Twórcy
  • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa
Bibliografia
  • [1] Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 październi­ka 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością orai uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz.U. L 338 z 13.11.2004, s. 4)
  • [2]Rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r.w sprawie materii lów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz.U. 12z15.01.2011, s. 1).
  • [3]Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobą praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do ton taktu z żywnością (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, s. 75).
  • [4]Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2008 z dnia 27 marca 2008 r w sprawie materii tów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych iłuj kontaktu z żywnością oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2023/2006 (Dz.U. L 86 z 28.03.2008, s. 9).
  • [5]Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietna 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodno­ści z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwieraj i dobrostanu zwierząt (Dz.U. L 191 z 30.04.2004, s. 1).
  • [6]Union Guidance on Regulation (UE) No 10/2011 on plastic materials and articles intend­ed to come into contact with food as regards information in supply chain. European Commission, Brussels, 28.11.2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-b4ba7dbf-9cae-4d81-be85-b858fe78527a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.