PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1993 | 21 |
Tytuł artykułu

Aktywnosc monoaminooksydazy w szyszynce, w podwzgorzu i w przysadce oraz w tetnicach macicznej i jajnikowej swin w przebiegu cyklu plciowego

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W celu poznania udziału monoaminooksydazy (МАО) w procesie regulacji cyklu płciowego, w szyszynce, w lejku podwzgórza, w przysadce nerwowej i gruczołowej oraz w tętnicy macicznej i w t. jajnikowej świń oznaczano aktywność (Akt) całkowitą МАО, a także Akt jej podtypów A i В w 1—2., 13.-14. i 16.—18. dniu cyklu płciowego. Oznaczano także w surowicy krwi Akt МАО oraz stężenia progesteronu (P) i estradiolu (E). Stwierdzono, że Akt МАО i jej podtypów w szyszynce, w lejku podwzgórza, w przysadce i w t. macicznej były znacznie niższe w fazie lutealnej niż w po­zostałych fazach cyklu. Zmiany Akt МАО w przebiegu cyklu były w tych tkankach skorelowane ujemnie ze zmianami stężeń P, a dodatnio ze zmianami stosunków stężeń E/P. We krwi zmiany Akt МАО były skorelowane ujemnie ze zmianami stężeń E i stosunku stężeń E/P, a dodatnio ze zmianami stężeń P. W t. jajnikowej natomiast Akt МАО i jej podtypów była znacznie niższa w 1.—2. dniu niż w pozostałych fazach cyklu, a ponadto nie zmieniała się wraz ze zmianami stężeń P, E ani zmianami stosunku E/P. Akt МАО regulowana wpływem hormonów jajnikowych jest jednym z ogniw regulacji aktywności czynnościowej szyszynki, podwzgórza i przysadki oraz regulacji aktywności układu adrenergicznego naczyń narządu rodnego.
RU
С целью выяснения участия моноаминоксидазы (МАО) в процессах регуляции полового цикла, определяли общую активность МАО и активность ее подтипов А и В в эпифизе, воронке гипоталамуса, нервной и железистой части гипофиза, а также в маточной и яичниковой артерии свиней в 1—2, 13—14 и 16—18 день полового цикла. Определяли также активность МАО и концентрацию прогестерона (Р) и эстрадиола (Е) в сыворотке крови. Установлено, что активность МАО и ее подтипов в эпифизе, воронке гипоталамуса, гипофизе и маточной артерии в лютеальной фазе значительно ниже, чем в остальных фазах цикла. Изменения активности МАО на протяжении цикла коррелировали в этих тканях отрицательно с изменениями концентрации Р и положительно — с изме­нениями соотношения концентраций Е/Р. Изменения активности МАО в крови харак­теризовались отрицательной корреляцией с изменениями концентрации Е и соотно­шений концентраций Е/Р и положительной — с изменениями концентрации Р. В свою очередь, активность МАО и ее подтипов в яичниковой артерии в 1—2 день была значительно ниже, чем в остальных фазах цикла, и кроме того, не была ковариант- ной ни по отношению к изменениям концентрации Р и Е, ни к изменениям Е/Р. Можно предположить, что активность МАО, регулированная влиянием яичниковых гормонов, является одним из звеньев регуляции деятельности эпифиза, гипоталамуса и гипофиза, а также регуляции активности адренэргической системы сосудов органа размножения.
EN
In order to get to know the participation of monoamine oxidase (MAO) in the processes of estrous cycle regulation in pineal gland, hypothalamic infundibulum, pars nervosa hypophysis and adenohypophysis, as well as in uterine artery and ovarian artery of pigs, total MAO activity (Act) and its subtypes A and В Act in 1—2, 13—14 and 16—18 days of estrous cycle were determined. MAO Act and concentrations of progesterone (P) and estradiol (E) in blood serum were also determined. It was found out that MAO Act and its subtypes Act in pineal gland, hypot­halamic infundibulum, hypophysis and uterine artery were much lower in the luteal phase than in the remaining phases of the cycle. The changes in MAO Act during the cycle were in those tissues negatively correlated with the changes in I' concentrations, and positively correlated with the changes in concentration ra­tios E/P. In blood, the changes in MAO Act were negatively correlated with the changes in E concentrations and with the changes in concentration ratios E/P, and positively correlated with the changes in P concentrations. However, in ovarian artery MAO Act and its subtypes Act was much lower in days 1—2 than in the remaining phases of the cycle, moreover, it was not covariant with the changes in P, E concentrations or with the changes in the E/P ratios. MAO Act regulated by the impact of ovarian hormones is one of the links in the regulation of functional activity of pineal gland, hypothalamus and hypophysis and in the regulation of the activity of adrenergic system of the reproductive organ vessels.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
21
Opis fizyczny
s.267-276,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn
autor
Bibliografia
 • Сiereszko, R., L. Dusza, S. Okrasa, С. Kotwica, J. E. Tilton, 1989, Endocrine changes associated with spontaneous luteolysis sows. II. Temporal relationships among the concentrations of A4, T, E3 and E2 measured in utero-ovarian vein plasma. Amin Reprod. Sci., 21: 53—61.
 • Dynarowicz, I., T. Watkowski, 1993, The influence of estradiol -17 beta and progesterone on catechol-O-methyltrasferase and monoamine oxidase acti­vities in uterine artery and uterine muscle of ovariectomized pigs. Arch. Vet. Pol., 33: 42—49.
 • Dynarowicz, I., M. Paprocki, 1993, The activity of catechol-O-methyl-transferase and monoamine oxidase in the uterine artery of pigs during the oestrous cycle. Arch. Vet. Pol., 33: 50—57.
 • Dуnarowicz, I., 1992, Participation of monoamine oxidase in the regulation of activity of the adrenergic system in the porcine reproductive organs during estrous cycle. Materiały IX Kongresu PTNW, Olsztyn, 17—18 1X1992, ss. 108— 109.
 • Dynarowicz, I., B. Rybińska-Szejda, 1992, The elimination processes of noradrenaline in Graafian follicles, in corpora lutea and in ovaries of the pigs. IX Congres of the Polish Pharmacological Society. Gdańsk. 16—19 IX 1992. Pol. J. Pharmacol. Pharm., 44, Supp.: 117—118.
 • Ford, S. P., L. P. Reуnоlds, D. B. Farley, R. K. Вhathager, D. E. Van Orden, 1984, Interaction of ovarian steroids and periarterial α-adrenergic receptors in altering uterine blood flow during the estrous cycle of gilts. Am. J. Obstet. Gynecol., 150: 480—484.
 • Henricks, D. M., H. D. Guthrie, D. L. Handlin, 1972, Plasma estrogen, progesterone and luteinizing hormone levels during the estrous cycle in pigs. Biol. Reprod., 6: 210—218.
 • Holzbauer, M., M. B. H. Youdim, 1972, Influence of endocrine glands on central and peripheral monoamine oxidase activity. Br. J. Pharmac. 44: 355—356.
 • Kotwica, J., D. Skarżyński, J. Jaroszewski, 1990, The coccygeal artery as a route for the administration of drugs into the reproductive tract of cattle. Vet. Record., 14: 38—40.
 • Kraml, M., 1965, A rapid microfluorymetric determination of monoamine oxidase. Biochem. Pharmacol., 14: 1684—1686.
 • Krzymowski, Т., J. Kotwica, S. Stefańczyk, J. Dębek, J. Czar­nocki, 1982, Steroid transfer from the ovarian vein to the ovarian artery in the sow. J. Reprod. Fert., 65: 451—456.
 • Krzymowski, Т., J. Kotwica, S. Stefańczyk-Krzymowska, 1990, Uterine and ovarian counter cur rent pathways in the control of ovarian function in the pig. J. Reprod. Fert., Suppl. 40: 179—191.
 • Lowry, O. H., N. H. Rosebrough, A. L. Farr, R. L. Randall, 1951 Protein measurement with the Folin phenol reagent. J. Biol. Chem., 1933: 256—276.
 • Łakomy, M., J. Kotwica, J. Całka, J. Kaleczyc, 1986, The effect о oestradiolum benzoicum and progesterone on the noradrenaline content in organs of the female reproductive system of sexualy immature pigs. Gegen- baurs morph. Jahrb., Leipzig, 132: 129—143.
 • McEwen, С. M., J. D. Cohen, 1963, An amine oxidase in normal human serum. J. Lab. Clin. Med., 62: 766—776.
 • Presl, J., J. Horsky, 1970, Control of ovarian activity. Developments in obstetrics and gynecology. Vol. 3. Ovarian Function and its Disorders, Horsky and Presl (eds). Martinus Nijhoff Pub., Hague, 21—23, 29—35, 37—44.
 • Ryder, Т. A., M. L. Mackenzie, R. Lewinsohn, J. Pryse-Davis, M. Sandler, 1980, Amine oxidase histochemistry of the human uterus during the menstrual cycle. Histochemistry, 67: 199—204.
 • Sandler, M., M. В. H. Youdim, 1972, Multiple forms of monoamine oxi­dase: functional significance. Pharmacol. Rev., 24: 331—344.
 • Youdim, M. B. H., M. Hоlzbauer, 1976, Physiological and pathological changes in tissue monoamine oxidase activity. J. Neur. Transmission, 38: 193—229.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-efdd6b71-22cc-4c33-b53d-ea3e2b5bd35c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.