PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1994 | 362 |

Tytuł artykułu

Rynkowy i nierynkowy obrot ziemia rolnicza w 1993 roku

Autorzy

Warianty tytułu

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Całkowity obrót gruntami rolnymi w 1993 r. objął - 1045 tys. ha i składały się na to transakcje kupna-sprzedaży (213 tys. ha), dzierżawy (387 tys.ha) i obrotu nierynkowego, tzn. działy rodzinne, dziedziczenie gospodarstw, dożywocie itp.(405 tys.ha).Zmiany dotyczące własności i dzierżaw utrzymywały się na poziomie podobnym jak w 1992 r., a nowe tendencje dotyczyły: 1/ ograniczenia o 20% kupna ziemi między rolnikami, 2/ wzrostu o blisko 50% zakupu ziemi przez rolników od - Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Państwowego Funduszu Ziemi i od gmin, 3/ wzrostu obszaru dzierżaw gruntów między rolnikami (o 5%) i wzrostu dzierżaw ziemi pzrez rolników od państwa ( o 40%.), 4/ zmniejszenia się obszaru gruntów, które zmieniły właściciela w wyniku przekazania całego (o 7%) lub części gospodarstwa (o 30X) i wzrostu obszaru ziemi rolniczej przekazanej umowami dożywocia (o 26%). Na rynku ziemi przeważa podaż gruntów nad popytem, co wiąże się z prywatyzacją PGR, sprzedażą gruntów PFZ lub stanowiących mienie komunalne. Popyt na ziemię jest silnie zróżnicowany przestrzennie. Mał o ziemi jest oferowanej do sprzedaży w województwach centralnych i południowych o dużym udziale gospodarstw drobnych, natomiast dużo w województwach północnych i zachodnich. Ziemia w Polsce jest tania, średnio 1 ha gruntów ornych kosztował 15 min zł i była to cena wyższa o 25% niż w 1992 roku, ale jej wzrost był niższy od stopy inflacji (35%). Polityka państwa nie nakręca koniunktury na rynku ziemi, brakuje kredytów preferencyjnych na jej zakup, niska jest opłacalność produkcji rolniczej, co bardziej zachęca do dzierżawienia gruntów niż ich kupowania. Najkorzystniejsze interesy na rynku ziemi w dalszym ciągu będzie można robić kupując ją lub dzierżawiąc od AWRSP. Dysponuje ona zasobem ponad 3 mln ha UR zagospodarowanych ekstensywnie i będzie poszukiwała dobrych dzierżawców oraz chętnych do zakupu ziemi i całych przedsiębiorstw.
RU
Полный оборот сельскохозяйственными землями в 1993г. охватил 1045 тыс.га, на что складывались: сделки покупки-продаки (213 тыс. га), аренды (367 тыс.га) и сделки внерыночного оборота, так.наз. семейная часть, наследование хозяйств, пожизненное содержание и т.д. (405 тыс.га). Изменения, касающиеся собственности и аренд удерживались на таком же уровне, как в 1992г., а новые тенденции касались: I/ ограничения на 20% покупки земель между земледельцами, 2/ увеличения почти на 50% покупки земледельцами земель от Агентства сельскохозяйственной собственности Государственной Казны, Государственного фонда земли и от Гмин, 3/ увеличения площади арендных земель между земледельцами (на 5%) и роста аренды земель от государства (на 40%), 4/ уменьшения площади земель, которые сменили владельцев в результате передачи всего (на 7%) или части хозяйства (на 30%) и увеличения площади сельскохозяйственных земель, переданных на основании заключения договоров, учитывающих пожизненное содержание земледельцев, передающих землю (на 26%). На земельном рынке предложение земель превышает спрос, что связано с приватизацией госхозов, продажей земель из Государственного фонда или представляющих куммунальное имущество. Спрос на землю значительно дифференцирован в пространственном отношении. Мало земли предлагается к продаже в центральных и южных воеводствах с большим уд.весом мелких хозяйств, в то время как в северных и западных воеводствах предложение продажи земель большое. Земля в Польше дешевая. В среднем I га пахотных земель стоил 15 млн. злотых и эта цена, по сравнению с 1992г., была большая на 25%, однако ее рост был меньшим, чем степень инфляции (35%). Политика государства не накручивает конъюнктуры на земельном рынке, не хватает преференцированных кредитов для покупки земли, а рентабельность сельскохозяйственного производства низкая, что более благоприятствует аренде земель, чем их покупке. Наиболее выгодные сделки на земельном рынке можно будет заключать в дальнейшем, покупая землю или беря ее в аренду от Агентства сельскохозяйственной собственности Государственной Казны. Располагает оно фондом более 3 млн.га сельскохозяйственных земель с экстенсивным освоением и будет искать хороших арендаторов, а также земледельцев, заинтересованных покупкой земли и целых предприятий.
EN
The total turnover with agricultural land amounted to 1045 thous. ha in 1993. Purchase-and-sale transactions constituted 213 thous. ha, tenure - 387 thous. ha, and the non-market turnover (land inherited or distributed among the family members) - 405 thous. ha. Changes related to the ownership of land and to land tenure were similar to those observed in 1992. Some new tendecies which appeared concerned mainly: 1. the reduction of land purchases among farmers by 20 percent 2. the increase of the area of land bought by farmers from the Agency of Agricultural Property of the State Treasury as well as from gminas by 50 percent 3. the increase of the area of land leased among farmers ( by 5 percent ) and by farmers from the state ( by 40 percent ) 4. the reduction of the area of land which has changed the owner as the result of transfering a whole or a part of a farm ( 7 percent and 30 percent as appropriate ) and the increase of the area of land transfered on the basis of a lifelong type agreements ( by 26 percent ). The supply of land exceeds the demand for it on the Polish land market. This is closely connected with the privatization process of former state-owned farms, selling out land from the State Land Found as well as land being municipal property. The demand for land is very much differentiated regionally. Central and Southern voivodships with large share of small farms offer little land for sale. In the same time big supply of land exists in North and West voivodships. Agricultural land is cheap in Poland. In 1993 1 ha of arrable land costed 15 mn zlotys on the average. That was 25 percent higher than in 1992. However, the rate of increase of the land price was lower than the rate of inflation ( 35 percent in 1993 ). State policy does not support market conditions ruling the land market. There is a lack of preferencial credits for buing land. Agrcultural production profitability is low. This attract farmers rather to lease land than to buy it. The best business is still to buy or to lease land from the Agency of Agricultural Property of the State Treasury. The Agency has much land in its disposal managed in an extensive way and must look for good tenants and people willing to buy this land or the entire enterprises.

Twórcy

autor

Bibliografia

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-article-dbd6279a-1ddb-48e4-a575-814be3be5eff
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.