PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 22 | 3 |
Tytuł artykułu

Evaluation of the pollution of storage fat with organochlorine and of liver with organophosphorus compounds in slaughter horses

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The studies were conducted in year 2003 on 5-6 year-old animals from private farms, located in the south-eastern part of Poland. The material for analyses consisted of 30 samples of storage (subcutaneous) fat and 30 samples of liver. The concentration of polychlorinated biphenyls (PC Bs) amounted to a mean of 0.0201 mg/kg fat, while individual values ranged from undetectable quantities to 0.077 mg/kg. The dominating compound (present in all the fat samples) proved to be p.p”-dichlorodiphenylene (p,p'DDE), the content of which ranged from 0.002 to 0.037 mgkg fat. No organophosphorus pesticides were found in liver samples.
PL
Badaniami przeprowadzonymi w 2003 roku, objęto konie rzeźne w wieku 5-6 lat, z gospodarstw indywidualnych z południowo-wschodniej Polski. Materiał stanowiło 30 próbek tłuszczu zapasowego (podskórnego) oraz 30 próbek wątroby. Stężenie PCB wynosiło średnio 0,0201 mg/kg tłuszczu, od wartości niewykrywalnych do 0,077 mg/kg. Związkiem dominującym, stwierdzonym we wszystkich badanych próbkach tłuszczu był p,p`DDE, którego ilość wahała się w przedziale od 0,002 do 0,037 mg/kg tłuszczu. Nie stwierdzono obecności pestycydów fosforoorganicznych w próbkach wątroby.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
22
Numer
3
Opis fizyczny
p.335-340,ref.
Twórcy
 • University of Rzeszow, M.Cwiklinskiej 2, 35-601 Rzeszow, Poland
Bibliografia
 • Dyrektywa Rady z dnia 24 lipca 1986 r w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w środkach spożywczych pochodzenia zwieiżęcego i na ich powierzchni, 86/363/EWG. Of July 24, 1986, (Directive ofthe European Commission, dated July 24, 1986, on the determination of the highest acceptable levels of pesticide residues in food of animal origin and on its surface, 86/363/EWG).
 • FALANDYSZ J., FALANDYSZ. J., 1986 - Pestycydy polichlorowane i polichlorowanc dwufenyle w tłuszczu zwierząt rzeżnych i zwierzyny lownej z regionu Polski północnej, 1984 (Polychlorinated pesticides and polychlorinated biphenyls in the fat of slaughter animals and wild animals from north-ern Poland). Roczniki PZH, nr 6 (37), 5.487.
 • KRAJEWSK1 J., 2003 - Ocena zagrożeń zdrowotnych związanych z występowaniem niektórych (HCB, PCB i PCDD/F) trwałych związków organicznych w Polsce. Seminarium: Priorytety krajowego programu wdrażania konwencji sztokholmskiej.Warszawa, 26 maja 2003 (Evaluation of the threat to human heath in Poland arising from the occurrence of certain (HCB, PCB and PCDD/F) durable organic compounds. Seminar: Priorities of the national programme for the implementation of the Stockholm convention, Warsaw 26 May, 2003).
 • PN-EN 1528-1, 2000 - Oznaczanie zawartości pestycydów i polichlorowanych bifenyli PCBs. Część I. Zasady ogólne. (Determination of the concentration of pesticides and PCBS polychlorinated biphenyls. Part 1. General principles).
 • PN-EN 1528-2, 2000 - Oznaczanie zawartości pestycydów i polichlorowanych bifenyli PCBs. Część II. Ekstrakcja tłuszczu, pestycydów i PCB oraz oznaczanie zawartości tłuszczu. (Detennination of the concentration of pesticides and PCBs polychlorinated biphenyls. Part II Extraction of fat, pesticides and PCB and the analysis of the fat content).
 • PN-EN 1528-3, 2000 - Oznaczanie zawartości pestycydów i polichlorowanych bifenyli PCBs. Część III. Metody oczyszczania. (Determination of the concentration of pesticides and PCBs polychlorinated biphenyls. Part III. (Methods of purification).
 • PN-EN 1528-4, 2000 - Oznaczanie zawartości pestycydów i polichlorowanych bifenyli PCBS. Część IV. Oznaczenie, badania potwierdzające, informacje różne. (Determination of the concentration of pesticides and PCBs polychlorinated biphenyls. Part IV. Analyses, confirming tests, miscallenous information).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2003 r w sprawie badań kontrolnych pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych u zwierząt żywych, w tkankach lub narządach zwierząt po uboju i w produktach spożywczych. Dz. U. nr 55, poz. 487 (Directive of the Minister of Agriculture and Rural Development, dated March 20, 2003, on control tests of the residues of chemical, biological, medicinal and radioactive pollution in live animals, animal tissues or organs afier slaughter and in food).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków chemicznych stosowanych przy uprawie, ochronie, przechowywaniu i pmewozie roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni bez szkody dla zdrowia lub życia człowieka. (Dz.U. z 2003 r. Nr 21, poz. 177). (Directive of the Minister of Health, dated December 19, 2002, on the highest permissible levels of residues of chemical compounds used in the production, protection, storage and transport of plants which may be present in food or on its surface without creating a threat to human health or life).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 2375/2001 z dnia 29 listopada 2001r ustalające maksymalny poziom zawartości niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych. (Directive of the EU Commission No. 2375/2001, dated November 29, 2001, determining the maximum level of the content of certain pollutions in food.
 • SMOCZYŃSKI S., TOMCZYŃSKI R., JAKUBOWSKA I., PANASIK M., 1991 - Badania nad intensyfikacją produkcji mięsa końskiego. Chlorowane węglowodory w kiełbasach surowo wędzonych typu salami z mięsa końskiego (Studies on the intensification of horse meat production, Chlorinated carbohydrates in raw smoked sausages of the salami type produced from horse meat). Zesąyty Naukowe Akademii Rolnicza-Technicznej w Olsztynie 24, 133.
 • SADOWSKA A., OBIDOWSKA G., RUMOWSKA M., 2000 - Ekotoksykologia. Toksycznc czynniki środowiskowe i metody ich wykrywania (Environmental toxic factors and methods for their detection). Wydawnictwo SGGW.
 • TOMCZYŃSKI R., SMOCZYŃSKI S., KWIATKOWSKA A., 1991 - Badania nad intensyfikacją produkcji mięsa końskiego. Dotucz koni i wplyw zastosowanej technologii żywienia na występowanie DDT i jego metabolitów w tkance tłuszczowej i mięsnej (Studies on the intensification of horse meat production. “Finishing” horse fattening and the effect of the nutrition system used on the presence of DDT and its metabolites in the fat and muscle tissue). Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie 24, 115.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-d1fd0720-d5e1-4b1c-a041-1a931c5c9e11
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.