PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
1997 | 50 | 1-2 |
Tytuł artykułu

Flora i roslinnosc segetalna Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Czesc I. Flora segetalna

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawino stan oraz charakterystykę flory segetalnej Sulejowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Poza tym, wskazano na przyczyny zagrożenia gatunków roślin segetalnych i możliwości ich ochrony. Hora segetalna Parku i otuliny jest bardzo bogata. Liczy ona aktualnie 348 taksonów. Wpływ na jej bogactwo ma przede wszystkim znaczna różnorodność siedlisk polnych, w tym siedlisk gleb rędzinowych Sulejowa i okolic oraz antropopresja. Charakterystyczne cechy wyróżniające nadają analizowanej florze gatunki rzadkie (260 gat.), ws'rod których jest 76 gatunków zagrożonych wymarciem. Do najbardziej zagrożonych należy 15 gatunków, np. Adonis aestivalis, Anagallis foemina, Asperugo procumbens, Camelina saliva, Caucalis platycarpos, Fumaria schleichen, Illecebrum verticillatum, Lolium lemulentum. Stosunkowo najnowszymi obcymi przybyszami na tym terenie są: Vicia dasycarpa, V. grandiflora i Anthoxanthum aristalum. Na skutek wzmożonej antropopresji zaznacza się zacieranie charakterystycznych cech wyróżniających oraz wulgaryzacja i kosmopolityzacja flory segetalnej Parku i otuliny.
EN
This paper presents the result of researches on the segetal flora of the Sulejów Nature Park. The segetal flora of this area comprises 348 taxons of vascular plants. Apophytes (205 taxons) and therophytes (166 taxons) constitute the most numerous group. There are 76 taxons on the list threatened segetal plants.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
50
Numer
1-2
Opis fizyczny
s.163-180,rys.,bibliogr.
Twórcy
 • Uniwersytet Lodzki, ul.Banacha 12/16, 90-237 Lodz
Bibliografia
 • Dubaniewicz H., 1979. Klimat. [W:] Stankiewicz Z. (red.). Województwo piotrkowskie. Uniw. Łódzki, Urząd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim, Łódź-Piotrków Tryb., s. 28-34.
 • Ejsmond A., 1885a. Sprawozdanie z wycieczki botanicznej odbytej w Opoczyńskie w lecie 1884 r. Pam. Fizjogr. 5, s. 117.
 • Ejsmond A., 1885b. Spis roślin skrytokwiatowych naczyniowych i jawnokwiatowych zebranych lub zanotowanych w lecie 1884 roku w opoczyńskim i koneckim powiecie. Pam. Fizjogr. 5: 1-99.
 • Klatka T., 1979a. Geomorfologia. Mapa. [W:] Stankiewicz Z. (red.). Województwo piotrkowskie. Uniw. Łódzki, Urząd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim, Łódź-Piotrków Tryb.
 • Klatka T., 1979b. Geologia. Mapa. [W:] Stankiewicz Z. (red.). Województwo piotrkowskie. Uniw. Łódzki, Urząd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim, Łódź-Piotrków Tryb.
 • Klatka T., 1979c. Gleby. Mapa. [W:] Stankiewicz Z. (red.). Województwo piotrkowskie. Uniw. Łódzki, Urząd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim, Łódź-Piotrków Tryb.
 • Kondracki J., 1977. Regiony fizjograficzne Polski. Wyd. UW, Warszawa, ss. 178.
 • Kulesza W., 1918-1919. Skupienia roślinne w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego. Kosmos 43/44: 123-153.
 • Kulesza W., 1925. Przyczynek do znajomości flory okolic Piotrkowa Trybunalskiego i Radomska. Kosmos 50: 217-293.
 • Kulesza W., 1934. Spis roślin z okolicy Piotrkowa Trybunalskiego i Radomska. Czas. Przyrod. 8(7-8): 258- -269.
 • Kurowski J., 1979. Charakterystyka flory. [W:] Stankiewicz Z. (red.). Województwo piotrkowskie. Uniw. Łódzki, Urząd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim. Łódź-Piotrków Tryb., s. 45-51.
 • Kurowski J. K., 1995. Sulejowski Park Krajobrazowy. Informator przyrodniczo-krajoznawczy. Zarząd Parków Krajobrazowych, Piotrków Trybunalski: 1-95.
 • Maksymiuk Z., 1979. Hipsometria, hydrografia. Mapa. [W:] Stankiewicz Z. (red.). Województwo piotrkowskie. Uniw. Łódzki, Urząd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim, Łódź-Piotrków Tryb. Mirek Z. i in., 1995. Vascular plants of Poland a checklist - Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Polish Botanical Studies, Guidebook Series, 15: 3-303.
 • Mowszowicz J., 1960. Conspectus florae lodziensis. Przegląd flory łódzkiej. Cz. I. Rośliny naczyniowe. Łódz. Tow. Nauk., 69: 1-375.
 • Mowszowicz J., 1975. Krajowe chwasty polne i ogrodowe. PWRiL, Warszawa: 1-632.
 • Mowszowicz J., 1978. Conspectus florae Poloniae Medianae (plantae vasculares). Przegląd flory Polski Środkowej (rośliny naczyniowe). Uniw. Łódzki, Łódź: 1-395.
 • Olaczek R., 1963. Niektóre rzadkie lub nowe gatunki roślin dla flory województwa łódzkiego. Acta Uniw. Lodz., Zesz. Nauk. Uniw. Łodzkiego, ser. II, 14: 73-79.
 • Siciński J. T., Warcholińska A.U..Wnuk Z., 1994. Województwo piotrkowskie. [W:] Rola H. (red.). Występowanie wybranych gatunków chwastów w uprawach rolniczych (1978-1989). Makroregion Środkowy. IUNG, R (292/5): 38-43 + rys. 44-50.
 • Siciński J. i in., 1974. Kalcyfilne chwasty woj. łódzkiego i pół.-zach. części woj. kieleckiego. IUNG, R(82): 223-244.
 • Siciński J. i in., 1981. Rozmieszczenie niektórych gatunków chwastów segetalnych w województwie piotrkowskim. WOPR w Piotrkowie Tryb., Piotrków Tryb.: 1-8 + tab. i ryc.
 • Sowa R., 1971. Flora i roślinne zbiorowiska ruderalne na obszarze województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem miast i miasteczek. Uniw. Łódzki, Łódź: 1-282.
 • Sowa R., Siciński J. T., Warcholińska A. U., 1981. Rozmieszczenie niektórych gatunków segetalnych w środkowej Polsce. Fragm. Flor. Geobot. 27 (1-2): 31-50.
 • Sowa R., Warcholińska A. U., 1979. Flora segetalna Wzgórz Radomszczańskich (Wyżyna Przedborska). Acta Univ. Lodz., Zesz. Nauk. Uniw. Łódzkiego, ser. II, 27: 75-119.
 • Sowa R., Warcholińska A. U. 1981. Flora synantropijna Sulejowa i Podklasztorza. Acta Univ. Lodz., Folia bot. 1: 77-131.
 • Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B., 1976. Rośliny polskie. PWN, Warszawa: 1-1020.
 • Szafer W., Pawłowski B., 1972. Geobotaniczny podział Polski. Mapa. [W:] Szafer W., Zarzycki K. (red.). Szata roślinna Polski. 2. PWN, Warszawa.
 • Warcholińska A.U., 1974. Niektóre nowe lub rzadkie gatunki we florze segetalnej Równiny Piotrkowskiej. Zesz. Nauk. Uniw. Łódzkiego, ser. II, 54:109-121.
 • Warcholińska A. U., 1976a. Nowe stanowiska niektórych interesujących gatunków segetalnych w środkowej Polsce. Fragm. Flor. Geobot. 22(3): 263-273.
 • Warcholińska A. U., 1976b. Flora segetalna Równiny Piotrkowskiej (Mezoregion Nizin Środkowopolskich). Acta Univ. Łódz., Zesz. Nauk. Uniw. Łódzkiego, ser. II, 8: 63-95.
 • Warcholińska A. U., 1981a. Nowe stanowiska Anagallis arvensis L. for. azurea Hyl. w środkowej Polsce. Fragm. Flor. Geobot. 27(1-2): 159-161.
 • Warcholińska A. U., 1981b. Stan i zagrożenie niektórych chwastów polnych z rodziny Gramineae w środkowej Polsce. Łódz. Tow. Nauk., Spraw, z Czynności i Posiedzeń Nauk. 35: 1-8.
 • Warcholińska A. U., 1981c. Dynamika zachwaszczenia roślin uprawnych na glebie brunatnej właściwej kompleksu żytniego dobrego. Zesz. Nauk. AR. im. H. Kołłątaja w Krakowie, Sesja Naukowa 166(9): 51-66.
 • Warcholińska A. U., 1982a. Materiały do flory segetalnej środkowej Polski. Cz. I. Łódz. Tow. Nauk., Spraw, z Czynności i Posiedzeń Nauk. 36(3): 1-8.
 • Warcholińska A. U., 1982b. Chwasty polne w ekspansji. Łódź. Tow. Nauk., Spraw, z Czynności i Posiedzeń Nauk. 36(2): 1-7.
 • Warcholińska A. U., 1982-1984. Stan i stopień zagrożenia Polycnemum arvense L. w środkowej Polsce w świetle analizy obecnego rozmieszczenia. Fragm. Flor. Geobot. 28(4): 591-597.
 • Warcholińska A.U., 1983-1985. Stan i zagrożenie niektórych gatunków chwastów polnych z Nanocyperion flavescentis Koch 1926 w środkowej Polsce. Fragm. Flor. Geobot. 29(1): 53-72.
 • Warcholińska A.U., 1986. Antropogeniczne zagrożenia chwastów segetalnych Polycnemum arvense L., Hemiaria hirsuta L. i H. glabra L. oraz problemy ich ochrony. Acta Univ. Lodz., Folia bot. 4: 53-84.
 • Warcholińska A. U., 1986-1987a. Distribution of Avena fatua L. in Central Poland. Fragm. Flor. Geobot. 31-32(1-2): 9-14.
 • Warcholińska A. U., 1986-1987b. Rozmieszczenie niektórych ustępujących chwastów polnych w środkowej Polsce. Fragm. Flor. Geobot. 31-32 (1-2): 15-43.
 • Warcholińska A. U., 1986-1987c. Lista zagrożonych gatunków roślin segetalnych środkowej Polski. Fragm. Flor. Geobot. 31-32 (1-2): 225-231.
 • Warcholińska A. U., 1987. Rozmieszczenie niektórych rzadkich i interesujących gatunków chwastów polnych w środkowej Polsce. Acta Univ. Lodz., Folia bot. 5: 165-188.
 • Warcholińska A. U., 1988-1990. Hora segetalna terenów rolniczych Puszczy Bolimowskiej i jej współczesne przemiany. Acta Agrobot. 41(2): 321: 368.
 • Warcholińska A. U., 1991. Właściwości i współczesne przemiany flory segetalnej Wzniesień Łódzkich na tle wybranych flor segetalnych środkowej Polski. Fragm. Flor. Geobot. 36(2): 459-497.
 • Warcholińska A. U., 1993. Chwasty polne Wzniesień Łódzkich - Atlas rozmieszczenia. Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódz: 1-411.
 • Warcholińska U., 1994a. List of threatened segetal plant species in Poland. [In:] Mochnacký S., Terpó A. (eds.). Anthropization and environment of rural settlements. Flora and vegetation. Proceedings of International Conference. Sátoraljaújhely: 206-219.
 • Warcholińska A. U., 1994b. Zachwaszczenie upraw roślin okopowych Równiny Piotrkowskiej jako przejaw dynamiki flory i roślinności segetalnej. Wyd. ART w Olsztynie. Olsztyn: 41-47.
 • Warcholińska A. U., 1994c. Zmiany roślinności segetalnej Równiny Piotrkowskiej w ostatnich 22 latach. Część I. Zbiorowiska chwastów upraw zbóż ozimych. Acta Agrobot. 47(l):5-36.
 • Warcholińska A. U., 1994d. . Zmiany roślinności segetalnej Równiny Piotrkowskiej w ostatnich 22 latach. Część II. Zbiorowiska chwastów upraw lnu i roślin okopowych. Acta Agrobot. 47(1): 37-54.
 • Warcholińska A. U., 1994e. Zmiany roślinności segetalnej Równiny Piotrkowskiej w ostatnich 22 latach. Część III. Zbiorowiska chwastów ściernisk. Acta Agrobot. 47(1): 55-65.
 • Warcholińska A. U., 1996. Ekspansja Vicia grandiflora Scop, w środkowej Polsce. Zesz. Nauk. AT-R w Bydgoszczy, Rolnictwo, 196(38):173-182.
 • Warcholińska A. U., Siciński J. T., 1976. Z badań nad występowaniem i rozmieszczeniem Anthoxanthum aristatum Boiss. w środkowej Polsce. Fragm. Flor. Geobot. 22(4): 409-413.
 • Warcholińska A. U., Siciński J. T., 1996. Ekspansja Anthoxanlhum aristatum Boiss. w środkowej Polsce. Zesz. Nauk. AT-R w Bydgoszczy, Rolnictwo, 196(38): 183-191.
 • Warcholińska A. U., Siciński J. T., Wnuk Z, 1988. Województwo piotrkowskie. [W:] J. T. Siciński, H. Rola (red.). Występowanie wybranych gatunków chwastów w uprawach rolniczych (1976-1985). Makroregion Środkowy. IUNG, Puławy: 30-35.
 • Zając A., 1979. Pochodzenie archeofitów występujących w Polsce. Roz. hab. Uniw. Jagiell. 29: 1-213.
 • Zarzycki K., 1984. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Inst. Bot. PAN, Kraków: 1-45.
 • Zarzycki K., Wojewoda W., Heinrich Z. (red.), 1992. Lista roślin zagrożonych w Polsce. Inst. Bot. PAN, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-a745cb0f-7696-4adf-9177-06ba68a56b4b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.