PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 24 | 3 |
Tytuł artykułu

Severity of potato tubers diseases in treatments with foliar fertilzation

Warianty tytułu
PL
Nasilenie wybranych chorob bulw ziemniaka nawozonego dolistnie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The study was conducted over the years 2004–2006 in experimental plots located in Bałcyny. A multi-purpose, late potato cultivar, Jasia, was grown. The experimental factors were as follows: I – mineral fertilization levels: A (N – 80 kg ha⁻¹, P – 80 kg ha⁻¹, K – 120 kg ha⁻¹), B (N – 120 kg ha⁻¹, P – 144 kg ha⁻¹, K – 156 kg ha⁻¹), II – foliar fertilization: 1 (Basfoliar 12-4-6 – 8 dm³ ha⁻¹), 2 (ADOB Mn – 4 dm³ ha⁻¹), 3 (Solubor DF – 2 dm³ ha⁻¹), 4 (ADOB Mn – 2 dm³ ha⁻¹ + Basfoliar 12-4-6 – 4 dm³ ha⁻¹), 5 (ADOB Mn – 2 dm³ ha⁻¹ + Solubor DF – 1 dm³ ha⁻¹), 6 (Basfoliar 12-4-6 – 4 dm³ ha⁻¹ + Solubor DF – 1 dm³ ha⁻¹), 7 (Basfoliar 12-4-6 – 2.7 dm³ ha⁻¹+ADOBMn – 1.3 dm³ ha⁻¹+SoluborDF – 0.7 dm³ ha⁻¹), 8 (control treatment without foliar fertilization). The health status of potato tubers was studied after five-month storage. The rates of tuber infection by Streptomyces scabies and Rhizoctonia solani were estimated on 100 tubers selected randomly of particular treatments, according to a nine-point scale, and were presented as a percentage infection index. The symptoms of soft rot (Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum), late blight (Phytophthora infestans) and dry rot (Fusarium spp.) were evaluated in 5 kg samples for each treatment. The results were expressed as a percentage of the mass of infected tubers. Foliar fertilization and the levels of mineral fertilization NPK did not affect the severity of common scab symptoms. Significantly higher rates of infection by R. solani were observed in tubers from the control treatment without foliar fertilization and from the treatment with a lower level of mineral fertilization (A). The symptoms of soft rot (4.6% of the mass of infected tubers) and late blight (1.3%) were strongest in 2006, while the symptoms of dry rot (2.7%) – in 2005. The severity of diseases caused by the above pathogens was greater in tubers grown in plots with a higher level of mineral fertilization (B) – N 120 kg ha⁻¹, P 144 kg ha⁻¹, K 156 kg ha⁻¹ (1.3 to 4.1% of the mass of infected tubers) than in tubers grown in plots with a lower level of mineral fertilization (A) –N80 kg ha⁻¹, P 80 kg ha⁻¹, K 120 kg ha⁻¹, (0.8 to 3%). The combined application of foliar fertilizers reduced the percentage mass of tubers infected by P. carotovorum subsp. carotovorum and P. infestans to the highest degree.
PL
Badania przeprowadzono w latach 2004–2006 na poletkach doświadczalnych w Bałcynach. Uprawiano wszechstronnie użytkowaną, późną odmianę ziemniaka Jasia. W doświadczeniu uwzględniono dwa czynniki: I – poziomy nawożenia mineralnego: A (N – 80 kg ha⁻¹, P – 80 kg ha⁻¹, K – 120 kg ha⁻¹), B (N – 120 kg ha⁻¹, P – 144 kg ha⁻¹, K – 156 kg ha⁻¹) i II – nawożenie dolistne: 1 (Basfoliar 12-4-6 – 8 dm³ ha⁻¹), 2 (ADOB Mn – 4 dm³ ha⁻¹), 3 (Solubor DF – 2 dm³ ha⁻¹), 4 (ADOB Mn – 2 dm³ ha⁻¹ + Basfoliar 12-4-6 – 4 dm³ ha⁻¹), 5 (ADOB Mn – 2 dm³ ha⁻¹ + Solubor DF – 1 dm³ ha⁻¹), 6 (Basfoliar 12-4-6 – 4 dm³ ha⁻ ¹ + Solubor DF – 1 dm³ ha⁻¹), 7 (Basfoliar 12-4-6 – 2,7 dm³ ha⁻¹ + ADOB Mn – 1,3 dm³ ha⁻¹ + Solubor DF – 0,7 dm³ ha⁻¹), 8 (kontrola bez nawożenia dolistnego). Po 5-miesięcznym przechowywaniu bulw przeprowadzano ocenę ich zdrowotności. Nasilenie parcha zwykłego (Streptomyces scabies) i ospowatości bulw (Rhizoctonia solani) określano na 100 bulwach z kombinacji, według 9° skali, a wyniki podano w % jako indeks porażenia. Objawy mokrej zgnilizny (Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum), zarazy ziemniaka (Phytophthora infestans) i suchej zgnilizny bulw (Fusarium spp.) oceniano w 5-kilogramowej próbie bulw z każdej kombinacji. Wyniki przedstawiono w procentach masy porażonych bulw. Nawożenie dolistne oraz poziomy nawożenia mineralnego NPK nie różnicowały nasilenia objawów parcha zwykłego. Istotnie wyższe porażenie R. solani zanotowano na bulwach w kombinacji kontrolnej bez nawożenia dolistnego i z nawożeniem mineralnym w niższej dawce (poziom A). Największe objawy mokrej zgnilizny bulw (4,6% masy porażonych bulw) i zarazy ziemniaka (1,3%) stwierdzono w 2006 r., a suchej zgnilizny (2,7%) – w 2005 r. Zanotowano silniejsze objawy chorób powodowanych przez wymienione patogeny na bulwach pochodzących z roślin uprawianych w kombinacji z zastosowanym wyższym nawożeniem mineralnym doglebowymB– N 120 kg ha⁻¹, P 144 kg ha⁻¹, K 156 kg ha⁻¹, (1,3 do 4,1% masy porażonych bulw) niż u roślin w kombinacji z niższym nawożeniem A – N 80 kg ha⁻¹, P 80 kg ha⁻¹, K 120 kg ha⁻¹ (od 0,8 do 3%). Łączne stosowanie nawozów dolistnych najbardziej ograniczało procent masy bulw porażonych P. carotovorum subsp. carotovorum i P. infestans.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
24
Numer
3
Opis fizyczny
p.133-145,fig.,ref.
Twórcy
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Romana Prawochenskiego 17, 10-720 Olsztyn, Poland
autor
autor
Bibliografia
 • ANN P.J. 2001. Control of plant diseases with non-pesticide compound-phosphorous acid. Plant Pathology Bulletin, 10(4): 147–154.
 • BAIN R.A., MILLARD P., PEROMBELON M.C.M. 1996. The resistance of potato plants to Erwinia carotovora subsp. atroseptica in relation to their calcium and magnesium content. Potato Res., 39: 185–193.
 • BOLIGŁOWA E. 2003. Wpływ dolistnego dokarmiania ziemniaka (roztworem mocznika i nawozami wieloskładnikowymi) na plon, jego strukturę, zdrowotność i trwałość przechowalniczą bulw. Acta Agrophys., 85: 99–106.
 • BORÓWCZAK F., GŁADYSIAK S. 1999. Porażenie bulw ziemniaka chorobami w zależności od deszczowania i systemu uprawy. Prog. Plant Protection / Post. Ochr. Roślin, 39: 786–788.
 • COOKE L. R., LITTLE G. 2002. The effect of foliar application of phosphonate formulations on the susceptibility of potato tubers to late blight. Pest Managem. Sci., 58(1): 17–25.
 • CZAJKA W., CWALINA-AMBROZIAK B., DAMSZEL M., TROJAK A. 2006. Intensity of potato blight, alternariose and black leg as dependent upon mineral fertilization. Prog. Plant Protection / Post. Ochr. Roślin, 46(2): 664–667.
 • GRZEŚKIEWICZ H., TRAWCZYŃSKI C. 1999. Dolistne dokarmianie ziemniaków jadalnych płynnymi nawozami wieloskładnikowymi. Biul. IHAR, 209: 149–155.
 • HONEYCUTT C.W., CLAPHAM W.M., LEACH S.S. 1996. Crop rotation and N fertilization effects on growth, yield and disease incidence in potato. Am. Potato J., 73: 45–62.
 • JABŁOŃSKI K. 2003. Wpływ dolistnego nawożenia ziemniaka nawozami dolistnymi ADOB na plon roślin i jego strukturę oraz porażenie bulw chorobami. Acta Agrophys., 85: 137–143.
 • JOHNSON D.A., INGLIS D.A., MILLER J. 2004. Control of potato tuber rots caused by oomycetes with foliar applications of phosphorous acid. Plant-Dis., 2004; 88(10): 1153–1159.
 • KEINATH A.P., LORIA R. 1989. Management of common scab of potato with plant nutrients. In: Soilborne Plant Pathogens: Management of Diseases with Macro- and Microelements. Ed. A.W. ENGLEHARD. APS Press, St. Paul, MN: 152–166.
 • KAPSA J. 2002. Możliwości ograniczania dawek fungicydów przez dodatek Insolu 7 w ochronie plantacji ziemniaka przez Phytophthora infestans (Mont.) de Bary. Zesz. Nauk. AR Kraków, 387(82): 75–79.
 • KLIKOCKA H., HANEKLAUS S. BLOEM, SCHNUG E. 2005. Influence of sulfur fertilization on infection of potato tubers with Rhizoctonia solani and Streptomyces scabies. J. Plant Nutrition, 28(5): 819–833.
 • KURZAWIŃSKA H. 1997. Fungi occurring in potato tubers with dry rot symptoms. Phytopathol. Pol., 13: 79–84.
 • LAMBERT D.H., POWELSON M.L., STEVENSON W.R. 2005. Nutritional interactions influencing diseases of potato. Am. J. Pot. Res., 82(4): 309.
 • MALAKOUTI M.J. 2008. The effect of micronutrients in ensuring efficient use of macronutrients. Turkish J. Agricult. Forestry, 32(3): 215–220.
 • MECTAU M.R., ARUL J., TWEDDELL R.J. 2002. Effect of organic and inorganic salts on the growth and development of Fusarium sambucinum, a causal agent of potato dry rot. Mycol. Res., 106(6): 688–696.
 • Metodyka obserwacji, pomiarów i pobierania prób w agrotechnicznych doświadczeniach z ziemniakiem. Praca zbiorowa pod red. Roztropowicz S., Jadwisin 1999.
 • MILLER J.S., ROSEN C.J. 2005. Interactive effects of fungicide programs and nitrogen management on potato yield and quality. Am. J. Pot. Res., 82(5): 399–409.
 • MILLS A.A.S., PLATT H.W., HURTA R.A.R. 2006. Sensitivity of Erwinia spp. to salt compounds in vitro and their effect on the development on soft rot in potato tubers in storage. Postharv. Biol. Tech., 41(2): 208–214.
 • OSOWSKI J. 2005. Możliwość wykorzystania cynku w ochronie ziemniaka przed alternariozą. Biul. IHAR, 237/238: 187–193.
 • PETERS J.C., LEES A.K., CULLEN D.W., SULLIVAN L., STROUD G.P., CUNNINGTON A.C. 2008. Fusarium spp. Responsible for causing dry rot of potato in Great Britain. Plant Pathol., 57(2): 262–271.
 • PUA J., ABZA T. 2005. Healthiness of potato tubers after harvesting depending on fertilization. Progr. Plant Protec./Post. Ochr. Roślin, 45(2): 1019–1021.
 • REPSIENE R., MINEIKIENE E.V. 2006. The influence of meteorological conditions and different agricultural systems on the spreading of potato cv. ’Mirta’ tuber diseases and their yield. Zemes ukio Mokslai, 3: 16–25. 38 ref.
 • RĘBACZ K., BORÓWCZAK F. 2007. Porażenie patogenami bulw ziemniaków odmiany Bila w zależności od deszczowania, technologii uprawy i nawożenia azotowego. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 47: 294–298.
 • STACHOWICZ H. 2007. Common tuber diseases during storage caused by fungi and bacteria. 2. Fusarium dry rot. Kartoffelbau, 11: 447–449.
 • STEVENSON W.R., LORIA R., FRANC G.D., WEINGARTNER P.D. 2001. Compendium of Potato Diseases. American Phytopathological Society, St. Paul, MN.
 • SZUTKOWSKA M., LUTOMIRSKA B. 2002. Wpływ środowiska i niektórych czynników agrotechnicznych na porażanie się bulw ziemniaka parchem zwykłym. Biul. IHAR, 221: 153–166.
 • WIERCZEWSKA M., SZTUDER H. 2004. Dolistne stosowanie preparatów mikroelementowych zawierających tytan. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 502: 371–376.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-8e1422a9-c629-479b-b356-a56b8f7bb2a8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.