PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 503 |
Tytuł artykułu

Problemy spoleczno-gospodarczego rozwoju obszarow wiejskich zachodniego pogranicza Polski

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy szczególną uwagę zwrócono na poznanie głównych problemów nurtujących wiejskie obszary przygraniczne zachodniej Polski i sposoby ich rozwiązywania przez lokalne władze i społeczności. Szczegółowej analizie poddano szanse i bariery społeczno-gospodarczego rozwoju gmin wchodzących w skład następujących euroregionów: „Nysa”, „Sprewa-Nysa-Bóbr”, „Pro-Europa-Viadrina” i „Pomerania”. Badania zostały przeprowadzone w czwartym kwartale 2002 roku. Główną metodą badawczą był wywiad bezpośredni z zastosowaniem kwestionariusza wywiadu z 140 wójtami i burmistrzami gmin wchodzących w skład wyżej wymienionych euroregionów. Z badań wynika, że najważniejszym problemem społeczno-gospodarczego rozwoju obszarów wiejskich zachodniego pogranicza jest wysokie bezrobocie, niski poziom rozwoju infrastruktury oraz restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa. Badane gminy podjęły szereg różnorodnych działań na rzecz ograniczenia barier w rozwoju obszarów wiejskich, a głównie poprzez pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz oraz rozwój edukacji w dziedzinie przedsiębiorczego wychowania ludności rolniczej i wiejskiej w dziedzinie pozyskiwania dodatkowych i alternatywnych źródeł dochodu w oparciu o lokalne zasoby. Stwierdzono, że istnieje pilna potrzeba rozbudowy sektora drobnej przedsiębiorczości, zwłaszcza w sferze turystyki i usług oraz przetwórstwa rolno-spożywczego. Jest to zresztą zgodne z kierunkiem zmian dominujących funkcji gmin z obecnie rolniczej na turystyczno-rolnicze i turystyczne.
EN
Paper focused mainly on recognition of the main problems, which bother border rural areas in Western Poland, and on the ways to solve the problems by local governments and communities. Chances and barriers for socio-economic development of the communes included in following Euroregions: „Nysa”, „Sprewa-Nysa-Bóbr”, „Pro-Europa-Viadrina” and „Pomerania”, were thoroughly analysed. The research was carried out in the last quarter of 2002. Main research method consisted in direct survey (with a questionnaire form); 140 commune governors and mayors of the communes included in above-mentioned Euroregions were interviewed. The results showed that the biggest problems in development of socio-economic rural areas at western borderland of Poland covered: high unemployment rate, low level of infrastructure development and agricultural restructuring and modernization. Surveyed communes undertook a number of steps to restrict the development barriers for rural areas, mainly through finding financial means from outside as well as the progress in enterprising education of agricultural and rural population, concerning mainly the search for supplementary and alternative income sources based on local resources. It was stated an urgent need to expand the small-scale enterprise sector, especially in the sphere of tourism, services and processing of the farm produce. It is actually in accordance with the trends to changing dominant functions of the communes from agricultural functions at present to touristic-and-agricultural and touristic ones in the nearest future.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
503
Opis fizyczny
s.193-206,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Srodowiska, Uniwersytet Warminsko-Mazurski, Pl. Lodzki 2, 10-957 Olsztyn
autor
  • Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Srodowiska, Uniwersytet Warminsko-Mazurski, Pl. Lodzki 2, 10-957 Olsztyn
Bibliografia
  • Jasilewicz M. 2001. Szanse i bariery aktywizacji obszarów wiejskich w województwie zachodniopomorskim, w: Rola agrobiznesu w rozwoju obszarów wiejskich. AR w Szczecinie, BAR Gorki, UWM w Olsztynie: 135-143.
  • Kłodziński M., Włodarczyk M. 1999. Barieiy i priorytety w rozwoju terenów wiejskich w świetle możliwości wykorzystania środków przedakcesyjnych Unii Europejskiej, w: Aktywność gospodarcza terenów wiejskich na pograniczu polsko-niemieckim w świetle procesów integracyjnych z Unią Europejską. IRWiR PAN, AR w Szczecinie, Warszawa: 7-30.
  • Knoblauch L. 1999. Potrzeba kształtowania postaw innowacyjnych i pizedsiębiorczych ludności rolniczej, w: Aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich o cechach problemowych. Wyd. CROW-UWM w Olsztynie: 147-152.
  • Lewczuk A. (red.). 2002. Przedsiębiorczość w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Wyd. CROW-UWM w Olsztynie: 347 ss.
  • Piącek B. 1996. Rola infrastruktury w procesie ożywienia gospodarczego obszarów wiejskich zachodniego pogranicza, w: Przeobrażenia społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich pogranicza zachodniego. IRWiR PAN i SGGW, Warszawa: 73-92.
  • Raźniewski P., Gotkiewicz W. 1999. Społeczne uwarunkowania aktywizacji społeczności lokalnych, w: Aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich o cechach problemowych. Wyd. CROW-UWM w Olsztynie: 97-111.
  • Singer R., Szydłak K. 1999. Euroregion Pro Europa Viadrina. Koncepcja działania i rozwoju „Viadrina 2000“. Wyd. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro-Europa-Viadrina”, Gorzów Wlp.: 47 ss.
  • Spychalski G. 1999. Kategorie społeczno-zawodowe władz lokalnych Polski Północno-zachodniej i ich aktywność w przeciwdziałaniu bezrobociu na obszarach wiejskich, w: Aktywność gospodarcza terenów wiejskich na pograniczu polsko-niemieckim w świetle procesów integracyjnych z Unią Europejską. IRWiR PAN, AR w Szczecinie, Warszawa: 194-210.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-1c84579b-c8c7-49ba-89e6-d112aa0a3de7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.