PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2001 | 40 |
Tytuł artykułu

Wplyw pola elektrostatycznego na wlasciwosci elektryczne zboz

Autorzy
Warianty tytułu
EN
The influence of electrostatic field on the electric properties of the grain
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W produkcji rolniczej od lat znaczące miejsce stanowią uprawy roślinne. Współczesne rolnictwo wymaga aby produkowane odmiany wydawały odpowiednio wysokie plony. Z faktem tym wiąże się zagadnienie racjonalnego zbioru plonów, właściwego ich zabezpieczenia przed szkodnikami, odpowiednich warunków przechowywania, a następnie przetwarzania. Istotny staje się tutaj problem poznania właściwości fizyko - chemicznych poszczególnych gatunków nasion, a obecnie w związku z coraz szerszym zastosowaniem energii elektrycznej w rolnictwie, ich właściwości elektrycznych. Wśród sposobów bezpośredniego wykorzystania tej energii można wyróżnić, np.: sortowanie i suszenie nasion, ochrona przed szkodnikami (dezynsekcja), przetwarzanie nasion poprzez grzanie mikrofalowe i w zakresie częstotliwości radiowych, pasteryzacja przetworów owocowych, dielektryczne suszenie drewna, elektrodowe ogrzewanie wody oraz elektrostatyczne odpylanie w młynach i mieszalniach materiałów pylistych i wiele innych. W niniejszej pracy jest przedstawiona metoda określania, niektórych właściwości elektrycznych ziarniaków zbóż (przenikalność elektryczna i rezystancja) oraz wyniki pomiarów wpływu pola elektrycznego i naprężeń mechanicznych na te właściwości. Wyniki tych badań i znajomość wzajemnych korelacji między wpływem pola elektrycznego i naprężeń mechanicznych na właściwości elektryczne materiałów pochodzenia biologicznego są ważne i przydatne dla grup inżynierów i projektantów urządzeń z branży przetwórstwa rolno-spożywczego. Szczególnie istotne jest to w regionie południowo-wschodnim Polski, który ma charakter rolniczo-przemysłowy i znajduje się tu wiele zakładów zajmujących się przetwórstwem płodów rolnych oraz indywidualnych użytkowników energii elektrycznej związanych z tym przemysłem i pragnących wykorzystać jej pozytywne oddziaływanie.
EN
Vegetable and corn crops have significant place in agricultural production for ages. Contemporary agriculture requires from produced varieties to provide relatively high yields. This task is related to problems of rational harvest, proper protection against pests, provision of good storage and then processing. That is why the problem of awareness of physical and chemical properties of particular seed species becomes more and more important. Presently, some particular attention should be paid to their electric properties because of wide applications of electric energy in developing and sustainable agriculture. Among methods which directly use this energy some can be distinguished: sorting and drying of seeds, protection against pests (incl. disinscctization), microwave processing of grain andtreatment by radio frequencies, processed fruit pasteurization, dielectrics seasoning of timber, electrode heating of water, electrostatic precipitation in mills and dust material mixing, etc. This work presents a method to determine some electric properties of grain (dielectric constant, resistance) and test results of the influence of electric field and mechanical stress on these properties. This research results and the awareness of mutual correlations between the influence of electric field and mechanical stress on electric properties of material of biological origin are important and useful for teams of engineers and designers of devices in agri-food industry. They contribute to create and develop new techniques in agri-food processing making use of the influence of electric field on materials of biological origin. These problems are particularly important in the southern-eastern region of Poland, which is agricultural and industrial. Many companies dealing with agricultural crop processing, individual farms and individual electric energy users related to this industry can take the advantage of these results for positive and sustainable development of the region.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
40
Opis fizyczny
s.1-147,rys.,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Agrofizyki PAN, Lublin
Bibliografia
 • 1. Adamkiewicz J., Pietrzyk W., Złonkiewicz Z,, Ścibisz M.: Pomiar rezystancji, ziarniaków zbóż poddanych działaniu naprężeń mechanicznych. Materiały konferencyjne V Sympozjum Naukowe AR, 255-256, Szczecin, 1993.
 • 2. Acosta V., Cowan C.L., Graham B.J.: Podstawy fizyki współczesnej. PWN, Warszawa, 1981.
 • 3. Akyel C„ Bosisio R.G.: Wide-range dynamic complex dielectric constant measurements using microprocessor control tcchniques, IEEE Trans, Instr.Meas., IM-27,4, 272-278, 1979.
 • 4. Akyel Cevdet, Bosisio Renato G.: Reply to " Comments on /Permittivity measurements of granular food products suitable for computer simulations of microwave cooking processes/" IEEE Trans.Instr.Meas., 40, 6, I048-1O50, 1991,
 • 5. Anderson L.S., Gajda G.B.,Stuchly S.S.:Anaisys of an open-ended coaxial line sensor in layered dielectrics. IEEE Trans. Instr.Meas., IM-35, 1, 13-18, 1986.
 • 6. Anderson L,, Stuchly S.S., Gajda G.B.: Paralleled-plate coaxial sensor for diclectric measurements-further analyses, IEEE Trans,Instr.Meas., IM-35, 1,89-90, 1986.
 • 7. Atiomeev V.I., Poliovskij J.U.: Ekspress-mctod izmcrenija otnositclnoj diclektriceskoj proniceemosti. Radiotechnika, 3, 1986.
 • 8. Baran J.: Influence of some material properties on electrostrictive effects within adielectric model of grain. Proceed, of 11th Intern. Congress on Agricultural Eng. Dublin. 1989, 2205 - 2210.
 • 9. Baran J.: Elektrostatyczne efekty strykcyjne w dielektrycznej sferoidzie o strukturze warstwowej. Praca doktorska. Politechnikia Lubelska, 1990.
 • 10. Basow A.M., Izakow F.A.: Elektriceskie swoistwa zerna i metody ich opredlenija. Elektrozernoocistitelnyje masziny. Izdatel. Masz ino strojenie, Maskwa 1968.
 • 11. BeiCs., Wang Ya,: Study on the principle and equipment of dielectric separation of seed.Joumal of Beijing Agricultural Engineering University. English Edition. 2:1, 63-74, 2 ref., 1988.
 • 12. Belyj V,N,, Paskevic G.A.: Relcevskie volny na powierchnosti centrosimmetrienego dielektrika vozmuscennoj vnesnim periodiceskim elektriceskim polem. Radiotechn, i Elektron., 1985.
 • 13. Bose K.Tapan, Boltreau A.M., Chahine R.: Development of dipole probe for the study of dielectric properties of biological substances in radio frequency and microwave region with time-domain reflectometry. IEEE Trans.Instr.Meas., IM-35, 1, 56-60, 1986.
 • 14. Botanika. Praca zbiorowa pod red. Benona Polakowskiego. PWN, Warszawa, 1991.
 • 15. Burek R., Piersiak-Zurawicz M., Polednik B.: Zastosowanie metody mikrofalowo- radiometrycznej do oznaczania wilgotności ziarna zbóż. PAK, 3, 61-62, 1986.
 • 16. Bussey H.E,, Morris D., Zal'tsman E.B.: International comparison of complex permittivity measurement at 9 GHz. IEEE Trans.Instr.Meas., IM-23, 3, 235-239, 1974.
 • 17. Češka A,: Snimače objemové vlhkosti a objemového složeni materiáłů na netradičnim principu, . Zemédélska technika , Brézen 3/37, 1991.
 • 18.Chelkowski A.: Fizyka dielektryków. PWN, Warszawa, 1993.
 • 19. Clower R.E., Ross I. J., White G.M.: Properties of compressible granular materials as related to forces in bulk storage structure. Trans. ASAE, 72, 478-481, 1973.
 • 20. Cutkosky R.D.: An automatic high-precision audiofrequency capacitance bridge. IEEE Trans,Instrument, a Mcasur., IM-34, 3, 383-389, 1985.
 • 21. Dassn N.K., Voda S.M., Pozór D.M.: Two methods for the measurements of substrate dielectric constant. IEEE Trans.Mikrowave Theory Tech., MMT-35, 7, 636-642, 1987.
 • 22. Dąbrowski S., Grochowicz J., Pietrzyk W.: Elektryczne właściwości nasion i ich praktyczne wykorzystanie. Problemy Agrofizyki 35, PAN Zakład Agrofizyki w Lublinie, Ossolineum, Wrocław 1981.
 • 23. Galwas B,: Miernictwo mikrofalowe. WKL, Warszawa, 1986.
 • 24.Halicz B,; Podstawy botaniki, wyd. 3 zmienione, PWN, Warszawa 1986.
 • 25.Hanzelik F., Hlaváčová Z.: Prspevok k tdiu dielektrickch vlasnost an jamca. Acta Technologies Agriculturae, 30, 79-86, 1990.
 • 26.Ilussler W.: Zastosowanie wykresu i - x w inżynierii sanitarnej. W - wa Arkady 1970.
 • 27.Herman M., Kalestyński A., Widomski L.: Podstawy fizyki, PWN, Warszawa 1977.
 • 28.Horyński M., Pietrzyk W.: Metoda pomiaru przenikalności dielektrycznej materiałów roślinnych. Referat III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Problemy Techniki Rolniczej i Leśnej. SGGW Warszawa, 139-142, 1992.
 • 29. Horyński M., Pietrzyk W,, Ścibisz M.: The electric field influence on drying curves of grain seeds in a fluidal layer. 3rd Int, Research Conf. Rational Use of Local Energy Sources and Electrical Thermal Consumers in the Agriculture. Balatonfűred. Węgry, 57, 1993.
 • 30. Horyński M., Pietrzyk W., Walusiak S.: Badanie zmian przenikalności elektrycznej ziarniaków zbóż w funkcji naprężeń mechanicznych, V Jubileuszowa Ogólnopolska Sesja Naukowa Oddziału Techniki Rolniczej. AR Szczecin, 253-254, 1993.
 • 31. Horyński M., Pietrzyk W., Walusiak S.: Investigations of mechanical stress influence on grain dielectric permeability changes. 5th Int.Conf. on Physical Properties of Agricultural Materials. Bonn, Germany, Paper No.93-1216, September 6-8, 1993.
 • 32. Horyński M., Pietrzyk W., Walusiak S.: Investigations of mechanical stress influence on grain dielectric permeability changes, XXI C.I.G.R, World Congress and AgEng '94 Conference on Agricultural Engineering. Mediolan, Włochy, 1994,
 • 33. Horyński M.: Application of Shmigiel's method to measure dielectric permeability of liquids. XXI C.I.G.R, World Congress and AgEng '94 Conference on Agricultural Engineering. Mediolan. Włochy, 1994.
 • 34. Horyński M., Pietrzyk W., ScibiszM.: Influence of electrostriction forces on energy consumption of a seed drying process in drum drier. XXI C.I.G.R. World Congress and AgEng '94 Conference on Agricultural Engineering. Mediolan, Włochy, 1994,
 • 35. Horyński M., Pietrzyk W., Walusiak S., Sumorek A,: Badanie wpływu naprężeń mechanicznych na zmianę przenikalności dielektrycznej ziarniaków zbóż. 30-lecie Wydziału Elektrycznego 1964-1994 (materiały historyczne i naukowe), Wydawnictwa Uczelniane, 147-152, 1994.
 • 36. Horyński M., Pietrzyk W,, Walusiak S.: Wpływ pola elektrycznego i naprężeń mechanicznych na przenikalność dielektryczną nasion zbóż. VII Międzynarodowa Sesja Naukowa Instytutu Techniki Rolniczej AR, Szczecin, 16-17 marzec 1995 Streszczenia prac, 76-77, 1995.
 • 37. Horyński M,, Pietrzyk W., Ścibisz M.: Wpływ pola elektrycznego na zużycie energii przy suszeniu ziania w suszarce bębnowej, VII Międzynarodowa Sesja Naukowa Instytutu Techniki Rolniczej AR, Szczecin, 16-17 marzec 1995. Streszczenia prac, 74-75, 1995.
 • 38. Horyński M., Pietrzyk W., Walusiak S.: Badanie przenikalności elektrycznej ziarniaków żyta w funkcji naprężeń mechanicznych. Konferencja Jubileuszowa Inżynieria Rolnicza - osiągnięcia i perspektywy. Akademia Rolnicza w Lublinie, Wydział Techniki Rolniczej, 7-9 czerwca 1995, Zesz. Probl. Post. Nauk Roln.s 424/425, 1995/1996.
 • 39. Horyński M., Pietrzyk W., Walusiak S., Dependence of barley dielectric permeability on moisture and mechanical stresses. Int. Conf. on Rational Use of Renewable Energy Sources in Agriculture in connection with the Environmental Control, Budapest, Hungary, 2-7 June, 1996.
 • 40. Horyński M., Pietrzyk W., Walusiak S.: Influence of electric field and moisture on barley dielectric permeability. International Conference on Rational Use of Renewable Energy Sources in Agriculture in connection with the Environmental Control, Budapest, Hungary, 2-7 June, J 9%.
 • 41. Ingarden R. S., Jamiołkowski A.: Elektrodynamika klasyczna. PWN, Warszawa, 1980.
 • 42.Iwan S.: Niektóre zagadnienia dotyczące pomiarów przenikalności i stratności dielektrycznej dielektryków ciekłych w paśmie częstotliwości radiowych metodami rezonansowymi . Zeszyty Naukowe W.S.Inż. w Zielonej Górze. Elektryka., 1974, 19, 3, 65-76.
 • 43.Iwiński.J., Źrudelny F,: Miernik do ciągłego pomiaru wilgotności papieru z oryginalnym układem pomiarowym małych zmian pojemności, PAK, 7, 7, 307-309, 1975.
 • 44.Izakow F JA., Dmitriew W.I.: Rasczet zariada czastic w elektroseparatorie. Mech. i elektr. siel. choz-wa, 7,40-41, 1975.
 • 45.Jaworski B.M.: Elementy fizyki, T. 2, PWN, Warszawa, 1976.
 • 46. Johnk Carl, T.A.: Engineering Electromagnetic Fields and Waves. John Wiley & Sons, 1975,
 • 47. Kędryna Z.: Przetworniki wielkości nieelektrycznych przystosowane do systemów pomiarowych. Prace Naukowe Instytutu Metrologii Elektrycznej Polit. Wr,, 13,4, 51-67, 1977,
 • 48. Kandala CJI.V.K., Nelson S.O., Lawrence K.C.: Non-destructive electrical measurement of moisture content in single kernels of corn. The Journal Agriculture Engng. Res., 44,125-132,1989.
 • 49. Kasprzak B,, Lesisz A., Madej P.: Automatyczny zestaw pomiarowy do badania dielektryków. Prace Naukowe Instytutu Metrologii Elektrycznej Polit. Wr., 14, 4, 165-172, 1977.
 • 50.King Ray J., King Karl V., Woo K.: Microwave moisture measurement of grains. IEEE Trans.Instr.Mcas., 41, 111-115, 1992.
 • 51. Kittel C.: Wstęp do fizyki ciała stałego. PWN, Warszawa 1976.
 • 52. Knipper N.V.: Use of high-frequency currents for grain drying. Nauch.Trud.Elektrif.Selkhoz., 2, 185, 1956.
 • 53. Kołodziejski A., Konkol R., Rudak Z., Skurjat T.: Mostek do pomiaru przenikalności elektrycznej. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej, 2, 21-26, 1979,
 • 54. Kociński J.: Wstęp do fizyki współczesnej. PWN, Warszawa, 1977.
 • 55.Krakowiak J., Pietrzyk W.: Utilization of strong electrostatic field in drying process. Proceed, of 7th International Symposium on High Voltage Engineering, Dresden., 37 - 38, 1991,
 • 56. Kraszewski A,W., You T.S., Nelson S.O.: Microwave resonator technique for moisture content determination in single soybean seeds. IEEE Trans.lnstr.Meas,, 38, 1, 79-84, 1989.
 • 57. Landau L.n Lifszyc E.: Elektrodynamika ośrodków ciągłych. PWN, Warszawa, 1960,
 • 58. Lawrence K.C., Nelson S.O., Kraszewski A.W.: Temperature-dependencc of the dielectric properties of wheat. Transactions of the ASAE, 33, 5, 535-540, 1990.
 • 59. Lykoudis P. S, Yu C.P.: The influence of electrostrictive forees in natural thermal convection. Int. J. Heat. Mass Transfer., 6, 853-862, 1963.
 • 60. MALINOWSKIE.: Anatomia roślin. PWN, Warszawa, 1968,
 • 61. Markowski E., Referowski L,, Spichalski A.: Czujnik pojemnościowy do pomiaru wilgotności wiórów drewnianych, PAK, 1,1, 6-9, 1969.
 • 62. Mathur D.S.: Electrostatic measurements. Essentials of magnetism and electricity, 3 88-3 99,1965.
 • 63. Michajlenko A.A,: Povysenie tocnosti izmierenija dielektriczeskich parametrov v vysokocastotnych poljach. Izmierit. Tech., 1, 49-50, 1987.
 • 64. Mohsenin N.N.: Electromagnetic radiation properties of foods and agricultural products, Gordon and Breach Science Publishers, 1984.
 • 65.Muller-Gronau W., Wolff I.: A microwave method for the determination of the real parts of the magnetic and dielectric material parameters of premagnetized microwave ferntes. IEEE Trans.Instr.Meas., IM-32, 2, 377-381, 1983.
 • 66. Naliwajew W.B,: Mietod opriedielienia dielektriczeskich swojstw twierdych i zidkich dielektrikow. Mietrologia, 1,47-52, 1982.
 • 67. Nelson S.O.: Microwave dielectric properties of grain and seed. Transactions of the ASAE, 72, 902-905, 1973.
 • 68.Nelson S.O,: Review of factors influencing the dielectric properties of cereal grains. Cereal Chem, 58, 6, 487-492, 1981,.
 • 69.Nelson S.O.: Density dependence of the dielectric properties of particulate materials. Transactions of the ASAE, 82, 1823-1829, 1983.
 • 70.Nelson S.O.: Mathematical models for the dielectric constants of spring barley and oats. Transactions of the ASAE, 29, 2, 607-610, 1986.
 • 71.Nelson S.O.: Models for estimating the dielectric constant of winter barley. International Agrophysics, 2(3), 189-200, 1986.
 • 72.Nelson S.O.: Frequency, moisture, and density dependence of the dielectric properties of small grains and soybeans. Transactions of the ASAE, 30, 2, 1538-1541, 1987.
 • 73.Nelson S.O., Sokhansanj S.: Transient dielectric properties of wheat associated with noncquilibrium kernel moisture conditions. Transactions of the ASAE, 31,4, 1251-1254, 1988.
 • 74.Nelson S.O., Noh S.JI,: Dielectric properties of rice at frequencies from 50 Hz to 12 GHz. Transactions of the ASAE, 32, 3, 991-998, 1989.
 • 75.Nelson S.O., Kraszewski A.W.: Dielectric properties of materials and measurement techniques. Drying technology, 8, 5, 1123-1142, 1990.
 • 76.Nelson S.O. i inni: Temperature-dependent model for the dielectric constant of soft red winter wheat. Trans. ASAE, 34, 5, 2091-2093, 1991.
 • 77.Nelson S.O.: Comments on " Permittivity measurements of granular food products suitable for computer simulations of microwave cooking processes". IEEE Trans.Instr.Meas., 40,6,1048-1050, 1991.
 • 78.Nelson S.O.: Measurement and applications of dielectric properties of agricultural products. IEEE Trans.Instr.Meas,, 41, 1, 116-122, 1992.
 • 79.Normy: PN-87/E-06570 Elektryczne przyrządy pomiarowe. Mostki prądu stałego do pomiaru rezystancji. Wymagania i badania. Normy, 1987.
 • 80.Osvath P., Widmar S.: A high-voltage high-precision self-balancig capacitance and dissipation factor-measure bridge. IEEE Trans.Instrument. & Measurement, 1, 1986,
 • 81.Pabis S.: Suszenie płodów rolnych. PWRiL, Warszawa, 1965.
 • 82.Piech T.: Kilka uwag na temat metodyki pomiarów dielektrycznych parametrów ciał stałych. Zeszyły Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej. Mat.Fiz.-Chem,, 1, 39-44, 1969.
 • 83.Pietrzyk W.: Uproszczone metody obliczania energii i momentu orientacji dla sferoidy o strukturze warstwowej w jednorodnym polu elektrostatycznym. Archiwum Elektrotechniki, 35, 2, 583-591, 1986.
 • 84.Pietrzyk W.: Zachowanie się sferoidy wydłużonej w jednorodnym polu elektrostatycznym. Archiwum Elektrotechniki, 35, 2, 553-567, 1986
 • 85.Pietrzyk W.: Analiza rozkładu pola elektrycznego w dielektrycznej sferoidzie o strukturze warstwowej umieszczonej w jednorodnym polu elektrostatycznym. Archiwum Elektrotechniki, 35, 2, 591-597, 1986.
 • 86. Pietrzyk W.: Dielektryczna steroida wydłużona o strukturze warstwowej w jednorodnym polu elektrostatycznym. Archiwum Elektrotechniki, 35, 2, 567-583, 1986.
 • 87. Powell S.D, i inni: Use of a density-independent function and microwave measurement system for grain moisture measurement. Trans. ASAE, 31, 6, 1875-1881, 1988,
 • 88. Przegląd; Uniwersalna aparatura pomiarowa i analizująca na przykładzie firmy Bruela Kjeer. Elektronizacja, 6, 23-26, 1989.
 • 89. Rawa H.: Elektryczność i magnetyzm w technice. PWN, Warszawa, 1994.
 • 90. Ruszel P.: Kondensatory umożliwiające pomiar stałej dielektrycznej i stratności materiałów dielektrycznych stałych i ciekłych. Prace Naukowe Instytutu Metrologii Elektrycznej, Politechnika, Wrocław, 14, 5, 173-179, 1977.
 • Ostatnio opublikowane prace autora
 • 91.Sadek S.E., Fas R. G., Hurwitz M.: The influence of electric fields on convective heat and mass transfer from a horizontal surface under forced convection. Trans, of ASME, 144-148, 1972.
 • 92.Sakiadis B.C.: Boudary-layer behavior on continuous solid surfaces: III. The boudary layer on a continuous cylindrical surface, A.I.Ch.E.Journal, 7, 3, 467-472, 1961.
 • 93.Smith J.W.: Dielectric constant measurements. Electric dipole moments. 40-53, 1955.
 • 94.Smith J.W.: Experimental methods in the determination of dipole moments through dielectric constant measurements. Electric dipole moments. 30-35, 1955,
 • 95.Stasiuk W.P.: Wlijanie zazora na pogriesznost izmierienia dielektriczeskoj i magnitnoj pronicajemnosti mietodom koaksialnowo rezonatora. Mictrologia, 12,46-5), 1982.
 • 96.Staszczak Z.: Własciwości reologiczne ziarna pszenicy. Praca doktorska. Akademia Rolnicza, Lublin, 1978,
 • 97.Szmigiel W.N., Jusubalijew A.: Issliedowanije wlijanija napriażiennosti pola na wnulriennuju obłast siemieni. Mech. i elektr. siel, choz-wa, 4,45-47, 1984,
 • 98.Tamm J.JA.: Osnowy teorii elektricziestwa, Nauka, Moskwa, 1976.
 • 99.Tarukin W.I.: Wozdiejstwije ponderomotornych sił na siemiena pri sieparacii, Mech. i elektr. siel. choz-wa, 12, 35-39, 1983.
 • 100.Włodarski U.: Metoda wyznaczania zespolonej stałej dielektrycznej z pomiarów współczynnika transmisji w falowodzie. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Fizyka, XIV, 221, 111-121, 1974.
 • 101.Wert Ch. A„ Thomson R.M.: Fizyka ciała stałego. PWN, Warszawa, 1974.
 • 102.Wierzbicki K,, Semczyszyn M., Lipiński A.: Właściwości dielektryczne nasion traw. Acta Academiae Agriculturae ac Technicae Olstenensis, 18, 55-68, 1988.
 • 103.Wintle JI.J., Kurylewicz S,: Edge corrections for strip and disk capacitors. IEEE Trans.Instr.Meas., IM-34, 1,41-47, 1985.
 • 104.Wolny A.: Wpływ pola elektrycznego na suszenie powierzchni cylindrycznej. Materiały VII Symp. Suszarnictwa i. II. Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Łódzka, Łódź, 1991
 • 105.Zawijackas W.K.: Orientirowanije siemian w elektrostaticzieskom pole. Miech, i elektr. sielsk. choz-wa, 39-40, 1984.
 • 106.Horyński M., Krakowiak J., Pietrzyk W,, Ścibisz M., Twardowski M. Wykorzystanie sił elektrostrykcyjnych do obniżenia energochłonności procesu konwekcyjnego suszenia. Sprawozdanie nr 2, etap III, okres 1,03.1989 - 11.04.1990, CPBR 10.15, cel nr 12.21, IBMER, Lublin, kwiecień 1990.
 • 107.Horyński M., Krakowiak J,, Pietrzyk W., Ścibisz M., Twardowski M.: Wykorzystanie sił elektrostrykcyjnych do obniżania energochłonności procesu suszenia zbóż w suszarkach bębnowych. Sprawozdanie 3.
 • 108.Horyński M., Krakowiak J., Pietrzyk W., Ścibisz M., Twardowski M.: Wykorzystanie sił elektrostrykcyjnych do obniżenia energochłonności procesu konwekcyjnego suszenia. Projekt badawczy R/07/044/90-2 realizowany na zlecenie KBN.
 • 109.Horyński M., Pietrzyk W., Walusiak S. i inni: Badanie wpływu pola elektrycznego i naprężeń mechanicznych na właściwości elektryczne nasion. Projekt badawczy 5 0616 91 01 realizowany na zlecenie KBN, Sprawozdanie 1 ÷ 4.
 • 110.Pakiet kalkulacyjny - Microsoft Excel 5.0.
 • 111.Horyński M.: Analysis of correlations between the influence of clectrostatic field and the influence of pressure on grain electric permittivity. 6th Int. Conf. on Agrophysics, September 15-18, Lublin, Book of Abstracts, 1,74-76, 1997.
 • 112.Horyński M.: Wpływ pola elektrostatycznego na przenikalność elektryczną ziarniaków pszenicy. Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, I Zjazd Naukowy. Referaty i doniesienia. Lublin, 57-59, 1997.
 • 113.Horyński M.: Influence of moisture content on dielectric constant of heterogeneous dielectrics. Elmeco'97 Conference Proceedings, 201-204, 1997.
 • 114.Horyński M,: Wpływ pola elektrostatycznego na przenikalność elektryczną dielektryka o strukturze niejednorodnej. Materiały III Konferencji Naukowo-Technicznej pod patronatem Sekcji Teorii Elektrotechniki PAN "Zastosowania komputerów w elektrotechnice", Poznań/Kiekrz, 20-22 kwietnia, 183-185, 1998.
 • 115.Horyński M.: The image of electric field distribution in heterogeneous dielectrics. 3-rd International Conference on Physics of Agro and Food Products, Lublin 26-28.05.1998. Book of Abstracts, 1, 67, 1998.
 • 116.Boguta A., Horyński M., Pietrzyk W., Sumorek A.: The influence of electric field on the kinetics of drying processes, AgEng Oslo 98, International Conference on Agricultural Engineering. Part I, 330-331.
 • 117.Sumorek A., Pietrzyk W., Boguta A., Horyński M.: The influence of electric field and temperature on energy consumption in convective drying process. AgEng Oslo 98, International Conference on Agricultural Engineering. Part I, 43 1-432, 1998.
 • 118.Pietrzyk W,, Grundas S., Horyński M., Sumorek A.: Wykorzystanie pola elektrostatycznego i ozonu do obniżania energochłonności procesu suszenia ziarna zbóż. Acta Agrophysica PAN, Nr 16, monografia, 82, Lublin, 1998,
 • 119.Laboratorium z elektrotechniki. Opracowanie zbiorowe pod redakcją Wiktora Pietrzyka. Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Lubelskiej, 264,. 1998.
 • 120.Boguta A,, Szwed G., Horyński M.: Reflection factor changes in some seeds depending on their moisture. Proceedings of the International Conference "Trends in Agricultural Engineering". Praga, 20-24, 1999,
 • 121.Horyński M.: The influence of eleetric field and mechanical stresses on the electric properties of the grain. Proceedings of the International Conference "Trends in Agricultural Engineering". Praga, 35-39, 1999,
 • 122.WalusiakS., Horyński M,, Geodecki M,: The influence of grain location in ear on its behaviour in electric field Proceedings of the International Conference "Trends in Agricultural Engineering". Praga, 655-659, 1999.
 • 123.Horyński M,: Wpływ sferyczności cząstek dielektrycznych na przenikalność elektryczną mieszaniny dielektryk - powietrza. V Konferencja Naukowo-Techniczna pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN "Zastosowania komputerów w elektrotechnice", Materiały Tom II,,Poznań/Kiekrz, 10-12 kwietnia 2000, 707- 709, 2000.
 • 124.Horyński M.: Analysis of correlations between the influence of electrostatic field and of pressure on the dielectric permitivity of grain. Int. Agrophysics, 14, 1, 53-56, 2000.
 • 125.Horyński M., Wójcicka-Migasiuk D,: Elcetric characteristics of dust applied to particulate control. 3rd International Conference "Electromagnetic devices and processes in environment protection.", Elmeco, Book of Abstracts., 60, 2000,
 • 126.Horyński M., Pietrzyk W.: Forging development in the system of student's practical training in electrical engineering sector in the aspect of qualification needs. 3rd Int. Conf, "Electromagnetic devices and processes in environment protection,", Elmeco, Book of Abstracts,, 61,2000.
 • 127.Horyński M., Pietrzyk W., Wójcicka-Migasiuk D. Elektryczne charakterystyki pyłów oraz ich wykorzystanie do kontroli stężenia zapylenia. II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego. Referaty i doniesienia. 11-12.09.2000, 69.
 • 128.Horyński M., Wójcicka-Migasiuk D., Pietrzyk W.: Forging development in the system of student's practical training in electrical engineering sector in the aspect of qualification needs. Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa XXX lat Wydziału Techniki Rolniczej AR w Lublinie "Aktualne problemy inżynierii rolniczej w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską", 13-14.09.2000, 58-59.
 • 129.Pietrzyk W., Sumorek A., Horyński M,, Ścibisz M., Walusiak S., Boguta A.: Testowanie uzwojenia bifilarnego w procesie filtracji pyłów organicznych. Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa XXX lat Wydziału Techniki Rolniczej AR w Lublinie "Aktualne problemy inżynierii rolniczej w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską", 13-14,09.2000, 288-289.
 • 130 Wójcicka-Migasiuk D., Horyński M,, Pietrzyk W.: Vocational training through student practice - Leonardo da Vinci project. Proceedings of the 11. International Conference of Young Scientists 2000, 11-13.10.2000, Słowacja, 14-19.
 • 131. Walusiak S., Horyński M.: The ecological aspects of fuel injection in selected car marks. Proceedings of the 11. International Conference of Young Scientists 2000, 11-13,10.2000, Słowacja, 90-95,
 • 132. Horyński M., Sumorek A., Ścibisz M., Pietrzyk W.: Applications of flat bifilar filters in removal of organic particles in agr - food industry. Proc. II. International Conference of Young Scientists 2000, 11-13.10.2000, Słowacja, 188-192.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-1ad42c4f-64a0-4366-b042-47f2ef3a4cff
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.