PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 10 | 2 |
Tytuł artykułu

Response of Polish cultivars of soybean (Glycine max (L.) Merr.) to brassinosteroid application

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Reakcja polskich odmian uprawych soi (Glycine max (L.) Merr.) na stosowanie brasinosteroidu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In the present study, we evaluated the effects of exogenously applied 24- -epibrassinolide – one of the brassinosteroids – on the seed yield, seed chemical composition (content of soluble proteins, phytoestrogens, carbohydrates, minerals) and resistance to drought of soybean cultivated in Poland (cv. Aldana and Augusta). Quantitative and qualitative analysis of brassinosteroid content was made in seeds of plants treated with 24-epibrassinolide. Experiments were performed in the field and in greenhouse. Brassinosteroid was applied via presowing seed soaking (0,25 mg·dm-3) and spraying of plants (1 mg·dm-3). 24-epibrassinolide affected the increase of the weight of seeds per one plant (27-73%) depending on the cultivar as well as growth conditions (occurrence or lack of drought factor at the stage of seed setting). In the seeds, 24- -epibrassinolide did not change content of proteins or soluble carbohydrates, but increased phytoestrogen genistein content in cultivar Aldana and decreased level of potassium in cultivar Augusta and calcium level in cultivar Aldana. In soybean seeds, the presence of brassinolide and castasterone was found. 24-epibrassinolide applied exogenously to plants was not accumulated in newly formed seeds. In drought-stressed soybean brassinosteroid showed protective effect on net photosynthesis and photosystem II efficiency.
PL
Badano oddziaływanie brasinosteroidu – 24-epibrasinolidu – na plonowanie, skład chemiczny nasion (zawartość białek, cukrów, fitoestrogenów i składników mineralnych) oraz odporność na suszę uprawianej w Polsce soi odmian Aldana i Augusta. Przeprowadzono ilościową i jakościową analizę zawartości brasinosteroidów w nasionach roślin traktowanych 24-epibrasinolidem. Eksperymenty wykonano w warunkach poletkowych oraz w szklarni. Brasinosteroid aplikowano poprzez przedsiewne moczenie nasion (0,25 mg·dm-3) i oprysk roślin (1 mg·dm-3). 24-Epibrasinolid wpływał na wzrost masy nasion w przeliczeniu na jedną roślinę (od 27-73%) w zależności od odmiany oraz warunków wegetacji (wystąpienie lub brak czynnika suszy w okresie zawiązywania nasion). Nie oddziaływał na poziom białek i cukrów rozpuszczalnych w nasionach, ale zwiększał zawartość fitoestrogenu genisteiny (odmiany Aldana) oraz zmniejszał poziom potasu (odmiany Augusta) i wapnia (odmiany Aldana). W nasionach soi stwierdzono obecność dwóch ważnych brasinosteroidów: brasinolidu i kastasteronu. 24-Epibrasinolid, którym traktowano rośliny, nie był akumulowany w nasionach. Wykazywał natomiast działanie ochronne na proces fotosyntezy u soi rosnącej w warunkach suszy.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
10
Numer
2
Opis fizyczny
p.33-50,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Biology of Development, The Franciszek Gorski Institute of Plant Physiology, Polish Academy of Sciences in Krakow, Niezapominajek 21, 30-239 Krakow, Poland
 • Department of Biology of Development, The Franciszek Gorski Institute of Plant Physiology, Polish Academy of Sciences in Krakow, Niezapominajek 21, 30-239 Krakow, Poland
autor
 • Department of Biology of Development, The Franciszek Gorski Institute of Plant Physiology, Polish Academy of Sciences in Krakow, Niezapominajek 21, 30-239 Krakow, Poland
 • Institute of Experimental, Botany Academy of Sciences of the Czech Republic in Olomouc, Olomouc, Czech Republic
 • Palacky University Olomouc, Olomouc, Czech Republic
autor
 • Department of Biology of Development, The Franciszek Gorski Institute of Plant Physiology, Polish Academy of Sciences in Krakow, Niezapominajek 21, 30-239 Krakow, Poland
 • The Wladysław Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences in Krakow, Krakow, Poland
autor
 • College of Medicine, Jagiellonian University in Krakow, Krakow, Poland
Bibliografia
 • Ali Q., Athar H., Ashraf M., 2008. Modulation of growth, photosynthetic capacity and water relations in salt stressed wheat plants by exogenously applied 24-epibrassinolide. PlantGrowth Regul. 56, 107-116.
 • Bajguz A., Tretyn A., 2003. The chemical characteristic and distribution of brassinosteroids in plants. Phytochemistry 62, 1027-1046.
 • Biesaga-Kościelniak J., Mirek M., Janeczko A., Dziurka M., 2011. Poprawa wybranych cech ilościowych i jakościowych plonu roślin strączkowych poprzez zastosowanie nowychbioregulatorów [Improvement of chosen quantitative and qualitative features of the legumeplant yield via application of new bioregulators]. Mat. konf. Nauka dla hodowli i nasiennictwaroślin uprawnych, Zakopane, 107 [in Polish].
 • Birt D.F., Hendrich S., Wang W., 2001. Dietary agents in cancer prevention: flavonoids and isoflavonoids. Pharmacol. Ther. 90, 157-177.
 • Bradford M.M., 1976. A rapid and sensitive for the quantitation of microgram quantitites of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analyt. Biochem. 72, 248-254.
 • Carlson D.R., Dyer D.J., Cotterman C.D., Durley R.C., 1987. The physiological basis for cytokinin induced increases in pod set in IX93-100 soybeans. Plant Physiol. 84, 233-239.
 • Choe S., Schmitz R.J., Fujioka S., Takatsuto S., Lee M.O., Yoshida S., Kenneth A., Feldmann K.A., Tax F.E., 2002. Arabidopsis brassinosteroid-insensitive dwarf12 mutants aresemidominant and defective in a glycogen synthase kinase 3β-like kinase. Plant Physiol. 130,1506-1515.
 • Fariduddin Q., Ahmad A., Hayat S., 2003. Photosynthetic response of Vigna radiata to presowing seed treatment with 28-homobrassinolide. Photosynthetica 41, 307-310.
 • Fariduddin Q., Hasan S.A., Ali B., Hayat S., Ahmad A., 2008. Effect of modes of application of 28-homobrassinolide on mung bean. Turk. J. Biol. 32, 17-21.
 • Fujioka S., Yokota T., 2003. Biosynthesis and metabolism of brassinosteroids. Annu. Rev. Plant Biol. 54, 137-164.
 • Grove M.D., Spencer G.F., Rohwedder W.K., Mandawa N., Worley J.F., Warthen J.D., Steffens G.L., Flippen-Anderson J.L., Cook J.C., 1979. Brassinolide, a plant growth-promoting steroidisolated from Brassica napus pollen. Nature 281, 216-217.Hasan S.A., Hayat S., Ali B., Ahmad A., 2008. 28-Homobrassinolide protects chickpea (Cicerarietinum) from cadmium toxicity by stimulating antioxidants. Environ. Pollut. 151, 60-66.
 • Hayat S., Ahmad A., 2003. Soaking seeds of Lens culinaris with 28-homobrassinolide increased nitrate reductase activity and grain yield in the field in India. Ann. Appl. Biol. 143, 121-124.
 • Holá D., 2011. Brassinosteroids and photosynthesis. [In:] Brassinosteroids: a class of plant hormone, S. Hayat, A. Ahmad (eds.), Springer Dordrecht, 143-192.
 • Janeczko A., Biesaga-Kościelniak J., Dziurka M., 2009. 24-Epibrassinolide modifies seed composition in soybean, oilseed rape and wheat. Seed Sci. Technol. 37, 625-637.
 • Janeczko A., Biesaga-Kościelniak J., Oklešťková J., Filek M., Dziurka M., Szarek-Łukaszewska G., Kościelniak J., 2010. Role of 24-Epibrassinolide in wheat production: physiologicaleffects and uptake. J. Agron. Crop Sci. 196, 311-321.
 • Janeczko A., Filek W., Biesaga-Kościelniak J., Marcińska I., Janeczko Z., 2003. The influence of animal sex hormones on the induction of flowering in Arabidopsis thaliana: comparison withthe effect of 24-epibrassinolide. Plant Cell Tiss. Org. Cult. 72, 147-151.
 • Janeczko A., Kościelniak J., Pilipowicz M., Szarek-Łukaszewska G., Skoczowski A., 2005. Protection of winter rape photosystem II by 24-epibrassinolide under cadmium stress.Photosynthetica 43, 293-298.
 • Janeczko A., Oklešťková J., Pociecha E., Kościelniak J., Mirek M., 2011. Physiological effects and transport of 24-epibrassinolide in heat-stressed barley. Acta Physiol. Plant. (in print),DOI: 10.1007/s11738-010-0655-y.
 • Janeczko A., Swaczynová J., 2010. Endogenous brassinosteroids in wheat treated with 24- -epibrassinolide. Biol. Plant. 54, 477-482.
 • Kalaji M.H., Łoboda T., 2009. Fluorescencja chlorofilu w badaniach stanu fizjologicznego roślin. Wyd. SGGW Warszawa [in Polish]. Chlorophyll fluorescence in studies of the physiologicalcondition of plants.
 • Kościelniak J., Janowiak F., Kurczych Z., 2005. Increase in photosynthesis of maize hybrids (Zea mays L.) at suboptimal temperature by selection of parental lines on the basis of chlorophyll afluorescence measurements. Photosynthetica 43, 125-134.
 • Krebs E.E., Ensrud K.E., MacDonald R., Wilt T.J., 2004. Phytoestrogens for treatment of menopausal symptoms: a systematic review. Obstet. Gynecol. 104, 824-36.
 • Li K.R., Wang H.H., Han Q.J., Fan J., 2008. Effects of brassinolide on survival, growth and drought resistance of Robinia pseudoacacia seedlings under water-stress. New Forests 35,255-266.
 • Nagel L., Brewster R., Riedell W.E., Reese R.N., 2001. Cytokinin regulation of flower and pod set in soybeans (Glycine max (L.) Merr.) Ann. Bot. 88, 27-31.
 • Park K.H., Park J.D., Hyun K.H., Nakayama M., Yokota T., 1994. Brassinosteroids and monoglycerides in immature seeds of Cassia tora as the active principles in the rice laminainclination bioassay. Biosci. Biotech. Biochem. 58, 1343-1344.
 • Pisulewska E., Pisulewski P., Hanczakowski P., Szymczyk B., 1998. Wykorzystanie współczesnych metod oceny białek roślinnych do określenia jakości białka nasion jadalnych roślinstrączkowych [Use of contemporary methods of evaluation of legume plant proteins fordetermination of the quality of protein of edible legume plant seeds]. Mat. konf. Strączkowerośliny białkowe, Lublin, 71-75 [in Polish].
 • Prusiński J., Borowska M., 2002. Potencjał biologiczny roślin strączkowych i jego wykorzystanie. Cz. I. Zastosowanie regulatorów wzrostu w uprawie roślin strączkowych [Biological potentialof legume plants and its utilization. Part I. Application of growth regulators in legume plantcultivation. Seed plant cultivation]. Hod. Rośl. Nasienn. 2, 2-7 [in Polish].
 • Ramraj V.M., Vyas B.N., Godrej N.B., Mistry K.B., Swami B.N., Singh N., 1997. Effects of 28- -homobrassinolide on yields of wheat, rice, groundnut, mustard, potato and cotton. J. Agric.Sci. 128, 405-413.
 • Skoczowski A., Janeczko A., Gullner G., Tóbias I., Kornaś A., Barna B., 2011. Response of brassinosteroid-treated oilseed rape cotyledons to infection with the wild type and HR-mutantof Pseudomonas syringe or with P. florescence. J. Therm. Anal. Cal. (in print), DOI:10.1007/s10973-010-1204-z.
 • Strasser R.J., Srivastava A., Tsimilli-Michael M., 2000. The fluorescence transient as a tool to characterise and screen photosynthetic samples. [In:] Probing photosynthesis: mechanisms, regulation & adaptation, M. Yunus, U. Pathre, P. Mohanty (eds.), Taylor & Francis London, UK, 445-483.
 • Swaczynová J., Novák O., Hauserová E., Funksová K., Šíša M., Strnad M., 2007. New techniques for estimation of naturally occurring brassinosteroids. J. Plant Growth Regul. 26, 1-14.
 • Symons G.M., Reid J.B., 2004. Brassinosteroids do not undergo long-distance transport in pea. Implications for the regulation of endogenous brassinosteroid levels. Plant Physiol. 135,2196-2206.
 • Symons G.M., Ross J.J., Jager C.E., Reid J.B., 2008. Brassinosteroid transport. J. Exp. Bot. 59, 17-24.
 • Upreti K.K., Murti G.S.R., 2004. Effects of brassinosteroids on growth, nodulation, phytohormone content and nitrogenase activity in French bean under water stress. Biol. Plant.48, 407-411.
 • Vardhini B.V., Rao S.S.R., 1998. Effect of brassinosteroids on growth, metabolite content and yield of Arachis hypogaea. Phytochemistry 48, 927-930.
 • Vardhini B.V., Rao S.S.R., 1999. Effect of brassinosteroids on nodulation and nitrogenase activity in groundnut (Arachis hypogea L.). Plant Growth Regul. 28, 165-167.
 • Wang Z.Y., Seto H., Fujioka S., Yoshida S., Chory J., 2001. BRI1 is a critical component of a plasma-membrane receptor for plant steroids. Nature 410, 380-383.
 • Xia X.J., Wang Y.J., Zhou Y.H., Tao Y., Mao W.H., Shi K., Asami T., Chen Z., Yu J.Q., 2009a: Reactive oxygen species are involved in brassinosteroid-induced stress tolerance in cucumber.Plant Physiol. 150, 801-814.
 • Xia X.J., Zhang Y., Wu J.X., Wang J.T., Zhou Y.H., Shi K., Yu Y.L., Yu J.Q., 2009b: Brassinosteroids promote metabolism of pesticides in cucumber. J. Agric. Food Chem. 57,8406-8413.
 • Yu J.O., Huang L.F., Hu W.H., Zhou Y.H., Mao W.H., Ye S.F., Nogués S., 2004. A role for brassinosteroids in the regulation of photosynthesis in Cucumis sativus. J. Exp. Bot. 55, 1135--1143.
 • Ziółek W., Kulig B., Pisulewska E., Wir-Konas E., 1996. Wpływ terminu i sposobu zbioru na zawartość oraz plon białka i tłuszczu w nasionach dwóch odmian soi [Effect of the date andmethod of harvest on the content and yield of proteins and fat in seeds of both soybeancultivars]. Rośl. Oleiste XVII(2), 415-420 [in Polish].
 • Zullo M., Kohout L., 2004. Semisystematic nomenclature of brassinosteroids. Plant Growth Reg. 42, 15-28.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-afcb94ad-5e93-4606-bc5f-bb24a13dd3e7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.