PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 13 | 2 |
Tytuł artykułu

Ocena efektywności przedsiębiorstw handlu zbożem przy wykorzystaniu metody SFA i DEA

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Efficiency assessment of polish grain trade enterprises by using the SFA and the DEA methods
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu było dokonanie oceny efektywności przedsiębiorstw handlu zbożem w Polsce. W badaniu zastosowano główną, parametryczną stochastyczną metodę SFA i weryfi kacyjną  nieparametryczną deterministyczną metodę DEA. Dla obydwu modeli uzyskano porównywalne wyniki. Na podstawie wyników analiz przeprowadzonych przy wykorzystaniu podejścia stochastycznego, jak i deterministycznego wykazano, iż średni wskaźnik efektywności za 2008 rok w badanej próbie osiągnął poziom ok. 0,25, co wskazuje na znaczne możliwości zwiększenia efektów przy wykorzystaniu danego poziomu nakładów. W badanej próbie stwierdzono występowanie kilku liderów oraz dużego odsetka przedsiębiorstw nieefektywnych, silnie odbiegających pod względem efektywności od wyznaczonych benchmarków.
EN
The aim of the paper was to make an assessment of effi ciency of grain wholesale enterprises in Poland. In the research – as a main – the parametric stochastic method and – as verifi cation model – the nonparametric deterministic DEA methods were used. For both models comparable results were obtained. Based on the results of analysis which were conducted by using stochastic and deterministic approach, it was shown that mean effi ciency index for year 2008 in the analyzed sample has reached a level of 0,25; which indicates a big possibilities of output increasing by using a given level of inputs. In the analyzed sample a couple of leaders and a large percentage of ineffi cient enterprises, which strongly differ in effi ciency indices from their benchmarks, can be observed.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
13
Numer
2
Opis fizyczny
s.32-37,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Aldaz N., Millan J. 2003: Regional productivity of Spanish agriculture in a panel DEA framework. Applied Economics Letters, 2.
 • Balmann A., Czach B. 2001: Zur Effi zienz landwirtschaftlicher Unternehmen in Brandenburg – Eine Data Envelopment Analysis. Agrarwirtschaft, 50, 3, Berlin.
 • Bezat A. 2011: Zastosowanie metody DEA w analizie efektywności przedsiębiorstw rolniczych. Komunikaty. Raporty. Ekspertyzy, 545, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Bezat A. 2009: Comparison of the deterministic and stochastic approaches for estimating technical effi ciency on the example of non-parametric DEA and parametric SFA methods. [W:] Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, (red. D. Witkowska). Wyd. SGGW, s. 20-29.
 • Bieńkowski J., Jankowiak J., Marcinkowski J., Sadowski A. 2005: Efektywność techniczna i środowiskowa towarowych gospodarstw rolnych na przykładzie badanej grupy z Wielkopolski. Rocz. Nauk. SERiA, t. VII, z. 1.
 • Cantner U., Krüger J., Hanusch H. 2007: Produktivitäts- und Effi zienzanalyse. Der nichtparametrische Ansatz. Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 247-266.
 • Coelli T.J., Rao P., O`Donnell C.J., Battese G.E. 2005: An introduction to effi ciency and productivity analysis. Second Edition, Springer, New York, 64-83.
 • Drożdż J. 2005: Analiza stanu ekonomiczno-fi nansowego przemysłu spożywczego w latach 2003-2005. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Fried H.O., Lovell C.A.K., Schmidt S.S. 1993: The Measurement of Productive Effi ciency Techniques and Applications. Oxford University Press, New York, Oxford, 10.
 • Gołębiowski B., Rusielik R., Jurek A. 1999: Pomiar efektywności przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody DEA. Wyd. AR, Szczecin.
 • Jarzębowski S. 2010: Efektywność przedsiębiorstw młynarskich na przykładzie Polski i Niemiec. Rocz. Nauk Roln., seria G Ekonomika Rolnictwa, t. 97, z. 4, 78-85.
 • Jurek A., Świtłyk M. 2002: Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej do oceny efektywności nawożenia w gospodarce całkowitej Polski w latach 1989-1997. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu – Agrobiznes 2002. Przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich oraz ich następstwa. Wyd. AE, t. 1, Wrocław.
 • Krumbhakar S.C., Lovell C.A.K. 2004: Stochastic Frontier Analysis. Cambridge University Press, United Kingdom, Cambridge. Ocena efektywności przedsiębiorstw handlu zbożem przy wykorzystaniu metody SFA i DEA 37
 • Lansink A.O., Pietola K., Bäckman S. 2002: Effi ciency and productivity of conventional and organic farms in Finland 1994-1997. European Review of Agricultural Economics.
 • Świtłyk M. 1999: Zastosowanie metody DEA do analizy efektywności gospodarowania spółek dzierżawiących nieruchomości rolne od AWRSP w latach 1995-1998 oraz gospodarstw rolnych prowadzących zunifi kowaną rachunkowość rolną w 1997 r. na terenie województwa gorzowskiego. AR, Szczecin.
 • Urban R. 2005: Stan fi nansowy przemysłu spożywczego po przystąpieniu do UE. Przemysł Spożywczy, 5, 2.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-ac70129d-f9c4-48a6-84c1-5bcbcce8b36b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.