PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 23 | 1 |

Tytuł artykułu

Wpływ przechowywania owoców persymony (Diospyros kaki) w warunkach shelf life na wybrane cechy fizyczne i skład chemiczny

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Effect of storing persimmon (Diospyros kaki) fruits under shelf life conditions on selected physical parameters and chemical composition

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W pracy określono zmiany jakości owoców persymony (Diospyros kaki) w trakcie przechowywania w warunkach shelf life. Oznaczono cechy fizyczne: barwę, jędrność, wskaźniki: wegetacji (NDVI) i antocyjanowy (NAI) oraz skład chemiczny. Określono zależności między wybranymi wskaźnikami w celu opracowania szybkich metod oceny jakości owoców. Badania przeprowadzono w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie oraz w Stacji Badawczej Uniwersytetu Rolniczego w Plovdiv (Bułgaria), z której pochodziły owoce pięciu odmian persymony: ‘Sharon’, ‘Moro’, ‘Jiro C24276’, ‘Kaki Tipo’ oraz ‘Hyakume’. Owoce charakteryzowały się zróżnicowanym składem chemicznym i zmienną reakcją na przechowywanie. Podczas przechowywania owoce ciemniały (wartość parametru L* zmniejszyła się z 58,2 do 39,8) i stawały się bardziej czerwone – wartość parametru a* wzrosła z 16,8 do 35,0. Zmniejszała się j ędrność owoców oraz ich odporność na uszkodzenia mechaniczne. Znaczne przyspieszenie zmian wskaźników charakteryzujących dojrzewanie owoców obserwowano po sześciu dniach przechowywania. Po pełnym okresie przechowywania najbardziej jędrne, a zarazem odporne na uszkodzenia, były owoce odmiany ‘Kaki Tipo’. Dobrymi cechami jakościowymi charakteryzowały się owoce persymony odmiany ‘Sharon’, które zawierały: polifenoli – 308 mg GAE kg⁻¹, kwasu L-askorbinowego – 105 mg·kg⁻¹, kwasów ogółem – 7,84 g·kg⁻¹, prowitaminy A – 0,86 mg·kg⁻¹ i witaminy E – 38,1 mg·kg⁻¹. W trakcie przechowywania w owocach zmniejszyła się kwasowość i zawartość kwasu L-askorbinowego, natomiast zwiększyła się zawartość witaminy E. Jędrność (r = -0,82) i barwa owoców (r = -0,82) okazały się istotnie (p = 0,05) skorelowane z indeksem wegetacyjnym NDVI. Istotna (p = 0,05) korelacja wystąpiła także między indeksem antocyjanowym (NAI) i zawartością polifenoli, zarówno na początku okresu przechowywania (r = 0,92) jak i na końcu (r = 0,93). Wykazane zależności potwierdzają możliwość zastosowania metod niedestrukcyjnych do oceny jakości owoców persymony.
EN
Under the research study, the changes were determined in the quality of persimmon (Diospyros kaki) fruits stored under the shelf life conditions. The following physical parameters were determined: colour, firmness, vegetation index (NDVI), anthocyanins index (NAI), and chemical composition. Also, there were determined the correlations between the selected indices so as to develop rapid methods for assessing the quality of fruits. The research was conducted at the West Pomeranian University of Technology in Szczecin and at the Research Station of the Agricultural University in Plovdiv, Bulgaria, where the fruits of five persimmon cultivars: ‘Sharon’, ‘Moro’, ‘Jiro’, ‘Kaki Tipo’, and ‘Hyakume’ came from. The cultivars were characterized by a varied chemical composition and a variable response to storage. During storage, the fruits became darker (the value of L* parameter decreased from 58.2 to 39.8) and redder (the value of a* parameter increased from 16.8 to 35.0). The firmness of the fruits decreased as did their resistance to mechanical damage. After 6 days of storage, a considerable acceleration was reported of changes in the indices, which characterized the ripening of fruits. The fruits of the ‘Kaki Tipo’ cultivar were the firmest and, at the same time, the most resistant to mechanical damage after the whole storage period. The persimmon fruits of ‘Sharon’ cv. were characterized by good quality parameters and they contained: polyphenols: 308 mg GAE kg⁻¹; L-ascorbic acid: 105 mg kg⁻¹; total acids: 7.84 g kg⁻¹; provitamin A: 0.86 mg·kg⁻¹; and vitamin E: 38.1 mg·kg⁻¹. During storage the acidity level and the content of L-ascorbic acid decreased in the fruits, whereas the content of vitamin E increased. The firmness (r = -0.82) and the colour of fruits (r = - 0.82) turned out to be significantly (p=0.05) correlated with the NDVI vegetation index. A significant (p=0.05) correlation was also reported between the anthocyanic index (NAI) and the content of polyphenols, both at the beginning (r = 0.92) and at the end (r = 0.93) of the storage period. The correlations found confirm the possibility to use non-destructive methods for the assessment of the quality of persimmon fruits.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

23

Numer

1

Opis fizyczny

s.155-166,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Ogrodnictwa, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
autor
 • Katedra Sadownictwa, Uniwersytet Rolniczy w Plovdiv, Mendeleev 12, 4000 Bułgaria
autor
 • Katedra Ogrodnictwa, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
 • Katedra Ogrodnictwa, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin

Bibliografia

 • [1] Ancos de B., Gonzalez E., Cano M. P.: Effect of high-pressure treatment on the carotenoid composition and the radical scavenging activity of persimmon fruit purees. J. Agric. Food Chem., 2000, 48, 3542 - 3548.
 • [2] Arnal L., Del Río M. A.: Removing astringency by carbon dioxide and nitrogen-enriched atmospheres in persimmon fruit cv. ‘Rojo Brilllante’. Food Sci., 2003, 68, 1516 1518.
 • [3] Arnal L., Del Río M. A.: Quality of persimmon fruit cv. Rojo brillante during storage at different temperatures. Spanish J. Agric. Res., 2004, 2 (2), 243- 247.
 • [4] Chełpiński P., Yordanov A., Dobrowolska A., Rozwarski R., Ochmian I.: Jakość owoców pięciu odmian Persymony (Diospyros kaki). Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 2013, 302 (25), 9 - 16.
 • [5] Chen X. N., Fan J. F., Yue X., Wu X. R., Li L. T.: Radical scavenging activity and phenolic compounds in persimmon (Diospyros kaki L. cv. Mopan). J. Food Sci., 2008, 73 (1), C24 - C28.
 • [6] Del Bubba M., Giordani E., Cincinelli A., Checchini L., Galvan P.: Nutraceutical properties and sugar contents in astringent persimmons during on-tree growth and ripening and in response to different postharvest treatments. J. Food Comp. Anal., 2009, 22, 668 - 677.
 • [7] Eum H. L., Hwang D. K., Linke M., Lee S. K., Zude M.: Influence of edible coating on quality of plum (Prunus salicina Lindl. cv.‘Sapphire’). Eur. Food Res. Technol., 2009, 229 (3), 427 - 434.
 • [8] George A. P., Redpath S.: Health and medicinal benefits of persimmon fruit: A review. Adv. Horticult. Sci., 2008, 22 (4), 255 - 260.
 • [9] Giordani E., Doumett S., Nin S., Del Bubba M.: Selected primary and secondary metabolites in fresh persimmon (Diospyros kaki Thunb.): A review of analytical methods and current knowledge of fruit composition and health benefits. Food Res. Int., 2011, 44, 1752 - 1767.
 • [10] Hunterlab: Measuring Color using Hunter L, a, b versus CIE 1976 L*a*b*. 2012, AN 1005.00, 1 - 4. (www.hunterlab.com/an-1005b.pdf).
 • [11] Homnava A., Payne J., Koehler P., Eitenmiller R.: Provitamin A (α-carotene, β-carotene and β-cryptoxanthin) and ascorbic acid content of Japanese and American persimmons. J. Food Qual., 1990, 13, 85 - 95.
 • [12] Jang I. C., Jo E. K., Bae M. S., Lee H. J., Jeon G. I., Park E., Yuk H. G., Ahn G. H., Lee S. C.: Antioxidant and antigenotoxic activities of different parts of persimmon (Diospyros kaki cv. Fuyu) fruit. J. Med. Plants Res., 2010, 4 (2), 155 - 160.
 • [13] Mangarova M.: Chemical contents of persimmon fruits (Diospyros kaki), grown in the conditions of the southern black sea region. Plant Sci., 2005, 42, 443 - 445.
 • [14] Ochmian I., Dobrowolska A., Strzelecki R., & Kozos K.: Porównanie jakości owoców trzech odmian porzeczki czarnej (Ribes nigrum L.) w zależności od ich wielkości. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 2013, 304 (26), 97 - 106.
 • [15] Ochmian I. D., Grajkowski J., Smolik M.: Comparison of some morphological features, quality and chemical content of four cultivars of chokeberry fruits (Aronia melanocarpa). Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 2012, 40 (1), 253 - 260.
 • [16] Oszmiański J., Wojdyło A.: Aronia melanocarpa phenolics and their antioxidant activity. Eur. Food Res. Tech., 2005, 221, 809 - 813.
 • [17] Park Y. S., Jung S. T., Kang S. G., Delgado-Licon E., Martinez Ayala A. L., Tapia M. S., MartínBelloso O., Trakhtenberg S., Gorinstein S.: Drying of persimmons (Diospyros kaki L.) and the following changes in the studied bioactive compounds and the total radical scavenging activities. LWT - Food Sci. Technol., 2006, 39, 748 - 755.
 • [18] Plaza L., Colina C., De Ancos B., Sánchez-Moreno C., Cano M. P.: Influence of ripening and astringency on carotenoid content of high-pressure treated persimmon fruit (Diospyros kaki L.). Food Chem., 2012, 130, 591 - 597.
 • [19] Rozporządzenie Komisji WE 2009, nr 152 z dnia 27 stycznia 2009 r. Metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz. Załącznik IV: A. Oznaczanie witaminy A; B. Oznaczanie witaminy E. Dz. Urz. UE L 54 z 26.02.2009.
 • [20] Rozporządzenie Komisji WE nr 1881 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych, Dz. Urz. UE L 364/5 z 20.12.2006.
 • [21] Salvador A., Arnal L., Monterde A., Cuquerella J.: Reduction of chilling injury symptoms in persimmon fruit cv. ‘Rojo Brillante’ by 1-MCP. Posthar. Biol. Technol., 2004, 33, 285 - 291.
 • [22] Ścibisz I., Kalisz S., Mitek M.: Termiczna degradacja antocyjanów owoców borówki wysokiej. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 72 (5), 56 - 66.
 • [23] Seifert B., Zude M., Spinelli L., Torricelli A.: Optical properties of developing pip and stone fruit reveal underlying structural changes. Physiologia Plantarum, 2015, 153 (2), 327 - 336.
 • [24] Singleton V., Rossi J.: Colorimetry of total phenolocs with phospho-molybdic-phosphotungustic acid reagent. Am. J. Enol. Viticult., 1965, 16, 144 - 158.
 • [25] Suzuki T., Someya S., Hu F., Tanokura M.: Comparative study of catechin compositions in five Japanese persimmons (Diospyros kaki). Food Chem., 2005, 93, 149 - 152.
 • [26] Veberic R., Jurhar J., Mikulic-Petkovsek M., Stampar F., Schmitzer V.: Comparative study of primary and secondary metabolites in 11 cultivars of persimmon fruit (Diospyros kaki L.). Food Chem., 2010, 119, 477 - 483.
 • [27] Yokozawa T., Kim Y. A., Kim H. Y., Lee Y. A., Nonaka G.: Protective effect of persimmon peel polyphenol against high glucose-induced oxidative stress in LLC-PK1 cells. Food Chem. Toxicol., 2007, 45, 1979 - 1987.
 • [28] Yonemori K., Yamada M., Sugiura A.: Persimmon genetics and breeding. Plant Breeding Rev., 2000, 19, 191 - 225.
 • [29] Zude M.: Comparison of indices and multivariate models to non-destructively predict the fruit chlorophyll by means of visible spectrometry in apple fruit. Anal. Chim. Acta, 2003, 481, 119 - 126.
 • [30] Zude M., Sasse J., Schallnus H.: Non-invasive sensing of fruit development in banana and papaya by means of a spectroscopic approach. International Symposium Postharvest Pacifica 2009 - Pathways to Quality: V International Symposium on Managing Quality in 880, 2009, November, pp. 277 - 281.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-a98b849f-a752-4db2-9141-cac54965493e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.