PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1977 | 22 | 1 |
Tytuł artykułu

Upper Eocene Foraminifera of East Poland and their palaeogeographical meaning

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Górnoeoceńskie otwornice wschodniej Polski i ich znaczenie paleogeograficzne
RU
Verkhneehocenskie foraminifery Vostochnojj Pol'shi i ikh paleogeograficheskoe znachenie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Foraminiferal assemblage found in Upper Eocene deposits from Siemień (Eastern Poland) includes over 70 species. This assemblage lived in cold shelf waters 80-100 m deep. The foraminifera-bearing deposits may be correlated with lower part of marls of Kiev stage from Ukraine, representing the lower horizon of the Upper Eocene and/or the Middle-Upper Eocene junction beds. Foraminiferal assemblage from Siemień beds is entirely different from that known from the stratotype of the Bartonian. Marine transgression responsible for deposition of Siemień beds presumably reached the area of Poland from the East, utilizing old tectonic frame: Dnepr-Donetz aulacogen and its extensions. This is confirmed by a marked similarity of foraminiferal assemblages as well as composition of heavy minerals present in deposits of Siemień beds.
PL
W regionie Siemienia na Lubelszczyźnie stwierdzono występowanie osadów górnego eocenu zawierających bogatą faunę. Reprezentują one otwornicową biozonę G. semiinvoluta, oraz zonę 17 standartowego profilu nannoplanktonowego (NP 17) D. saipanensis. W ten sposób sprecyzowano wiek warstw z Siemienia jako najstarszy poziom górnego eocenu. W osadach tych stwierdzono obecność bardzo bogatego zespołu otwornicowego. Spektrum otwornicowe wykazuje bogactwo form zimnolubnych, na które składa się ponad 70 gatunków. Są to w dominującym stopniu otwornice bentoniczne, wśród których zaznacza się przewaga przedstawicieli nodosaridów, buliminidów, boliwinidów i uwigerinidów, przy braku miliolidów i numulitidów. Formy te charakteryzują się dużymi rozmiarami i silnie rozwiniętą ornamentacją. Otwornice planktoniczne w przeciwieństwie do bentonicznych są bardzo nieliczne, zarówno co do ilości gatunków jak i osobników. Są to formy bądź skarlałe, bądź reprezentujące juwenilne stadia. Analogiczny zespół otwornicowy znany jest z piętra kijowskiego na Ukrainie. Również analizy minerałów ciężkich warstw z Siemienia są najbardzej zbliżone do analiz warstw górno-eoceńskich z północnych peryferii masywu ukraińskiego. Pozwala to przypuszczać, że górno-eoceńska transgresja morska odpowiedzialna za warstwy z Siemienia dotarła do Polski ze wschodu, wykorzystując zapewne stare założenia tektoniczne składające się na całość aulakogenu dnieprowsko-donieckiego. W następnym etapie transgresja ta dotarła do Polski północnej, gdzie osady górnego eocenu są nieco młodsze od warstw z Siemienia. W tym czasie w Polsce zachodniej istniał zalew morza bartońskiego, które objęło bruzdę północno-europejską. Na terenie Polski zachodniej wody tych dwóch transgresji, ciepłego morza z zachodu i chłodnego ze wschodu spotkały się a fauny ich uległy pewnemu wymieszaniu. Typ osadów warstw z Siemienia i charakter stwierdzonego w nich zespołu otwornicowego wskazuje na środowisko dobrze przewietrzane, a spektrum otwornicowe jest typowe dla średniogłębokich wód szelfowych (80-100 m). Obecność globigerin i globorotalid wskazuje, że warstwy z Siemienia reprezentują najbardziej północne peryferie prowincji przejściowej, merydionalnej, rozwiniętej w Polsce już w paleocenie. Niniejsza praca została wykonana w ramach problemu międzyresortowego II/3.
RU
В окрестностях Семеня Люблинского района обнаружено залегание отложений верхнего эоцена с богатой фауной. Эти отложения представляют собой фораминиферовую зону G. semiinvoluta, а также зону 17 стандартного разреза наннопланктонного (NP-17) D. saipanensis. Исходя из этого, был определён возраст слоёв Семеня как самый древний горизонт верхнего эоцена. В этих отложениях был обнаружен очень богатый комплекс фораминифер. Этой ассоциации присуще обилие форм, существовавших в холодной воде, она охватывает более 70 видов. Это, в подавляющим большинстве, бентосные фораминиферы, среди которых преобладают представители: нодозарид, булиминид, боливинид и увигеринид, в то время как милиолиды и нуммулитиды отсутствуют. Эти формы характеризуются большими размерами и хорошо развитым орнаментом. Представители планктонных фораминифер в противоположность бентосным немногочислены, как по количеству видов, так и по количеству особей. Они представляют собой или же карликовые формы или же ювенальную стадию развития. Идентичный комплекс фораминифер известен в киевском ярусе на Украине. Также результаты анализов тяжёлых минералов для отложений Семеня и верхнеэоценских слоёв северной части украинского массива очень подобные. Это позволяет предположить, что верхнеэоценская трансгрессия моря происходила в Польше со стороны востока, используя при этом, тю всей вероятности старые тектонические основания, которые в целом составляют днепровско-донецкий аулакоген. В последующим этапе эта трансгрессия дошла до северной Польши, где отложения верхнего эоцена являются более молодыми по сравнению с отложениями Семеня. В это самое время в западной Польше существовал залив бартонского моря, охватывающего также и северо-европейскую борозду. На территории западной Польши воду этих двух трансгрессий тёплого моря от запада и холодного с востока, слились, а их фауна в какой то степени перемешалась. Тип отложений Семеня и характер обнаруженного в них комплекса фораминифер укнзывает на среду с большим содержанием кислорода, а ассоциация фораминифер является типичной для шельфовых вод средней глубины (80-100 м). Наличие глобигерин и глобороталид указывает на то, что слои Семеня являются наиболее северной периферией переходной, провинции, меридиональной развитой в Польше уже в палеоцене.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
22
Numer
1
Opis fizyczny
p,3-54,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Palaeobiology, Polish Academy of Sciences, Al.Zwirki i Wigury 93, 02-089 Warsaw, Poland
Bibliografia
 • AISBERG, R. E. GARECKIJ, R. G., SINITSHKA, A. M. (АЙЗБЕРГ, P. E. ГАРЕЦКИЙ, P. Г., СИНИЧКА, А. M.) 1971. Сарматско-Турапский линеамент земной коры. Пробл. Теорет. Регион. Тект., 41-51, Москва.
 • АТЛАС литолого-палеогеографических карт Русской платформы, ч. ІІ, масштаб 1 : 5.000.000, 1961, Москва-Ленинград.
 • BANDY, О. L. 1949 (1960). Eocene and Oligocene Foraminifera from Little Stave Creek, Clarke County, Alabama. - Bull. Amer. Paleont., 32, 131, 1-210.
 • BARKHATOVA, N. N. & RAZMISLOVA, S. S. (БАРХАТОВА, H. H. & РАЗМЫСЛОВА С. C.) 1974. Стратиграфия и нуммулитиды эоценовых отложений прикаспийской впадины. - АН СССР, Геол. Инст., Изд. „Наука”, 1-92, Ленинград.
 • BATJES, D. A. J. 1958. Foraminifera of the Oligocene of Belgium. - Mém. I. R. Sci Nat. Belg., 143, 1-188.
 • BER, A. G. (БЕР, А. Г.) 1963. Палеогеография территории припятского прогиба и северо-западной части днепровско-донецкой впадины в палеогеновом периоде. - Тр. ВСЕГЕИ, 91, 173-190, Ленинград.
 • BERGGREN, W. А. 1972, A Cenozoic time scale. Some implications for regional geology and paleobiogeography. - Lethaia, 5, 195-215.
 • BHATIA, S. B. 1957. The paleoecology of the late Palaeogene sediments of the Isle of Wight, England. - Contr. Cush. Fdn. Foram. Res., 8, 11-28.
 • BLAICHER, J. 1961. Poziom wapiennej mikrofauny w górnym eocenie serii magurskiej.- (Z badań geologicznych w Karpatach. - Biul. Inst. Geol. 166, 7, 5-56.
 • CAVELIER, C. & POMEROL, Ch. 1976. Les rapports entre le Bartonien et Priabonien. Incidence sur la position de la limite Eocène moyen - Eocène supérieur. - C. R. somm. géol. France, 2, 49-51.
 • CIMASZEWSKI, L. 1964. Uwagi o utworach trzeciorzędu Polski zachodniej. - Geofiz. Geol. Naft., 6-7, 171-175.
 • CIUK, E. 1974. Schematy litostratygraficzne paleogenu Polski poza Karpatami i zapadliskiem przedkarpackim. Z badań trzeciorzędu w Polsce. - Biul. Inst. Geol., 281, 7, 7-40.
 • CUSHMAN, J. A. 1939. A monograph of the foraminiferal family Nonionidae. - Geol. Surv. Prof. Pap., 191, 1-100.
 • - & JARVIS, P. W. 1929. New foraminifera from Trinidad. - С. C. Lab. For. Res., 5, 1, 6-17.
 • DROOGER, C. W. 1966. Zonation of the Miocene by means of planktonic Foraminifera- a review and some comments. - Proc. III Session Int. Union Geol. Sci., Comm, stratigr. Neogène (8-13 June, 1964), 40-50, Bern.
 • - 1969. Microfauna close to the Eocene-Oligocene boundary in the boring at Kallo. - Mém. Expl. Cartes Géol. Min. Belgique, 11, 1-26.
 • EAMES, F. E., BANNER, F. T., BLOW, W. H. & CLARKE, W. J. 1962. Fundamentals of Mid-Tertiary stratigraphical correlation. 1-153. Cambridge Univ. Press, Cambridge.
 • ESPITALIÉ, J. & SIGAL, J. Microstratigraphie des “marnes bleues’’ des bassins tertiaires des Alpes Méridionales; le genre Caucasina (Foraminifère). - Rev. Micropal., 3, 4, 201-206.
 • FURSENKO, A. V. & FURSENKO, К. В. (ФУРСЕНКО, A. B. & ФУРСЕНКО, К. Б.) 1958. О стратиграфическом и палеогеографическом значении находок форами-нифер в верхнем эоцене БССР (автореферат доклада). - Бюл. Моек, о-ва испыт. природы, отд. геол., 33 (4).
 • - 1961. Фораминиферы верхнего эоцена Белоруссии и их стратиграфическое значение. - В кн.: „Палеонтология и стратиграфия БССР’’, 246-371, Минск.
 • GLAÇON, G. & SIGAL, J. 1974. Morphologie de l’appendice buccal chez Caucasina (Foraminifère), suivie d’une comparaison avec celui de divers genres de Buliminidae. - Rev. Esp. Micropal., 6, 2, 209-227.
 • GRIGELIS, A., BALTAKIS, V., KATINAS, V. (ГРИГЕЛИС, A., БАЛТАКИС, B., КАТИНАС, B.) 1971. Стратиграфия палеогеновых отложений Приблатики. - Изв. АН СССР, Сер. геол., 3, 107-116, Москва.
 • GRZYBOWSKI, J. 1895. Mikrofauna karpackiego piaskowca z pod Dukli. - Rozpr. Akad. Umiej., 2, 9, 181-214.
 • HAGN, H. 1954. Some Eocene Foraminifera from the Bavarian Alps and adjacent areas. - Contr. Cushm. Fiund. For. Res., 5, 1, 13-20.
 • - & OHMERT, W. 1971. Révision de “Truncatulina” grosserugosa Gümbel (Foraminifères) de l'Éocène des Préalpes bavaroises. - Rev. Micropal., 14, 5, 131-144.
 • HAQUE, A. F. M. M. 1956. The Foraminifera of the Ranikot and the Laki of the Nammal Gorge, Salt Range. - Mem. Geol. Surv. Pakistan, Pal. Pakist. 1, 1-300, Quetta.
 • JEDNOROWSKA, A. 1968. Zespoły otwornicowe w zewnętrznych strefach jednostki Magurskiej Karpat i ich znaczenie stratygraficzne. - PAN prace geol., 50, 1-89.
 • KAASSCHIETER, J. P. H. 1961. Foraminifera of the Eocene of Belgium. - Mém. Inst. Roy. Sci. Nat. Belgique, 147, 1-271.
 • KAPTARENKO-TSHERNOUSOVA, О. К. (КАПТАРЕНКО-ЧЕРНОУСОВА, О. К.) 1946. Про фауналъни змши київського мергелю. - Геол. Жур., 8, 4.
 • - 1951. Киевский ярус и элементы его палеогеографии. - Тр. Инст. Геол. Наук, Сер. страт, u палеонт., 3, 5-179.
 • - 1956. Фораипшфера Кшвського ярусу Дншровсько-Донецької западнини та швшчно-захщних окраїи Донецького басейну. - Ibidem, 8, 7-188.
 • KHALILOV, D. М. (ХАЛИЛОВ, Д. М., 1948. Стратиграфия верхнемеловых и палеогеновых отложений Малого Балхана по фауне фораминифер. - Азербайджанский Науч.-Исслед. Инст. по Добыче Нефты, 5-77.
 • - 1956. Новые виды Bolivina палеогеновых отложений Азербайджана. - Тр. Инст. Геологии АН АзССР, 18, 181-218.
 • - 1967. Микрофауна и стратиграфия палеогеновых отложений Азербайджана. - Изд. Акад. Наук Азербайджан. ССР, 3-245, Баку.
 • KIESEL, I. 1970. Die Foraminiferenfauna des Paläozänen und Eozänen Schichtenfolge der Deutschen Demokratischen Republik. - Paläont. Abh. A, 4, 2, 163-394.
 • - & LOTSCH, D. 1963. Zur Mikrofauna des südbrandenburgischen Obereozäns.- Geologie, 38, 1-71.
 • KLJUSCHNIKOV, M. N. (КЛЮШНИКОВ, M. H.) 1950. О положении так называемых мандрыковских слоев. - Уч. зап. Киевского гос. инст., 3.
 • KOSMOWSKA-CERANOWICZ, B., HANCZKE, T. & KOCISZEWSKA-MUSIAŁ, G. 1974. Osady trzeciorzędowe z wierceń okolic Gdańska. - Prace Muz. Ziemi, 22, 95-136.
 • - , KOCISZEWSKA-MUSIAŁ, G. & MUSIAŁ, T. 1976. Mineralogiczno-petrograficzne podstawy wydzieleń kompleksów osadów trzeciorzędowych i “preglacjalnych” w wierceniu Hipolitów. - Kwart, geol., 20, 2, 365-379.
 • KRAEVA, E. A. & ZERNECKIJ, B. F. (KPAEBA, E. Я. & ЗЕРНЕЦКИЙ Б. Ф.) 1969. Палеонтологический справочник. - Инст. Геол. Наук, Изд. „Наукова Думка”, 3, 5-199. Киев.
 • - 1974. Стратиграфічные розчленувания куївської свiти південно-схiдної части-ни Днiпровсько-Донецької западини. - Геол. Жур., 34, 4, 48-55.
 • KRUTSCH, W. & LOTSCH, D. 1957а. Zur stratigraphischen Stellung der Lattorf Stufe im Paläogen. - Geologie, 6, 5.
 • - & -, 1957. Atlas für Paläogeographie in 1:5 000 000. - Geol. Ges. DDR, 3, 2/3.
 • LE CALVEZ, Y. 1966. Contribution à l’étude des Foraminifères de l’Oligocène inférieur (Sannoisien) dans le Basin de Paris. - Ecol. Géol. Helv., 59, 1, 401-419.
 • LE ROY, L. W. 1953. Biostratigraphy of the Maqfi section, Egypt. - Geol. Soc. Amer., 54, 1-54.
 • LISZKA, S. 1957. Mikrofauna górnego eocenu z Grabna. - Roczn. Pol. Tow. Geol., 25, 3, 161-202.
 • LITHOLOGICAL-PALAEOGEOGRAPHICAL ATLAS, 1961. see: АТЛАС...
 • ŁYCZEWSKA, J. 1958. Stratygrafia paleogenu i neogenu Polski północnej. - Kwart. Geol., 2, 1, 127-160.
 • MARTIN, L. T. 1945. Eocene Foraminifera from the type Lodo formation, Fresno County, California. - Stanford Univ. Publ., Ser. Geol. Sci., 3, 3, 1-121.
 • MARTINI, E. 1970. Standart Palaeogene Calcareous Nannoplankton Zonation. - Nature, 226, 5245, 660-561.
 • - & RITZKOWSKI, S. 1970. Stratigraphische Stellung der obereozänen Sande von Mandrikovka (Ukraine) und Parallelisierungs-Möglichkeiten mit Hilfe des fossilen Nannoplanktons. - Newsl. Stratigr., 1, 2, 49-60.
 • MASLAKOVA, N. J. (МАСЛАКОВА, H. И.) 1955. Стратиграфия и фауна мелких фораминифер палеогеновых отложений Восточных Карпат. - Материалы по биостратиграфии западных областей Украинской ССР, 5-394, Москва.
 • MATL, К. & ŚMIGIELSKA, Т. 1977. Morskie osady paleogenu między Głogowem a Sieroszowicami (Paleogene marine sediments between Głogów and Sieroszowice). - Roczn. Pol. Tow. Geol., 47, 1.
 • MJATLJUK, E. V. (МЯТЛЮК, E. B.) 1953. Ископаемые фораминиферы СССР. Спириллиниды, роталииды, эпистоминиды и астеригериниды. - Тр. ВСЕГЕИ, н. сер., 71.
 • MOJSKI, J. E., RZECHOWSKI, I. & WOŹNY, Е. 1966. Górny eocen w Luszawie.- Przegl. Geol., 12, 513-517.
 • MOROZOVA, W. T. (МОРОЗОВА, В. Т.) 1946. О возрасте нижнефораминиферовых слоев северного Кавказа. - Доклады АН СССР, 4, 1.
 • MURRAY, J. W. 1973. Distribution and ecology of living benthic foraminiferids, 1-274, Heinemann, London.
 • - & WRIGHT, C. A. 1974. Palaeogene Foraminiferida and palaeoecology, Hampshire and Paris basins and the English Channel. - Spec. Papers Palaeont., 14, 1-129.
 • NORVICK, M. (MS). Foraminiferida from the English Upper Eocene (Plates only). (From the Hampshire Upper Bracklesham beds).
 • ODRZYWOLSKA-BIENKOWA, E. 1966. O mikrofaunistycznej granicy eocenu i oligocenu na Kujawach. - Kwart. Geol., 10, 4, 1072-1078.
 • - 1967. Utwory trzeciorzędowe z otworu Szczecin 461 w świetle badań mikropaleontologicznych. - Ibidem, 12, 3, 624-627.
 • - 1972a. Wstępne wyniki badań mikrofaunistycznych starszego trzeciorzędu rejonu Zatoki Puckiej. - Przegl. Geol., 12, 570-573.
 • - 1972b. Wyniki badań mikropaleontologicznych starszego trzeciorzędu w wierceniu Koszalin 461.-Ibidem, 11, 527.
 • - 1973a. Mikrofauna starszego trzeciorzędu w rejonie Sieroszowic. - Ibidem, 7, 376-377.
 • - 1973b. Stratygrafia mikropaleontologiczna starszego trzeciorzędu w wierceniu Szczecin 461. Profile głębokich otw. wiert. - Inst. Geol., 6, 92-96.
 • - 1974. Wyniki badań mikropaleontologicznych starszego trzeciorzędu w otworze wiertniczym Mikaszówka. Z badań trzeciorzędu w Polsce. - Biul. Inst. Geol. 281, 7, 109-117.
 • - (MS, Thesis) Foraminifera and stratigraphy of the Upper-Eocene-Oligocene transitional beds in N Poland.
 • OLEMPSKA, E. 1973. Górnoeoceńskie numulity z wiercenia Damasławek w północno-zachodniej Polsce (Upper Eocene nummulites from the Damasławek borehole (NW Poland)). - Acta Pal. Pol., 18, 2, 211-220.
 • POMEROL, Ch. 1973. Ere Cénozoïque, in Stratigraphie et Paleogéographie. - DOIN éd. Paris, 1-269.
 • POŻARYSKA, K. 1957. Lagenidae du Crétacé Supérieur de Pologne. - Palaeont. Pol., 8, 1-190.
 • - 1965. Foraminifera and biostratigraphy of the Danian and Montian in Poland. - Ibidem, 14, 1-161.
 • - 1976. Distribution and the routes of migration of the Late Eocene Foraminifera in Europe. - 7th African Coll. Micropaleont. Ile Ife Nigeria.
 • - & LOCKER, S. 1971. Les organismes planctoniques de l’Eocène supérieur de Siemień, Pologne orientale. - Rev. Micropal., 5, 14, 57-72.
 • - & ODRZYWOLSKA-BIEŃKOWA, E. 1977. O górnym eocenie w Polsce pozakarpackiej (On the Upper Eocene in the extra-Carpathian Poland). - Kwart. Geol., 21, 1.
 • RÜHLE, E. 1955. Przegląd wiadomości o podłożu czwartorzędu północno-wschodniej części Niżu Polskiego. - Biul. Inst. Geol., 70, p. 159-172.
 • - 1974. Pokrywa kenozoiczna. In: Skały platformy prekambryjskiej w Polsce. 2: Pokrywa osadowa. - Prace Inst. Geol., 74, 186-206.
 • SAMOJLOVA, R. В. (САМОЙЛОВА, P. Б.) 1946. Стратиграфическое распределение фораминифер в верхнепалеогеновых отложениях р. Альмы (Крым). - Бюл. Моек, о-ва испыт. природы, отд. геол., 21 (2).
 • SAMUEL, О. 1975. Foraminifera of Upper Priabonian from Lubietowa (Slovakia). Západne Karpaty, seria paleontologia, 1, 111-176, Bratislava.
 • SCHATSKIJ, N. S. (ШАТСКИЙ, H. C.) 1924. Стратиграфия и тектоника верхнемеловых и нижнетретичных отложений северной окраины Донецкого кряжа. - Тр. КМА, 4.
 • SOKOLOV, N. А. (СОКОЛОВ, Н. А.) 1895. О нижнетретичных отложениях Южной России. - Тр. СП общ. ест., 23.
 • SUBBOTINA, N. N. (СУББОТИНА, H. Н.) 1953. Верхнеэоценовые лягениды и бу-лиминиды юга СССР. - Тр. Всес. нефт. научн.-иссл. геологоразвед. ин-та, 69, Микрофауна СССР, 6, 115-255, Москва.
 • SYNIEWSKA, J. 1937. О faunie otwornicowej paleogeńskiego fliszu Koniuszy koło Dobromila. - Roczn. Pol. Tow. Geol., 13,
 • SZCZECHURA, J. 1977. Ostracoda from the Upper Eocene of East Poland. - Acta Palaeont. Pol. 22, 1, 55-92.
 • - & POŻARYSKA, К. 1974. Foraminiferida from the Paleocene of Polish Carpathians (Babica Clays).-Palaeont. Pol., 31, 1-142.
 • TER-GRIGORJANTZ, L. S. (ТЕР-ГРИГОРЬЯНЦ, Л. C.) 1965. Некоторые характер-ные виды аглютинированных фораминифер из пограничных слоев эоцена и олигоцена Ставрополья. - Тр. ВНИГРИ, 44, Изд. „Недра”, 212-244, Москва.
 • TUTKOVSKIJ, Р. А. (ТУТКОВСЬКИЙ, П. А.) 1887. Фораминиферы из третичных и меловых отложений Киева. - Зап. Киевск. о-ва естествоиспыт. за 1886 г, 8, 2.
 • UBERNA, J. 1967. Fosforyty okolic Siemienia w powiecie parczewskim. - Kwart. Geol., 11, 4, 926-927.
 • - 1970. Profil litologiczny osadów eoceńskich z Siemienia w powiecie parczewskim. - Ibidem, 14, 3, 580-581.
 • - 1971. Fosforyty w Polsce oraz możliwości występowania dalszych obszarów fosforytonośnych. - Biul. Inst. Geol., 246, 7-38.
 • - 1973. Fosforytonośność osadów trzeciorzędowych północnej Lubelszczyzny. - Kwart. Geol., 17, 3, 600-601.
 • UBERNA, T. 1974. Sytuacja utworów paleogeńskich w północnej części Niżu Polskiego na tle ukształtowania powierzchni podłoża utworów kenozoicznych. Z badań trzeciorzędu w Polsce. - Biul. Inst. Geol., 281, 7, 93-103.
 • - 1976. Trzeciorzęd i rzeźba podłoża czwartorzędowego rejonu Okuniewa w świetle profilu Hipolitów. - Kwart. Geol., 20, 2, 343-364.
 • UHLIG, V. 1886. Ueber eine Mikrofauna aus dem Alttertiär der westgalizischen Karpathen. - Jahr. k. k. Reichsanst., 36, 1.
 • VASILENKO, V. P. (ВАСИЛЕНКО, В. П.) 1954. Аномалиниды. - Тр. ВНИГРИ, 80, 5-281.
 • VOLOSHINA, А. М. & ANDREEVA, L. Р. (ВОЛОШИНА А. М. & АНДРЕЕВА Л. П.) 1974. Hoвi знахщки верхноеоценовых форамппферовых комплексе на Волиш i Розточчь - Допов. АН Україн. PCP, Сер. Б. 8, 678-681, Київ.
 • WOŹNY, Е. 1966. Eocen z Siemienia koło Parczewa. - Kwart. Geol., 17, 843-850.
 • - 1967. Występowanie numulitów w bartonie z Siemienia koło Parczewa. - Przegl. Geol., 9, 419-420.
 • - 1968. Stratigraphy of the Tertiary of Northern Poland. - Mém. BRGM, 58, 683-692.
 • - 1977. Pelecypods from the Upper Eocene of East Poland. - Acta Palaeont. Pol., 22, 1, 93-112.
 • WÓJCIK, K. 1904. Die unteroligocäne Fauna von Kruhel Mały bei Przemyśl. Die Clavulina Szaboischichten. - Bull. Acad. Sci. Cracoviae, Math. nat.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a7b1feb3-2919-4c89-8865-6243e9cf0085
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.