PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 60 | 6 |
Tytuł artykułu

Kształtowanie innowacyjności wielkopolskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez fundusze strukturalne Unii Europejskiej – próba oceny

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Shaping innovativeness of Great Poland small and medium enterprises through European Union’s structural funds – an attempt of assessment
RU
Formirovanie innovacionnosti velikopol’skikh malykh i srednikh predprijatijj posredstvom strukturnykh fondov Evropejjskogo Sojuza – popytka ocenki
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem rozważań jest zaprezentowanie oddziaływania funduszy UE na innowacyjność MSP. Analiza empiryczna została oparta na wynikach badania ankietowego obejmującego 110 firm z sektora MSP funkcjonujących w Wielkopolsce. Artykuł ma charakter badawczy. Wyniki badania wskazują, iż małe firmy, w większym stopniu niż średnie, dostrzegają potrzebę wzmacniania ich pozycji rynkowej przez wprowadzanie nowych produktów. Natomiast średnie firmy częściej skupiają się na unowocześnianiu organizacji jednostki. Ponadto, istnieje pozytywny związek między korzystaniem z funduszy UE na realizację innowacyjnych inwestycji a zwiększeniem działalności eksportowej. Skuteczne konkurowanie na rynkach zagranicznych przez małe i średnie przedsiębiorstwa może okazać się bardzo trudne bez podjęcia jakichkolwiek działań o charakterze innowacyjnym. Jednak, jeśli małe i średnie przedsiębiorstwa wdrażają innowacje w firmie, to są to imitacje rozwiązań technologicznych, które już istniały jakiś czas w kraju lub/i za granicą. Takie technologie stwarzają przewagę konkurencyjną, nie jest ona jednak tak silna i trwała, jak w przypadku innowacji pierwotnych.
EN
An aim of considerations is to present the impact of EU funds on SME innovativeness. An empirical analysis is based on findings of the survey comprising 110 firms from the sector of SMEs operating in Great Poland. The article is of the research nature. The survey findings show that small firms, to a greater extent than medium ones, see the need to strengthen their market position through introduction of new products. On the other hand, medium-sized companies more often are focused on modernisation of organisation of the unit. Moreover, there is a positive relation between the usage of EU funds for implementation of innovative investment projects and the increase of export activities. An efficient competition in foreign markets by small and medium-sized enterprises may become very difficult without undertaking whatever measures of the innovative nature. However, if small and medium enterprises implement innovations in their companies, those are imitations of technological solutions which have existed for some time in the country and/or abroad. Such technologies provide for competitive advantage, though it is not as strong and stable as in the case of primary innovations.
RU
Цель рассуждений - представить воздействие фондов ЕС на инновационность МСП. Эмпирический анализ основан на результатах опроса, охватывающего 110 фирм из сектора МСП, действующих в Великой Польше. Статья имеет исследовательский характер. Результаты исследования показывают, что малые фирмы, в большей степени нежели средние, замечают необходимость укреплять свою позицию на рынке посредством введения новых продуктов. Средние же фирмы чаще сосредоточиваются на модернизации организации единицы. Кроме того существует положительная связь между пользованием фондами ЕС на реализацию инновационных инвестиций и повышением экспортной деятельности. Эффективное конкурирование на зарубежных рынках малыми и средними предприятиями может оказаться весьма трудным без принятия каких бы то ни было мер инновационного характера. Если уж малые и средние предприятия внедряют в фирме инновации, то это имитации технологических решений, которые уже определенное время существовали в стране и/или за рубежом. Такие технологии создают конкурентное преимущество, но оно не настолько сильно и прочно, как в случае первичных инноваций.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
60
Numer
6
Opis fizyczny
s.88-103,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Bankowości, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al.Niepodległości 10, 61-875 Poznań
Bibliografia
 • Cichorska J. (2010), Finansowe bariery rozwoju innowacyjności mikroprzedsiębiorstw w Polsce, (w:) Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw, Mikrofirma 2010, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Czternasty W., Mikołajczak P. (2011), Rodzaje i zakres innowacyjnych przedsięwzięć niewielkich firm w Wielkopolsce, Folia, „Pomeraniae Universitatis Technologiae Stetinensis”, nr 291, „Oeconomica”, nr 65, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin.
 • Czternasty W., Mikołajczak P. (2011), Rola funduszy strukturalnych w rozwoju innowacyjności i konkurencyjności małych oraz średnich przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim, (w:) Wawrzyniak B. (red.), „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą”, Wydawnictwo Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz.
 • Janasz W., Kozioł K. (2007), Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Kałużny R. (2012), Ryzyko finansowania sektora MSP, (w:) Janc A., Waliszewski K. (red.), Ryzyko w działalności gospodarczej, Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w okresie zagrożenia ryzykiem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Materiały informacyjne z VI Forum edukacyjnego dla małych i średnich przedsiębiorstw, zorganizowanego przez Polską Agencję Rozwoju i Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Niedzielski P., Rychlik K. (2006), Innowacje i Kreatywność, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Sokół A. (2014), Retrospektywna ocena roli funduszy unii europejskiej w rozwoju innowacji i wiedzy na przykładzie województw Polski Wschodniej - perspektywy na lata 2007 - 2013, http://www.instytut.info/IVkonf/referaty/Sokol.pdf [dostęp: 20.04.2014].
 • Stawasz E. (2005), Rodzaje innowacji (w:) Matusiak K. B. (red.), Innowacje i transfer technologii - Słownik pojęć, PARP, Warszawa.
 • Wiszniewski W. (1999), Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych, Wydawnictwo Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz” Warszawa.
 • Zięba M., Oster P. (2011), Innowacyjność w małych i średnich przedsiębiorstwach, ”E-mentor”, nr 3(40).
 • http://www.bierzdotacje.pl/czym-jest-opinia-o-innowacyjnosci/ [dostęp: 24.04.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a599c97b-1646-42a1-934c-6dda6138890f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.