PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 2/III |
Tytuł artykułu

Symulacja objętości powierzchniowego spływu wody z sieci dróg leśnych w terenie górskim

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Simulation of surface waterflow volume from forest road net in highland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono symulacyjne wyliczenia objętości wody pochodzącej ze spływu powierzchniowego formującego się na leśnych drogach górskich. Podstawą wykonywanych obliczeń były rzeczywiste pomiary natężenia spływu powierzchniowego z dróg przeprowadzone przez autora w Beskidzie Śląskim w la-tach 2003-2004, a także założenia jednolitości warunków w obszarze 100 ha, dla którego je wykonano. Dla różnych gęstości sieci drogowej (od 10 do 30 m∙ha-1), różnych opadów atmosferycznych (1,1; 2,1; 5,2; 9,8 mm) i przyjętego 3-godzinnego czasu trwania opadu podano symulowane ilości wody oraz ich sto-sunek procentowy w odniesieniu do opadu (P) na całym rozpatrywanym terenie. Otrzymano między innymi: dla gęstości sieci 10 m∙ha-1 i opadu 1,1 mm - 376 litrów (0,03% opadu); dla gęstości sieci 30 m∙ha-1 i opadu 9,8 mm - 58 077 litrów (0,6% opadu). Obliczono także ilości spływu powierzchniowego na podstawie danych z pomiaru w czasie tajania śniegu (również w ciągu 3 godzin) i otrzymano: dla gęstości sieci 10 m∙ha-1 - 75 588 litrów; dla gęstości sieci 30 m∙ha-1 - 226 765 litrów. W dyskusji wielkości te porównano z normatywnym zużyciem wody przez statystyczną osobę. W porównaniu tym otrzymano między innymi: objętość spływu dla opadu 9,8 mm i gęstości sieci dróg 30 m∙ha-1 581 razy większą niż dzienne, normatywne zużycie wody przez jedną osobę. W porównaniu wielkości spływu powstałego z tajania śniegu z sieci o gęstości 30 m∙ha-1 i dziennego zapotrzebowania jednej osoby otrzymano 2 268-krotną różnicę.
EN
In the study there was presented simulation of the volume counting of the water coming from surface flow which appears on highland forest roads. The basis were actual measures of surface flow from roads done in the Silesian Beskid in 2003-2004 period, and assumption of conditions homogeneity in 100 ha area for which the calculation was made. For different index of road net density (from 10 to 30 m·ha-1), different precipitations (1,1; 2,1; 5,2; 9,8 mm) and established 3-hour lasting rainfall there was shown the simulated water amount and its proportion to precipitation (P) on total area. Results, among others, are as follow: for road net density 10 m·ha-1 and rainfall 1,1 mm – 376 liters (0,03% P), for road net density 30 m·ha-1 and rainfall 9,8 mm – 58 077 liters (0,6% P). There was also calculated surface flow volume on based on the data measured in snow melt period (3 hours long period) and the results are as follow: for road net density 10 m·ha-1 – 75 588 liters, and for road net density 30 m·ha-1 – 226 765 liters of water. In part of discussion we compared these results with standard water consumption by statistic person. In this comparison the results are inter alia: run-off volume for rainfall 9,8 mm and road net density 30 m·ha-1 581 times greater than daily quota water use for person. In the comparison of volume of the run-off came from snow melting from road net with density index 30 m·ha-1 and daily requirement per person results 2 268 times difference.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.129-139,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Inżynierii Leśnej, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Al.29 Listopada 46, 31-425 Kraków
Bibliografia
 • Bochenek W. Ocena możliwości retencyjnych pokryw glebowo–zwietrzelinowych na stoku pogórskim. Regionalny Monitoring Środowiska Przyrodniczego, Kieleckie TowarzystwoNaukowe, Kielce. 3: 103–107, 2002.
 • Brodowski R. Wpływ wilgotności i gęstości gleby lessowej na powierzchniową erozję wodną. Acta Agrophysica. 14(3): 567-576, 2009.
 • Brodowski R., Rejman J. Określenie wpływu wilgotności i stanu powierzchni gleby wytworzonej z piasku gliniastego na spływ powierzchniowy i zmyw gleby. Acta Agrophysica. 4(3): 619-624, 2004.
 • Drogi leśne. Poradnik techniczny. Wyd. Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy LP w Bedoniu, 2006.
 • Gil E., Racjonalne użytkowanie ziemi na stokach pod kątem ochrony przeciwpowodziowej i przeciwerozyjnej. Probl. Zagospod. Ziem Górskich. 30: 31-48, 1990.
 • Gołąb J., Wańczyk R., Matusiak B. Surface runoff from slanting forest roads. Acta Sci. Pol., Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 5 (1): 13-25, 2006.
 • Gołąb J. Natężenie powierzchniowego spływu wody z leśnej drogi stokowej. Infr. I Ekol. Ter. Wiejskich, 7: 199-208, 2011.
 • Kosturkiewicz A., Szafrański C. Spływy powierzchniowe i podpowierzchniowe w bilansie wodnym gleb. Pr. Kom. Nauk Rol. i Leś. PTPN 55: 127-144, 1983.
 • Midriak R. Povrchovy odtok a podne straty vo vysokohorskych ekosystemoch. Ved. Pr. VULH, 39: 57-78, 1990.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. (Dziennik Ustaw nr 8 z dnia 31 stycznia 2002 r. - Poz. 70).
 • Słupik J. Spływ powierzchniowy na stokach górskich Karpat fliszowych. Gosp. Wod. 8: 290-295, 1972.
 • Suliński J. Sprawozdanie z prac wykonanych w I etapie badań “Zbadanie bilansu wodnego świerczyn rasy istebniańskiej”. (red. pr. zb.), maszynopis, ZIL AR w Krakowie, 1997.
 • Ustawa o lasach z dnia 28 IX 1991r., tekst ujednolicony, Dz.U. z 2011 nr 12 poz. 59.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a2aada30-30b4-4c73-9165-c99e5539d17f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.