PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 2/I |
Tytuł artykułu

Agrotechniczne aspekty nawadniania kroplowego i fertygacji azotem roślin ziemniaka

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Agricultural aspects of drip irrigation and nitrogen fertigation potato plants
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2010-2012 w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział Jadwisin na glebie lekkiej, kwaśnej. Celem badań było porównanie oddziaływania na plon bulw i jego strukturę oraz niektóre elementy jakości bulw (zawartość azotanów, skrobi, witaminy C, suchej masy oraz deformacje, zazielenienia i porażenie parchem zwykłym) różnych wariantów rozmieszczenia linii kroplujących pomiędzy rzędami roślin ziemniaków i prowadzenie nawadniania z fertygacją azotem. Nawadnianie kroplujące prowadzono podpowierzchniowo umieszczając przewody na rzędach roślin (kombinacja B), a na powierzchni umieszczając je w każdym międzyrzędziu (kombinacja C) oraz co drugie międzyrzędzie, podwajając dawkę nawodnieniową (kombinacja D). Azot mineralny na kombinacjach nawadnianych zastosowano rzutowo przed sadzeniem w dawce 50 kg.ha-1 i 50 kg.ha-1 w formie fertygacji (5 zabiegów po 10 kg.ha-1 N). Kontrolę stanowiła kombinacja (A) nienawadniana z azotem zastosowanym rzutowo przed sadzeniem w dawce 100 kg.ha-1. Dawki wody i terminy ich stosowania ustalono na podstawie wilgotności gleby przy użyciu tensjometrów. Umieszczając przewody podpowierzchniowo na rzędach roślin i stosując nawadnianie kroplowe w połączeniu z fertygacją azotem, uzyskano większy o około 14% ogólny i o około 22% handlowy plon bulw ziemniaków w porównaniu do kontroli. Stwierdzono, że plon bulw uzyskany na kombinacji z rozmieszczeniem linii kroplujących podpowierzchniowo na rzędach roślin nie różnił się istotnie w porównaniu do plonu z kombinacji, na której linie kroplujące usytuowano na powierzchni w każdym międzyrzędziu. Nawadnianie kroplowe z fertygacją spowodowało wzrost o 2-5% udziału bulw dużych w plonie (o średnicy powyżej 6 cm). Na kombinacji z liniami rozprowadzonymi na rzędach roślin stwierdzono mniejszy udział bulw porażonych parchem zwykłym niż na kontroli oraz większą zawartość skrobi i witaminy C w bulwach, w porównaniu do pozostałych kombinacji.
EN
The field experiment was conducted in the years 2010-2012 at Plant Breeding and Acclimatization Institute, Division Jadwisin on the light and acid soil. The aim of the research was to compare effect on tubers yield, their structure and some quality elements of tubers (content of nitrates, starch, vitamin C, dry matter and percentage of deformations, green tubers, common scab infection) different variants of lines drip irrigation between rows potato plants localization and conduct of irrigation with nitrogen fertigation. The drip irrigation was conducted of subsurface and drip lines situated on rows of plants (object of B), on surface and drip lines situated in each row space (object of C), every second row space and double irrigated dose of water (object of D). Mineral nitrogen on irrigated objects by broadcasting before of planting of 50 kg.ha-1 and by fertigation of 50 kg.ha-1 (5 treatments to 10 kg.ha-1) was applied to the soil. The control was object (A) without irrigated with nitrogen application in dose of 100 kg.ha-1 by broadcasting before planting. The doses of water and dates of their application were established by using tensjometer. When the lines situated by subsurface on rows and drip irrigation with nitrogen fertigation applied increasing about 14% of total and about 22% of commercial tubers yield of potato in compare to control was stated. The yield of tubers on the object with drip lines by subsurface on rows was not significant compare to object where the drip lines on surface each row space was situated. The drip irrigation with fertigation increasing about of 2-5% big tubers share in yield (diameter above of 6 cm) was caused. On the object with drip lines on rows situated smaller share of tubers with common scab infection than control objects and increase of starch and vitamin C content in tubers to compare other objects were observed.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
2/I
Opis fizyczny
s.201-213,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Jadwisin, ul.Szaniawskiego 15, 05-140 Serock
Bibliografia
 • Chmura K., Dmowski Z., Nowak L. Znaczenie nawadniania w produkcji roślinnej. Mat. Seminarium ,,Nowoczesne nawożenie i nawadnianie ziemniaka uwzględniające ochronę środowiska oraz jakość plonu bulw”. IHAR Oddział Jadwisin, Warszawa 2006, s. 10-18.
 • Chotkowski J. Nawadnianie ziemniaków. Produkcja i rynek ziemniaka. Wyd. Wieś Jutra 2012, s. 205-214.
 • Dmowski Z., Nowak L., Chmura K. Reakcja wybranych odmian ziemniaka na zróżnicowane warunki wodno-nawozowe. [W] Znaczenie odmiany w agrotechnice i przechowalnictwie ziemniaka. Konf. naukowo-techniczna, Jadwisin 26-27 marca 2003. IHAR Oddział Jadwisin,s. 50.
 • Dzieżyc J., Nowak L., Panek K. Metoda sterowania deszczowaniem uwzględniająca potrzeby opadowe roślin uprawnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 314, 1987, s. 137-148.
 • Gładysiak S., Borówczak F. Wpływ pogody, deszczowania i nawożenia azotowego na plon ziemniaków w wieloletnich doświadczeniach w warunkach Wielkopolski. Zesz. Probl. Post. NaukRoln. z. 438, 1996, s. 53-60.
 • Głuska A. Agrotechnika ziemniaka na plantacjach nawadnianych. Instrukcja wdrożeniowa nr 1/96. IZ Bonin 1996, ss. 40.
 • Głuska A. Nawadnianie jako czynnik kształtujący jakość plonu ziemniaków. Biul. IHAR nr 231, 2000, s. 179-184.
 • Goffart J., Collin J., Ryckmans D. Control of common scab of potato tubers by irrigation and secondary effects on the crop in Belgion Loan soils. Abstr. 13th EAPR Conf. Veldhoven.1996, s. 255-256.
 • Grześkiewicz H., Wierzejska A. Wpływ nawadniania i nawożenia azotem na plon i niektóre cechy jakości ziemniaków. Biul. Inst.. Ziem. 25, 1980, s. 77-93.
 • Gunel E., Karadogan T. Effekt of irrigation applied at different growth atages and length of irrigation period on guality characters of potato tubers. Potato Res., 41(1), 1998, s. 9-19.
 • Haverkort A. J., MacKerron D. K. L. Management of nitrogen and water in potato production. Wageningen. Pres. 2000, ss. 353.
 • Jeznach J. Aktualne trendy w rozwoju mikronawodnień. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 6, 2009, s. 83-94.
 • Lis B. Wpływ długości okresu wegetacji odmian i nawożenia azotowego na zawartość azotanów w bulwach ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. z. 440, 1996, s. 217-221.
 • Łuszczyk K. Systemy nawadniania ziemniaków. Ziem. Pol. nr 2 2004, s. 16-19.
 • Łuszczyk K. Nakłady na nawadnianie plantacji roślin towarowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 6, 2009, s. 303-315.
 • MacKerron D. K. L. Timing of irrigation in relation to yield and quality of potatoes. Irrigating Potatoes-UKIA Technical Monograph 2, 1990, s. 54-60.
 • Mazurczyk W., Głuska A., Trawczyński C., Nowacki W., Zarzyńska K. Optymalizacja nawadniania plantacji ziemniaka (FertOrgaNic) za pomocą metody kroplowej oraz systemu DSS. Rocz. AR Pozn. CCCLXXX Rolnictwo 66, 2006, s. 235-241.
 • Nadler A., Heuer B. Effect of saline irrigation and water deficyt on tuber guality. Potato Res., 38(2), 1995, s. 393-400.
 • Nowacki W. Technologiczno-ekonomiczna efektywność stosowania systemu kroplującego w uprawie ziemniaka. Mat. Seminarium ,,Nowoczesne nawożenie i nawadnianie ziemniaka uwzględniające ochronę środowiska oraz jakość plonu bulw”. IHAR Oddział Jadwisin,Warszawa 2006, s. 39-45.
 • Nowacki W. Nawadnianie plantacji ziemniaka w różnych systemach produkcji. IHAR – PIB Oddział Jadwisin 2010, ss. 56.
 • Pęksa A. Wpływ nawożenia azotem i nawadniania na skład chemiczny bulw i jakość otrzymanych z nich chipsów. Zesz. Nauk. AR Wroc. Ser. Technol. Żyw., 7(244), 1991, s. 9-28.
 • Pińska M., Wojdyła T., Rolbiecki S., Rzekanowski Cz., Rolbiecki R., Wpływ nawadniania uzupełniającego i nawożenia azotem na jakość wczesnych odmian ziemniaka. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 6, 2009, s. 245-256.
 • Rębarz. K., Borówczak F. Wpływ deszczowania, technologii uprawy i nawożenia azotowego na jakość ziemniaków odmiany Bila. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. z. 511, 2006, s. 287-299.
 • Rębarz. K., Borówczak F. Wpływ deszczowania, technologii uprawy i nawożenia azotowego na wielkość bulw, plon handlowy i występowanie strat w czasie przechowywania ziemniaków.Rocz. AR Pozn. CCCLXXX Rolnictwo 66, 2006, s. 305-313.
 • Rzekanowski Cz., Wojdyła T., Rolbiecki S., Rolbiecki R., Grzelak B., Pińska M. Wpływ nawadniania deszczownianego i nawożenia azotem na plon oraz wartość technologiczną i przechowalnicząziemniaka odmiany Drop. Rocz. AR Poznań 25, 2004, s. 535-540.
 • Szutkowska M. Porażanie się bulw ziemniaka parchem zwykłym zależnie od warunków wilgotnościowo-termicznych i składu granulometrycznego gleby. Fragm. Agronom. 2 (58), 1998,s. 106-119.
 • Trawczyński C. Precyzyjne nawadnianie i nawożenie ziemniaka w oparciu o program DSS (Decision Support System). Mat. Seminarium ,,Nowoczesne nawożenie i nawadnianie ziemniaka uwzględniające ochronę środowiska oraz jakość plonu bulw”. IHAR Oddział Jadwisin,Warszawa 2006, s. 23-30.
 • Trawczyński C. Wpływ nawadniania kroplowego i fertygacji na plon i wybrane elementy jakości bulw ziemniaka. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 6, 2009, s. 55-67.
 • Trawczyński C. Woda i składniki odżywcze w jednej kropelce. Top agrar Polska, 6, 2010, 106-109.
 • Wojdyła T., Pińska M., Rolbiecki S., Rolbiecki R. Wpływ mikronawodnień na zawartość skrobi i cukrów w bulwach wybranych odmian ziemniaków po zbiorach i przechowywaniu. Infrastrukturai Ekologia Terenów Wiejskich, 6, 2009, s. 293-302.
 • Zarzyńska K. Wpływ precyzyjnej fertygacji na rozwój roślin, plon i jakość bulw ziemniaka. Mat. Seminarium ,,Nowoczesne nawożenie i nawadnianie ziemniaka uwzględniające ochronę środowiska oraz jakość plonu bulw”. IHAR Oddział Jadwisin, Warszawa 2006, s. 31-38.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a1e39932-a97a-4163-b25b-bbdf22040b4f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.