PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 2 |
Tytuł artykułu

Ocena czynników rozwoju przodujących gospodarstw rolniczych z wykorzystaniem metody drzew regresyjnych typu C and RT

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Numer
2
Opis fizyczny
s.100-112,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
 • Breiman L., Friedman J., Olshen R. A., Stone Ch. J.: Classification and regression trees. 1984.
 • Bruzda J.: Konceptualizacja kategorii rozwoju [w:] Rozwój przedsiębiorstw. Modele, czynniki, strategie (red. M. Biłasiewicz). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2002.
 • Chomątowski S.: Warunki a czynniki rozwoju przedsiębiorstwa. Próba identyfikacji i klasyfikacji [w:] Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Kraków 1996.
 • Czyżewski A., Wiśniewska J.: Metody pomiaru dochodów rolniczych w krajach UE. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 1, 1996.
 • Data mining – metody i przykłady. Materiały seminaryjne Statsoft. Kraków 2002.
 • Dautzenberg K.: Erfolgsfaktoren von landwirtschaftlichen Unternehmen mit Marktfruchtanbau in Sachsen-Anhalt. Institut für Agrarentwicklung in Mittel und Osteuropa (IAMO), Halle 2005.
 • Franc-Dąbrowska J.: Poziomy wyniku finansowego miarą sytuacji finansowej przedsiębiorstw w warunkach rozwoju zrównoważonego. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Rolnictwo LXXXVII, nr 540, Wrocław 2006.
 • Gołębiewska B.: Zmiany stopnia powiązań z rynkiem gospodarstw o zróżnicowanym poziomie akumulacji. Roczniki Naukowe SERiA, t. VII, z. 1, Warszawa 2005.
 • Goraj L.: Udział płatności w tworzeniu dochodów gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2006.
 • Gudkova S.: Rozwój małych przedsiębiorstw: wiedza, sieci osobistych powiązań, proces uczenia się. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Gradziuk B.: Czynniki sprzyjające osiągnięciu sukcesu przez gospodarstwa rolnicze na przykładzie Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego. Praca doktorska przygotowana w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych SGGW w Warszawie, 2005.
 • Józwiak W.: Procesy dostosowawcze gospodarstw rolnych do zmienionej sytuacji rynkowej [w:] Rolnictwo polskie w okresie transformacji systemowej (1989-1997). IERGiŻ, Warszawa 1998.
 • Karwat-Woźniak B.: Gospodarstwa rozwojowe w procesach dostosowawczych do gospodarki rynkowej. IERGiŻ, Warszawa 2005.
 • Klepacki B.: Organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania postępu technologicznego w gospodarstwach indywidualnych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1990.
 • Klusek T.: Uwarunkowania i czynniki rozwoju gospodarstw rodzinnych w warunkach gospodarki rynkowej. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 90, z. 2, Warszawa 2003.
 • Petersen V.: Unternehmensführung und Unternehmenserfolg. Agrarwirtschaft, nr 52, z. 2, 2003.
 • Przygodzka R.: Fiskalne instrumenty wspierania rozwoju rolnictwa – przyczyny stosowania, mechanizmy i skutki. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, 2006.
 • Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D.: Finanse przedsiębiorstw. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
 • Stanienda J.: Determinanty rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie. Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2006.
 • Tomczak F.: Gospodarka rodzinna w rolnictwie. Uwarunkowania i mechanizmy rozwoju. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2005.
 • Whittaker E. T.: Od Euklidesa do Einsteina. PWN, Warszawa 1965.
 • Woś A.: Tendencje rozwoju rolnictwa w warunkach rynkowych. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1994.
 • Woś A.: Rolnictwo i sektor żywnościowy w 2001 roku. IERGiŻ, Warszawa 2002.
 • Woś A., Zegar J.: Rolnictwo zrównoważone. IERiGŻ, Warszawa 2002.
 • Zegar J.: Strategia polskiego rolnictwa po akcesji do Unii Europejskiej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2, 2003.
 • Agra Europe 2008, nr 2294.
 • Agricultural Outlook 2007-2016, Organisation for Economic Co-Operation and Development. Food and Agriculture Organization of the United Nations. OECD-FAO.
 • Analyse politischer Handlungsoptionen für den Milchmarkt, Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL) i Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel. Landbauforschung Völkenrode Sonderheft 300 / Special Issue 300, Folkhard I. i in., 2006.
 • Bericht der Bundesregierung über die künftige Gestaltung der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes” – Rahmenplane 2006 bis 2009 und 2007 bis 2010. Unterrichtung durch die Bundesregierung, Deutscher Bundestag, Drucksache 16/310, 16.12.2005.
 • COM(2007) 722. Communication from the Commission to the Council and the European
 • Parliament. Preparing for the "Health check" of the CAP Reform, Commission of the European Communities Brussels, 20 November 2007.
 • Direktzahlungen-Verpflichtungenverordnung 2009 (Langtitel: Verordnung über die Grundsätze der Erhaltung landwirtschaftlicher Flächen in einem guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand) in der Fassung vom 4.11.2004, zuletzt geändert durch
 • Gesetz zur Neuregelung des Rechts des Naturschutzes und der Landschaftspflege vom 29.7.2009.
 • Evaluation of the Application 2007: Evaluation of the Application of Cross Compliance as foreseen under Regulation 1782/2003. Part 1: Descriptive Report and Part 2: Replies to Evaluation Questions. Alliance Environment 2007.
 • Falkhard I.: Umsetzung des Luxemburger Beschlusses zur EU-Agrarreform in Deutschland: eine erste Einschätzung. Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL), Braunschweig 2003.
 • Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz (2007). Summary of the Rural Development Programme Hessen 2007-2013.
 • Isermeyer F.: Landbauforschung Völkenrode Sonderheft 300/Special Issue 300. Autoren: F. Isermeyer, M. Brockmeier, H. Gömann, R. Hargens, R. Klepper, P. Kreins, F. Offermann, B. Osterburg, J. Pelikan, P. Salomon, H. Thiele. 2006.
 • Kirschke D.: Wywiad na temat health cheack 2008 w Niemczech. Der Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin 2008.
 • Komisja Europejska 2009: http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_pl.htm 2009.
 • Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego. Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 20.11.2007, KOM(2007)722 Wersja ostateczna, Przygotowania do oceny funkcjonowania reformy WPR.
 • Landwirtschaft in der ökologischen Marktwirtschaft: Sicherung der Welternährung vs. Klimaschutz und Bioenergie. Von Witzke H., Working paper, Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Landwirtschaftlich – Gärtnerischen Fakultät, nr 80/2007.
 • Leoniak M.: Polityka rozwoju obszarów wiejskich. (FAPA). Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU). Warszawa, grudzień 2008 r.
 • Lichorowicz A.: Status prawny gospodarstw rodzinnych w ustawodawstwie krajów Europy Zachodniej. Wyd. Temida, Białystok 2000.
 • Methan und Lachgas – Die vergessenen Klimagase. WWW Deutschland, Frankfurt am Main, Von Witzke H., Noleppa S., November 2007, 1.Auflage.
 • Neuorientierung der EU-Agrarpolitik. Für einen entwicklungs- und umweltpolitisch verträglichen Umbau der Agrarpolitik, der einer bäuerlichen Landwirtschaft eine Zukunft ermöglicht. Positionspapier deutscher Organisationen aus Entwicklungspolitik und Tier-Umwelt- sowie Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 2006.
 • Nutzung von Biomasse zur Energiegewinnung – Empfehlungen an die Politik Kurzfassung des Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats für Agrarpolitik beim Bundesministerium für Ernährung. Landwirtschaft und Verbraucherschutz (verabschiedet im November 2007).
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 363/2009 z dnia 4 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006, ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (uchylone przez Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r.).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 74/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 473/2009 z dnia 25 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej dotyczące zmian w zakresie programów rozwoju obszarów wiejskich.
 • Rural development environmental programming guidelines: a manual based on the findings of the Europe’s Living Countryside Project. WWF, LUPG and SNM, 2005.
 • SAEPR/FAPA. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej. Regionalizacja Systemu Płatności Jednolitej w Polsce (wersja wstępna), Warszawa 2005.
 • SAEPR/FAPA. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Sekcja Analiz Ekonomicznych
 • Polityki Rolnej. Wprowadzenie Systemu Płatności Bezpośrednich w Państwach UE-15 w efekcie reformy WPR z Luksemburga z 2003 r. Warszawa 2005.
 • Situationsbericht 2007. Berlin, DBV Deutsche Bauerverband, 2006.
 • Stellungnahme zur Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament. Vorbereitung auf den „GAP-Gesundheitscheck“, Verabschiedet am 28.03.2008.
 • The implementation of the CAP and visions of its future role across 27 EU Member States. Council for the Rural Area Raad voor het Landelijk Gebied, www.rlg.nl, Netherlands.
 • Witzke H.: Distributive effects of direct payments in German agricultural policy of the European Union. H. von Witzke, S. Noleppa, P.L. Kennedy, GMF, Washington 2006.
 • Witzke H.: Effects of the EU Common Agricultural Policy and U.S. Farm Policy on Agricultural Land Markets. H. von Witzke, S. Noleppa, P.L. Kennedy, GMF, Washington 2007.
 • Witzke H.: Wywiad na temat health check 2008 w Niemczech. Der Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin 2008.
 • Zeddies J.: Biokraftstoffquoten – Gibt es überhaupt genug Rohstoffe. German Journal of Agricultural Economics – Agrarwirtschafts 55, 2006.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-9ccd1352-eea4-4322-a2ef-78fb05871d2c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.