PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 61 | 1 |
Tytuł artykułu

Prosumpcja racjonalizatorska użytkowników tzw. nowych mediów w kontekście ogólnoeuropejskiego kryzysu gospodarczego

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Streamlining prosumption of users of the so-called new media in the context of general European economic crisis
RU
Racionalizatorskaja prosumpcija pol’zovatelejj tak nazyvaemykh novykh media v kontekste obshheevropejjskogo ehkonomicheskogo krizisa
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Cel artykułu: konceptualizacja oraz pomiar tzw. prosumpcji racjonalizatorskiej jako specyficznego przejawu prosumpcji związanego z kryzysem gospodarczym, a także określenie zależności korelacyjnych pomiędzy prosumpcją racjonali­zatorską a wybranymi cechami konsumentów. Podejście badawcze: artykuł opiera się na podejściu dedukcyjnym - na podstawie studiów literaturowych zdefiniowano prosumpcję racjonalizatorską, opracowano model pomiarowy i dokonano testu empirycznego na próbie użytkowników mediów społecznościowych (n= 309). Główne wyniki badań: prosumpcją racjonalizatorska jest stosunkowo szeroko upowszechniona w Polsce, na jej poziom ujemnie wpływają dochody konsumentów, z kolei wysoka skłonność do prosumpcji racjonalizatorskiej oddziałuje pozy­tywnie na oszczędności konsumentów. Implikacje praktyczne: zjawisko prosumpcji racjonalizatorskiej może być wykorzystywane przez różne przedsiębiorstwa w dobie kryzysu wzorem takich firm jak, np. IKEA (np. samodzielne składania mebli) czy Tesco (samoobsługa kasowa). Implikacje społeczne: upowszechnianie się prosumpcji racjonalizatorskiej może być traktowane jako globalny czynnik antykryzysowy i stabilizujący budżety gospodarstw domowych. Kategoria artykułu: badawczy.
EN
Article aim: conceptualisation and measurement of the so-called streamlining prosumption as a specific manifestation of prosumption connected with the economic crisis as well as determination of the correlative dependencies between streamlining prosumption and the selected traits of consumers. Research approach: the article is based on the deductive approach - based on the literature studies, there is defined streamlining prosumption, developed the measuring model and carried out an empirical test on the sample of users of social media (n= 309). Main research findings: streamlining prosumption is relatively widespread in Poland; its level is negatively affected by consumers' incomes; in turn, the high propensity to streamlining prosumption positively affects consumers' savings. Practical implications: the phenomenon of streamlining prosumption can be used by different enterprises on the days of the crisis, on the model of such compa­nies as, for instance, IKEA (e.g. furniture assembly on one's own) or Tesco (cash- desk self-handling). Social implications: popularisation of streamlining prosumption may be treated as the global anti-crisis factor and the one stabilising household budgets. Article category: research.
RU
Цель статьи: концептуализация и измерение так называемой рационали­заторской просумпции как специфического проявления просумпции, связанного с экономическим кризисом, а также определение корреляционных за­висимостей между рационализаторской просумпцией и избранными чертами потребителей. Исследовательский подход: статья основана на дедуктивном подходе - на основе изучения литературы определили рационализаторскую просумпцию, разработали модель измерения и провели эмпирический тест на выборке участников социальных медиа (п= 309). Основные результаты исследований: рационализаторская просумпция от­носительно широко распространена в Польше, на ее уровень отрицательно влияют доходы потребителей; в свою очередь, высокая склонность к рациона­лизаторской просумпции положительно влияет на сбережения потребителей. Практические импликации: явление рационализаторской просумпции может использоваться разными предприятиями во время кризиса по образцу та­ких фирм, как, например, IKEA (напр. самостоятельный монтаж мебели) или Tesco (кассовое самообслуживание). Социальные импликации: распространение рационализаторской просумпции может считаться глобальным антикризисным фактором и фактором, ста­билизирующим бюджеты домохозяйств. Категория статьи: исследовательская.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
61
Numer
1
Opis fizyczny
s.172-181,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Badań Rynkowych i Marketingu, Wydział Informatyki i Komunikacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul.Bogucicka 14, 40-227 Katowice
Bibliografia
 • Baruk A.I. (2008), Polscy nabywcy finalni jako prosumenci, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębior­stwa", nr 10.
 • Baruk A.I. (2011), Lojalność nabywców finalnych. Aktywność prosumpcyjna na rynku produktów spożywczych, „Problemy Jakości", sierpień.
 • Dwornik B. (2012), Marketing mobilny. Rewolucja stała się faktem, (w:) Raport-marketing mobilny, interaktywnie.com.
 • Gajewski Ł. (2009), Prosumpcja-praktyki konsumenckiej innowacyjności, „e-mentor", nr 2(29).
 • Kramer J. (2011), Konsumpcja-ewolucja ról i znaczeń, „Konsumpcja i Rozwój", nr 1.
 • Mazurek-Łopacińska K. (2011), Postmodernistyczna kultura konsumpcyjna w kształtowaniu popytu i stylów życia współczesnego, „Konsumpcja i Rozwój", nr 1.
 • Mitręga M. (2013), Czy prosumpcja w dobie kryzysu to zjawisko jednowymiarowe? Eksploracja wśród użytkowników portali społecznościowych, „Problemy Zarządzania", nr 11.
 • Mitręga M., Witczak O. (2012), Prosumpcja jako przejaw przedsiębiorczości konsumenckiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 724(97).
 • Rachocka J. (2003), Dekonsumpcja, homocentryzm, ekologizacja życia-nowe tendencje konsumenckie w rozwiniętych gospodarkach rynkowych, (w:) Bernat T. (red.), Problemy globalizacji gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
 • Tofler A. (1980), The third wave, William Morrow, New York.
 • Vargo S.L., Lusch R.F. (2004), Evolving to a new dominant logic for marketing, "Journal of Market­ing".
 • WorldBank (2014), World Development Indicators, http://databank.worldbank.org/data/ [dostęp: 04.03.2014].
 • Xie C., Bagozzi R.P et al. (2008), Trying to presume: toward a theory of consumers as cocreators of value, "Journal of the Academy of Marketing Science", No. 36(1).
 • Żabiński L. (2011), Wyzwania współczesności a marketing. Konsumpcjonizm. Kryzys globalny. Innowacje i rozwój, „Forum", nr 33.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-9be551af-72fc-4553-804a-7a2f3b9072e7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.