PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 09 |
Tytuł artykułu

Infrastruktura w planowaniu przestrzennym Polski (uwagi do "Eksperckiego Projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju - do roku 2033")

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Infrastructure in spatial planning of Poland (comments on the "Expert Project of Spatial Management of the Country until 2033 concept")
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Infrastruktura stanowi część integralną każdego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym i planu krajowego. Można nawet twierdzić, ze stanowi „kręgosłup” struktury przestrzennej całego kraju. Nie inaczej jest w „Projekcie koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2033” opracowanej przez zespół geografów, głównie z Instytutu Geografii PAN w Warszawie oraz ekonomistów z Łodzi, Gdańska i Warszawy. „Projekt...”, w tytule poprzedzony stwierdzeniem – „ekspercki”, zasługuje na uwagę m.in. ze względu na fakt, że jest druga kolejna próba zmiany „Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju”, która została przyjęta przez Sejm w 2001 roku – opublikowana w „Monitorze Polskim” Nr 26, poz. 432, w dniu 16 sierpnia 2001 r. Oznacza to, że ta „Koncepcja…, z 2001 r.” obowiązuje dotychczas. W roku 2005 została podjęta pierwsza próba zmiany ww. „Koncepcji…”, pod nazwą „Zaktualizowana koncepcja zagospodarowania przestrzennego kraju” [RCSS, wrzesień 2005], znana z publikacji, która jednak nie została przyjęta i wycofana z Sejmu R.P. W obu próbach zwraca uwagę fakt pominięcia w tytule (ale nie tylko w tytule) terminu „polityka” (!). Analizę i ocenę „Eksperckiego Projektu…..z grudnia 2008r. autor przestawił w artykule opublikowanym z nr 5/2009 „Infrastruktury i ekologii terenów wiejskich”. W artykule niniejszym autor skoncentrował się na ocenie infrastruktury z „Eksperckim Projekcie…”, nie tylko ze względu na fakt, że sami autorzy przywiązują ogromne znaczenie do tego elementu struktury przestrzennej Polski, ale przede wszystkim ze względu na sposób ujęcia tego zagadnienia w całości „Eksperckiego Projektu Koncepcji…., z 2008 r.”. W ocenie tej wskazuje się na pozytywy, ale i negatywy tego „Projektu...”, a w tym (niestety) liczne usterki, a nawet braki. Czy ta nader krytyczna opinia jest słuszna muszą to osądzić sami Czytelnicy.
EN
Infrastructure constitutes an integral part of each spatial management plan, including the national plan. It may be even stated that it provides the “backbone” of the spatial structure of the whole country. It is the same in the “Project of spatial management of the country until 2033 concept” developed by a team of geographers from the Institute of Geography, PAS in Warsaw and economists from Łódź, Gdańsk and Warsaw. The “Project”, preceded by the word “expert” in its title deserves attention, among others due to the fact that it is a second attempt at changing the “The concept of the country spatial management policy”, which was adopted by Polish Parliament (Sejm) in 2001 and published in Monitor Polski No. 26 item 432, dated 16 August 2001. It means that the “Concept…” developed in 2001 is still effective. The first attempt at changing the “Concept… entitled “Updated concept of the country spatial management” [RCSS, September 2005] was made in 2005 and published, however it was not accepted by Polish Parliament (Sejm) and has been abandoned. It is noticeable that the word “policy” has been omitted (!) in the title (and not only there) in both publications. The Author presented the analysis and assessment of the “Expert project… of December 2008” in his article published in “Infrastructure and Ecology of Rural Areas “ No.5/2009. In the presented article the Author focused on an evaluation of the infrastructure as seen in the “Expert project…”, not only because the authors themselves attach great importance to this element of spatial structure in Poland, but primarily because of the approach to this issue as a whole in the “Expert project…” version of 2008. Both positive and negative aspects of this project were pointed out in this assessment, including (unfortunately) numerous faults and even omissions. Readers themselves should decide whether this very critical opinion is right.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
09
Opis fizyczny
s.7-22,bibliogr.
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie, Warszawa
Bibliografia
 • Beck U. Społeczeństwo ryzyka – W drodze do innej nowoczesności. Scholar, Warszawa 2002.
 • Bielecki Cz. Wizja Polski. UMCS, Lublin 2007.
 • Bojarski W. Cybernetyczne spojrzenie na przyszłość świata. W: Przyszłość. Świat – Europa – Polska. Nr 2 (16) 2007.
 • Coates J.F., Jarratt J. Odkrywanie przyszłości – 200 rosnącej kompetencji. „Transformacje” 1996.
 • Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju – do roku 2033. MRR, Warszawa 2008.
 • Fukujama F. Budowanie państwa - Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku. Rebis, Poznań 2005.
 • Handy Ch. Wiek paradoksu – W poszukiwaniu sensu przyszłości. Warszawa 1996.
 • Handy Ch. Głód ducha – Poza kapitalizmem – Poszukiwanie sensu w nowoczesnym świecie. Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 • Hawkinhg S. Przewidywanie przyszłości. Warszawa 1996.
 • Heibroner R. L. Zmierzch cywilizacji biznesu. PWN, Warszawa 1988.
 • Hubert J. Społeczeństwo synergetyczne. Universatis, Kraków 2000.
 • Huntington S. P. Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego. Muza, Warszawa 1997.
 • Ilasz L. Nowa wizja Polski. „Książka i Wiedza”, Warszawa 2006.
 • Jeleński A. Technologie przyszłości a szanse Polski [w:] Przyszłość. Świat – Europa – Polska. Nr 2 / 2006.
 • Karta Ateńska [La Charte d’Athenes] przyjęta przez IV Kongres C.I.A.M. w 1933 r.
 • Kennedy P. U progu XXI wieku (przymiarka do przyszłości), Londyn 1994.
 • Kieżun W. Podniesienie sprawności państwa polskiego [w:] Przyszłość. Świat – Europa – Polska. Nr 2 / 2006.
 • Kirejczyk E. Refleksje na temat przyszłości Europy do roku 2050 [w:] Przyszłość. Świat – Europa – Polska. Nr 2 (16) 2007.
 • Konf. międz.: Przyszłość Europy. Zrównoważony rozwój i wzrost gospodarczy? [The Future of Europe. Sustainable Development and Economic Growth]. Oprac. J. Niżnik W: Przyszłość. Świat – Europa – Polska. Nr 1 (17) 2008.
 • Kołodko G. Współczesny kryzys gospodarki światowej i jego implikacje dla długofalowego rozwoju Polski (tezy) [w:] Przyszłość. Świat – Europa – Polska. Nr 1 (19) 2009.
 • Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju „Polska 2000 Plus”. RCSS, Warszawa 1997.
 • Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. „Monitor Polski” Dz. U. R.P. , Warszawa, dnia 16 sierpnia 2001 Nr 26, poz. 432.
 • Kukliński A.: Europa i jej przyszłość. W: Przyszłość. Świat – Europa – Polska. Nr 1 (17) 2008.
 • Min. Budownictwa. Polska przestrzeń. Raport o stanie zagospodarowania kraju. Warszawa 2007.
 • Nowa Karta Ateńska, 1998 „The New Charter of Athens 1998” ECTP, Ateny 1998.
 • Nowa Karta Ateńska, 2003 [The New Charter of Athens]. ECTP, Lisbon, 20 November 2003.
 • Laszlo E. Vision 2000 – Reordering Chaos for Global Survival. Amsterdam 1994.
 • Lubbe A. Współczesny kryzys gospodarki światowej a długofalowe implikacje rozwoju Polski [w:] Przyszłość. Świat – Europa – Polska. Nr 1 (19) 2009.
 • Meadows D.H. et al. Przekraczanie granic – globalne załamanie czy bezpieczna przyszłość. Warszawa 1995.
 • Naisbitt J. Megatrendy – Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie. Zysk i S-ka,
 • Poznań 1997.
 • Polska Wieś 2025 – Wizja rozwoju. Konf. w Pałacu Staszica. Mat. pokonf. Warszawa, 1 czerwca 2005 r.
 • Praca zb. EUROPA w perspektywie roku 2050. PAN – Komitet Prognoz „POLSKA 2000 Plus”, Warszawa 2008.
 • Raport: „Global Trends 2025: A Transformed World (Globalne trendy 2025: Zmieniony świat). Omówienie [w:] Przyszłość. Świat – Europa – Polska. Nr 2 (18) 2008.
 • Reykowski J. Konflikty społeczne a problemy przyszłości [w:] Przyszłość. Świat – Europa – Polska. Nr 2/2006.
 • Sadowski Zd. W poszukiwaniu drogi rozwoju. PAN – Komitet Prognoz „POLSKA 2000 Plus”, Warszawa 2006.
 • Sadowski Zd. Współczesny kryzys światowej gospodarki a długofalowe implikacje dla rozwoju świata i Polski [w:] Przyszłość. Świat – Europa – Polska. Nr 1 (19) 2009.
 • Sokołowski J., Zimny J., Kozłowski H. R. Polska XXI wieku – Nowa wizja i strategia rozwoju. Fundacja „Pomoc Rodzinie”, Łomianki 2005.
 • Sztaba S. Scenariusze rozwoju współczesnego świata. „Transformacje”, 1996.
 • Wierzbicki A. P. Jak przewidywać przyszłość [w:] Przyszłość. Świat – Europa – Polska. Nr 2/2002.
 • Wiśniewski G. Wizja rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce do 2050 roku. Inst. Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO), Gdańsk 2009.
 • Woźniak M.G. Globalny kryzys a długofalowy rozwój zintegrowany w Polsce [w:] Przyszłość. Świat – Europa – Polska. Nr 1 (19) 2009.
 • Zacher L.W. Gry o przyszłe światy. PAN – Komitet Prognoz „POLSKA 2000 Plus”, Warszawa 2006.
 • Zacher L.W. Czarne scenariusze przyszłości [w:] Przyszłość. Świat – Europa – Polska. Nr 1 (17) 2008.
 • Zaktualizowana Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego Kraju. RCSS. Warszawa, wrzesień 2005 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-9b67dc47-c02d-497b-b0e3-9ef66e1453a0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.