PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1990 | 376 |
Tytuł artykułu

Agrocenozy gleb lekkich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
RU
Agrocenozy pochv legkogo mekhanicheskogo sostava
EN
Agrocenoses of light soils
Języki publikacji
PL
Abstrakty
RU
Настоящая статья разработана на основании результатов исследований проводимых в разных исследовательских центрах страны, публикованных и непубликованных, но представленных на научных совещаниях. Представленные в ней данные касаются образования урожаев хлебных злаков, пропашных культур, бобовых крупнозернистых и небобовых кормовых культур, возделываемых на песчаных почвах. Приведенные данные показывают, что величина урожаев зависит с существенной степени от гранулометрического состава почвы и ее сельскохозяйственного комплекса. На основании представленных результатов исследований можно констатировать, что агротехнические мероприятия позволяют не только повышать урожаи типичных для данной агротехники культур, но и возделывать культуры с высшими требованиями к почвенным условиям, такие как напр. ячмень, пшеница, свекла, горох, конские бобы. В статье представлен также видовой состав сорняков и их численность на этих почвах.
EN
This paper has been worked out on the basis of investigation carried out in different research centres of this country, both published and unpublished, but presented at scientific sessions. Data concerning formation of yields of cereals, root crops, coarse-grained legumes and non-leguminous fodder crops on sandy soils are presented in the paper. It follows from the data that the yield magnitude depends to a significant degree on the granulometric composition of soil and on its agricultural utility complex. The presented investigation results prove that agrotechnical measures allow lot only to increase the yields of crops, for which these measures are typical, but also to cultivate species of higher demands towards soil conditions, such as e.g. barley, wheat, beets, pea, field beans. Also the species composition of weeds and their occurrence frequency on these soils are presented in the paper.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
376
Opis fizyczny
s.165-179,rys.,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego-AR w Warszawie, Warszawa
Bibliografia
 • 1. Bieniek B.: Zmiany zachwaszczenia łanu i gleby w ogniwie zmianowania zbożowego w zależności od sposobu pielęgnowania roślin. Referat na sesji naukowej „Intensyfikacja produkcji roślinnej na glebach piaskowych”, Wrocław, czerwiec 1986.
 • 2. Boratyński K., i inni: Wpływ nawożenia mineralnego i organicznego na plony roślin i właściwości gleby lekkiej w długoletnim doświadczeniu w Laskach Oławskich. Pam. Puł. 1976, z. 66, 119 - 139.
 • 3. Boguszewski W. i inni: Działanie nawożenia mineralnego na glebie piaskowej w 4-letnim zmianowaniu. Pam. Puł. 1961, z. 2, 221 - 235.
 • 4. Boguszewski W. i inni: Działanie nawożenia mineralnego na glebie paskowej w 4-letnim zmianowaniu cz. II. Wyniki badań czwartej rotacji zmianowania w doświadczeniu wieloletnim w Z. D. Małyszyn Wielki. Pani. Puł. 1969, z. 37, 79 - 97.
 • 5. Boguszewski W. i inni: Dobór roślin do uprawy na glebie piaskowej. Pam. Puł. 1981, z. 74, 133 - 137.
 • 6. Byszewski W., Uprawa buraków cukrowych na glebach lżejszych. Warszawa, PWRiL 1975.
 • 7. Droese H. i inni: Wykorzystanie odpadów poflotacyjnych z kopalni miedzi i popiołów dymnicowych z elektrowni do odkwaszania gleb lekkich. Zesz. Nauk. ART Olsztyn, Rolnictwo 1978, nr 24, 65 - 72.
 • 8. Dzienia S.: Uprawa roślin strączkowych na nasiona na glebie kompleksu żytniego dobrego. Referat na sesji naukowej „Intensyfikacja produkcji roślinnej na glebach piaskowych”, Wrocław, czerwiec 1986.
 • 9. Filutowicz S. i inni: Burak cukrowy. Warszawa, PWRiL 1980.
 • 10. Fotyma M., Chróst J.: Produkcyjność i pojemność nawozowa w stosunku do azotu zmianowań na glebie lekkiej. Pam. Puł. 1980, z. 73.
 • 11. Gonet Z.: Plonowanie jednorocznych roślin pastewnych motylkowych i niemotylkowych w różnych warunkach glebowych, Rocz. Gleb. 1985, t. 36, z. 1, 169 - 176.
 • 12. Gromadziński A.: Wpływ technologii zbioru żyta na plonowanie niektórych roślin w poplonie ścierniskowym i wsiewce popolonowej. Pam. Puł. 1976, z. 66, 141 - 153.
 • 13. Gromadziński A.: Wpływ terminu siewu i nawożenia azotowego na plonowanie roślin uprawianych w poplonie ścierniskowym. Pam. Puł. 1976, z. 66, 155-166.
 • 14. Hoffman-Kąkol J.: Zachwaszczenie roślin strączkowych uprawianych na glebie piaskowej na kompleksie żytnim dobrym i żytnim słabym w porównaniu do gleby gliniastej lekkiej na kompleksie pszennym dobrym. Referat na sesji naukowej „Intensyfikacja produkcji roślinnej na glebach piaskowych”, Wrocław, czerwiec 1986.
 • 15. Jaśkowski Z.: Nawożenie mineralne NPK, wapń i magnez w rekultywacji całkowicie zdegradowanych gleb piaskowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 1973, z. 149, 189 - 205.
 • 16. Jaśkowski Z.: Wapnowanie i nawożenie magnezem wraz z NPK we wstępnym zagospodarowaniu najsłabszych gleb piaskowych. Zesz. Nauk. ART Bydgoszcz, Rolnictwo 1975, nr 21, 77 - 90.
 • 17. Jaśkowski Z.: Badanie przyczyn żółknięcia zbóż na bardzo kwaśnych glebach lekkich, cz. IV. Efektywność nawożenia magnezowego przy występowaniu ostrych objawów niedoboru magnezu na zbożach żyto, owies, Pam. Puł..1978, z. 69, 43 - 60.
 • 18. Jaśkowski Z.: Zagospodarowanie najlżejszych, rolniczo zaniedbanych, bardzo kwaśnych gleb piaskowych całkowitych metodą agrochemiczną, Materiały z narady naukowo-koordynacyjnej w problemie RWPG 1.1.1., Puławy 1984, 225 - 232.
 • 19. Jędruszczak M.: Plonowanie soi na glebie piaskowej. Referat na sesji naukowej „Intensyfikacja produkcji roślinnej na glebach piaskowych”. Wrocław, czerwiec 1986.
 • 20. Kern E.: Wpływ jakości gleby na plonowanie ziemniaków. Ziemniak 1979, 33 - 32, Poznań, PWRiL 1980.
 • 21. Krzymuski J., Kryteria rejonizacji korzeniowych roślin pastewnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 1979, z. 224, 247 - 254.
 • 22. Makowiecki J.: Produkcyjność gmin i możliwości jej zwiększania na glebach piaskowych, Referat na sesji naukowej „Intensyfikacja produkcji roślinnej na glebach piaskowych”, Wrocław, czerwiec 1986.
 • 23. Mucha S.: Przyrodnicze podstawy rejonizacji owsa i żyta ozimego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 1979, z. 224, 195 - 206.
 • 24. Myśkow W. i inni: Znaczenie substancji organicznej w kształtowaniu żyzności i biologicznych właściwości gleby lekkiej. Materiały z narady naukowo-koordynanacyjnej w problemie RWPG 1.1.1. Puławy 1984, 225 - 232.
 • 25. Niewiadomski W.: Stan badań nad regionalizacją produkcji roślinnej w Polsce, Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 1979, z. 224, 13 - 34.
 • 26. Noworolnik K. i inni: Porównanie produkcyjności jęczmienia i owsa na glebach kompleksu żytniego słabego. Pam. Puł. 1981, z. 74, 112 - 122.
 • 27. Noworolnik K., Strzelec J.: Plonowanie jęczmienia jarego i owsa na glebach lekkich w różnych rejonach klimatycznych Polski, Pam.. Puł. 1982, z. 77.
 • 28. Pawłowski F. i inni: Zasób i skład gatunkowy nasion chwastów w różnych kompleksach gleb w południowo-wschodniej Polsce. Rocz. Nauk Rol. 1980, ser. A, t. 104, z. 3, 86 - 100.
 • 29. Pawłowski F. i inni: Planowanie i zachwaszczenie niektórych roślin strączkowych uprawianych na nasiona na glebie piaskowej. Referat na sesji naukowej „Intensyfikacja produkcji roślinnej na glebach piaskowych”, Wrocław, czerwiec 1986.
 • 30. Pawłowski F. i inni: Analiza zachwaszczenia niektórych roślin uprawnych na glebach piaskowych kompleksów żytnich w Kotlinie Sandomierskiej, Referat na sesji naukowej „Intensyfikacja produkcji roślinnej na glebach piaskowych”, Wrocław, czerwiec 1986.
 • 31. Romek B.: Produkcyjność uproszczonych zmianowań zbożowych na glebie lekkiej. Referat na sesji naukowej „Intensyfikacja produkcji roślinnej na glebach piaskowych”, Wrocław, czerwiec 1986.
 • 32. Songin H., Czyż H.: Wpływ terminu zbioru żyta na plonowanie wsiewek. Referat na sesji naukowej „Intensyfikacja produkcji roślinnej na glebach piaskowych”, Wrocław, czerwiec 1986.
 • 32a.Sroczyński W.: Zależność plonowania zbóż od jednostek systematycznych i klas bonitacyjnych gleb województwa warszawskiego. Praca doktorska, 1978.
 • 33. Stupnicka-Rodzynkiewicz. E. i inni: Dynamika zachwaszczenia upraw na glebie wytworzonej z piasków słabo gliniastych na przestrzeni lat 1977 - 1985. Referat na sesji naukowej „Intensyfikacja produkcji roślinnej na glebach piaskowych”, Wrocław, czerwiec 1986.
 • 34. Świętochowski B.: Wpływ zabiegów agrotechniczno-chemicznych na zmienność zbiorowisk polnych. Pam. Puł. 1967, z. 28, 3 - 17.
 • 35. Wojciechowski B. i inni: Dynamika plonów i opłacalność uprawy roślin zbożowych w rejonach gleb lekkich woj. wrocławskiego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 1972, z. 137, 175 - 192.
 • 36. Wesołowski M.: Zachwaszczenie niektórych typów gleb w makroregionie południowo-wschodnim i środkowym Polski. Rocz. Nauk Rol. 1983, ser. A, t. 105, z. 4, 123 - 134.
 • 37. Wesołowski M.: Zawartość nasion chwastów w ważniejszych glebach makroregionu południowo-wschodniego i środkowego Polski. Rocz. Nauk Rol. 1984, ser. A, t. 106, z. 1, 169 - 184.
 • 38. Witek T.: Wpływ jakości gleby na plonowanie roślin uprawnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 1979, z. 224, 35 - 47.
 • 39. Załęska W., Załęski W.: Plonowanie i wartość pokarmowa roślin strączkowych zbieranych na zieloną masą i nasiona. Rocz. Nauk Rol. 1982, ser. A, t. 105, z. 2, 121 - 129.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-980e6bd0-3e6b-41f5-a60a-1844ab0b13ae
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.