PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 61 | 5 |
Tytuł artykułu

The role of knowledge diffusion in innovations in retail chain

Warianty tytułu
PL
Rola rozpowszechniania wiedzy w innowacjach w sieciach detalicznych
RU
Rol' rasprostranenija znanijj v innovacijakh v setjakh roznichnojj torgovli
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Knowledge diffusion is the basis for innovation processes in business. In the Polish retail industry, the expansion of foreign commercial chains has contributed to a dynamic knowledge transfer in the sphere of management of buying and selling processes. The standards appropriate for global and international commercial chains have been introduced within several years as a result of integration, concentration and globalisation. Retail trade is a sector of high capacity to implement innovations. In their paper, the authors are planning to verify the phenomena associated with knowledge diffusion on the example of retail chains and to characterise its role for their innovation processes. Therefore, the areas related to knowledge diffusion in retail chains on the selected examples constitute the subject area of the paper. In the study the selected commercial enterprises were research entities. The analyses included in the paper concern the years between 2009 and 2014 that were the period of unstable economy development (time range). The presented results of conducted analyses concern Poland (spatial range). In the paper, the following goals of cognitive and descriptive character are assumed: 1. The cognitive goal of the proposed paper is to identify the key stakeholders (external) who are the source of knowledge diffusion for retail chains. 2. The descriptive goal of the paper is to indicate innovations, applied by the selected retail chains, based on knowledge diffusion coming from customers, competitors, and suppliers. In the paper, the assumption has been made that customers and suppliers as well as the providers of IT solutions are the main sources of knowledge diffusion that allow for implementation of innovations. Also competitors are an important knowledge source for innovation while using benchmarking procedures. The following research methods were applied for the purpose of implementation of assumed goals: critical analysis of the literature of the subject, results of own research method concerning the impact of knowledge diffusion on innovation processes in the selected retail chains, and the case study method that showed the best marketing practices associated with developing innovations by retail chains on the grounds of knowledge diffusion.
PL
Rozpowszechnianie wiedzy jest podstawą dla procesów innowacyjnych w biznesie. W polskim handlu detalicznym ekspansja zagranicznych sieci handlowych przyczyniła się do dynamicznego transferu wiedzy w sferze zarządzania procesami kupowania i sprzedawania.W ciągu kilku lat zostały wprowadzone standardy właściwe dla globalnych i międzynarodowych sieci handlowych jako wynik integracji, koncentracji i globalizacji. Handel detaliczny jest sektorem o wysokiej zdolności wdrażania innowacji. W opracowaniu autorki zamierzają zweryfikować zjawiska związane z rozpowszechnianiem wiedzy na przykładzie sieci handlu detalicznego i scharakteryzować jej rolę dla procesów innowacyjnych w nich. A zatem dziedziny związane z rozpowszechnianiem wiedzy w sieciach detalicznych na wybranych przykładach stanowią zakres przedmiotowy opracowania. Jednostkami objętymi badaniami w opracowaniu były wybrane przedsiębiorstwa handlu detalicznego. Analiza włączona do opracowania dotyczy lat 2009-2014, które były okresem niezrównoważonego rozwoju gospodarki (zakres czasowy). Prezentowane wyniki przeprowadzonych analiz dotyczą Polski (zakres przestrzenny). W opracowaniu założono następujące cele o charakterze poznawczym i opisowych: 1. Celem poznawczym proponowanego opracowania jest zidentyfikowanie kluczowych interesariuszy (zewnętrznych), którzy stanowią źródło rozpowszechniania wiedzy dla sieci handlu detalicznego. 2. Celem opisowym opracowania jest wskazanie innowacji zastosowanych przez wybrane sieci detaliczne na podstawie rozpowszechniania wiedzy pochodzących od klientów, konkurentów i dostawców. W artykule założono, że klienci i dostawcy, jak również dostarczyciele rozwiązań informatycznych są głównymi źródłami rozpowszechniania wiedzy, które pozwalają na wdrażanie innowacji. Również konkurenci są ważnym źródłem wiedzy dla innowacji w trakcie stosowania procedur komparatystycznych. Dla celów realizacji założonych celów zastosowano następujące metody badawcze: krytyczną analizę literatury przedmiotu, wyniki własnej metody badawczej dotyczącej wpływu rozpowszechniania wiedzy na procesy innowacyjne w wybranych sieciach handlu detalicznego oraz metodę analizy przypadków (case study), która wskazała najlepsze praktyki marketingowe związane z rozwijaniem innowacji przez sieci handlu detalicznego na podstawie rozpowszechniania wiedzy. Artykuł ma charakter badawczy.
RU
Распространение знаний – основа инновационных процессов в бизнесе. В польской розничной торговле экспансия зарубежных торговых сетей привела к динамичному трансферту знаний в сфере управления процессами покупки и продажи. На протяжении нескольких лет были внедрены стандарты, свойственные глобальным и международным торговым сетям, в результате интеграции, концентрации и глобализации. Розничная торговля – сектор с большими возможностями внедрять инновации. В своей разработке авторы намерены верифицировать явления, связанные с распространением знаний, на примере розничных сетей, и охарактеризовать его роль для инновационных процессов. Следовательно, сферы, связанные с распространением знаний в сетях розничной торговли на избранных примерах, представляют собой предмет разработки. В разработке избранные коммерческие предприятия представляют собой субъектов обследований. Анализы, включенные в разработку, относятся к годам 2009-2014, которые были периодом непостоянного развития экономики (временное выражение). Представленные результаты проведенных анализов касаются Польши (пространственное выражение). В статье приняли следующие цели познавательного и описательного характера: 1. Познавательная цель предлагаемой статьи – выявить основных стейкхолдеров (извне), которые являются источником распространения знаний для цепочек розничной торговли. 2. Описательная цель статьи – указать инновации, применяемые избранными сетями розничной торговли, на основе распространения знаний, поступающих от клиентов, конкурентов и поставщиков. В статье приняли предпосылку, что клиенты и поставщики, а также провайдеры информатических решений – основные источники распространения знаний, которые позволяют внедрять инновации. Также конкуренты являются существенным источником знаний для инноваций по ходу использования процедур бенчмаркинга. Для осуществления принятых целей применили следующие методы изучения: критический анализ литературы по предмету, результаты метода собственного исследования, касающегося влияния распространения знаний на инновационные процессы в избранных розничных сетях, и метод анализа определенной проблемы, которые указали лучшие маркетинговые практики, связанные с разработкой инноваций сетями розничной торговли, на основе распространения знаний.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
61
Numer
5
Opis fizyczny
p.51-61,ref.
Twórcy
 • Department of Market Policy and Marketing Management, Faculty of Management, University of Economics in Katowice, Bogucicka St.14, 40-226 Katowice, Poland
autor
 • Department of Market and Consumption, Faculty of Economics, University of Economics in Katowice, 1 Maja 50, 40-287 Katowice, Poland
Bibliografia
 • Argote L., Ingram P. (2000), Knowledge transfer: A Basis for Competitive Advantage in Firm, “Organizational Behaviour and Human Decision Processes”, No. 82.
 • Białoń L. (2011), Innowacje w handlu [Innovations in trade], (in:) Sławińska M., Handel we współczesnej gospodarce. Źródła i przejawy innowacyjności [Trade in the contemporary economy. Sources and expressions of innovativeness]. Scientific Bulletins: Publisher of Uniwersytet Ekonomiczny [University of Economics]inPoznań, Poznań.
 • Chwałek J. (1992), Innowacje w handlu. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa [Innovations in trade. Strategy of enterprise development], PWE, Warsaw.
 • Consumer Goods and Retail Insights (2011), Customer centric retailing, Now You know what Your customer really want. Roland Berger Strategy Consultants, Consumer Goods & Retail Competence Centre: Munich.
 • Knowledge Management (2014), Practice of Knowledge Management: Case Study of Wal-Mart Inc. http://seo-kisumu.hubpages.com/hub/knowledge-management-a-case-study-of-walmart
 • Kowalski P. (2011), Innowacja marketingowa w handlu detalicznym – przegląd obszarów badań [Marketing innovations in retail trade – overview of research areas], (in:) Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M., Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem [Marketing research in enterprise management],Publisher of Uniwersytet Ekonomiczny [University of Economics] in Wrocław, Wrocław.
 • Kucharska B. (2014), Innowacje w handlu detalicznym w kreowaniu wartości dla klienta [Innovations in retail trade in formation of values for customer], Uniwersytet Ekonomiczny[University of Economics] in Katowice, Katowice.
 • Nambisan S., Sawhney M. (2008), Bazar innowacji [Market of innovations], “Harvard Business Review”, April.
 • Nonaka I., Takeuchi H. (1995), The Knowledge-Creating Company, Oxford University Press New York, NY.
 • Podręcznik Oslo [Oslo Manual] (2008), Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji [Principles of collecting and interpreting data concerning innovations]. Collective publication of OECD and Eurostat of the Organisation of Economic Cooperation and Development, Statistical office of European Communities, Ministry of Science and Education and Department of Strategy and Science Development, Warsaw.
 • Sawin S., Rudolf T. (2008), Zaangażowanie klientów i dostawców: sposób polskich firm na pozyskanie innowacji z zewnątrz [Involvement of customers and suppliers: the way Polish companies acquire innovations from outside], “Harvard Business Review”, April.
 • Smith M. (2009), Four degrees of customers centricity, Multichannelmerchant.com/October.
 • Sonneck P., Cirk Sören Ott (2010), Future Trends in Multi-Channel Retailing, (in) Retailing in the 21stCentury, Current and Future Trends, M. Krafft, Murali K. Mantrala, Ed. Springer Verlag II edition, Heidelberg, Berlin.
 • Sztangret I., Bilińska-Reformat K.(2014), Produkty IT dla kompetentnego sektora handlu [IT products for competent trade sector], “Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” [Economics and Organization of Enterprise], No. 6(773).
 • Trias de Bes T., Kotler Ph. (2013), Innowacyjność. Przepis na sukces [Innovativeness. Recipe for success], Dom WYdawniczy Rebis, Poznań.
 • http://www.biedronka.pl
 • http://www.lidl.pl
 • http://www.tesco.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-90750dcd-fb61-41a9-89a5-d19a7073aeee
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.