PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 61 | 2 |
Tytuł artykułu

Postawy i zachowania proekologiczne względem zagadnień środowiskowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Proecological attitudes and behaviours towards the environmental issues
RU
Proehkologicheskoe otnoshenie i povedenie po otnosheniju k voprosam zashhity okruzhajushhejj sredy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Cel artykułu: w pracy podjęto próbę ustalenia siły zależności pomiędzy zachowaniami proekologicznymi a zmiennymi związanymi ze stylem życia oraz wybranymi komponentami postaw proekologicznych. Rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej: w grupie 776 respondentów przeprowadzono badania ilościowe metodą bezpośrednią (face to face). Narzędziem badawczym był poddany walidacji (metoda głównych składowych, współczynniki α-Cronbacha) kwestionariusz wywiadu. Wpływ badanych zmiennych na zachowania proekologiczne określono za pomocą współczynników korelacji. Główne wyniki badań: zachowania proekologiczne są w niewielkim stopniu powiązane ze stylem życia oraz postawami proekologicznymi respondentów. Implikacje praktyczne: wyniki badań wskazują na potrzebę zmian zachowań społeczeństwa przez oddziaływanie na komponenty postawy proekologicznej. Implikacje społeczne: w przyszłości poszukiwanie rozwiązań w zakresie propagowania zachowań proekologicznych powinno uwzględniać kształtowanie elementu emocjonalnego postawy. Wzrost świadomości ekologicznej będącej wynikiem edukacji wpływa na kształtowanie się zachowań proekologicznych na rynku żywności. Kategoria artykułu: badawczy.
EN
Aim of the article: in their study, the authors undertook an attempt to establish the strength of dependencies between the proecological behaviours and the variables related to the lifestyle and with the selected components of proecological attitudes. Type of the research methodology used: in the group of 776 respondents, there were carried out quantitative surveys by the face-to-face method. A research tool was the interview questionnaire subjected to validation (the method of main components, Cronbach’s α coefficients). The impact of the variables in question on proecological behaviours was determined with the help of correlation coefficients. Main research findings: proecological behaviours are to a minor degree related to the lifestyle and respondents’ proecological attitudes. Practical implications: the research findings indicate the need to change society’s behaviours by way of influencing the components of the proecological attitude. Social implications: in the future, seeking for solutions in the field of promoting the proecological behaviours should take into account formation of the attitude’s emotional element. Growth of the ecological awareness being a result of education affects the formation of proecological behaviours in the food market. Article category: research.
RU
Цель статьи: в работе предприняли попытку определить силу зависимостей между проэкологическим поведением и переменными, связанными со стилем жизни и с избранными составными частями проэкологического отношения. Вид использованной исследовательской методологии: в группе 776 респондентов провели обследования по методу прямых интервью. Исследовательским инструментом был подверженный оценке (метод основных составных частей, коэффициенты альфа Кронбаха) вопросник интервью. Влияние изучаемых переменных на проэкологическое поведение определили с помощью коэффициентов корреляции. Основные результаты исследований: проэкологическое поведение в небольшой степени связано со стилем жизни и с проэкологическим отношением респондентов. Практические импликации: результаты исследований указывают необходимость изменений в поведении общества путем воздействия на составные части проэкологического отношения. Социальные импликации: в будушем поиск решений в области популяризации проэкологического поведения должен учитывать формирование эмоционального элемента отношения. Рост экологической сознательности, являющейся результатом обучения, влияет на формирование проэкологического поведения на рынке продуктов питания. Категория статьи: исследовательская.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
61
Numer
2
Opis fizyczny
s.346-356,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, pl.Cieszyński 1 , 10-957 Olsztyn
 • Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, pl.Cieszyński 1 , 10-957 Olsztyn
 • Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, pl.Cieszyński 1 , 10-957 Olsztyn
Bibliografia
 • Batyk I. (2013), Próba identyfikacji działań proekologicznych stosowanych w gospodarstwach ekologicznych świadczących usługi turystyczne w województwie warmińsko-mazurskim, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, nr 3(1).
 • Diamantopoulos A., Schlegelmilch B.B., Sinkovicsd R.R., Bohlenc G.M. (2003),Can socio-demographics still play a role in profiling green consumers? A review of the evidence and an empirical investigation, “Journal of Business Research”, No. 56.
 • Ćwik N. (2010), Greenwashing a świadomość ekologiczna konsumentów, http://www.nu.fob.org.pl/greenwashing-a-wiadomoc-ekologiczna-kons-257_2762.htm [dostęp: 12.01.2014].
 • Fazio R.H., Olson, J. (2003), Implicit measures in social cognition research: Their meaning and uses, “Annual Review of Psychology”, No. 54.
 • Gajewski S. (1994),Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Jarosz W., Brol J., Jarzębska B., Nowińska Z., Przewoźnik P. (2014) Postawa proekologiczna wyrazem troski o środowisko i własne zdrowie, http://www.ietu.katowice.pl/wpr/Dokumenty/Konferencje/Szczecin/postawa_proekologiczna_ streszczenie.pdf [dostęp: 22.12.2014].
 • Lindzey G.. Aronson E. (1985), Handbook of Social Psychology, Random House,. New York.
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, https://www.cupt.gov.pl/files/poiis051208_pdf.pdf [dostęp: 22.12.2014].
 • Radzymińska M, Jakubowska D. (2013), Postawy i zachowania proekologiczne studentów UWM – badania jakościowe, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Towaroznawstwo XXI wieku podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r.
 • Rudnicki L. (2000), Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa.
 • Rutkowska-Piontek Kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań wobec selektywnej zbiórki odpadów, http://www.fe.org.pl/.../PSYCHOLOGIA%20SEGREGACJI%20SMIECI.doc [dostęp: 25.03.2014].
 • Sagan (2003), Analiza rzetelności skal satysfakcji i lojalności, http://www.statsoft.pl/Portals/0/Downloads/rzetelnosc.pdf [dostęp: 20.03.2014].
 • Tarka P., Kaczmarek M. (2013), Skale pomiaru postaw konsumenckich wobec produktów rynkowych, „Handel Wewnętrzny”, nr 1(342).
 • Unece Strategy for Education for Sustainable Development (2014), http://www.unece.org/env/esd.html [dostęp: 20.03.2014].
 • Wądołowska K. (2011), Zachowania proekologiczne Polaków. Komunikat z badań, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_023_11.PDF [dostęp: 20.03.2014].
 • Ziernicka-Wojtaszek A. (2011), Kształtowanie się postaw ekologicznych na przykładzie studentów wydziału rolniczo-ekonomicznego UR w Krakowie, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-8f2689f7-42b4-4b05-a215-f78f4dca3526
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.