PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 2/I |
Tytuł artykułu

Kierunki przemian w rolnictwie i technice rolniczej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Trends of changes in agriculture and agricultura technology
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zaprezentowano prognozę społeczno-ekonomicznych przemian w gospo-darstwach rolniczych i w równoważonym rolnictwie do 2030 r., na tle niezbędnych przemian energetycznych i ekologicznych zachodzących na wsi i w całej Polsce. Do określenia kierunków przemian na wsi i w rolnictwie wykorzystano wy-niki Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. (PSR'10) i wstępne wyniki Narodo-wego Spisu Powszechnego GUS z 2011 r. Prognozowano, że około 2030r. na ob-szarach wiejskich zamieszkiwać będzie 39% ludności Polski, prowadząc 33,0% samodzielnych gospodarstw domowych. Ludność rolnicza w gospodarstwach po-wyżej 1,0 ha UR będzie stanowiła 13,3% ludności wiejskiej i 5,2% ludności całego kraju. Produkcyjnych gospodarstw (przedsiębiorstw) rolniczych bedzie około 530 tys. i będą one dostarczać na rynek prawie całą towarową produkcję surowców żywnościowych. Wprowadzenie produkcji zrównoważonej i nowych technologii opartych na nowych agregatach maszynowych, zmniejszy jednostkowe nakłady pracy i energii, przyczyniając się równocześnie do poprawy ekologicznych wyma-gań dotyczących ochrony gleby, wody, powietrza, roślin, zwierząt i ludzi na obsza-rach wiejskich. Rolnictwo będzie zmniejszać emisję do atmosfery metanu (CH4) i dwutlenku węgla (CO2) między innymi poprzez wzrost wykorzystywania odnawial-nych zasobów energii (OZE). Krytycznie i z rezerwą należy odnosić się do energe-tycznego spalania słomy, ziarna, drewna i innych rodzajów nieprzetworzonej lub przetworzonej biomasy (np. biopaliw). Opracowana prognoza ITP pozwala na wnioskowanie odnośnie dalszej re-alizacji polityki agrarnej i rozwoju infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich a między innymi ochrony użytków rolnych, ochrony gospodarstw drobnoob-szarowych, rozwoju usług technicznych i przetwórstwa rolniczego, wzrostu efek-tywności energetycznej.
EN
A forecast of socio-economic changes in agricultural holdings and sustainable agriculture until 2030 was presented against the background of necessary energy and ecological changes occurring in rural areas and in the whole Poland. Results of Agricultural Census of 2010 (PSR’10) and initial results of National Census (GUS) of 2011 were used to determine the trends of changes in rural areas and in agriculture. It was forecasted that by 2030 about 39% of the population of Poland will live in rural areas constituting 33.0% of individual households. Farmer population in agricultural holdings over 1.0 ha AL will constitute 13.3% of rural communities and 5.2% of the whole country population. There will be about 530 thousand commodity farms (agricultural enterprises) which will supply to the market almost all commercial output of food raw materials. Introducing sustainable production and new technologies based on modern machinery aggregates will diminish unit labour and energy outlays, simultaneously contributing to an improvement of ecological requirements for soil, water, air, plants animals and human protection in rural areas. Agriculture will reduce methane (CH4) and carbon dioxide (CO2) emission to the atmosphere, among others through increased use of renewable energy sources (RES). A critical and reserved attitude should be adopted towards burning of straw, grain, wood and other kinds of unprocessed or processed biomass (e.g. biofuels). Developed ITP forecast allows for implications concerning further realization of agricultural policy and technical infrastructure in rural areas, among others protection of agricultural lands, small farms, development of technical services and agricultural processing, and increase in energy efficiency.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
2/I
Opis fizyczny
s.7-15,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Raszyn
Bibliografia
  • Kurek J., Wójcicki Z. 2011. Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych cz. IV. Monografia. Wydawnictwo ITP w Falentach. s. 135.
  • Pawlak J. 2011. Wyposażenie polskiego rolnictwa w ciągniki i kombajny. Problemy Techniki Rolniczej. nr 4. ss. 31-38.
  • Szeptycki A. (red.) 2005. Stan i kierunki rozwoju techniki oraz infrastruktury rolniczej w Polsce. Wydawnictwo IBMER. Warszawa. s. 237.
  • Wójcicki Z. 2007. Poszanowanie energii, środowiska w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Wydawnictwo IBMER. Warszawa. s.124.
  • Wójcicki Z. 2011. Analiza zmian wspólnej polityki rolnej (WPR) do 2020 r. Maszynopis w ZIPR – ITP w Warszawie s. 5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-8f210374-6584-4d68-a087-6f7e3ba8820b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.