PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 2/I |
Tytuł artykułu

Wpływ nawadniania kroplowego na plonowanie sorgo cukrowego i kukurydzy na glebie lekkiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The effect of drip irrigation on yielding of sweet sorghum and corn on a light soil
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Doświadczenie polowe wykonano w latach 2007-2009 w Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Lipniku koło Stargardu Szczecińskiego, na glebie brunatnej kwaśnej, kompleksu żytniego dobrego. Gleba ta w warstwie ornej zawierała 8.2 g kg C-organicznego, wykazywała odczyn słabo kwaśny, posiadała małą zawartość przyswajalnych form P (30,1 mg kg-1) i K (45 mg kg -1). W okresie wegetacji poziom wody gruntowej utrzymywał się poniżej 3,0 m. Celem badań było porównanie możliwości plonotwórczych kukurydzy i dwóch mieszańców sorgo cukrowego uprawianych w warunkach zróżnicowanego uwilgotnienia gleby lekkiej. Na poletka nie nawadniane i nawadnianych kroplowo uprawiano sorgo cukrowe (odmiany Sucrosorgo-506 i Rona-1) oraz kukurydzę (odmiana Oldham o liczbie FAO-250) która była gatunkiem porównywanym. Terminy i dawki nawodnieniowe określano na podstawie wskazań tensjometrów glebowych. Nawadnianie rozpoczynano przy spadku potencjału wody w glebie poniżej 0,03 MPa. Do nawadniania użyto linii kroplującej o wydatku 2,4 l h-1 wody i rozstawie emiterów co 30 cm. Sumaryczne dawki wody zależały od rozkładu i wielkości opadów i wynosiły: 2007 r.- 40 mm, 2008 r. - 150 mm, 2009 r.- 110 mm. Obsada roślin dla kukurydzy wynosiła 111 000 szt. ha-1 (60 x 15 cm) natomiast dla sorgo 222 000 szt. ha-1 (30 x 15 cm). Plon suchej masy pędów Sucrosorga-506 był istotnie wyższy niż kukurydzy i sorgo odmiany Rona-1. W wyniku nawadniania zbiory suchej masy Sucrosorga-506 zwiększył się o 7,1 t ha-1 , kukurydzy o 4,8 t ha-1 i sorga odmiany Rona-1 o 2,9 t ha-1 . Nawadnianie w większym stopniu zmniejszało zawartość suchej masy w pędach odmian sorgo niż kukurydzy, a także oddziaływało na strukturę plonu, w pędach kukurydzy zwiększała się masa kolb natomiast w odmianach sorgo masa łodyg i wiechkosztem pozostałych organów. Produktywność 1mm wody z nawodnień wyrażona w plonach suchej masy była najwyższa dla Sucrosorga-506 (98,6 kg mm-1 ha-1) i kukurydzy (80,1 kg mm-1 ha-1) a znacząco niższa dla sorgo odmiany Rona-1 (42,2 kg mm-1 ha-1).
EN
In 2007-2009, at the Experimental Agricultural Station in Lipnik near Stargard Szczeciński, a field experiment was performed on acid brown soil of the good wheat complex. This soil in the topsoil contained 8.2 g kg-1 of organic C, had a slightly acid reaction and a low contents of available forms of P (30.1 mg kg-1) and K (45 mg kg -1). During the growing season the ground water level remained below 3.0 m. The aim of the studies was to compare the yield potentials of corn and two hybrids of sweet sorghum cultivated in conditions of various humidity of the light soil. On the plots with and without drop irrigation, sweet sorghum (the Sucrosorgo- 506 and Rona-1 varieties) and corn (the variety Oldham FAO-250), of which the latter was the species compared. The times and doses of irrigation were determined based on indications of soil tensiometers. To the irrigation a dropping line of a capacity of 2.4 l h-1 of water and emitters spaced 30 cm apart was used. The combined doses of water depended on the timing and amount of rainfalls and were: in 2007 - 40 mm, in 2008 - 150 mm, in 2009 - 110 mm. The plant density of corn was 111 000 ha-1 (60 x 15 cm), and that of sorghum 222 000 ha-1 (30 x 15 cm). The dry yield of shoots of Sucrosorga-506 was significantly higher than that of corn and sorghum of the Rona-1 variety. Irrigation increased the dry yields of Sucrosorga-506 by 7.1 t ha-1, corn by 4.8 t ha-1 and sorghum of the Rona- 1 variety by 2.9 t ha-1. Irrigation more decreased the contents of dry matter in shoots of sorghum varieties than in those of corn and also influenced the yield structure. Irrigation increased the weight of corn cobs and the yield of shoots and panicles in sorghum varieties, but decreased the weight of their other organs. The productivity of 1 mm of irrigated water expressed in yields of dry matter was highest for Sucrosorga-506 (98.6 kg mm-1 ha-1) and corn (80.1 kg mm-1 ha-1), and much lower for the Rona-1 variety of sorghum (42.2 kg mm-1 ha-1).
Wydawca
-
Rocznik
Numer
2/I
Opis fizyczny
s.177-186,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Gospodarki Wodnej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul.Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
autor
 • Katedra Gospodarki Wodnej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul.Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
 • Katedra Gospodarki Wodnej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul.Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
 • Katedra Gospodarki Wodnej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul.Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
Bibliografia
 • Burczyk H.. Przydatność zbóż na potrzeby produkcji energii odnawialnej w świetle wyników doświadczeń. Problemu Inżynierii Rolniczej 3, 2011, s. 143-51.
 • Bury M. Stankowski S., Hury G., Krzywa-Gawrońska E.. Wpływ nawożenia mineralnego azotem na wydajność fitomasy kukurydzy, sorgo zwyczajnego i trawy sudańskiej w warunkach glebylekkiej. Materiały IV Konferencja PTA, Warszawa 5-7. 09, 2011 s. 76-77.
 • Camargo M.B.P., Hubbard K. Drought sensitivity indices for sorghum crop. J. Prod. Agric. 12, 1999, s. 312-316.
 • Ceglarek F., Gąsiorowska B., Zarzycka K. Wplyw nawadniania i nawożenia mineralnego NPK na skład chemiczny korzeni i liści marchwi pastewnej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 1996,438, s. 359-367.
 • Czarnecka M., Koźminski Cz., Michalska B., Ratajkiewicz H., Mager P., Kasprowicz , Farat R., uchar L., Łabędzki L. Zmiany klimatu a rolnictwo w Polsce- wpływ, zagrożenia, działania adaptacyjne. Poznań 2009.
 • Daczewska M., Ostrowski. Skład chemiczny i wartość pokarmowa kilku mieszańców międzygatunkowych trawy sudańskiej i sorgo cukrowego. Biuletyn Oceny Odmian, 9, (16), 1986,s. 151-160.
 • Koszański Z. Wpływ deszczowania i nawożenia azotem na plonowanie roślin uprawianych w zmianowaniu na glebie kompleksu żytniego i pszennego dobrego. .Rozprawy nr 133,Szczecin 1991.
 • Kozłowski S., Zielewicz W., Oliwa R. Jakubowski M. Właściwości biologiczne i chemiczne Sorghum saccharatum w aspekcie możliwości jego uprawy w Polsce. Łąkarstwo w Polsce, 9,2006, s. 101-111.
 • Machul M., Księżak J. Ocena poziomu plonowania sorgo w zależności od sposobu siewu i poziomu nawożenia azotem. Sprawozdanie z badań IUNG Puławy, 2004 www.nk.com/media/92850/sorgo%20iung.pdf
 • Nowak L. Wpływ zróżnicowanego nawożenia i nawadniania na dynamikę zawartości podstawowych składników pokarmowych i wartość paszową liści buraków cukrowych. Zesz. Probl.Post. Nauk. Rol., 199, 1978, s. 139-177.
 • Singh B.R., Singh D.P. Agronomic and physiological responses of sorghum maize and pearl millet to irrigation.Field Crops Res. 42,1995 s. 57-67
 • Skrzypczak W., Szulc P., Waligóra H.. Efekty zwalczania chwastów w sorgo. Postępy w Ochronie Roślin 48(2), 2008 s. 665-668
 • Trybała M., Buniak W., Małkiewicz H. Wpływ deszczowania i zróżnicowanego nawożenia na wartość użytkową buraków cukrowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 343, 1982, s. 101-109.
 • Zielewicz W., Kozłowski S. Ograniczenie nawożenia a skład chemiczny sorgo. Łąkarstwo w Polsce, 11, 2008, s. 223-235.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-8cd0a484-db7d-47a2-831a-3dbf1c5a1fce
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.