PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 3/III |

Tytuł artykułu

Rekultywacja gruntów jako sposób likwidacji szkód powodziowych

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Reclamation as a method for settling flood damage

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Ekstremalne zjawiska pogodowe, do których zalicza się powodzie, coraz częściej nawiedzają nasz kraj. Powodują zagrożenie życia ludzi oraz ogromne straty ekonomiczne, społeczne oraz przyrodnicze. Do szkód powodziowych, które występują na obszarach użytkowanych rolniczo zalicza się m.in. skażenie substancjami chemicznymi lub biologicznymi gleb uprawnych, ale także straty w uprawach rolniczych, zgromadzonych zapasach i maszynach rolniczych. Celem opracowania jest przedstawienie zabiegów rekultywacyjnych jako jednego z możliwych sposobów likwidacji szkód powodziowych. Rekultywacja gruntów może być przeprowadzona w ramach zagospodarowania poscaleniowego. Jej celem jest przywrócenie gruntom rolnym zniszczonych np. powodzią, ich właściwości użytkowych. Obszary wskazane do rekultywacji przedstawia się w założeniach do projektu scalenia gruntów. Kierunek uproduktywnienia wybranego obszaru zależy od wielu czynników, do których zalicza się głównie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, potrzeby społeczno – gospodarcze oraz warunki techniczne gruntu.
EN
Extreme weather conditions, including floods, are affecting our country increasingly often. They cause a threat to human lives and huge economic, social and natural damage. Flood damage occurring in agriculturally- developed areas include, e.g. contamination of arable soil with chemical or biological substances, but also losses in agricultural crops, gathered supplies and farming machines. The aim of the study is to present reclamation procedures as one of the possible methods for settling flood damage. Land reclamation can be carried out as a part of post-consolidation management. Its aim is to restore usable properties of farming land damaged, for example, by flood. Areas recommended for reclamation are presented in the objectives of the land consolidation project. The direction of rendering a given area productive depends on many factors, which mainly include arrangements of the local zoning plan, social and economic needs and technical conditions of the land.

Wydawca

-

Rocznik

Numer

Opis fizyczny

s.153-164,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn

Bibliografia

 • Graniczny M., Mizerski W. Katastrofy naturalne. PAN. Warszawa 2009.
 • Grocki R., Eliasiewicz R. Zagospodarowanie terenów zalewowych. Biuro Koordynacji Projektu Banku Światowego, Wrocław 2001.
 • Konieczna J., Trystuła A. Unijne i krajowe instrumenty prawne w zakresie ochrony przeciwpowodziowej obszarów wiejskich. Kwartalnik „Wieś i Rolnictwo” Nr 1.IRWiR PAN. Warszawa 2012.
 • Koreleski K., 1999. Semantyczne, teoretyczne i praktyczne problemy rozwoju zrównoważonego – ekorozwoju. Zeszyt Naukowy AR w Krakowie, Geodezja,zeszyt nr 18. Kraków 1999.
 • Kundzewicz Z. Zmiany ryzyka powodziowego w Europie. European symposium. Problemes actuels de la protection contre les inondations. Anti-flood defencestoday’sp roblems. Paris 2012.
 • Kaca E. Gospodarka wodna wsi i rolnictwa. i Kongres Nauk Rolniczych. Nauka – Praktyce. IMUZ. Falenty 2009.
 • Podciborski T., Trystuła A. Propozycja metody oceny ładu przestrzennego obszaru rekultywowanego. Kwartalnik „Wieś i Rolnictwo” Nr 2. IRWiR PAN.Warszawa 2010.
 • Sienkiewicz – Małyjurek K., Krynojewski F. Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej. Difin. Warszawa 2010.
 • Siuta J. Odpady w rekultywacji gruntów. Inżynieria Ekologiczna nr 19. PTIE. Lublin 2007.
 • Trystuła A. Scalenia gruntów jako jeden ze sposobów ograniczenia strat powodziowych. Czasopismo Naukowe „Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich” Nr 1/2011.PAN Kraków 2011.
 • Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.).
 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).
 • Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów z dnia 26.03. 1982 r. (Dz.U. 2003 r. nr 178 poz. 1749 z późn. zm.).
 • Ustawa o stanie klęski żywiołowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558 z późn. zm.).
 • Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).
 • Wysokiński L. Zagospodarowanie terenów zdegradowanych, badania, kryteria oceny, rekultywacja. Seminarium pt. “Nowoczesne metody badań gruntów”. Warszawa 2003.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-8b69f10c-e1e1-445d-9dc3-1802460fc6b0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.