PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 14 | 4 |
Tytuł artykułu

Effect of nitrogen fertilization and fungicide protection on winter triticale wholesomeness

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wpływ nawożenia azotem i ochrony fungicydowej na zdrowotność pszenżyta ozimego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Until recently, triticale was considered to be a species of low disease susceptibility. Research results indicate, however, that it is more and more frequently infected by stem-base, leaf, and spike diseases, and the loses caused by disease occurrence may reach 1/3 of yield. The aim of the study was the determination of leaf and spike disease occurrence in winter triticale protected with fungicides, in the conditions of diversified nitrogen fertilization doses. Study material was winter triticale plants cultivar Gniewko, obtained from a three-year-long (2009-2011) filed experiment at the Production and Experimental Station in Bałcyny near Ostróda. First factor was nitrogen fertilization: 30, 60, 90, 120, and 150 kg·ha⁻¹. Second factor was the level of protection against fungal diseases: seed dressing, seed dressing and one on-leaf treatment, and seed dressing and two on-leaf treatments. Weather conditions in the study years significantly differentiated the intensity of disease symptoms. Nitrogen fertilization significantly affected winter triticale wholesomeness and caused a decrease in flag leaf infection by Rhynchosporium secalis only in the second research year. However, in the case of chaff septoriosis, an increase in infection was noted under the effect of increasing nitrogen doses. The applied fungicides effectively inhibited the development of flag and sub-flag leaves (leaf septoriosis, brown rust, powdery mildew) and spikes (chaff septoriosis and powdery mildew). Significant inhibition in fungal disease intensity was noted only after the application of two on-leaf treatments.
PL
Pszenżyto do niedawna było uważane za gatunek mało podatny na choroby. Wyniki badań wskazują jednak, że jest coraz częściej porażane przez choroby podstawy źdźbła, liści i kłosów, a straty spowodowane występowaniem chorób mogą sięgać 1/3 volumenu plonu. Celem badań było określenie występowania chorób liści i kłosów pszenżyta ozimego chronionego fungicydami, w warunkach zróżnicowanej dawki nawożenia azotem. Materiałem badawczym były rośliny pszenżyta ozimego odmiany Gniewko, pozyskane z trzyletniego (2009-2011) doświadczenia polowego zlokalizowanego w Zakładzie Produkcyjno-Doświadczalnym w Bałcynach k. Ostródy. Czynnikiem pierwszego rzędu było nawożenie azotem (kg·ha⁻¹): 30, 60, 90, 120, 150. Czynnik drugiego rzędu stanowił poziom ochrony przed chorobami grzybowymi: zaprawa nasienna, zaprawa nasienna i jeden zabieg nalistny oraz zaprawa nasienna i dwa zabiegi nalistne. Warunki pogodowe w latach badań w istotny sposób różnicowały nasilenie objawów chorób. Nawożenie azotem tylko w drugim roku badań istotnie oddziaływało na zdrowotność roślin pszenżyta ozimego, powodując obniżenie porażenia liści flagowych przez rynchosporiozę liści. Natomiast w przypadku septoriozy plew odnotowano wzrost porażenia pod wpływem rosnących dawek azotu. Użyte fungicydy skutecznie hamowały rozwój patogenów liści flagowych i podflagowych (septorioza liści, rdza brunatna, mączniak prawdziwy) oraz kłosów (septorioza plew i mączniak prawdziwy). Istotne ograniczanie nasilenia chorób grzybowych odnotowano dopiero po zastosowaniu dwóch zabiegów nalistnych.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
14
Numer
4
Opis fizyczny
p.3-14,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Agrotechnology, Agricultural Production Management and Agribusiness, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Oczapowskiego 8, 10-719 Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • Adamiak, E., Kurowski, T.P., Adamiak, J. (2003). Krankheitsbefall von Wintertriticalesorten in mehrjähriger Monokultur. Mitt. Ges. Pflanzenbauwiss., 15, 296-297.
 • Adamiak, J., Adamiak, E., Bruderek, A. (2008). The effect of unix 75 wg fungicide on grain yield of winter triticale cultivated in crop rotation and long term monoculture. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 1, 255-258.
 • Bertelsen, J.R., de Neergaard, E., Smedegaard-Petersen, V. (2001). Fungicidal effects of azoxystrobin and epoxiconazole on phylosphere fungi, senescence and yield of winter wheat. Plant Pathology, 50, 190-205.
 • Bobrecka-Jamro, D., Szpunar-Krok, E., Błażej, J., Pisarek, M. (2010). Podatność rodów pszenżyta ozimego na porażenie przez wybrane patogeny i żerowanie skrzypionek (Oulema spp.). Prog. Plant Prot. /Post. Ochr. Roślin, 50(4), 1673-1678.
 • Brzozowski, J., Kurowski, T.P., Brzozowska, I. (2000). Wpływ zabiegów nawozowoherbicydowych na stopień porażenia chorobami pszenżyta ozimego. Folia Univ. Agric. Stetin., Agricultura, 82, 25-30.
 • Champeil, A., Dore, T., Fourbet, J.F. (2004). Fusarium head blight: epidemiological origin of the effects of cultural practices on head bligth attacks and the production of mycotoxins by Fusarium in wheat grains. Plant Sci., 166, 1389-1415.
 • Cichy, H., Olejniczak, J. (2010). Podatność pszenżyta ozimego na mączniaka zbóż w warunkach polowych i szklarniowych. Prog. Plant Prot. /Post. Ochr. Roślin, 50(4), 1779-1784.
 • Czajka, W., Rogalski, L., Kurowski, T., Majchrzak, B., Czajka, M., Bruderek, A. (2000). Zdrowotność pszenicy ozimej w zależności od sposobu chemicznej ochrony. Prog. Plant Prot. /Post. Ochr. Roślin, 40(2), 684-687.
 • Czajowski, G., Karska, K., Strzembicka, A. (2013). Charakterystyka rodów hodowlanych pszenżyta ozimego pod względem stopnia porażenia przez Puccinia triticina i Blumeria graminis. Biul. IHAR, 268, 57-69.
 • Czembor, H.J., Doraczyńska, O., Czembor, J.H. (2013). Odporność odmian pszenżyta na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis ff. ssp.) występującego w Polsce. Biul. IHAR, 267, 3-16.
 • Dawson, W., Bateman, G. (2000). Sensitivity of fungi from cereal roots to fluquinconazole and their suppressiveness towards take-all on plants with or without fluquinconazole seed treatment in a controlled environment. Plant Pathol., 49, 477-486.
 • Estrada-Campuzano, G., Miralles, D.J., Slafer, G.A. (2008). Genotypic variability and response to water stress of preand post-anthesis phases in triticale. Eur. J. Agron., 28(3), 171-177.
 • Estrada-Campuzano, G., Slafer, G.A., Miralles, D.J. (2012). Differences in yield, biomass and their components between triticale and wheat grown under contrasting water and nitrogen environments. Field Crops Res., 128, 167-179.
 • Filoda, G. (2009). Zagrożenia upraw pszenżyta ozimego przez rdze. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 49(2), 623-626.
 • Giunta, F., Motzo, R. (2004). Sowing rate and cultivar effect total biomass and grain yield of spring triticale (X Triticosecale Wittmack) grown in a Mediterranean type environment. Field Crops Res., 87, 179-193.
 • Jaczewska-Kalicka, A. (2005). Straty plonu ziarna pszenicy ozimej powodowane przez choroby grzybowe. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 45(2), 722-724.
 • Janušauskaitė, D., Ciuberkis, S. (2010). Effect of different soil tillage and organic fertilizers on winter triticale and spring barley stem base diseases. Crop Protect., 29, 802-807.
 • Kaniuczak, Z. (2011). Efektywność produkcyjna i ekonomiczna zabiegów fungicydowych w uprawie pszenżyta jarego i ich wpływ na plon ziarna oraz wskaźniki ekonomiczne. Fitopatologia: zdrowe rośliny – zdrowi ludzie, 267-269.
 • Kurowski, T., Adamiak, E. (2001). Możliwość ograniczenia szkodliwego oddziaływania monokultury na zdrowotność i plonowanie pszenicy ozimej przez stosowanie fungicydów. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 41(2), 755-757.
 • Kurowski, T.P., Brzozowska, I., Brzozowski, J. (2004). Wpływ stosowania różnych herbicydów i mieszanin herbicydowo-mocznikowych na stan zdrowotny pszenżyta ozimego. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sect. E, Agricultura, 59(3), 1267-1274.
 • Kurowski, T.P., Brzozowska, I., Brzozowski, J., Kurowska, A. (2010). Zdrowotność pszenżyta ozimego w zależności od sposobu regulacji zachwaszczenia, nawożenia azotem i ochrony przed patogenami. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sect. E, Agricultura, 65(2), 10-22.
 • Lemańczyk, G. (2011). Choroby podsuszkowe pszenżyta ozimego w wybranych rejonach polski. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 51(2), 662-667.
 • Małecka, I., Blecharczyk, A., Sawińska, Z., Hagedorn, M. (2010). Wpływ przedplonu i nawożenia na zdrowotność pszenżyta ozimego w doświadczeniu wieloletnim. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 50(2), 935-938.
 • Nieróbca, A. (2011). Występowanie chorób na pszenżycie ozimym uprawianym w płodozmianie zbożowym w zależności od stopnia intensywności technologii produkcji. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 51(3), 1323-1327.
 • Oettler, G., Schmid, T. (2000). Genotypic variation for resistance to Septoria nodorum in triticale. Plant Breed., 119, 487-490.
 • Panasiewicz, K., Koziara, W., Sawińska, Z., Sulewska, H. (2012). Wpływ deszczowania, ochrony fungicydowej i nawożenia azotem na zdrowotność pszenżyta ozimego, odmiany Gniewko. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 52(2), 298-301.
 • Panasiewicz, K., Koziara, W., Sulewska, A., Szymańska, G. (2010). Ocena porażenia pszenżyta jarego przez grzyby w zależności od deszczowania, sposobu uprawy roli i nawożenia azotem. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Rośl., 50(2), 944-948.
 • Parylak, D., Kita, W. (2000). Zabiegi regeneracyjne a porażenie pszenżyta ozimego w monokulturze przez choroby podstawy źdźbła. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 40, 627-630.
 • Parylak, D., Paluch, M., Wojtala-Łozowska, L. (2010). Possibilities of stem base diseases limitation in winter triticale continuous crop. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 50(2), 695-699.
 • Parylak, D., Wojtala, L. (2008). Ocena wpływu dorodności i zaprawiania materiału siewnego na zdrowotność i produkcyjność pszenżyta ozimego w krótkotrwałej monokulturze. Prog. Plant Prot. /Post. Ochr. Roślin, 48(3), 1081-1084.
 • Pecio, A., Danyte, V. (2008). Wpływ warunków pogody na porażenie zbóż jarych patogenami liści i kłosów. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 48(2), 499-503.
 • Ralski, E., Muszyńska, K. (1970). Skala bonitacyjna porażenia roślin zbożowych przez choroby grzybowe. Biul. IHAR, 3-4, 163-165.
 • Sawinska, Z., Małecka, I. (2007). Effect of seed treatment and foliar protection with fungicides on health status of winter wheat. Plant Protection Sci., 43, 13-18.
 • Sawinska, Z., Skrzypczak, G., Komar, J. (2006). Skuteczność zapraw nasiennych w zwalczaniu zgorzeli podstawy źdźbła i chorób liści w uprawie pszenicy ozimej. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 46(2), 681-683.
 • Sawinska, Z., Zawada, D. (2009). Intensywność ochrony fungicydami a zdrowotność i plonowanie pszenicy ozimej. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 49(1), 279-283.
 • Schoeny, A., Jeuffroy, M., Lucas, P. (2001). Influence of take-all epidemics on winter wheat yield formation and yield loss. Phytopathology, 91, 694-701.
 • Smagacz, J., Dworakowski, T. (2004). Porównanie wydajności odmian pszenżyta ozimego z pszenicą ozimą lub żytem w stanowiskach po zbożach. Biul. IHAR, 231, 179-184.
 • Solomon, P.S. Lowe, G.T., Kar-Chun, Tan, Waters, D.C., Oliver, R.P. (2006). Stagonospora nodorum: cause of stagonospora nodorum blotch of wheat. Molecular Plant Pathology, 7(3), 147-156.
 • Stankiewicz, Cz. (2005). Skład aminokwasowy i wartość biologiczna białka pszenżyta jarego w zależności od gęstości wysiewu i stosowanych herbicydów. Acta Sci. Pol. Agricultura, 4(1), 127-139, www.agricultura.acta.utp.edu.pl.
 • Szwejkowski, Z., Kurowski, T.P. (2003). Badania wpływu czynników pogodowych na stopień inwazyjności patogenów grzybowych w środowisku na przykładzie pszenicy ozimej. Prz. Nauk Inż. Kształt. Środ., 26, 83-90.
 • Villegas, D., Casadesus, J., Atienza, S., Martos, V., Maalouf, F., Karam, F., Aranjuelo, I., Nogues, S. (2010). Tritordeum, wheat and triticale yield components under multi-local mediterrianean drought conditions. Field Crops Res., 116, 68-74.
 • Wakuliński, W., Nowicki, B., Zamorski, C. (2005). Podatność form ozimych x Triticosecale Wittmack na porażenie przez Puccinia graminis Pers. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 46(1), 395-400.
 • Wakuliński, W., Zamorski, C., Nowicki, B. (2007). Podatność odmian i linii hodowlanych pszenżyta na porażenie przez Blumeria graminis (DC) Speer. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 47(2), 361-365.
 • Wakuliński, W., Zamorski, C., Nowicki, B., Schollenberger, M., Mirzwa-Mróz, E., Mikulski, W., Konieczny, M. (2005). Grzyb Blumeria graminis (DC) Speer poważnym zagrożeniem dla pszenżyta. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 45(1), 505-510.
 • Weber, R., Hryńczuk, B. (2005). Choroby podstawy źdźbła owsa i pszenżyta ozimego w zależności od sposobu uprawy wieloletniego odłogu. Fragm. Agron., 2, 249-257.
 • Woźniak, A. (2002). Wpływ przedplonów na plonowanie, zachwaszczenie i zdrowotność pszenżyta jarego. Biul. IHAR, 221, 35-43.
 • Wróbel, E., Jabłoński, H. (2004). Wpływ sposobu ochrony przed chorobami grzybowymi na plonowanie pszenżyta ozimego. Acta Sci. Pol. Agricultura 3(1), 55-61, www.agricultura.acta.utp.edu.pl.
 • Zamorski, C., Nowicki, B. (2000). Podatność genotypów pszenżyta na porażenie przez Puccinia striiformis Westend. Folia Univ. Agric. Stetin. 206, Agricultura 82, 335-340, www.agricultura.acta.utp.edu.pl.
 • Zamorski, C., Nowicki, B., Wakulinski, W., Schollenberger, M. (2001). Reakcja genotypów pszenicy i pszenżyta na porażenie przez Puccinia striiformis Westend. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 41(2), 947-950.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-89be824f-bf61-488b-b53a-ad4a0f5a77b2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.