PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 19 | 2 |
Tytuł artykułu

New locality of Gentiana cruciata L. in the Strzyzowskie Foothills (Western Carpathians)

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In 2006, ca. 60 individuals of Gentiana cruciata were found in the Strzyżowskie Foothills. Until recently, only one locality of the species in the area has been reported from Kołaczyce in the Wisłoka River valley by Knapp in the 19th century. The new locality is situated in the Wielopolka River valley on an S-SW-W slope with varied inclination. In total, 16 phytosociological relevés were taken with the use of the Braun-Blanquet method in patches comprising Gentiana cruciata. The patches were characterised by high proportions of species from the classes Molinio-Arrhenathereta, Festuco-Brometea, and Trifolio-Geranietea. Given the dominance of meadow species, the community was classified as a thermophilic fresh meadow from the alliance Arrhenatherion. An upward trend was noted in the analysed population, as the number of the individuals increased to ca. 160 in 2014
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
19
Numer
2
Opis fizyczny
p.67-73,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Ecology and Nature Protection, University of Rzeszow, Cicha 2 A, 35-326 Rzeszow, Poland
autor
 • Jodlowa 15A, 39-225 Jodlowa, Poland
Bibliografia
 • BABCZYNSKA-SENDEK B. (2005): Problemy fitogeograficzne i syntaksonomiczne kserotermów Wyżyny Śląskiej. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • BABCZYNSKA-SENDEK B., Andrzejczuk I. (1997): Goryczka krzyżowa Gentiana cruciata w okolicach 72 Tomasz Wójcik, Krzysztof Piątek Tarnowskich Gór. Natura Silesiae Superioris 1: 33–42.
 • BABCZYNSKA-SENDEK B., BLONSKA A., SKOWRONEK I. (2014): Nowe stanowiska Gentiana cruciata (Gentianaceae) na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 21(1): 67–76.
 • BABCZYNSKA_SENDEK B., NOWAK A. (2002): Goryczka krzyżowa. In: A. Nowak, K. Spałek (eds). Czerwona księga roślin województwa opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Śląskie Wydawnictwo ADAN, Opole: 34.
 • BARABASZ-KRASNY B. (2011): Zróżnicowanie roślinności i sukcesja wtórna na odłogach wielkopowierzchniowych Pogórza Przemyskiego. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • BERNACKI L., NOWAK T., URBISZ A., URBISZ A., TOKARSKA-GUZIK B. (2000): Rośliny chronione, zagrożone i rzadkie we florze województwa śląskiego. Acta Biologica Silesiana 35(52): 78–107.
 • BROZ E. (1990): Lista wymierających i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych Krainy Świętokrzyskiej. Rocznik Świętokrzyski 17: 97–105.
 • BROZ E., PRZEMYSKI A. (2009): The red list of vascular plants in the Wyżyna Małopolska Upland (S Poland). In: Z. Mirek, A. Nikiel (eds). Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 123–136.
 • FABISZEWSKI J., KWIATKOWSKI P. (2002): Threatened vascular plants of the Sudeten Mountains. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 71(4): 339–350.
 • FREY L., TYBUR J. (2012): Atlas roślin pienińskich. Kwiaty św. Kingi. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków.
 • GLOWACKI Z., FALKOWSKI M., KRECHOWSKI J., MARCINIUK J., Marciniuk P., NOWICKA-FALKOWSKA K., WIERZBA M. (2003): Czerwona lista roślin naczyniowych Niziny Południowopodlaskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 59(2): 5–41.
 • HEISE W. (2010): Murawy kserotermiczne doliny Kanału Bydgoskiego – rozmieszczenie wybranych gatunków rzadkich, zarys historii użytkowania i perspektywy zachowania. In: H. Ratyńska, B. Waldon (eds). Ciepłolubne murawy w Polsce – stan zachowania i perspektywy ochrony. Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz: 171–183.
 • HEREZNIAK J. (2002): Regionalna lista wymarłych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Biologica et Oecologica 1: 39–63.
 • HULTEN E., FRIES M. (1986): Atlas of North European vascular plants: north of the Tropic of Cancer, II. Koeltz Scientific Books, Königstein.
 • JACKOWIAK B., CELKA Z., CHMIEL J., LATOWSKI K., ŻUKOWSKI W. (2007): Red list of vascular flora of Wielkopolska (Poland). Biodiversity Research and Conservation 5–8: 95–127.
 • JASIEWICZ A. (1971): Rodzina: Gentianaceae, Goryczkowate. In: B. Pawłowski, A. Jasiewicz (eds). Flora Polska. Vol. 12. Rośliny naczyniowe Polski i ziem ościennych. PWN, Warszawa–Kraków: 7–32.
 • KAZMIERCZAKOWA R. (2004): Kserotermiczne murawy i zarośla Pienińskiego Parku Narodowego. In: R. Kaźmierczakowa (ed.). Charakterystyka i mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego. Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody. Studia Naturae 49: 277–296.
 • KAZMIERCZAKOWA R., ZARZYCKI J., WROBEL I., VONCINA G. (2004): Łąki, pastwiska i zbiorowiska siedlisk wilgotnych Pienińskiego Parku Narodowego. In: R. Kaźmierczakowa (ed.). Charakterystyka i mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego. Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody. Studia Naturae 49: 195–251.
 • KACKI Z., DAJDOK Z., SZCZESNIAK E. (2003): Czerwona lista roślin naczyniowych Dolnego Śląska. In: Z. Kącki (ed.). Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska. Instytut Biologii Roślin Uniwersytetu Wrocławskiego, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, Wrocław: 9–65.
 • KNAPP A. (1869): Przyczynek do flory obwodów jasielskiego i sanockiego. Sprawozdania Komisji Fizjograficznej 3: 74–109.
 • KONDRACKI J. (2012): Geografia regionalna Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • KOSTUCH R., MISZTAL A. (2007): Roślinność kserotermiczna istotnym elementem bioróżnorodności Wyżyny Małopolskiej. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 7, 2b (21): 99–110.
 • KUCHARCZYK M., WOJCIAK J. (1995): Ginące i zagrożone gatunki roślin naczyniowych Wyżyny Lubelskiej, Roztocza, Wołynia Zachodniego i Polesia Lubelskiego. Ochrona Przyrody 52: 33–46.
 • KURZAC M., OLACZEK R. (2012): Gentiana cruciata L. goryczka krzyżowa. In: R. Olaczek (ed.). Czerwona księga roślin województwa łódzkiego. Ogród Botaniczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Łódź: 96–97.
 • MARKOWSKI R., BULINSKI M. (2004): Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Gdańskiego. Acta Botanica Cassubica Monographiae 1: 1–75.
 • MATUSZKIEWICZ W. (2001): Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • MEUSEL H., JAGER E., RAUSCHERT S., WEINERT E. (1978): Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora. Bd. II. Gustav Fischer Verlag, Jena.
 • MIREK Z., PIEKOS-MIRKOWA H., ZAJAC A., ZAJAC M. (2002): Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Vol. 1. Biodiversity of Poland. New locality of Gentiana cruciata L. in the Strzyżowskie Foothills 73 W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • NOWAK A., NOWAK S., SPALEK K. (2008): Red list of vascular plants of Opole province. Opole Scientific Society Nature Journal 41: 141–158.
 • PARUSEL J.B., URBISZ A. (eds) (2012): Czerwona lista roślin naczyniowych województwa śląskiego. In: J.B. Parusel (ed.). Raporty Opinie 6. Strategia ochrony przyrody województwa śląskiego do roku 2030. Raport o stanie przyrody województwa śląskiego 2. Czerwone listy wybranych grup grzybów i roślin województwa śląskiego. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice: 103–177.
 • PAWLOWSKI B. (1977): Skład i budowa zbiorowisk roślinnych oraz metody ich badania. In: W. Szafer, K. Zarzycki (eds). Szata roślinna Polski. Tom 1. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków: 237–269.
 • PIEKOS-MIRKOWA H., Mirek Z. (2003): Flora Polski. Atlas roślin chronionych. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • PIEKOS-MIRKOWA H., Mirek Z. (2006): Flora Polski. Rośliny chronione. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • ROZPORZADZENIE Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Dz.U. z dnia 16 października 2014 r., poz. 1409.
 • RUTKOWSKI L. (1997): Rośliny naczyniowe – Tracheophyta. In: J. Buszko, K. Kasprzyk, T. Pawlikowski, A. Przystalski, L. Rutkowski (eds). Czerwona lista roślin i zwierząt ginących i zagrożonych w regionie kujawsko-pomorskim. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Biologia 53 (Suppl.), Nauki Matematyczno-Przyrodnicze 98: 5–20.
 • TOWPASZ K. (1987): Rośliny naczyniowe Pogórza Strzyżowskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne 16: 1–160.
 • TOWPASZ K. (1990): Charakterystyka geobotaniczna Pogórza Strzyżowskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rozprawy habilitacyjne 178: 1–242.
 • ZAJAC A., ZAJAC M. (eds) (2001): Distribution atlas of vascular plants in Poland. Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University, Kraków.
 • ZAJAC M., ZAJAC A. (2009): The geographical element of native flora of Poland. Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University, Kraków.
 • ZARZYCKI K., TRZCINSKA-TACIK H., ROZANSKI W., SZELAG Z., WOLEK J., KORZENIAK U. (2002): Ecological indicator values of vascular plants of Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • ZIAJA M., WOJCIK T. (2014): Thermophilic plant communities in Natura 2000 site “Łąki nad Wojkówką” PLH 180051 – Podkarpacie Province. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C, Biologia 69(1): 59–78.
 • ŻUKOWSKI W., JACKOWIAK B. (1995): Lista roślin naczyniowych ginących i zagrożonych na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. In: W. Żukowski, B. Jackowiak (eds). Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Zachodniego i Wielkopolski. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu 3. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: 9–96.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-86310ab4-9576-4232-a838-3a13fc8e7a77
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.